Tài liệu Chu de tuan 3 mot so quy dinh giao thong

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 3 Mét sè quy ®Þnh giao th«ng I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ biÕt thùc hiÖn ®óng luËt lÖ ATGT chÝnh lµ ®¶m b¶o AT cho con ngêi vµ cã ý thøc chÊp hµnh LLATGT - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng cña b¶n th©n - BiÕt chôm ch©n nhón bËt qua c¸c chíng ng¹i vËt, biÕt bß dÝc d¾c b»ng bµn tay bµn ch©n khÐo lÐo qua 5 chíng ng¹i vËt vµ ®i theo ®éi h×nh bíc ®Òu - M¹nh d¹n høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c PTGT, mét sè quy ®Þnh vÒ GT - Cã kü n¨ng ph©n lo¹i c¸c ®å vËt, nhËn biÕt sè 9, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 9 ®èi tîng. NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 9. BiÕt chia 9 ®èi tîng ra 2 phÇn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau - TrÎ tß mß thÝch thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ c¸c PTGT 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông c¸c tõ ng÷ hay cã h×nh ¶nh 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ ngêi ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng qua c¸c t¸c phÈm - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®Ñp 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - HiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i chÊp hµnh luËt lÖ ATGT. Yªu mÕn kÝnh träng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn giao th«ng II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Tµu vÒ ga tu tu…. - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh §ãng vai c« chó b¸n vÐ xe, b¸n x¨ng dÇu, b¸n hµng gi¶i kh¸t trªn tµu… VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i PTGT, t« mµu PTGT, ®Ìn tÝn hiÖu GT... TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i PTGT vµ mét sè ®Ìn, biÓn b¸o GT TrÎ biÕt h¸t, móa, §å dïng, dông kÓ truyÖn vµ biÓu cô ©m nh¹c diÔn c¸c bµi h¸t vÒ giao th«ng, c¸c PTGT Gãc ©m nh¹c H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ truyÖn, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ giao th«ng, c¸c PTGT Gãc x©y dùng LG- XD ng· t ®êng phè, LG c¸c lo¹i PTGT ... TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i PTGT Gãc s¸ch Xem s¸ch tranh vÒ PTGT vµ thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ GT, lµm s¸ch tranh vÒ PTGT §o thÓ tÝch, dung tÝch b»ng b¸t, cèc TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i PTGT Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Gieo h¹t , theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc,lµm xe chë c¸t… §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t biÕn c¸c mãn - §µm tho¹i gi¶i kh¸t, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… GiÊy mµu, hå - Híng dÉn d¸n, ®Êt nÆn, - Quan s¸t bót mµu, giÊy - §éng viªn trÎ tr¾ng… Hµng rµo, c©y lóa, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn, c¸c lo¹i « t« ®å ch¬i… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… TrÎ biÕt so s¸nh C¸c lo¹i ®¬n vÞ sù kh¸c nhau gi÷a ®o kh¸c nhau c¸c vËt ®o... nh b¸t, cèc, chai lä TrÎ sö dông kü §å dïng lµm vn¨ng lao ®éng ên, xe « t« ®å nhá ®Ó ch¨m sãc ch¬i … c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy - Quan s¸t - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn - Quan s¸t - Trß truyÖn - Quan s¸t - Híng dÉn Thø 2 ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: TruyÖn : Qua ®êng H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®îc mét sè ph¬ng tiÖn giao th«ng, Ých lîi cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ cã ý thøc chÊp hµnh luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn - Cho trÎ h¸t “ Nhí lêi c« dÆn” ®Þnh tæ chøc - Trong BH c« gi¸o d¹y bÐ ®iÒu g×? C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Qua ®êng §2: C« kÓ KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh c©u truyÖn KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ minh ho¹ b»ng tranh. H§3: Gi¶ng Hai chiÕc xe cïng tham gia GT trªn ®gi¶i néi êng, xe ca chª xe lu ®i chËm ch¹p vµ dung, kÓ tr«ng th« kÖch xÊu xÝ. §Õn qu·ng ®trÝch dÉn êng háng ®¸ næi gå ghÒ, xe ca kh«ng ®i ®îc n÷a, xe lu vÉn b×nh tÜnh l¨n qua, l¨n l¹i lµm con ®êng trë nªn b»ng ph¼ng, nhê vËy mµ xe ca ®i qua ®îc . Tõ ®ã xe ca kh«ng gi¸m chª xe lu n÷a - C« võa kÓ c©u truyÖn g×? - Trong c©u truyÖn nãi ®Õn nh÷ng PTGT ®êng g×? ®ã lµ xe g×? H§4: §µm - Khi 2 chiÕc xe cïng ®i trªn ®êng xe tho¹i ca ®· chª xe lu ntn? - Xe lu ®· kh«ng nãi g×, 2 xe vÉn tiÕp tôc ®i trªn ®êng , truyÖn g× ®· x¶y ra? - Khi gÆp ®o¹n ®êng háng xe ca vµ xe lu ®· lµm g×? - Con cã nhËn xÐt g× vÒ 2 chiÕc xe? GD trÎ vÒ Ých lîi cña xe, ý thøc vÒ ®¶m b¶o ATGT ®êng bé - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ tËp kÓ l¹i c©u truyÖn + Cho trÎ kÓ cïng c« + Gäi c¸ nh©n trÎ kÓ H§5: KÓ tãm t¾t truyÖn Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« - TrÎ tËp kÓ cïng c« - 1 trÎ kÓ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè biÓn b¸o qua tranh vÏ M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm t¸c dông cña biÓn b¸o §T: - §©y lµ biÓn b¸o g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ biÓn b¸o nµy? - Nh×n vµo biÓn b¸o nãi lªn ®iÒu g×? - Nh÷ng biÓn b¸o nµy cã t¸c dông g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc chÊp hµnh vµ thùc hiÖn ®óng luËt GT ®Ó ®¶m b¶o ATGT 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: TÝn hiÖu 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÕn xe kh¸ch 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ xe, qu¸n gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 1 th¸ng 3 n¨m 2011 I / Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: ¢m nh¹c: BiÓu diÔn : - H¸t vËn ®éng: §i trªn vØa hÌ bªn ph¶i Nghe h¸t: Tõ mét ng· t ®êng phè TC: Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn BH H§KH: MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng BH ®i trªn vØa hÌ bªn ph¶i - TrÎ chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ thÓ hiÖn theo giai ®iÖu cña BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng nh¹c, nhÞp BH - BiÕt biÓu diÔn c¸c BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Sö dông ®å dïng ©m nh¹c nhÑ nhµng cÊt lÊy ®óng quy ®Þnh ng¨n n¾p gän gµng 2/ ChuÈn bÞ: - BH bæ sung: Em ®i qua ng· t ®êng phè, nhí lêi c« dÆn - §å dïng: ph¸ch tre , s¾c x«, trèng l¾c - C¸c BH ®Ó ch¬i TC 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyÖn víi trÎ hµng ngµy c¸c con ®i häc b»ng c¸c PTGT g×? Ph¶i ®i ntn ®Ó ®¶m b¶o ATGT - T¹o t×nh huèng - C« bËt nh¹c “ §i trªn vØa hÌ bªn ph¶i” - BËt nh¹c l2 - BËt nh¹c l3 - BËt nh¹c l4 - BËt nh¹c l5 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi, trß truyÖn cïng c« - TrÎ h¸t ®éi h×nh ch÷ u - TrÎ t¹o vßng trßn h¸t vç tay theo tiÕt tÊu chËm - TrÎ t¹o 2 vßng trßn h¸t vç tay - Vßng trßn nhá vç tay - Vßng trßn to h¸t móa - Gîi ý trÎ lÊy ®å dïng ©m nh¹c vµ chuyÓn §H - Cho 2 hµng mét thùc hiÖn - Giíi thiÖu nhãm thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n thùc hiÖn - T¹o t×nh huèng BËt nh¹c: Nhí lêi c« dÆn - BËt nh¹c: Em ®i qua ng· t ®êng phè - TrÎ chuyÓn §H 4 hµng däc - TrÎ h¸t gâ ®Öm - 5 trÎ thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t kÕt hîp thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH 2 lÇn - TrÎ t¹o 2 vßng trßn móa, ®i vßng trßn H§2: Nghe h¸t - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu h¸t trÎ - TrÎ l¾ng nghe vµ hëng nghe “ Tõ mét ng· t ®êng phè” 3 lÇn øng cïng c« thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau H§3: Trß ch¬i - Giíi thiÖu cho trÎ ch¬i TC: Nghe - TrÎ ch¬i TC giai ®iÖu ®o¸n tªn BH , c« giíi thiÖu KÕt thóc c¸ch ch¬i luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - Lång BH gi¸o dôc trÎ ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn ®óng luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT trªn ®êng phè TiÕt 2: H§C: TËp t« ch÷ p, q H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê - Cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng b/ Kü n¨ng: - TrÎ t« viÕt ®óng vµ ®Ñp - Ngåi ®óng t thÕ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - C¸c nèt nh¹c mµu cã g¾n ch÷ c¸i - Tranh mÉu, ®µn, bót ch×, mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Tæ chøc TC H§3: Híng dÉn trÎ t« ch÷ H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t : Vµng xanh ®á - T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i “¤ ch÷ bÝ mËt” Yªu cÇu trÎ chän « mµu trÎ thÝch vµ nãi xem ®»ng sau « mµu cã ch÷ c¸i g×? - C« treo tranh mÉu + Tranh cã ch÷ g×? + Cho trÎ ®äc ch÷ trong tranh + Híng dÉn trÎ t« ch÷ rçng + Híng dÉn trÎ t« ch÷ ë hµng kÎ, cho trÎ t« T¬ng tù c« híng dÉn trÎ t« ch÷ q gièng ch÷ p - Híng dÉn trÎ t« ch÷ trong tõ - C« quan s¸t gióp ®ì trÎ t« ch÷ - Cuèi buæi cho trÎ QS bµi cña nh÷ng b¹n ngåi bªn c¹nh vµ nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ ®o¸n « ch÷ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: ChiÕc xe xÝch l« M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña chiÕc xe xÝch l« §T: - Xe g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc xe xÝch l«? - Cã nh÷ng bé phËn g×? - Xe dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n xe v× xe rÊt cã Ých , ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc luËt GT ®Ó ®¶m b¶o ATGT... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ tµu, qu¸n gi¶i kh¸t trªn tµu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn víi trÎ vÒ mét sè lo¹i PTGT ®êng thuû, ®êng hµng kh«ng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………….………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: Thªm bít chia nhãm 9 §T thµnh 2 phÇn H§KH: ¢m nh¹c , t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt c¸c c¸ch chia 9 §T ra 2 phÇn, luyÖn tËp thªm bít trong ph¹m vi 9 b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt c¸c c¸ch chia , biÕt thªm bít trong ph¹m vi 9, luyÖn ®Õm c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 9 xe m¸y, thÎ sè 1-8; 2-7; 3-6; 4- 5 - Mçi trÎ 9 « t« 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Luyªn tËp nhËn biÕt nhãm cã 9 §T H§2: Chia 9 §T thµnh 2 phÇn Ho¹t ®éng cña c« - Giíi thiÖu trÎ ch¬i TC: Thi xem ai giái - Cho trÎ t×m c¸c nhãm PTGT cã SL lµ 9 - C« t¹o t×nh huèng ch¬i TC: Cïng kh¸m ph¸ - Trong hép cã g×? - §Õm xem cã tÊt c¶ mÊy c¸i xe m¸y? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - Cã 9 c¸i xe m¸y - C« sÏ chia sè xe m¸y nµy ra 2 - TrÎ QS nhµ ( C« chia c¸c c¸ch ) - TrÎ tr¶ lêi - Hái trÎ xem mçi nhµ cã mÊy xe - TrÎ ®Õm m¸y? - Cho trÎ ®Õm, sau ®Êy gép l¹Þ cã - TrÎ chia c¸c c¸ch bao nhiªu - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ chia theo yªu cÇu cña c«, chia theo ý thÝch cña trÎ + Chia nh÷ng chiÕc « t« ra 2 gala H§3: LuyÖn tËp - Giíi thiÖu TC: cïng chung søc + TC1: g¾n tranh Cã 9 c¸i thuyÒn ph©n vÒ 2 xëng - TrÎ tham gia tÝch cùc dïng thÎ sè t¬ng øng ®Ó chØ sè lTC îng thuyÒn ®· ph©n cho xëng + TC2: c¾t d¸n 9 c¸i xe ®¹p chia vÒ 2 nhµ, viÕt sè t¬ng øng víi sè l- - TrÎ ch¬i TC îng ®· chia II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Xe m¸y M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña xe m¸y §T: - §©y lµ g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i xe m¸y? - Xe ch¹y b»ng g×?... - Xe m¸y cã Ých lîi g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n PTGT vµ ý thøc ®Ó ®¶m b¶o ATGT khi tham gia GT trªn ®êng 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vµ chim sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ xe, qu¸n gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Th¶o luËn mét sè luËt giao th«ng ®¬n gi¶n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 3 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ThÓ dôc : BËt liªn tôc 4- 5 vßng H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt bËt liªn tôc qua 4- 5 vßng ch¹m ®Êt nhÑ kh«ng ch¹m ch©n vµo vßng b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , rÌn sù khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, 10 vßng chia 2 ®éi 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi héi thi thÓ thao. Xin nhiÖt liÖt chµo ®ãn 4 ®éi §Õn víi héi thi c¸c ®éi sÏ tr¶i qua 3 phÇn thi PhÇn 1: Khëi ®éng PhÇn 2: Tranh tµi PhÇn 3: Th gi·n Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi phÇn 1 mang tªn : * Khëi ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ra tríc gËp tríc ngùc - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông lên : Nghiªng lên - BËt: TiÕn * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt( T thÕ CB: 2 tay chèng h«ng. Khi nghe hiÖu lÖnh bËt liªn tôc nhÑ nhµng qua 5 vßng ch©n ch¹m ®Êt nhÑ nhµng, vÒ cuèi hµng * PhÇn 2: Tranh tµi - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i * Tæ chøc cho trÎ ch¬i “ KÐo co” - Cho 2 ®éi thi víi nhau ( chia trÎ ra 4 ®éi) *PhÇn 3: Th gi·n - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em qua ng· t ®êng phè” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ gi¬ tay vÉy chµo - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè bé phËn cña « t«, xe m¸y M§: TrÎ biÕt ®îc mét sè bé phËn cña « t« xe m¸y, biÕt nhËn xÐt sù kh¸c nhau §T: - §©y lµ c¸i g×? - Con cã nhËn xÐt g× ? - Bé phËn nµy cã Ých lîi ntn gióp cho PTGT cã thÓ ®i ®îc? GD trÎ ph¶i b¶o qu¶n gi÷ g×n ®å dïng... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: TÝn hiÖu 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ xe, qu¸n gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Th¶o luËn mét sè luËt giao th«ng ®¬n gi¶n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: XÐ d¸n thuyÒn trªn biÓn ( §T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông kü n¨ng xÐ d¸n, ph¸t triÓn trÝ tëng tîng t¹o nªn t¸c phÈm ®Ñp vÒ thuyÒn vµ biÓn b/ Kü n¨ng: TrÎ xÐ d¸n ®Ñp, kh«ng lµm bÈn vë c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh líp häc. Qua ®ã trÎ biÕt ®îc ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng thuû. Cã ý thøc thùc hiÖn ®óng luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT 2/ ChuÈn bÞ: - Vë t¹o h×nh, giÊy mµu, hå d¸n cho trÎ - Tranh xÐ d¸n gîi ý cña c« ( 3 tranh ) 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu tranh mÉu gîi ý Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - C« bËt nh¹c trÎ h¸t “ Em ®i ch¬i thuyÒn” - LÇn lît cho trÎ xem tranh c« xÐ d¸n + Tranh xÐ d¸n g× ®©y? + Trong tranh cã nh÷ng g×? + Ai nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng chiÕc thuyÒn? + ThuyÒn lµ PTGT ®êng g×? + Ngoµi ra trong tranh cßn cã g× n÷a? H§3: CÊt tranh - Cho trÎ ®i vÒ bµn häc ®Ó c¾t cho trÎ thùc - C« bao qu¸t gîi ý trÎ thùc hiÖn hiÖn H§4: NhËn xÐt Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm trªn gi¸ cho trÎ nhËn xÐt bµi cña nhau. C« lång BH gi¸o dôc trÎ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS gãc tranh - TrÎ h¸t - TrÎ QS c¸c bøc tranh vµ tr¶ lêi c©u hái cña c« - TrÎ c¾t d¸n - TrÎ nhËn xÐt bµi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè biÓn b¸o GT qua h×nh vÏ M§: TrÎ biÕt ®îc néi dung cña biÓn b¸o cÇn thùc hiÖn, biÕt ý nghÜa khi thùc hiÖn ®óng c¸c lo¹i biÓn b¸o §T: - BiÓn b¸o g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ biÓn b¸o nµy?... - Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c biÓn b¸o GT ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc thùc hiÖn ®óng luËt GT ®Ó ®¶m b¶o ATGT... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ tµu, qu¸n gi¶i kh¸t trªn tµu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………….…………………………………………………………………
- Xem thêm -