Tài liệu D630-chi phi tra truoc & tai san ngan han, dai han khac

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY D630 1/3 Tên Tên khách hàng: Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC NGẮN/DÀI HẠN A. MỤC TIÊU Đảm bảo chi phí trả trước và các tài sản khác ngắn hạn/dài hạn có thực; được ghi nhận đầy đủ, chính xác, đánh giá hợp lý; và được trình bày trên BCTC phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. B. RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thủ tục kiểm toán Người thực hiện Tham chiếu C. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu I. Thủ tục chung 1 Kiểm tra các nguyên tắc kế toán áp dụng nhất quán với năm trước và phù hợp với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. 2 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước. Đối chiếu các số dư trên bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS và giấy tờ làm việc của kiểm toán năm trước (nếu có). II. Kiểm tra phân tích 1 So sánh, phân tích biến động của chi phí trả trước và các tài sản khác ngắn hạn/dài hạn năm nay so với năm trước, giải thích những biến động bất thường. III. Kiểm tra chi tiết 1 Chi phí trả trước 1.1 Thu thập Bảng tổng hợp phân bổ chi phí trả trước, đối chiếu với số dư trên Sổ Cái. Xem lướt qua Bảng tổng hợp phân bổ chi phí trả trước để xem có các khoản mục bất thường không? (số dư lớn, các khoản chi phí không mang tính chất là chi phí trả trước,...) 1.2 Kiểm tra chứng từ liên quan đến các khoản chi phí trả trước phát sinh, đảm bảo các chi phí này được ghi nhận đầy đủ, chính xác và phân loại đúng đắn. 1.3 Đánh giá tính hợp lý của thời gian phân bổ các chi phí trả trước do DN chọn và tính nhất quán với năm trước. 1.4 Kiểm tra lại tính toán của bảng tổng hợp phân bổ và đánh giá tính hợp lý của việc phân bổ chi phí trả trước vào các tài khoản chi phí liên quan. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) D630 STT 2 Thủ tục Tham chiếu Tạm ứng 2.1 Thu thập bảng tổng hợp các khoản tạm ứng và đối chiếu số dư tổng hợp tạm ứng với số dư trên Sổ Cái. 2.2 Kiểm tra chứng từ đối với các số dư tạm ứng lớn, đảm bảo phù hợp với chính sách tạm ứng của DN. 2.3 Lập và gửi thư xác nhận các số dư tạm ứng lớn. Tổng hợp kết quả nhận được, đối chiếu với số dư trên Sổ Cái. Giải thích chênh lệch (nếu có). 2.4 Đánh giá bản chất cũng như khả năng thu hồi của các số dư tạm ứng, đảm bảo chi phí (nếu đã phát sinh) phải được hạch toán đúng kỳ và dự phòng (nếu có) cần trích lập kịp thời. 2.5 Kiểm tra việc đánh giá lại các số dư tạm ứng có gốc ngoại tệ cuối năm. 3 Người thực hiện Các tài sản ngắn hạn/dài hạn khác 3.1 Thu thập bảng tổng hợp các tài sản khác và đối chiếu số dư tổng hợp với số dư trên Sổ Cái. 3.2 Kiểm tra chứng từ đối với các số dư lớn. 3.3 Đánh giá bản chất cũng như khả năng thu hồi của các tài sản ngắn/dài hạn, đảm bảo chi phí (nếu đã phát sinh) phải được hạch toán đúng kỳ. 3.4 Gửi thư xác nhận số dư trọng yếu của các tài sản ngắn hạn/dài hạn. 3.5 Kiểm tra việc đánh giá lại các số dư mang tính chất phải thu có gốc bằng ngoại tệ cuối năm 4 Kiểm tra việc trình bày: Kiểm tra việc trình bày của chi phí trả trước và các tài sản ngắn hạn/dài hạn khác trên BCTC. IV. Thủ tục kiểm toán khác Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) D630 KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:_______________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -