Tài liệu Chu de tuan 5 mot so cay luong thuc

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 5: Mét sè c©y l¬ng thùc I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ biÕt mét sè thøc ¨n tõ c©y l¬ng thùc ( lóa, ng«, khoai, s¾n...) Tù gi¸c ¨n ®Çy ®ñ mãn ¨n chÕ biÕn tõ c©y l¬ng thùc, biÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cña c©y l¬ng thùc, cung cÊp chÊt bét ®êng Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng vµ c¸c gi¸c quan Ph¸t triÓn vËn ®éng c¬ b¶n nÐm tróng ®Ých n»m ngang, nh¶y lß cß TrÎ cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i dÔ chÞu khi tiÕp xóc víi m«i trêng thiªn nhiªn 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng, thiÕt thùc vÒ c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc . TrÎ biÕt c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc trong cuéc sèng, ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y l¬ng thùc Ph¸t triÓn tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh Cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t sù hiÓu biÕt b»ng c¸ch thøc kh¸c nhau 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi, c¸c bé phËn vµ c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt, râ nÐt cña c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc BiÕt nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy, nhËn xÐt trao ®æi víi ngêi lín, c¸c b¹n Cã mét sè kü n¨ng ban ®Çu vÒ viÖc ®äc vµ viÕt 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cña mét sè lo¹i c©y l¬ng thùc qua c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c H¸t ®óng giai ®iÖu c¸c bµi h¸t phèi hîp vËn ®éng sö dông dông cô ©m nh¹c gâ ®Öm nhÞp nhµng biÓu diÔn m¹nh d¹n hån nhiªn ThÝch ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt vµ cã c¶m xóc phï hîp khi ®îc thëng thøc c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt Cã c¸c kü n¨ng t¸i t¹o, m« t¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i c©y l¬ng thùc qua c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: Yªu thÝch c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc, c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ mong muèn ®îc gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y vµ c¶nh quan thiªn nhiªn Cã ý thøc gi÷ vÖ sinh m«i trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng, kh«ng vøt r¸c bõa b·i... II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi bãng bay... - Tay: Tay ®a ra tríc, tay sÊp, tay gi¬ cao bµn tay híng vµo nhau - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên : Nghiªng lên - BËt: TiÕn vÒ phÝa tríc Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Cöa hµng b¸n s¶n phÈm c©y l¬ng thùc, quÇy gi¶i kh¸t sinh tè, trång vµ ch¨m sãc vên rau VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i rau, in l¸ t¹o c¸c bøc tranh vÒ c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ truyÖn, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t biÕn c¸c mãn - §µm tho¹i gi¶i kh¸t, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt h¸t, móa, kÓ truyÖn vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ c©y l¬ng thùc §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc x©y dùng LG- XD c¸nh ®ång lµng TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Gãc s¸ch Xem s¸ch tranh vÒ c©y rau, lµm s¸ch tranh vÒ c©y rau, gäi tªn c¸c bé phËn cña c©y l¬ng thùc §Õm so s¸nh c¸c nhãm c©y, ph©n lo¹i c¸c nhãm c©y, ph©n nhãm c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc… Gieo h¹t , theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc Hµng rµo, c©y lóa, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc C¸c lo¹i c©y rau ë gãc thiªn nhiªn, tranh l« t« c¸c lo¹i c©y... - Quan s¸t - Trß truyÖn Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn TrÎ biÕt so s¸nh c©y cao thÊp, c©y thuéc c¸c nhãm kh¸c nhau, c©y l¬ng thùc - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc… nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 2 ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2011 H§C: V¨n häc: TruyÖn : Sù tÝch c©y khoai lang H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc b¶o vÖ ch¨m sãc c©y , hiÓu ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cã trong c©y khoai lang 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn Cho trÎ ch¬i TC: Gieo h¹t ®Þnh tæ chøc C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Sù tÝch c©y khoai lang H§2: C« kÓ KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh c©u truyÖn KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ minh ho¹ b»ng tranh. H§3: Gi¶ng Cã 2 bµ ch¸u nghÌo sèng víi nhau, gi¶i néi mét h«m ch¸u liÒn nãi víi bµ cho dung, kÓ ch¸u ®i kiÕm cñi ®Ó ch¨m lo cho cuéc trÝch dÉn sèng cña 2 bµ ch¸u. Hµng ngµy cËu bÐ ch¨m chØ ch¨m sãc cho ruéng lóa cña m×nh, c©y lóa træ b«ng chÝn vµng tr«ng rÊt thÝch, nhng ch¼ng may ®iÒu kh«ng hay l¹i x¶y ra rõng bÞ ch¸y ruéng lóa còng ch¸y, cËu bÐ nhê cã sù gióp ®ì cña «ng bôt v× thÕ ®· cã 1 thø cñ l¹ ¨n, bªn trong vµng cã bét mÞn. CËu ®· ®em vÒ mêi bµ ¨n , ¨n xong bµ thÊy khoÎ ngêi, hai bµ ch¸u ®Æt tªn lµ c©y khoai lang , cËu bÐ ®em gieo trßng thø c©y ®ã cho tÊt c¶ mäi ngêi nghÌo cã c¸i ¨n H§4: §µm - C« võa kÓ truyÖn g×? tho¹i - CËu bÐ ®· nãi g× víi bµ? - CËu bÐ rÊt ch¨m chØ ch¨m lo cho ruéng lóa, ruéng lóa ®Õn vô thu ho¹ch th× ch¼ng may rõng bÞ ch¸y, ai ®· gióp cho cËu bÐ? - ¤ng bôt gióp ntn? - CËu bÐ íc g×? - CËu bÐ ®µo ®îc cñ l¹ cã ®Æc diÓm Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ ch¬i TC TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« H§5: tãm truyÖn ntn? cËu ®· lµm g×? - Hai bµ ch¸u ®Æt tªn cho cñ lµ g×? C©y khoai lang hiÖn nay ®îc mäi ngêi rÊt a thÝch vµ c©y rÊt dÔ trång - Con thÊy cËu bÐ lµ ngêi ntn? GD trÎ vÒ ®¹o ®øc, c¸c gi¸ trÞ dinh d- - TrÎ l¾ng nghe ìng trong c©y khoai lang KÓ - C« kÓ tãm t¾t truyÖn cho trÎ nghe - TrÎ l¾ng nghe t¾t KÕt thóc h¸t: Em yªu c©y xanh II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y rau khoai lang M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y( th©n, l¸ ntn?..) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y, ph¶i ¨n thøc ¨n ®¶m b¶o c©n ®èi cã c¶ rau xanh 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: L¸ vµ giã 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c¸nh ®ång lóa 2/ Ph©n vai: B¸n hµng c¸c s¶n phÈm tõ c©y l¬ng thùc, cöa hµng sinh tè 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc, c¸c s¶n phÈm tõ c©y l¬ng thùc 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 25 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ H¹t g¹o lµng ta” - Nghe h¸t : §i cÊy - TC: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp vç tay, gâ ®Öm nhÞp nhµng theo nhÞp cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, gâ ®Öm theo nhÞp BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cã trong c¸c lo¹i rau, yªu thÝch vµ mong muèn ®îc ch¨m sãc BV c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§ H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i c©y, tæ chøc Ých lîi cña c©y l¬ng thùc - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu BH hay nãi vÒ h¹t g¹o - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng vç tay theo nhÞp BH - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn H§2: D¹y - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« vËn ®éng - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm ABC biÓu diÔn - Nhãm §RM biÓu diÔn - Cho nhãm lóa b«ng biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n gâ ®Öm - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ TC - 2 , 3 trÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ vç tay theo nhÞp BH §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá vç tay theo nhÞp - Vßng trßn to h¸t vç tay - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn H§3: Nghe h¸t - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ §i cÊy” L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: H¸t + móa L3: H¸t móa cïng trÎ - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH H§4: Trß ch¬i - C« giíi thiÖu TC: “ Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ ch¬i TC 1/ Môc tiªu: TiÕt 2: H§C: TËp t« ch÷ h, k H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê - Cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng b/ Kü n¨ng: - TrÎ t« viÕt ®óng vµ ®Ñp - Ngåi ®óng t thÕ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - C¸c nèt nh¹c mµu cã g¾n ch÷ c¸i - Tranh mÉu, ®µn, bót ch×, mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Tæ chøc TC H§3: Híng dÉn trÎ t« ch÷ H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t : Ra ch¬i vên hoa - T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i “ d¸n hoa” Yªu cÇu ph¶i chän hoa ®Ó d¸n vµo ®óng lä - C« treo tranh mÉu + Tranh cã ch÷ g×? + Cho trÎ ®äc ch÷ trong tranh + Híng dÉn trÎ t« ch÷ rçng + Híng dÉn trÎ t« ch÷ ë hµng kÎ, cho trÎ t« T¬ng tù c« híng dÉn trÎ t« ch÷ k gièng ch÷ h - Híng dÉn trÎ t« ch÷ trong tõ “ Hoa loa kÌn”, “ KhÕ kh«” - C« quan s¸t gióp ®ì trÎ t« ch÷ - Cuèi buæi cho trÎ QS bµi cña nh÷ng b¹n ngåi bªn c¹nh vµ nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ ch¬i TC d¸n hoa nµo vµo lä Êy - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸c lo¹i s¶n phÈm tõ c©y l¬ng thùc M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña SP §T: - §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ cñ khoai, b¾p ng«, cñ s¾n?... - C¸c lo¹i cñ cã Ých lîi g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc søc khoÎ ¨n ®ñ chÊt kÕt hîp c¸c mãn ¨n hîp lý.... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ ®óng vên c©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c¸nh ®ång lóa 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n l¬ng thùc , b¸n h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc, s¶n phÈm cña c©y l¬ng thùc 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, gieo h¹t IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n bµi h¸t “ H¹t g¹o lµng ta” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 26 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: TiÕt : To¸n: LuyÖn tËp thùc hµnh ph©n biÖt khèi trô, cÇu, vu«ng, ch÷ nhËt H§KH: ¢m nh¹c, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt, ph©n biÖt c¸c lo¹i khèi cÇu, khèi trô, khèi vu«ng, khèi CN b/ Kü n¨ng: TrÎ cã kü n¨ng ph©n lo¹i c¸c khèi c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - C¸c khèi kh¸c nhau - C¸c ®å dïng gièng c¸c khèi nh qu¶ bãng, hép thuèc, hép C… 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: ¤n nhËn biÕt c¸c khèi H§2: Thùc hµnh ph©n biÖt khèi c¸c khèi H§3: LuyÖn tËp Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ h¸t “ BÐ vui häc to¸n”, giíi thiÖu ch¬ng tr×nh giao lu cña nh÷ng tµi n¨ng to¸n häc trÎ - TC1: ch¬i xóc s¾c Trong hép cã nhiÒu khèi kh¸c nhau, trÎ xóc s¾c vµ ®a tay lÊy 1 khèi nãi xem ®ã lµ khèi g×? - TC2: Thi xem ®éi nµo nhanh C¸c ®éi sÏ rung chu«ng nhanh ®Ó dµnh quyÒn tr¶ lêi theo yªu cÇu cu¶ c« VD: H·y lÊy 1 ®å dïng gièng khèi trô.... - Cho trÎ cïng kh¸m ph¸ trong hép cña c« cã g×? - LÇn lît c« gi¬ tõng khèi hái trÎ ®ã lµ khèi g×? v× sao con biÕt? - Cho trÎ thùc hµnh kiÓm tra ®Æc ®iÓm cña khèi - Cho trÎ vÒ c¸c nhãm cña trÎ ch¬i TC TC1: + Cho trÎ xÕp 3 hµng däc ch¹y dÝc d¾c ch¬i x©y nhµ, chän ®óng nh÷ng viªn g¹ch h×nh vu«ng ®Ó x©y nhµ - Cho trÎ kiÓm tra xem ng«i nhµ nµo x©y ®îc b»ng nhiÒu g¹ch nhÊt + TC2: H·y chän gióp t«i - T«i lµ khèi cã thÓ l¨n ®îc c¸c phÝa - T«i lµ khèi cã 6 mÆt lµ h×nh Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ch¬i TC - TrÎ chän ®å dïng - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ vÒ chç cïng thùc hµnh kiÓm tra khèi theo sù híng dÉn cña c« - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ch¬i TC vu«ng... II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: B¾p ng« M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña ng« §T: - §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ b¾p ng«? - Gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o h×nh d¸ng b¾p ng« GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc søc khoÎ ¨n ®ñ chÊt kÕt hîp c¸c mãn ¨n hîp lý.... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C©y cao cá thÊp 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c¸nh ®ång lóa 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n l¬ng thùc , b¸n h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc, s¶n phÈm cña c©y l¬ng thùc 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®iÓm IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc ®ång dao “ Lóa ng« lµ c« ®Ëu nµnh” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 27 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Mét sè c©y l¬ng thùc H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, t¹o h×nh 1/Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ph©n biÖt ®îc mét sè lo¹i c©y l¬ng thùc( vÒ cÊu t¹o, h×nh d¸ng , mµu s¾c ) - BiÕt nhËn xÐt so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i l¬ng thùc b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng - BiÕt ph©n biÖt c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt Ých lîi cña c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc tõ ®ã cã ý thøc yªu quý ch¨m sãc c©y, kh«ng ng¾t l¸ bÎ cµnh...BiÕt quý träng s¶n phÈm vµ ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè lo¹i l¬ng thùc qua mµn chiÕu ( c©y lóa, c©y ng«, c©y s¾n, c©y khoai lang) - Tranh 1 sè lo¹i l¬ng thùc kh¸c ®Ó më réng vèn hiÓu biÕt cña trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - H¸t “ Em yªu c©y xanh” C¸c con võa h¸t BH g×? TC víi trÎ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi vÒ c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau, Ých lîi cña c¸c c©y kh¸c nhau - Chóng m×nh cïng vÒ th¨m quª H§2: Cho trÎ - C« ®a lÇn lît c¸c lo¹i c©y cho trÎ t×m hiÓu c¸c QS b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau lo¹i hoa thu hót sù chó ý cña trÎ - §©y lµ c©y g×? - Con cã nhËn xÐt g× vÒ c©y nµy? (gîi ý trÎ NX vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng l¸, mµu s¾c, lo¹i c©y cho ra s¶n phÈm g×, cung cÊp l¬ng thùc g×?) - Theo con c©y cã Ých lîi kh«ng? - Hái trÎ gi¸ trÞ dinh dìng trong s¶n phÈm cña c¸c c©y l¬ng thùc? - Con ®· ¨n mãn nµy cha? con cã nhËn xÐt g× ? cã ngon kh«ng? GD trÎ hµng ngµy ph¶i biÕt ¨n ®Çy ®ñ 4 nhãm chÊt dinh dìng ®ã lµ nh÷ng chÊt g×? - C« cho trÎ cïng kiÓm tra ®· t×m hiÓu ®îc mÊy lo¹i c©y l¬ng thùc? H§3: So s¸nh - Cho trÎ so s¸nh + C©y lóa – c©y ng« + C©y khoai lang – c©y s¾n - C« nhÊn m¹nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i c©y H§4: Më réng - Hái trÎ ngoµi nh÷ng lo¹i c©y l¬ng thùc võa t×m hiÓu con cßn biÕt nh÷ng c©y g× n÷a thuéc nhãm c©y l¬ng thùc ? H§5: Trß ch¬i -TC1: §o¸n giái TrÎ nh×n l¸ ®Ó ®o¸n ®ã lµ c©y g×? - TC2: GhÐp tranh - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi c©u hái theo sù gîi ý cña c« - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh - 2,3 trÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ch¬i ghÐp tranh TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : NÐm tróng ®Ých n»m ngang, nh¶y lß cß H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt nÐm tróng ®Ých n»m ngang ( ®øng ch©n tríc ch©n sau, tay cÇm tói c¸t ®a cao ngang tÇm m¾t nh×n ®Ých ®Ó nÐm ) b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , rÌn sù khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, vßng thÓ dôc 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi héi thi - TrÎ gi¬ tay vÉy chµo thÓ thao. Xin nhiÖt liÖt chµo ®ãn 2 ®éi: khoai lang vµ ng« ®ång §Õn víi héi thi c¸c ®éi sÏ tr¶i qua 3 H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh phÇn thi PhÇn 1: Khëi ®éng PhÇn 2: Tranh tµi PhÇn 3: Th gi·n Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi phÇn 1 mang tªn : * Khëi ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ngang, tay ®a ra tríc bµn tay sÊp - Ch©n: §¸ l¨ng ch©n - Bông lên : Tay gi¬ cao cói ch¹m xuèng mòi ch©n - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt( T thÕ CB: ®øng tríc v¹ch xuÊt ph¸t ch©n tríc ch©n sau( tay cÇm tói c¸t cïng phÝa víi ch©n sau, khi nghe hiÖu lÖnh ®a cao ngang tÇm m¾t nh»m vµo ®Ých vµ nÐm) * PhÇn 2: Tranh tµi - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC “ Nh¶y lß cß” - Cho nhãm 5,6 trÎ nh¶y lß cß tõng ch©n 5,6 nhÞp *PhÇn 3: Th gi·n - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cñ khoai lang, khoai t©y M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña cñ khoai §T : - Cñ g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ cñ khoai? cñ nã nh thÕ nµo? - Khoai lang vµ khoai t©y cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng trong khoai lang 2/ TC vËn ®éng: Trång ®Ëu, trång cµ 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c¸nh ®ång lóa 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n l¬ng thùc , b¸n h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc 4/ Th viªn, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc, xem s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i l¬ng thùc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n ch÷ c¸i, sè ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: XÐ d¸n c©y xanh (§T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng xÐ d¸n ®· häc phèi kÕt hîp ®Ó xÐ d¸n c©y xanh b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch xÐ d¸n c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc ch¨m sãc c©y xanh b¶o vÖ c©y, cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ , 1 tranh mÉu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i c©y TrÎ QS tranh tæ chøc cho trÎ xanh, cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh QS gãc tranh - Cho trÎ h¸t : Em yªu c©y xanh TrÎ h¸t H§2: Cho trÎ - Cho trÎ QS lÇn lît c¸c bøc tranh QS tranh + Bøc tranh xÐ d¸n g× ®©y? TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y trong tranh ? + Cã nh÷ng c©y g×? + Ngoµi ra trong tranh cßn xÐ d¸n g× n÷a? - C« cÊt tranh cho trÎ xÐ d¸n H§3: TrÎ xÐ - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ xÐ d¸n d¸n phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau H§4: NhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y ®Ëu v¸n M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y ®Ëu v¸n §T: - §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y ®Ëu v¸n? - Gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o h×nh d¸ng c©y ®Ëu, qu¶ GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc søc khoÎ ¨n ®ñ chÊt kÕt hîp c¸c mãn ¨n hîp lý.... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C©y cao cá thÊp 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c¸nh ®ång lóa 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n l¬ng thùc , b¸n h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y l¬ng thùc, s¶n phÈm cña c©y l¬ng thùc 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®iÓm IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc ®ång dao “ Trång ®Ëu trång cµ” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -