Tài liệu Chu de tuan 1 ngay 8 thang 3

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 109 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 1 Ngµy héi cña Bµ, MÑ, c« gi¸o vµ c¸c b¹n g¸i I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c BT thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn - C¸c vËn ®éng c¬ b¶n thµnh th¹o, ®óng kü thuËt 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸. TrÎ hiÓu ®îc ý nghÜa cña ngµy 8/3 lµ ngµy héi cña Bµ, MÑ, C« gi¸o vµ cña b¹n g¸i - TrÎ biÕt ®îc mét sè ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 8/3 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c vËt dïng ®Ó trang trÝ nh hép quµ, hoa, nh÷ng tÊm bu thiÕp… - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®Ñp 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - HiÓu biÕt ý nghÜa cña ngµy 8/3 lµ ngµy héi cña Bµ, mÑ, c« gi¸o vµ cña b¹n g¸i, biÕt tù bµy tá tÊm lßng m×nh ®Ó chóc mõng bµ, mÑ, c«... II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi n¬ - Tay: Tay ngang gËp vµo vai - Ch©n: §¸ l¨ng ch©n - Bông lên: Xoay th©n 90 ®é - BËt: TiÕn - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh Gãc ph©n vai Cöa hµng b¸n quµ lu niÖm, b¸n hoa, qu¶... TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng Gãc t¹o h×nh Lµm quµ tÆng ba, mÑ, c« gi¸o, b¹n g¸i, trang trÝ líp häc chµo ®ãn ngµy 8/3 H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ truyÖn, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ ngµy 8/3 TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp TrÎ biÕt h¸t, móa, §å dïng, dông kÓ truyÖn vµ biÓu cô ©m nh¹c diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc x©y dùng XD trang trÝ ng«i nhµ bÐ ®ãn ngµy 8/3 ... Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Gãc s¸ch Xem s¸ch tranh vÒ ngµy 8/3 , lµm s¸ch vÒ ngµy 8/3 TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i vên hoa, c©y c¶nh... TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ ngµy 8/3 Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn Gãc khoa häc, to¸n Ph©n biÖt c¸c nhãm c©y hoa, ®Õm c¸c lo¹i c©y C¸c lo¹i c©y - Quan s¸t hoa kh¸c nhau - Trß truyÖn Gãc thiªn nhiªn Gieo h¹t , theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, ch¨m sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc,lµm xe chë c¸t… TrÎ biÕt so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i hoa, biÕt ®Õm theo kh¶ n¨ng… TrÎ sö dông kü n¨ng lao ®éng nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá Gãc ©m nh¹c §å dïng ®Ó b¸n - Quan s¸t hµng nh ®å lu - §µm tho¹i niÖm ngµy 8/3, c¸c mÆt hµng hoa, qu¶ thËt... GiÊy mµu, hå - Híng dÉn d¸n, ®Êt nÆn, - Quan s¸t bót mµu, giÊy - §éng viªn trÎ tr¾ng… §å dïng lµm v- - Quan s¸t ên - Híng dÉn KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 7 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : Bã hoa tÆng c« H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ GD trÎ biÕt ý nghÜa ngµy 8/3, GD trÎ vÒ t×nh c¶m cña häc sinh ®èi víi c« gi¸o 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« h¸t “ Ngµy vui cña Bµ, mÑ” trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy 8/3, t¹o t×nh huèng tæ chøc vên th¬ - Cho trÎ kh¸ ph¸ chñ ®Ò cña BT qua TC “ Bøc tranh bÝ mËt” - Cã 4 « mµu trÎ chän vµ lËt c¸c « nãi xem cã bøc tranh g×? H§2: Giíi thiÖu - VËy chñ ®Ò cña vên th¬ h«m nay BT, TG lµ g×? - Giíi thiÖu BT “ Bã hoa tÆng c«” - C« ®äc mÉu lÇn 1: ®äc diÔn c¶m - C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp chØ tranh minh ho¹ H§3: Gi¶ng gi¶i C« gi¶ng néi dung kÕt hîp chØ néi dung, gi¶i tranh minh ho¹, gi¶i thÝch tõ khã: thÝch tõ khã Ngµy 8/3, võa xinh, håi hép, th©n thiÕt, dÞu qu¸, x«n sao, ngät ngµo H§4: §µm tho¹i - Giíi thiÖu TC “ Xóc s¾c” - C« võa ®äc BT g×? TG? - Trong BT t¸c gi¶ nh¾c ®Õn ngµy g×? - C¸c b¹n ®· lµm g× nh©n ngµy 8/3? - Bã hoa c¸c b¹n tÆng cho c« gi¸o gåm nh÷ng lo¹i hoa g×? - CÇm bã hoa trªn tay c¸c b¹n thÊy lßng m×nh ntn? - C« gi¸o ®· lµm g× khi c¸c b¹n tÆng hoa? - C¸c b¹n c¶m thÊy hoa ®· nãi hé lßng m×nh ntn? GD trÎ ch¨m ngoan häc giái ®Ó dµnh tÆng c« gi¸o nhiÒu b«ng hoa bÐ ngoan… H§5: Cho trÎ - Cho trÎ thÓ hiÖn tµi n¨ng ®äc th¬ ®äc th¬ - C¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn - Cho trÎ ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp - Cho tõng tæ ®äc - Cho nhãm ®äc - Cho c¸ nh©n trÎ ®äc H§6: §äc th¬ - C« chØ tranh ch÷ , trÎ ®äc theo tranh ch÷ - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc KÕt thóc T¹o t×nh huèng c©u l¹c bé nh÷ng ngêi yªu th¬ ®Õn ®©y lµ kÕt thóc, xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i trong nh÷ng lÇn sau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa s÷a M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ vç tay - TrÎ lËt tranh vµ cïng kh¸m ph¸ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ®äc th¬ TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ®äc th¬ §T: - C¸c con nh×n xem c©y g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y hoa g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y xanh lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: TÝn hiÖu 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng«i nhµ bÐ nh©n ngµy 8/3, LG vên hoa c©y... 2/ Ph©n vai: B¸n hµng quµ lu niÖm 3/ Gãc t¹o h×nh: Lµm bu thiÕp tÆng bµ, mÑ, c« gi¸o… 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn vÒ ngµy 8/3 - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ Quµ 8/3 ” - Nghe h¸t : Ngµy vui cña bµ, mÑ - TC: Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn BH H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt ý nghÜa ngµy 8/3, biÕt dµnh t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi Bµ, mÑ, c«… 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ h«m nay lµ ngµy tæ chøc g×? - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn H§2: D¹y vËn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« ®éng - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm ABC biÓu diÔn - Nhãm §RM biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ H§3: Nghe Ngµy vui cña Bµ cña mÑ ” h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ Nghe giai ®iÖu H§4: Trß ch¬i ®o¸n tªn BH ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè bã hoa M§: TrÎ biÕt c¸c lo¹i hoa kh¸c nhau, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña hoa §T: - Bã hoa nµy cã nh÷ng lo¹i hoa g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bã hoa nµy?... - Hoa dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ý nghÜa cu¶ c¸c lo¹i hoa dïng ®Ó lµm nh÷ng mãn quµ tÆng nhau... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: BÞt m¾t b¾t dª 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng«i nhµ bÐ nh©n ngµy 8/3, LG vên hoa c©y... 2/ Ph©n vai: B¸n hµng quµ lu niÖm 3/ Gãc t¹o h×nh: Lµm bu thiÕp tÆng bµ, mÑ, c« gi¸o… 4/ Gãc ©m nh¹c: TrÎ h¸t móa ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………….…………………… Thø 4 ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: Hoµn thiÖn t« ch÷ p, q H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê - Cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng b/ Kü n¨ng: - TrÎ t« viÕt ®óng vµ ®Ñp - Ngåi ®óng t thÕ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh mÉu, ®µn, bót ch×, mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Tæ chøc TC H§3: Híng dÉn trÎ t« ch÷ H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t : Quµ 8/3 - T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i “ d¸n hoa” Yªu cÇu ph¶i chän hoa ®Ó d¸n vµo ®óng lä - C« treo tranh mÉu, gîi ý trÎ hoµn thµnh bµi - C« quan s¸t gióp ®ì trÎ t« ch÷ - Cuèi buæi cho trÎ QS bµi cña nh÷ng b¹n ngåi bªn c¹nh vµ nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ ch¬i TC d¸n hoa nµo vµo lä Êy - TrÎ QS - TrÎ t« - TrÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa sen c¹n M§: TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña hoa §T: - C©y hoa g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y hoa nµy?... - Hoa dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ý nghÜa cu¶ c¸c lo¹i hoa dïng ®Ó lµm nh÷ng mãn quµ tÆng nhau... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: BÞt m¾t b¾t dª 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng«i nhµ bÐ nh©n ngµy 8/3, LG vên hoa c©y... 2/ Ph©n vai: B¸n hµng quµ lu niÖm 3/ Gãc t¹o h×nh: Lµm bu thiÕp tÆng bµ, mÑ, c« gi¸o… 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc héi thi “ BÐ víi ATGT vµ GD BVMT” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………….…………………… Thø 5 ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Trß truyÖn vÒ ngµy 8/3 H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ý nghi· ngµy 8/3 - BiÕt ®îc nh÷ng ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 8/3 b/ Kü n¨ng: - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c - BiÕt biÓu diÔn v¨n nghÖ chóc mõng bµ, mÑ, c«, c¸c b¹n g¸i c/ Th¸i ®é: - TrÎ cã ý thøc nhí vÒ ngµy 8/3, dµnh t×nh c¶m tÆng bµ, mÑ, c«, c¸c b¹n g¸i 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè bøc tranh : BÐ móa h¸t tÆng Bµ, mÑ; häc sinh tÆng hoa c« gi¸o, bè tÆng hoa cho bµ, mÑ - Mét sè mãn quµ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy 8/3 H§3: Më réng H§5: Tæ chøc móa h¸t chóc Ho¹t ®éng cña c« - Hái trÎ th¸ng nµy lµ th¸ng mÊy? trong th¸ng 3 cã ngµy g×? - Con cã biÕt ngµy 8/ 3 lµ ngµy g× kh«ng? - §ã lµ ngµy quèc tÕ phô n÷ , ngµy héi cña Bµ, mÑ, c« gi¸o vµ cña c¸c b¹n g¸i. - T¹o t×nh huèng cho trÎ xem tranh vÒ ngµy 8/3 + Tranh vÏ g× ®©y? ( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh) - C« trß truyÖn víi trÎ trong G§ c« ®· tæ chøc chóc mõng ngµy 8/ 3 , c« tÆng hoa cho mÑ. ThÕ cßn c¸c con ®· chóc mõng bµ, mÑ ntn? ( C« cho trÎ kÓ vÒ kh«ng khÝ trong G§ m×nh nh©n ngµy 8/3) - Hái ngoµi ngµy 8/3 lµ ngµy kû niÖm cña phô n÷, con cßn biÕt ngµy kû niÖm g× n÷a? Giíi thiÖu víi trÎ ngµy 20/10 - Cho trÎ móa h¸t chóc mõng Ho¹t ®éng cñ trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh - TrÎ kÓ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ móa h¸t chóc mõng vÒ ngµy 8/3 mõng TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : NÐm tróng ®Ých n»m ngang H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt khÐo lÐo nhÞp nhµng nÐm tróng ®Ých n»m ngang ®óng kü thuËt b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, vÏ ®Ých n»m ngang 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao nh©n kû niÖm 8/3 - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ngang tay sÊp - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên : Nghiªng lên - BËt: Ch©n s¸o * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt: - 1 tay cÇm tói c¸t, cïng phÝa víi ch©n tríc, khi nghe hiÖu lÖnh gi¬ cao ngang tÇm m¾t vµ nÐm khÐo lÐo tróng ®Ých n»m ngang - Gäi 1 b¹n tËp , cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho 2 trÎ tËp cho ®Õn hÕt ( c« söa sai cho trÎ) * Cho c¶ líp ch¬i TC: Nh¶y lß cß - Cho tõng nhãm ch¬i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y thiÕt méc lan M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C¸c con nh×n xem c©y g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( l¸ ntn? mµu l¸, hoa...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ tËp, c¶ líp nhËn xÐt - TrÎ lÇn lît tËp - C¶ líp ch¬i TC - Nhãm 5,6 trÎ ch¬i - TrÎ ®i nhÑ nhµng GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y xanh lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t n¶y mÇm 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng«i nhµ bÐ nh©n ngµy 8/3, LG vên hoa c©y... 2/ Ph©n vai: B¸n hµng quµ lu niÖm 3/ Gãc s¸ch : Lµm album vÒ ngµy 8/3 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………….…………………… Thø 6 ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ hoa tÆng bµ, mÑ, c« gi¸o ( §T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó vÏ hoa tÆng bµ , mÑ, c« gi¸o, biÕt c¸ch bè côc tranh c©n ®èi hîp lý b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ý nghÜa ngµy 8/3, cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ , 3 tranh mÉu gîi ý 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy 8/3 ,cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : B«ng hoa mõng c« - Cho trÎ lÇn lît QS bøc tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Bã hoa cã nh÷ng lo¹i hoa g× ? + Con cã nhËn xÐt g× vÒ bã hoa nµy ?... + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? H§3: TrÎ vÏ - C« cÊt tranh cho trÎ vÏ H§4: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt GD trÎ tÊt ®ã lµ nh÷ng mãn quµ rÊt quý mµ c¸c con ®· dµnh cho bµ, mÑ , c« gi¸o... Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh TrÎ h¸t TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh TrÎ vÏ TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa hång M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C¸c con nh×n xem c©y g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( l¸ ntn? mµu l¸, hoa...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y xanh lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t n¶y mÇm 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng«i nhµ bÐ nh©n ngµy 8/3, LG vên hoa c©y... 2/ Ph©n vai: B¸n hµng quµ lu niÖm 3/ Gãc s¸ch : Lµm album vÒ ngµy 8/3 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………….……………………
- Xem thêm -