Tài liệu Danh sách tập huấn ktvsattp năm học 2013-2014

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Phßng gi¸o dôc & §µo t¹o THÀNH PHỐ THANH HOÁ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH CBGV THAM GIA TẬP HUẾN KTVSATTP NĂM HỌC 2013 - 2014 §¬n vÞ : TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG TÂM T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 HỌ VÀ TÊN Hoàng Thị Nhuần Nguyễn Thị Diệp Vũ Thị Hiến Lê thị Ngà Vũ Thị Dung Nguyễn Thị Hằng Lê Thị Hải Trần Thị Mai Nguyễn Thị Chiến Nguyễn Thị Hằng Lê Thị Tuyết Nguyễn Thị Na Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thêm Lê Thị Phương Đào Thị Hằng Nguyễn Thị Thủy Đào Thị Huệ Lê Thị Bình SINH NĂM 1963 1974 1976 1982 1984 1965 1966 1983 1973 1965 1967 1986 1989 1968 1984 1985 1987 1982 1983 CHỨC VỤ P. hiệu trưởng Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên Giáo viên TẬP HUẤN KTVSATTP GHI CHÚ MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm MN Q.Tâm Ngày 20 tháng 9 năm 2013 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Thị Hương 1
- Xem thêm -