Tài liệu Chu de tuan 3 nhucau gia dinh

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 3: Nhu cÇu cña gia ®×nh I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: H×nh thµnh ý thøc vµ kü n¨ng gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong gia ®×nh m×nh sao cho s¹ch sÏ, gän gµng ng¨n n¾p. ¡n uèng hîp lý vµ ®óng giê TËp luyÖn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ngêi th©n trong gia ®×nh. Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng. BiÕt bËt xa 45cm , nÐm xa b»ng mét tay M¹nh d¹n khi thùc hiÖn bµi tËp RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n qua trß ch¬i. TrÎ biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu phï hîp víi chñ ®Ò vµ luËt ch¬i 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: BiÕt cã nhiÒu lo¹i G§, gia ®×nh lín, gia ®×nh nhá, gia ®×nh ®«ng con , gia ®×nh Ýt con TrÎ hiÓu vÒ c¸c nhu cÇu cña G§ ( ¨n mÆc, ®å dïng sinh ho¹t cña c¸c G§…) TrÎ hiÓu ®îc mäi ngêi trong gia ®×nh ph¶i biÕt yªu th¬ng, quan t©m ®Õn nhau TrÎ biÕt mét vµi quy t¾c ®¬n gi¶n trong G§ 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: TrÎ biÕt bµy tá nhu cÇu, mong muèn cña m×nh b»ng ng«n ng÷, nãi ®ñ c©u, m¹ch l¹c râ rµng, biÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. H×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù, phï hîp víi hoµn c¶nh vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ gia ®×nh BiÕt miªu t¶ vÒ b¶n th©n, ngêi th©n trong gia ®×nh, c¸c ®å dïng trong gia ®×nh m×nh 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc tríc vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt. TrÎ thÝch h¸t, h¸t tù nhiªn trän vÑn bµi h¸t. ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, giai ®iÖu cña bµi h¸t. BiÕt kÕt hîp h¸t móa nhÞp nhµng bµi h¸t ThÝch thó ®îc t¹o ra c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: TrÎ nhËn biÕt c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé c¶m xóc cña b¶n th©n víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh Lu«n cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å dïng trong G§, cã ý thøc tiÕt kiÖm trong sinh ho¹t H×nh thµnh mét sè kü n¨ng øng xö, t«n träng lÉn nhau trong gia ®×nh theo truyÒn thèng cña ngêi ViÖt Nam II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc hoÆc cho trÎ xem b¨ng ho¹t h×nh - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: gµ g¸y - Tay: Tay ®a ra tríc lªn cao - Ch©n: Ngåi khuþu gèi( tay ®a cao, ra tríc) - Bông: §øng ®an tay ra sau lng cói gËp ngêi vÒ tríc - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Yªu cÇu Ch¬i mÑ con, TrÎ biÕt nhËp vai nÊu ¨n ch¬i, thÓ hiÖn B¸n hµng hµnh ®éng vai m×nh ®ãng PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i Gãc t¹o h×nh VÏ xÐ d¸n tranh vÒ G§, lµm c¸c ®å ch¬i vÒ ®å dïng G§, nÆn ®å dïng G§ H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ gia ®×nh L¾p ghÐp, x©y khu nhµ bÐ ë ChuÈn bÞ §å dïng nÊu ¨n, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i rau qu¶ thËt, nhùa )… TrÎ biÕt sö dông GiÊy mµu, hå c¸c kü n¨ng t¹o d¸n, ®Êt nÆn, h×nh ®· häc ®Ó t¹o bót mµu, giÊy nªn nh÷ng s¶n tr¾ng… phÈm ®Ñp vÒ gia ®×nh - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ gia ®×nh… Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ gia ®×nh - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn §äc truyÖn vÒ gia ®×nh, t« ch÷ c¸i, lµm s¸ch vÒ G§, t«- nèi t×m nhãm ®å vËt trong ph¹m vi 6 T×m ®å dïng trong tói, ®o¸n xem ®ã lµ ®å dïng g×, lµm chÊt liÖu g× Gieo h¹t , ch¨m sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc… TrÎ ®o¸n ®îc c¸c B×a, bót, tói ®å dïng biÕt ph©n ®ùng ®å dïng lo¹i theo c«ng dông chÊt liÖu - Quan s¸t - Híng dÉn - Quan s¸t - Trß truyÖn TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 8 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: gi÷a vßng giã th¬m H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ tªn t¸c phÈm, ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬ c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh m×nh, yªu th¬ng kÝnh träng «ng bµ , cha mÑ… 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹, ®µn, tranh ch÷ - M« h×nh sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - BËt nh¹c “ Ch¸u yªu bµ” tæ chøc - Bµi h¸t nãi vÒ ai? - Giíi thiÖu BT, t¸c gi¶ H§2: C« ®äc - C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ 2 lÇn( cho th¬ trÎ xem tranh minh ho¹) H§3: Gi¶ng - C« gi¶ng néi dung BT cho trÎ nghe gi¶i, gi¶i th«ng qua cho trÎ xem tranh minh thÝch tõ khã ho¹, gi¶i thÝch tõ “ rung rinh” H§4: §µm - C« võa ®äc bµi th¬ g×? t¸c gi¶? tho¹i - Trong BT b¹n nhá ®· nãi g× víi chó vÞt? - V× sao chó yªu cÇu chó gµ vÞt im lÆng? - B¹n ®· lµm g× khi bµ bÞ èm? - V× sao ®Æt tªn bµi th¬ “ Gi÷a vßng giã th¬m” B¹n nhá thËt ngoan biÕt quan t©m ch¨m sãc bµ khi bµ bÞ èm, GD trÎ ph¶i biÕt th¬ng yªu ch¨m sãc nh÷ng ngêi th©n, hái trÎ xem nh÷ng ngêi th©n cã nh÷ng ai? H§5: Cho trÎ - Cho trÎ ®äc th¬ theo nhiÒu h×nh ®äc th¬ thøc kh¸c nhau( c¶ líp, tæ , c¸ nh©n, ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp…) H§6: §äc - C« chØ tranh ch÷, cho trÎ ®äc th¬ tranh ch÷ - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t - BH nãi vÒ bµ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ ®äc th¬ - TrÎ ®äc th¬ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè ®å dïng ®Ó nÊu M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña ®å dïng §T: - C¸c con kÓ tªn xem cã nh÷ng ®å dïng g× ®Ó nÊu? - §©y lµ c¸i g×? dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ cã rÊt nhiÒu ®å dïng dïng ®Ó nÊu gióp cho chóng ta cã nh÷ng b÷a c¬m ngon, canh ngät v× vËy chióng m×nh ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh m×nh 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: T×m nhµ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Nhµ cña G§ bÐ - Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, b¸n mét sè ®å dïng trong G§ - Khoa häc, to¸n: T« nèi sè t¬ng øng víi sè lîng ®å dïng trong G§ - Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, gieo h¹t IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n bµi th¬ “ Gi÷a vßng giã th¬m” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 3 ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2010 H§C: TiÕt 1: ¢m nh¹c - H¸t gâ ®Öm theo nhÞp “ Ch¸u yªu bµ” - Nghe h¸t: ChØ cã mét trªn ®êi - Trß ch¬i: H¸t theo h×nh vÏ H§KH: MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp BH “ Ch¸u yªu bµ” - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - BiÕt c¸ch ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t thuéc lêi , gâ ®Öm ®óng vµo nhÞp cña BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua ®ã GD trÎ biÕt yªu th¬ng kÝnh träng «ng bµ cha mÑ 2/ ChuÈn bÞ: - §å dïng: §µn, ph¸ch tre, s¾c x«, bé gâ - 6 mò móa - Tranh cho trÎ ch¬i 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh H§2: D¹y vËn ®éng H§3: Nghe h¸t Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« trß truyÖn vÒ gia ®×nh trÎ cã nh÷ng ai? - Cho trÎ xem tranh vÒ bµ - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t BH “ Ch¸u yªu bµ” - Hái trÎ vÒ giai ®iÖu cña BH, cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng gâ ®Öm theo nhÞp cña BH - C« gâ ®Öm mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn 2 lÇn - Cho nhãm vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho nhãm vßng trßn lín thùc hiÖn - Gîi ý trÎ ®a ra ý tëng cña m×nh( gäi 3 trÎ) - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - T¹o t×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc - Cho 2 hµng gâ ®Öm theo nhÞp BH - Cho 2 hµng tiÕp theo gâ ®Öm - Cho nhãm 6 trÎ thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n trÎ thùc hiÖn - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c vÒ ®éi h×nh U - C« t¹o t×nh huèng giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “ ChØ cã mét trªn ®êi” 3 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ thùc hiÖn cïng c« - TrÎ ®a ra ý tëng cña m×nh - TrÎ xÕp 4 hµng - TrÎ thùc hiÖn TrÎ cÊt ®å dïng - TrÎ l¾ng nghe H§4: Trß ch¬i lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Giíi thiÖu TC “ H¸t theo h×nh vÏ” - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬i , cho trÎ ch¬i - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: H§C: Lµm quen ch÷ u, H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt ch÷ u, , ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i u, b/ Kü n¨ng: TrÎ nhËn ra ch÷ trong tõ, biÕt c¸c nÐt ch÷ c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng BiÕt gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å dïng G§ m×nh 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh “ c¸i qu¹t”, phÝch níc - ThÎ ch÷ c¸i ®Ó ghÐp tõ, thÎ ch÷ to - C¸c nÐt ch÷, 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh Cho trÎ h¸t “ Nhµ cña t«i” tæ chøc - DÉn d¾t trÎ trong ng«i nhµ cña m×nh cã rÊt nhiÒu ®å dïng G§ cho trÎ kÓ H§2: D¹y ch÷ - T¹o t×nh huèng cho trÎ quan s¸t u, tranh “ c¸i qu¹t”, “ phÝch níc” - Tranh g× ®©y? - Cho trÎ ®äc tõ díi tranh - Cho 2 trÎ tham gia ch¬i ghÐp nÐt ch÷ gièng tõ díi tranh - Gäi 2 trÎ kh¸c chän ra nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc - C« giíi thiÖu h«m nay d¹y trÎ ch÷ c¸i míi u vµ - Ch÷ u cã mét nÐt mãc vµ mét nÐt th¼ng bªn ph¶i , ®äc lµ “ u” - Cho c¶ líp ®äc ch÷( líp, tæ, c¸ nh©n ) - Giíi thiÖu ch÷ ( tiÕn hµnh t¬ng tù) H§3: So s¸nh - Cho trÎ QS 2 ch÷ nhËn xÐt so s¸nh sù kh¸c vµ gièng nhau H§4: Trß ch¬i * TC “GhÐp nÐt ch÷” * TC “ Chän ®å dïng cho G§” - §å dïng cã ch÷ g× th× chän ®óng cho ng«i nhµ cã ch÷ Êy * TC “ Khoanh trßn ch÷ c¸i u, trong tõ” Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ghÐp nÐt ch÷ - TrÎ chän ch÷ a, ¬ - TrÎ ®äc ch÷ -TrÎ nhËn xÐt - TrÎ tham gia TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè chai, lä ®ùng gia vÞ trong phßng bÕp M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña ®å dïng §T: - C¸c con kÓ tªn xem cã nh÷ng gia vÞ g× mÑ thêng ®Ó nÊu trong phßng bÕp? - §©y lµ c¸i g×? dïng ®Ó lµm g×? Nã lµm b»ng chÊt liÖu g×? GD trÎ cã rÊt nhiÒu ®å dïng dïng ®Ó ®ùng ®å gia vÞ chÕ biÕn gióp cho chóng ta cã nh÷ng b÷a c¬m ngon, canh ngät v× vËy chóng m×nh ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh m×nh… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Tung b¾t bãng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Nhµ cña G§ bÐ - Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, b¸n mét sè ®å dïng trong G§ - Khoa häc, to¸n: T« nèi sè t¬ng øng víi sè lîng ®å dïng trong G§ - Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, gieo h¹t IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n vÖ sinh r¨ng miÖng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 10 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: §Õm ®Õn 7, NB c¸c nhãm cã 7 §T, NB sè 7 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ®Õm tõ 1 ®Õn 7, NB c¸c nhãm cã 7 §T, NB sè 7 b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt ®Õm c¸c §T tõ tr¸i sang ph¶i, ph©n nhãm §T theo sù híng dÉn cña c« c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc trong b¶o qu¶n ®å dïng G§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 7 b¸t, 7 th×a, thÎ sè tõ 1 ®Õn 7 - Mét sè ®å dïng xung quanh líp cã sè lîng 7 - Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: PhÇn 1: - Cho trÎ ch¬i TC “ Thi xem ai «n sè lîng 6 nhanh” - Cho trÎ QS bøc tranh vÏ c¸c ®å dïng trong G§( x«, chËu, g¸o níc, kh¨n mÆt) - Cho trÎ lªn ®Æt thÎ sè t¬ng øng c¸c nhãm - Cho trÎ kiÓm tra b»ng c¸ch ®Õm l¹i c¸c nhãm §T H§2: PhÇn 2: * Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ cña c« §Õm ®Õn 7, - C« t¹o t×nh huèng xÕp 7 c¸i th×a , 6 NB c¸c nhãm c¸i b¸t ra hµng ngang cã 7 §T, NB - Cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm sè 7 - Muèn sè b¸t nhiÒu b»ng sè th×a ph¶i lµm c¸ch nµo? ( Thªm 1 b¸t ) Ho¹t ®éng cña trÎ - 2 trÎ lªn ®Æt sè - TrÎ ®Õm l¹i - TrÎ QS - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ tr¶ lêi vµ thùc hiÖn theo sù gîi ý cña c« - Cho trÎ nhËn xÐt so s¸nh 2 nhãm - Cho trÎ kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch ®Õm sè b¸t , th×a - C« giíi thiÖu sè 7, cho trÎ ®äc sè - T×nh huèng bít 2 b¸t cßn mÊy? ®Æt sè mÊy t¬ng øng? - TiÕp tôc bít 2, 3 c¸i b¸t hái trÎ cßn mÊy? ®Æt sè t¬ng øng - LÇn lît cÊt dÇn sè th×a * Cho trÎ t¹o vÒ c¸c nhãm G§ kh¸m ph¸ mãn quµ trong ræ m×nh - C« gîi ý trÎ s¾p xÕp sè ®å dïng theo yªu cÇu cña c«( t¬ng tù nh phÇn trªn) H§3: PhÇn 3: * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC luyÖn tËp - H·y chän gióp t«i ( Cho trÎ chän lÊy thªm ®å dïng cho ®ñ 7) , ®Æt sè t¬ng øng - TC: Nèi sè t¬ng øng víi sè lîng ®å dïng - TrÎ ®äc sè - TrÎ ®Õm 1 ®Õn 7 - TrÎ tham gia c¸c trß ch¬i II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè ®å dïng ®Ó uèng M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña ®å dïng, chÊt liÖu cña ®å dïng §T: - §©y lµ c¸i g×? dïng ®Ó lµm g×? Nã lµm b»ng chÊt liÖu g×? GD trÎ cã rÊt nhiÒu ®å dïng dïng ®Ó uèng kh¸c nhau lµm b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau, chóng ta ph¶i lu«n cã ý thøc b¶o qu¶n ®å dïng 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh nhÊt 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Nhµ cña G§ bÐ - Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, b¸n mét sè ®å dïng trong G§ - Häc tËp, s¸ch: Lµm album ®å dïng trong G§ - ¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè tõ 1 ®Õn 7 - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Ph©n lo¹i ®å dïng theo c«ng dông chÊt liÖu H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ph©n biÖt ®îc mét sè ®å dïng trong G§ theo c«ng dông chÊt liÖu - TrÎ thÊy ®îc sù phong phó cña c¸c lo¹i ®å dïng b/ Kü n¨ng: - Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng QS, nhËn xÐt - BiÕt ph©n lo¹i ®å dïng c/ Th¸i ®é: - TrÎ biÕt c¸ch sö dông vµ gi÷ g×n ®å dïng 2/ ChuÈn bÞ: - §å dïng ®Ó ¨n: B¸t , th×a, ®òa, ®Üa - §å dïng ®Ó uèng: Êm , chÐn, cèc, ca - §å dïng ®Ó mÆc: quÇn, ¸o, v¸y… - §å dïng ®Ó nÊu: nåi 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t c¶ nhµ th¬ng nhau - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ®å dïng trong gia ®×nh - Cho 3 trÎ kÓ H§2: Giíi - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS c¸c thiÖu c¸c lo¹i ®å dïng trong G§ ®å dïng * Cho trÎ QS c¸i cèc thuû tinh, ly thuû tinh, Ca nhùa - Hái trÎ ®©y lµ c¸i g× ? - Dïng ®Ó lµm g×? - Nã lµm b»ng chÊt liÖu g×? - Khi dïng chóng ta ph¶i cã ý thøc nh thÕ nµo? - Ngoµi c¸i Êm dïng ®Ó uèng níc con cßn biÕt nh÷ng ®å dïng g× dïng ®Ó uèng n÷a? * Cho trÎ QS c¸i b¸t sø, ®Üa sø * Cho trÎ QS c¸i nåi nh«m, ch¶o nh«m * Cho trÎ QS c¸i ¸o v¶i, quÇn ( TiÕn hµnh t¬ng tù ) H§3: So s¸nh - B¸t sø vµ cèc thuû tinh - Nåi nh«m vµ ¸o NM: Cã rÊt nhiÒu ®å dïng trong G§ ®Òu dïng ®Ó sö dông trong sinh ho¹t hµng ngµy tuy nhiªn nã cã kh¸c nhau vÒ c«ng dông, chÊt liÖu, cã chÊt liÖu rÊt lµ dÔ vì nh thuû tinh, sø. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i lu«n gi÷ g×n b¶o qu¶n cÈn thËn ®å dïng… H§4: Më - Ngoµi nh÷ng ®å dïng trong G§ réng lµm b»ng thuû tinh, nhùa, nh«m, sø con cßn biÕt cã ®å dïng lµm b»ng g× kh¸c n÷a? Nã cã c«ng dông nh thÕ nµo? H§5: Trß ch¬i - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC: + Ph©n lo¹i ®å dïng ( Chia trÎ thµnh 4 G§ ch¬i ®i siªu thÞ ) Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t -TrÎ kÓ tªn ®å dïng G§ - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ kÓ tªn TrÎ nhËn xÐt c¸c ®å dïng theo sù gîi ý cña c« - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ kÓ tªn - 1 G§ chän mua ®å dïng lµm b»ng nhùa - 1 G§ chän ®å dïng b»ng v¶i - 1 G§ chän ®å dïng b»ng sø - TC “ KÓ ®ñ 3 thø” - VD: H·y kÓ 3 ®å dïng dïng ®Ó uèng… - 1 G§ mua ®å dïng lµm b»ng nh«m - C¸c G§ kÓ tªn TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : BËt xa 45 cm, nÐm xa b»ng 1 tay H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt bËt xa 45 cm, «n cñng cè kü thuËt nÐm xa b»ng 1 tay b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , kü n¨ng bËt vµ nÐm m¹nh c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, 8 tói c¸t 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ vÒ th¨m quª - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt: ch©n s¸o * VËn ®éng c¬ b¶n: - T×nh huèng vËn chuyÓn nh÷ng bao c¸t ®Ó x©y nhµ - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Nhµ cña t«i” Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè ®å trang phôc cña bÐ M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña trang phôc, chÊt liÖu cña trang phôc §T: - §©y lµ c¸i g×? dïng ®Ó lµm g×? Nã lµm b»ng chÊt liÖu g×? GD trÎ cã rÊt nhiÒu lo¹i trang phôc kh¸c nhau dïng ®Ó mÆc lµm b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau, chóng ta ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo ca lõa sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Nhµ cña G§ bÐ - Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, tæ chøc b÷a ¨n cho G§ nh©n ngµy nghØ - Häc tËp, s¸ch: Lµm album ®å dïng trong G§ - T¹o h×nh: NÆn ®å dïng G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - D¹y trÎ c¸ch ch¶i ®Çu buéc tãc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: C¾t d¸n ®å dïng G§ ( §T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông kü n¨ng c¾t d¸n tëng tîng t¹o ra c¸c ®å dïng trong G§ b/ Kü n¨ng: TrÎ c¾t d¸n ®Ñp, kh«ng lµm bÈn vë c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh líp häc 2/ ChuÈn bÞ: - GiÊy A3, giÊy mµu, hå d¸n, kÐo cho trÎ - Tranh c¾t d¸n gîi ý cña c« 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu tranh mÉu gîi ý Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - C« trß chuyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ®å dïng trong G§ trÎ - Cho trÎ xem tranh c« c¾t d¸n + Tranh c¾t d¸n ®å dïng g× ®©y? + Dïng ®Ó lµm g×? + C« c¾t b»ng mµu g×? + Theo con muèn c¾t ®îc ph¶i c¾t nh thÕ nµo?... H§3: CÊt tranh - Cho trÎ h¸t vµ ®i vÒ bµn häc ®Ó cho trÎ thùc c¾t hiÖn - C« bao qu¸t gîi ý trÎ thùc hiÖn H§4: NhËn xÐt Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm trªn gi¸ cho trÎ nhËn xÐt bµi cña nhau. C« lång BH gi¸o dôc trÎ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS gãc tranh - TrÎ kÓ tªn ®å dïng - TrÎ QS c¸c bøc tranh vµ tr¶ lêi c©u hái cña c« - TrÎ c¾t d¸n - TrÎ nhËn xÐt bµi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y xµ cõ M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: - §©y lµ c©y g×? - Ai nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh nhÊt 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Nhµ cña G§ bÐ - Ph©n vai: Ch¬i mÑ con, tæ chøc b÷a ¨n cho G§ nh©n ngµy nghØ - Häc tËp, s¸ch: Lµm album ®å dïng trong G§, t« mµu tranh vÒ G§, t« ch÷ - Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t, níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Liªn hoan v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -