Tài liệu Chu de tuan 5 ngay 22-12

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 5: Ngµy 22/ 12 Thêi gian thùc hiÖn ( Tõ ngµy 20/12 ®Õn ngµy 24/12/2010 ) I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ cã kh¶ nÆng nhËn biÕt vµ tr¸nh n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng , uyÓn chuyÓn - Thùc hiÖn tèt vËn ®éng c¬ b¶n 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ biÕt ®îc ý nghÜa ngµy 22/ 12 lµ ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, ngµy héi lín cña c¸c chó bé ®éi. - TrÎ biÕt ®îc nh÷ng ho¹t ®éng cña c¸c chó bé ®éi ®Ó chµo mõng ngµy 22/ 12 - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ - Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nghÒ qu©n ®éi, Ých lîi ý nghÜa c«ng viÖc cña nghÒ trong XH - Cã biÓu tîng vÒ ch÷ b, d, ®; biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh - NhËn biÕt sè trong ph¹m vi 8. NB mèi quan hÖ vÒ sè lîng trong ph¹m vi 8 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ tù tin trong sö dông ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp, trß chuyÖn th¶o luËn , kÓ vÒ nghÒ nghiÖp - BiÕt thÓ hiÖn nhu cÇu t×nh c¶m vµ nh÷ng ý tëng b»ng lêi vµ cö chØ ®iÖu bé khi kÓ chuyÖn ®äc th¬…vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau - BiÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe - BiÕt sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Sö dông thµnh th¹o kü n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai c¸c nghÒ - HiÓu mét sè chøc n¨ng vÒ ch÷ viÕt - Sö dông s¸ch víi sù høng thó - Tham gia vµo tr¶i nghiÖm ®äc , viÕt c¸c ch÷ c¸i 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp vÒ c«ng viÖc cña nh÷ng ngêi lµm viÖc trong ngµnh qu©n ®éi, ý nghÜa c«ng viÖc cña hä trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¶m xóc, s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt - Yªu thÝch hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ cã ý thøc yªu quý kÝnh träng c¸c chó bé ®éi - Hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng móa h¸t tÆng c¸c chó bé ®éi nh©n dÞp 2212 - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh m¹nh d¹n tù tin, vui ch¬i hoµ thuËn víi c¸c b¹n - BiÕt hîp t¸c víi b¹n vµ ngêi lín trong c¸c ho¹t ®éng - B¶o vÖ gi÷ g×n s¶n phÈm mµ ngêi lao ®éng lµm ra II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò nãi vÒ nh÷ng íc m¬ vÒ nghÒ nghiÖp cña trÎ sau nµy,trß truyÖn vÒ ngµy 22/ 12 gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh ï ï… - Tay: Tay ®a ra tríc gËp tay tríc ngùc - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Ch¬i ®ãng vai c« cÊp dìng, b¸n hµng qu©n trang cña bé ®éi VÏ, t«, nÆn mét sè c«ng cô cña nghÒ bé ®éi, trang phôc cña nghÒ H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ c¸c ©m thanh kh¸c nhau X©y dùng doanh tr¹i bé ®éi, l¾p ghÐp mét sè ®å dïng dông cô , vò khÝ chiÕn ®Êu trong s©n doanh tr¹i Lµm tranh truyÖn vÒ nghÒ bé ®éi , kÓ truyÖn s¸ng t¹o theo tranh, ph©n lo¹i tranh theo c¸c nghÒ, nèi tranh phï hîp víi ®å dïng trang phôc cña nghÒ Ph©n biÖt c¸c lo¹i c©y cao thÊp kh¸c nhau, ®Õm c¸c lo¹i c©y Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, tËp ®ong Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ §å dïng ®Ó ch¬i nÊu ¨n, ch¬i b¸n hµng… PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ nghÒ bé ®éi TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn tai nghe nh¹c GiÊy, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ nghÒ bé ®éi, nèi ®óng c¸c ®å dïng dông cô phï hîp víi nghÒ… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ nghÒ qu©n ®éi - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ biÕt ph©n biÖt c¸c lo¹i c©y, nhËn xÐt cao thÊp C©y ë gãc thiªn - Quan s¸t nhiªn… - §µm tho¹i TrÎ sö dông kü n¨ng lao ®éng nhá ®Ó ch¨m sãc §å dïng lµm v- - Quan s¸t ên - Híng dÉn ®o c¸t, níc, c©y vµ lµm c¸c thÝ lau l¸ c©y, nghiÖm nhá ch¨m sãc c©y KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 20 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ trÎ yªu quý kÝnh träng c¸c chó bé ®éi, hiÓu ®îc nçi vÊt v¶ cña nh÷ng ngêi lµm viÖc trong nghÒ qu©n ®éi… 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu bµi th¬ H§3: Gi¶ng gi¶i, trÝch dÉn lµm râ ý cña bµi th¬ H§4: §µm tho¹i H§5: D¹y trÎ Ho¹t ®éng cña c« - Hái trÎ s¾p tíi lµ ngµy g×? C« cho trÎ h¸t ch¸u “ Ch¸u th¬ng chó bé ®éi” - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu buæi giao lu cña c¸c nhµ th¬ tÝ hon - P1: Kh¸m ph¸ chñ ®Ò th¬ qua TC: ¤ cöa thÇn kú( cho trÎ lËt tranh c¸c h×nh ¶nh vÒ chó bé ®éi) - Cho trÎ ®o¸n chñ ®Ò th¬ ngµy h«m nay - C« giíi thiÖu BT: Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma, TG C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 1 C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ lÇn 2 (cho trÎ xem tranh) - C« gi¶ng gi¶i ND bµi th¬, gi¶i thÝch tõ khã “ lép ®ép”, “ long lanh”, “mÆt trËn”, “ dån dËp” Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t - TrÎ lËt tranh - TrÎ ®o¸n TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - Giíi thiÖu TC “ Xóc s¾c thÇn bÝ” - Tªn cña bµi th¬ lµ g×? t/g? TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái - Bµi th¬ nãi vÒ ai? cña c« - Chó bé ®éi hµnh qu©n vµo thêi tiÕt nh thÕ nµo? - Chó bé ®éi hµnh qu©n ®i ®©u? - Chó ®i trong ma vµ vµo thêi gian nµo? - C¸c con thÊy c¸c chó bé ®éi cã vÊt v¶ kh«ng? vÊt v¶ nh thÕ nµo? - Con dµnh t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi c¸c chó bé ®éi? KÕt hîp lång bµi häc gi¸o dôc trÎ - TrÎ l¾ng nghe ph¶i lu«n kÝnh träng c¸c chó bé ®éi , c¸c chó ®· vÊt v¶ ngµy ®ªm canh gi÷ cho vïng trêi tæ quèc b×nh yªn, ®Ó cho c¸c ch¸u ®îc vui ch¬i häc hµnh... ®äc thuéc th¬ - Cho trÎ giao lu gi÷a c¸c nhµ th¬ tÝ hon -Cho trÎ ®äc th¬ díi nhiÒu h×nh thøc C¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn Tæ ®äc th¬ ( ®äc lu©n phiªn, nèi H§6: §äc th¬ tiÕp, tõng tæ ®äc…) theo tranh ch÷ C¸ nh©n ®äc th¬ KÕt thóc C« chØ tranh ch÷ - 1 trÎ chØ cho c¶ líp ®äc - T¹o t×nh huèng buæi giao lu kÕt thóc cho trÎ h¸t “ Chó bé ®éi” - TrÎ ®äc th¬ cïng c« - TrÎ ®äc theo tay chØ cña c« - TrÎ ®äc th¬ - TrÎ ®äc II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Khu nÊu ¨n cña doanh tr¹i qu©n ®éi( qua tranh) M§: TrÎ biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña khu bÕp ¨n cña doanh tr¹i Q§ §T: - Bøc tranh vÏ c¶nh g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bÕp ¨n cña doanh tr¹i bé ®éi ? ( NhËn xÐt vÒ c¸c lo¹i ®å dïng ®Ó nÊu, thùc phÈm...) - Giíi thiÖu víi trÎ c¸c chó bé ®éi sèng rÊt ®«ng trong doanh tr¹i v× vËy sinh ho¹t rÊt ®iÒu ®é, ¨n chung, c¸c ®å nÊu ¨n ®Òu rÊt to, v× ph¶i nÊu nhiÒu… GD trÎ ph¶i lu«n kÝnh träng c¸c c« chó lµm trong qu©n ®éi 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG doanh tr¹i bé ®éi 2/ Ph©n vai: B¸n hµng qu©n trang, nÊu ¨n phôc vô trong Q§ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô , vò khÝ chiÕn ®Êu cña c¸c chó bé ®éi 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n bµi th¬: Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma RÌn trÎ ®äc c¸ nh©n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………… Thø 3 ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: TËp t« ch÷ b, d, ® H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê - Cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng b/ Kü n¨ng: - TrÎ t« viÕt ®óng vµ ®Ñp - Nåi ®óng t thÕ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - 5 « cã mµu , trong ®ã 3 « cã ch÷ - Tranh mÉu, ®µn, bót ch×, mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Tæ chøc TC H§3: Híng dÉn trÎ t« ch÷ H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t bµi “ Chó bé ®éi” Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - C« giíi thiÖu TC: ¤ ch÷ thÇn kú TrÎ chän « mµu, nÕu chän « tr¾ng sÏ nhêng quyÒn ch¬i cho b¹n, chän « ch÷ th× ®äc to ch÷ c¸i - C« treo tranh mÉu + Tranh cã ch÷ g×? + Cho trÎ ®äc trong tranh + Híng dÉn trÎ t« ch÷ “b” in rçng, cho trÎ t« + Híng dÉn trÎ t« ch÷ ë hµng kÎ( c« t« mÉu 3 ch÷), cho trÎ t« + Híng dÉn trÎ t« ch÷ trong tõ T¬ng tù c« híng dÉn trÎ t« ch÷ d, ® nh ch÷ b - C« quan s¸t gióp ®ì trÎ t« ch÷ - Cuèi buæi cho trÎ QS bµi cña nh÷ng b¹n ngåi bªn c¹nh vµ nhËn xÐt - TrÎ ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ nhËn xÐt TiÕt 2: H§C: ¢m nh¹c: BiÓu diÔn -H¸t vËn ®éng: Chó bé ®éi -Nghe h¸t: Mµu ¸o chó bé ®éi - Trß ch¬i: Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn BH H§KH: MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t thuéc lêi, ®óng nh¹c, nhÞp BH - BiÕt biÓu diÔn c¸c BH, vËn ®éng nhÞp nhµng theo giai ®iÖu BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó tham gia TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, gâ ®Öm nhÞp nhµng theo tiÕt tÊu c¸c BH - TrÎ hëng øng nhÞp nhµng theo BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§ - Qua ®ã trÎ yªu quý kÝnh träng c¸c c« chó bé ®éi, trÎ cã m¬ íc vÒ ngµnh nghÒ trÎ yªu thÝch 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ph¸ch tre, s¾c x«, bé gâ, mò móa - Tranh c¸c c« chó bé ®éi hµnh qu©n, duyÖt binh, tËp thÓ dôc thÓ thao, t¨ng gia s¶n xuÊt 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Trß truyÖn víi trÎ h«m nay lµ ngµy - TrÎ tr¶ lêi thø mÊy trong th¸ng? Ngµy mai lµ ngµy kû niÖm g×? - Cho trÎ xem tranh vÒ chó bé ®éi - Giíi thiÖu nh©n dÞp 22/ 12 líp - TrÎ tr¶ lêi chóng m×nh sÏ biÓu diÔn ch¬ng tr×nh v¨n nghÖ dµnh tÆng c¸c chó bé ®éi - C« bËt nh¹c “ Chó bé ®éi ” - BËt nh¹c l2 - BËt nh¹c l3 - BËt nh¹c l4 - BËt nh¹c l5 - Gîi ý trÎ lÊy ®å dïng ©m nh¹c vµ chuyÓn §H - Cho 2 hµng mét thùc hiÖn - Giíi thiÖu nhãm thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n thùc hiÖn - T×nh huèng hái vÒ íc m¬ cña trÎ - Cho c¶ líp h¸t vËn ®éng “ Lµm chó bé ®éi” - DÉn d¾t chó bé ®éi rÊt vÊt v¶ b¶o vÖ b×nh yªn cho vïng trêi tæ quèc, c¸c ch¸u cã yªu chó bé ®éi kh«ng? H·y dµnh t×nh c¶m cña m×nh cho c¸c chó bé ®éi. BËt nh¹c “ ch¸u th¬ng chó bé ®éi” H§2: Nghe Trß truyÖn víi trÎ vÒ trang phôc cña h¸t chó bé ®éi, mµu s¾c. Giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “mµu ¸o chó bé ®éi” C« h¸t 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Giíi thiÖu cho trÎ ch¬i TC: Nghe H§3: Trß ch¬i giai ®iÖu ®o¸n tªn BH ,c« giíi thiÖu c¸ch ch¬i luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - Ch¬ng tr×nh biÓu diÔn v¨n nghÖ KÕt thóc chµo mõng ngµy 22- 12 ®Õn ®©y lµ kÕt thóc... - TrÎ h¸t ®éi h×nh ch÷ u - TrÎ t¹o vßng trßn h¸t móa - TrÎ t¹o 2 vßng trßn h¸t móa - Vßng trßn nhá h¸t móa - Vßng trßn to h¸t móa - TrÎ chuyÓn §H 4 hµng däc - TrÎ h¸t kÕt hîp dËm ch©n - TrÎ QS -TrÎ h¸t vËn ®éng §H vßng trßn - TrÎ h¸t vç tay theo nhÞp §H vßng trßn - TrÎ l¾ng nghe vµ hëng øng cïng c« - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên c©y M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸ kh¸c nhau... §T: - C¸c con nh×n xem trong vên cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn?...) - C©y cao hay thÊp, c©y nµo cao h¬n? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y lu«n xanh ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG doanh tr¹i bé ®éi 2/ Ph©n vai: B¸n hµng qu©n trang, nÊu ¨n trong doanh tr¹i 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu trang phôc qu©n ®éi, vÏ quµ tÆng chó bé ®éi 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ hoµn thµnh bµi tËp t« b, d , ® - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 8 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 8, thªm bít t¹o nhãm cã sè lîng lµ 8 b/ Kü n¨ng: TrÎ nhËn biÕt mèi QH h¬n kÐm nhau, t¹o nhãm cã 8 §T c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng Cã ý thøc ch¨m ngoan häc giái ®Ó chóc mõng ngµy kû niÖm thµnh lËp Q§ND ViÖt Nam 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh lä hoa, hoa cho trÎ d¸n vµo lä - Mçi trÎ 8 b«ng hoa , 8 hép quµ - 4 bøc tranh ®å dïng cña c« 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: ¤n sè lîng 8 H§2: So s¸nh thªm bít t¹o nhãm cã 8 §T Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy 22/ 12. Tæ chøc cuéc thi to¸n häc cña bÐ - P1: Trß ch¬i d¸n hoa - P2: Cïng kh¸m ph¸ - P3: §ua tµi * P1: Ch¬i d¸n hoa - Chia trÎ thµnh 4 ®éi ch¹y dÝc d¾c d¸n hoa. Sau khi d¸n hoa xong kiÓm tra kÕt qu¶ vµ g¾n thÎ sè t¬ng øng * T¹o t×nh huèng giíi thiÖu phÇn kh¸m ph¸ - Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ cña c« cã g×? - C« xÕp tÊt c¶ nh÷ng b«ng hoa ra hµng ngang, trÎ ®o¸n vµ ®Æt sè - C« xÕp 7 hép quµ ra hµng ngang ë díi , cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm - VËy muèn sè hoa vµ quµ nhiÒu b»ng nhau lµm c¸ch nµo? - Muèn cho sè quµ nhiÒu b»ng sè hoa ph¶i lµm g×? - C« thªm 1 hép quµ cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm - Cho trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Õm - T¹o t×nh huèng bít 2, 3, 4, 5 hép quµ sau ®Êy cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm råi t¹o l¹i nhãm cã 8 §T - C« t¹o t×nh huèng cÊt dÇn sè quµ , hoa - Cho trÎ ch¬i t×m b¹n Ho¹t ®éng cña trÎ -TrÎ trß chuyÖn cïng c« - TrÎ t¹o 4 ®éi ®øng hµng däc ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nãi 8 b«ng - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nhËn xÐt b»ng nhau - TrÎ ®Õm - TrÎ t×m vÒ 4 vßng trßn H§3: LuyÖn tËp KÕt thóc * C« cho trÎ xÕp t¬ng tù nh cña c« t¹o ra c¸c t×nh huèng ®Ó trÎ H§ * Giíi thiÖu P3: §ua tµi - TC1: VÏ giái C¸c ®éi sÏ vÏ thªm vµo c¸c nhãm §T sao cho ®ñ sè lîng lµ 8 - TC2: Lµm bu thiÕp chóc mõng chó bé ®éi ( yªu cÇu ph¶i thªm hoa vµo sao cho ®ñ sè hoa t¬ng øng víi ch÷ sè) - Cho trÎ cïng kiÓm tra kÕt qu¶ C« nhËn xÐt chung ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ Kh¸m ph¸ mãn quµ trong ræ cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ch¬i TC - TrÎ vÒ nhãm cña m×nh cïng nhau lµm bu thiÕp II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa lan ý M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG doanh tr¹i bé ®éi 2/ Ph©n vai: B¸n hµng qu©n trang, nÊu ¨n phôc vô trong Q§ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô , vò khÝ chiÕn ®Êu cña c¸c chó bé ®éi 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ h¸t móa tÆng chó bé ®éi - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2010 TiÕt 1: H§C: MTXQ: Trß truyÖn vÒ ngµy 22/ 12 H§KH: ¢m nh¹c, T¹o h×nh 1/Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt ngµy 22/ 12 lµ ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, lµ ngµy lÔ kû niÖm cña c¸c chó bé ®éi. C¸c ho¹t ®éng næi bËt trong ngµy lÔ b/ Kü n¨ng: TrÎ diÔn ®¹t m¹ch l¹c, râ rµng, nãi ®ñ c©u c/ Th¸i ®é: TrÎ yªu quý kÝnh träng c¸c chó bé ®éi, cã íc m¬ vÒ t¬ng lai sÏ cã mét nghÒ gióp Ých cho XH... 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mäi ngêi tÆng hoa cho c¸ chó bé ®éi Tranh c¸c ho¹t ®éng cña c¸c chó bé ®éi chµo mõng ngµy lÔ: thi thÓ thao, ca h¸t Tranh c¸c chó bé ®éi ®ang duyÖt binh Tranh c¸c chó bé ®éi t¨ng gia s¶n xuÊt 3/TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh tæ - H¸t : “ Lµm chó bé ®éi” - TrÎ h¸t chøc - Con võa h¸t bµi g×? - TrÎ tr¶ lêi - Trong XH cã rÊt nhiÒu nghÒ kh¸c - TrÎ tr¶ lêi nhau, mçi nghÒ cã mét ngµy lÔ kû niÖm riªng, nghÒ bé ®éi cã ngµy g×? - Trong líp m×nh nhµ b¹n nµo cã ng- - 2,3 trÎ nãi êi nhµ c«ng t¸c trong nghÒ bé ®éi - Vµo nh÷ng ngµy nµy nhµ con nh thÕ nµo? gîi ý trÎ c¸ch trang trÝ nhµ - TrÎ kÓ cöa, kh¸ch chóc mõng... - T¹o t×nh huèng cho trÎ tham quan doanh tr¹i qu©n ®éi( cho trÎ QSlÇn l- - TrÎ QS ît c¸c bøc tranh) - Tranh vÏ g× ®©y? c¸c chó ®ang lµm H§2: Cho trÎ g×? - TrÎ tr¶ lêi QS tranh - Giíi thiÖu nhÊn m¹nh víi trÎ c¸c chó bé ®éi lµm rÊt nhiÒu viÖc nh rÌn - TrÎ l¾ng nghe luyÖn tËp b¾n sóng, duyÖt binh, tËp trËn, häc tËp nghiªn cøu s¶n suÊt vò khÝ qu©n sù…ngoµi ra c¸c chó cßn t¨ng gia s¶n xuÊt nh trång rau, nu«i c¸c con vËt, tËp thÓ thao… - Vµo ngµy 22/12 c¸c chó bé ®éi rÊt vui ®ã lµ ngµy kû niÖm thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam( giíi thiÖu víi trÎ tríc ®©y khi níc ta cßn chiÕn tranh ®êi sèng cña nh©n d©n ta rÊt khæ cùc vÊt v¶ nhng nhê sù chiÕn ®Êu rÊt dòng c¶m cña c¸c chó bé ®éi ®Êt níc ta ®· dµnh th¾ng lîi vÎ vang vµ lÊy ngµy 22/12 lµm ngµy kû niÖm thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n VN) - Cho trÎ xem tranh c¸c chó bé ®éi ®ang ®îc mäi ngêi tÆng hoa, c¸c chó ®ang thi ®Êu thÓ thao , v¨n nghÖ... - TrÎ QS - Hái trÎ nhê ai mµ ®Êt níc ta cã ®îc hoµ b×nh, c¸c con ®îc vui ch¬i ca h¸t díi bÇu trêi tù do? - VËy con dµnh t×nh c¶m ntn ®èi víi - 2,3 trÎ tr¶ lêi c¸c chó bé ®éi ? Lång BH gi¸o dôc trÎ - Liªn hÖ víi trÎ cã rÊt nhiÒu c¸c ngµy kû niÖm cña c¸c nghÒ kh¸c nhau cho trÎ kÓ tªn, c« gîi ý trÎ nãi H§3: Më réng - TrÎ nÆn quµ tÆng chó bé ®éi, cho - TrÎ kÓ trÎ nghe c¸c bµi h¸t vÒ bé ®éi H§4: Tæ chøc cho trÎ nÆn quµ t¹ng chó bé ®éi - TrÎ nÆn quµ tÆng chó bé ®éi TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc: Trên sÊp kÕt hîp trÌo qua ghÕ thÓ dôc H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt trên sÊp trÌo qua ghÕ thÓ dôc b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc luyÖn tËp ®Ó rÌn luyÖn søc khoÎ b¶n th©n 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, ghÕ thÓ dôc 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao ( H¸t : Lµm chó bé ®éi ), trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy 22/12 - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ngang ®a vÒ phÝa tríc tay sÊp - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Ch¸u th¬ng chó bé ®éi ” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa quúnh M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng cña l¸ - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG doanh tr¹i bé ®éi 2/ Ph©n vai: B¸n hµng qu©n trang, nÊu ¨n phôc vô trong Q§ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô , vò khÝ chiÕn ®Êu cña c¸c chó bé ®éi 4/ Gãc thiªn nhiªn: Gieo h¹t , ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t , níc... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc ®ång dao - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ quµ tÆng chó bé ®éi ( §T ) H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ sö dông kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó vÏ nh÷ng mãn quµ tÆng chó bé ®éi - TrÎ biÕt phèi kÕt hîp t« mµu ®Òu nÐt, t« ®Ñp - Tr×nh bµy c©n ®èi b/ Kü n¨ng: - RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay - T« mµu ®Ñp, bè côc c©n ®èi - T thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc g÷ g×n vë s¹ch ®Ñp - Qua ®ã trÎ yªu quý tr©n träng s¶n phÈm cña m×nh, cã ý thøc yªu quý kÝnh träng c¸c chó bé ®éi... 2/ ChuÈn bÞ: - 3 tranh mÉu gîi ý, bót mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: QS gãc tranh H§2: QS nhËn xÐt tranh mÉu gîi ý H§3: Cho trÎ vÏ H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ QS gãc tranh - T×nh huèng cho trÎ lÇn lît QS tranh mÉu gîi ý + Ai nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy? + Bøc tranh vÏ g× ? + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a?... - T¹o t×nh huèng nh©n dÞp 22/12 líp chóng m×nh tæ chøc thi vÏ nh÷ng mãn quµ tÆng cho c¸c chó bé ®éi - Cho trÎ vÏ , c« bao qu¸t trÎ - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm trªn gi¸ cho trÎ QS nhËn xÐt bµi cña nhau Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS tranh - TrÎ nhËn xÐt tranh - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ vÒ bµn vÏ tranh - TrÎ QS vµ nhËn xÐt bµi vÏ cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa nhµi M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng cña l¸, hoa - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG doanh tr¹i bé ®éi 2/ Ph©n vai: B¸n hµng qu©n trang, nÊu ¨n phôc vô trong Q§ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô , vò khÝ chiÕn ®Êu cña c¸c chó bé ®éi 4/Gãc s¸ch: Cho trÎ lµm s¸ch tranh vÒ chñ ®Ò , kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc ch÷ c¸i, sè - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -