Tài liệu Công ty tnhh hoang viet

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do – Hạnh phúc Số: 01/CT.TNHH Quảng xương, Ngày 06 tháng 02 năm 2015 V/v Đề nghị xác nhận hồ sơ lâm sản Kính gửi: Hạt Kiểm lâm Ven Biển Thực hiện theo quy định tại thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT,Ngày 04/01/2012, của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và thủ tục kiểm tra lâm sản, Công ty TNHH Hoàng Việt, Địa chỉ: Thôn Thọ Trung, Xã Quảng Thọ, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa. Đề nghị Hạt kiểm Lâm Ven Biển xác nhận lâm sản theo thủ tục hành chính sau: 1. Lâm sản đề nghị xác nhận nhập xưởng gồm: - Gỗ Chò Chỉ nhóm , số lượng: 20 Lóng tròn , Khối lượng: m3. ( Hai mươi lóng, chin tấc ba bảy) 2. Hồ sơ nguồn gốc lâm sản: - Một bộ hồ sơ gốc: Gồm hóa đơn GTGT số: 0000148. Ngày 23/01/2015.+ 1 tờ + 03 lý lịch trích từ tờ khai số: 100278584122 của Hải Quan. của Công Ty TNHH Phú Ninh.Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ Lào, Có xác nhận của Hạt kiểm Lâm Đồng Hới,Tỉnh Quảng Bình. Đề nghị hạt kiểm lâm Ven Biển xác nhận lâm sản để đơn vị nhập xưởng theo quy dịnh./ Nơi nhận: - Như trên - Lưu DN GIÁM ĐỐC Hoàng kim Trọng
- Xem thêm -