Tài liệu Chu de qhdn- bac ho_lớn

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ Thực hiện 4 tuần : Từ ngày 07/04 đến 02/05/2014 : Quª h¬ng §Êt níc. Thùc hiÖn tõ ngµy 07/ 04 ®Õn ngµy 11/04/2014. Chñ ®Ò nh¸nh i.Môc ĐÍCH – YÊU CẦU. II. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh, video,băng hình vÒ quª h¬ng ®Êt níc. - Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. - GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... - Bé ®å dông ®å ch¬i x©y dùng, nÊu ¨n, c©y xanh.... - Bé ch÷ c¸i, chò sè, l« t« vÒ quª h¬ng ®Êt níc. - Giáo án điện tử một số HĐ, đồ dùng dạy học đầy đủ khoa học. III. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... * Trò chuyện với trẻ về chủ đề : - C¸c con h·y kÓ vÒ n¬i c¸c con ®ang sinh sèng nµo ? - Nhµ con ë ®©u ? - Nơi mµ c¸c con ®ang ë lµ thôn mấy, xã g× ? - Bªn c¹nh nhµ c¸c con ë cã nh÷ng ai ? - C¸c con ¹, n¬i chóng ta sinh ra vµ lín lªn ®îc gäi lµ quª h¬ng ®Êy. ........ b. ThÓ dôc s¸ng : §T tay : TËp víi c¸c ®éng t¸c : §T ch©n : §T bông lên : §T bËt : Bật luân phiên chân trước chân sau IV . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n quµ lu niÖm, lương thực,thực phấm...) Nấu các món ăn quen thuộc trong GĐ. - Gãc XD - LG: XD công viên, khu phè em ë. - Gãc t¹o h×nh : VÏ tranh, tô màu, cắt xé dán ngôi nhà thân yêu,c¶nh ®Ñp quª h¬ng ®Êt níc. - Gãc ©m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò. - Góc sách : xem tranh ảnh, tập kể chuyện về chủ đề. - Góc khoa học- toán : chơi lô tô, chơi với các chữ số... - Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh 2. C¸ch tiÕn hµnh Gãc H§ Môc ®Ých , yªu cÇu 1.Gãc ph©n - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc vai. cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ - B¸n hµng thÓ hiÖn néi dung - Nấu ăn ch¬i. - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i. ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - C« cïng trÎ h¸t bµi : “Quª h¬ng t¬i ®Ñp” vµ §T theo néi dung bµi h¸t - C¸c con h·y kÓ vÒ quª h¬ng cña m×nh cho c« vµ c¸c b¹n cïng nghe nµo. - c¸c con cã yªu quý quª h¬ng - Bé ®å ch¬i cña m×nh kh«ng ? Yªu quý quª h¬ng c¸c con ph¶i lµm g× ? nấu ăn. - Cèc, chai níc, lon bia, b¸nh kÑo, qu¶, một số loại lương thưc, thưc phẩm.... Tranh ¶nh vÒ quª h¬ng ®Êt níc. 2.Gãc XD LG X©y dùng công viên, (khu phè em ë). 3. Gãc t¹o h×nh. Vẽ tranh tô màu,cắt xé dán tranh về CĐ 4 . Gãc ©m nh¹c H¸t móa, V§ c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 5. Góc sách Xem tranh ảnh, kể chuyện về CĐ. 6. Góc khoa học – toán. Chơi lô tô, chơi với số... 7. Góc thiên nhiên Chăm sóc cây xanh - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD khu phè ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh - TrÎ biÕt dïng kü n¨ng vÏ cắt, xé dán... ®Ó t¹o thµnh bøc ranh ®Ñp - BiÕt t« mµu ®Ñp vµ bè côc tranh hîp lý. - TrÎ biÔu diÕn tù nhiªn, h¸t vµ vËn ®éng ®óng nh¹c ®óng lêi c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. Trẻ biết xem tranh ảnh và kể chuyện về CĐ. - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá..., - C« giíi thiÖu l¹i gãc ch¬i cô đã chuẩn bị, các con thÝch ch¬i ë gãc nµo th× nhÑ nhµng vÒ gãc ch¬i ®ã. b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm - GiÊy vÏ, bót ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. s¸p mµu, giấy màu, kéo... c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xét, động viên khuyến khích trẻ, nhắc nhở để trẻ lần sau chơi tốt hơn. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh - §å ch¬i ©m nh¹c nh¹c cô.... Tranh ảnh, sách truyện về chủ đề. Trẻ biết chơi lô Lô tô, các chữ tô và chơi với các số.. con số... Trẻ biết các thao tác chăm sóc cây xanh Góc thiên nhiên V. Ho¹t ®éng ngoµi trêi Vi. VÖ sinh - ¨n tra - Ngñ tra VII. VÖ sinh - ¨n phô VII. Ho¹t ®éng chiÒu IX. VÖ sinh, nªu g¬ng, c¾m cê, tr¶ trÎ ********************** KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 07 th¸ng 04 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH Môn : Thể Dục H§ chÝnh : V§CB : Trên s¾p kÕt hîp trÌo qua ghÕ TD TCV§ : Ai nhanh h¬n NDKH : KPKH - ¢m nh¹c 1. Môc ®Ých, yªu cÇu. a. Kiến thức. - TrÎ phèi hîp ch©n tay một cách nhÞp nhµng để trên sấp và kết hợp trèo qua ghế TD đúng kỹ thuật. - Nắm được và chơi TCVĐ đúng luật. b. Kỹ năng - Rèn kĩ năng khéo léo nhanh nhẹn cho trẻ. - TrÎ ch¬i TC thµnh th¹o. Hµo høng trong khi ch¬i. c. Giáo dục - GD trÎ lßng yêu mến tự hào về quê hương đất nước. Yªu thÝch thÓ dôc thÓ thao. 2. ChuÈn bÞ. - 2 ghÕ TD (ghÕ b¨ng). - 10 vßng TD. 3. Tæ chøc ho¹t ®éng. NDKH Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c«. H§ 1 Khëi ®éng: - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i kÕt hîp c¸c kiÓu ch©n: ®i thêng, ®i b»ng mòi bµn ch©n, gãt ch©n, n÷a bµn ch©n, ch¹y nhanh chËm dÇn kÕt hîp lêi ca “Đoàn tàu tí xíu ”. Sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh thµnh 4 hµng ngang. §T tay: H§ 2 BT ph¸t triÓn chung. §T ch©n: - TrÎ thùc hiÖn ®éng t¸c 2 lÇn x 8 nhÞp. §T bông lên: §T bËt: BËt chôm t¸ch chân TrÎ chuyÓn ®éi h×nh nh h×nh vÏ:         - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh.  H§ 3       V§CB : Trên sÊp  kÕt hîp trÌo qua ghÕ TD. - C« lµm mÉu lÇn 1. - C« lµm mÉu lÇn 2: N»m s¸t th©n ngêi xuèng s©n ®Çu ngÈng cao, m¾t nh×n th¼ng khi cã hiÖu lÖnh trên s¾p th× phèi hîp ch©n nä tay kia trên tiÕn vÒ phÝa tríc. §Õn chç ®Ó ghÕ th× ®øng dËy, 2 tay «m ngang ghÕ (ngùc s¸t ghÕ) lÇn lît ®a tõng ch©n qua ghÕ. Xong råi ®øng dËy ®i vÒ cuèi hµng ®øng. - C« cho 2 trÎ nhanh nhÑn lªn lµm mÉu. - C« cho trÎ ë 2 tæ lÇn lît lªn thùc hiÖn cho ®Õn hÕt (2 - 3 lÇn). (QT trÎ thùc hiÖn nh¾c trÎ Ðp s¸t H§ 4 ngêi xuèng s©n, phèi hîp ch©n TCV§ : Ai tay, ph¶i «m ngang ghÕ råi míi nhanh h¬n. lÇn lît ®a tõng ch©n qua). - C« cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i LC. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. - C« n/x, tuyªn d¬ng. TrÎ ®i l¹i xung quanh líp 1 - 2 H§ 5 vßng. Håi tØnh. TrÎ ®i l¹i nhÑ nhµng xung quanh líp 2 – 3 vòng’. - TrÎ q/s vµ l¾ng nghe. - TrÎ thùc hiÖn 2 - 3 lÇn. - TrÎ hµo høng tham gia TC. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t thêi tiÕt mïa hÌ 2. TCV§: Gieo hạt. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. a. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ biÕt ®îc ®Æc ®iÓm thêi tiÕt mïa hÌ nh thÕ nµo ? .BiÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt theo mïa. - RÌn ph¶n x¹ nhanh theo hiÖu lÖnh. BiÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i TC. Hµo høng tham gia TC. - GD trÎ ®oµn kÕt trong khi ch¬i. BiÕt ¨n mÆc phï hîp víi thêi tiÕt trong ngµy. b. ChuÈn bÞ: - S©n b»ng ph¼ng s¹ch sÏ - §Þa ®iÓm quan s¸t. c. Tæ chøc ho¹t ®éng: ND H§ cña c« H§ cña trÎ ho¹t®éng C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “ N¾ng H§ 1 bèn mïa ’’®i ra ngoµi s©n quan s¸t Quan s¸t thêi tiÕt mïa vµ §T. - Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× ? hÌ. - N¾ng, nãng.. - C¸c con h·y nh×n xem thêi tiÕt h«m nay nh thÕ nµo ? Nãng hay - Trong xanh - Chãi m¾t, v× cã «ng mÆt trêi. l¹nh ? - QuÇn ¸o máng, ng¾n tay. - BÇu trêi mïa nµy ra sao ? - Khi nh×n lªn bÇu trêi con thÊy - TrÎ hµo høng tham gia trß nh thÕ nµo ? V× sao ? ch¬i. - Trêi n¾ng nãng th× chóng m×nh ph¶i ¨n mÆc quÇn ¸o nh thÕ nµo H§ 2 TCV§: Gieo cho phï hîp ? - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i- luËt ch¬i. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. hạt. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. H§ 3 Ch¬i tù do - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. Ho¹t ®éng gãc (Theo kế hoạch tuần ) Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n quµ lu niÖm, lương thực,thực phấm...) Nấu các món ăn quen thuộc trong GĐ. - Gãc XD - LG: XD công viên, khu phè em ë. - Gãc ©m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò. - Góc sách : xem tranh ảnh, tập kể chuyện về chủ đề. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới : LQCC 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ. *********************** Thø 3 ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®ỊNh M«n : LQCC. H§ chÝnh : Lµm quen ch÷ c¸i r, v H§KH : Âm nhạc, toán. 1. Mục đích – yêu cầu. a. Kiến thức - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng c¸c ch÷ c¸i r, v trong tiÕng vµ tõ trän vÑn. - TrÎ so s¸nh vµ ph©n biÖt ®îc sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c ch÷ c¸i r, v . b. Kỹ năng RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c, rèn phản xạ nhanh cho trẻ. c. Giáo dục - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý vµ b¶o vÖ quª h¬ng ®Êt níc, hứng thú tham gia vào các HĐ 2. ChuÈn bÞ : - Giáo án điện tử - Tranh díi cã tõ : Th¸p rïa, v¨n miÕu. - ThÎ ch÷ c¸i r , v ®ñ cho mçi trÎ. - Mũ các nét chữ r ; v 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t H§ cña c« H§ cña trÎ ®éng H§ 1 - C« cïng trÎ h¸t bµi “ Yªu hµ Néi Trß chuyÖn ”. - TrÎ h¸t V§ 1 lÇn.. g©y høng - Bµi h¸t nãi lªn ®iÒu g× ? thó. - Ngoµi nh÷ng c¶nh ®Ñp cã trong bµi h¸t con cßn biÕt Hµ Néi cã - TrÎ tr¶ lêi. nh÷ng di tÝch lÞch sö nµo n÷a ? H§ 2 Lµm quen ch÷ r , v. * Ch÷ r - C« cho xuất hiện hình ảnh Th¸p Rïa díi cã tõ “ th¸p rïa ’’. - C« cho líp - tæ- c¸ nh©n trÎ ®äc tõ díi tranh. - C« xÕp tõ “ th¸p rïa’’ b»ng c¸c - TrÎ ®äc tö díi tranh thÎ ch÷ c¸i rêi. - Cho 1 trÎ lªn t×m nh÷ng ch÷ c¸i ®· - trÎ t×m ch÷ t, h, a, p, u. häc vµ ph¸t ©m. - ®©y lµ ch÷ r mµ h«m nay c« cho c¸c con lµm quen. H§ 3 So s¸nh ch÷ r,v H§ 4 Trß ch¬i cñng cè HĐ 5 Kết thúc - C« ph¸t ©m mÉu. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn. - Cô đổi thẻ chữ nhỏ bằng thẻ chữ to - Cho trẻ phát âm. - Lớp phát âm. - Nhóm phát âm. - Cá nhân phát âm. - C« giíi thiÖu cÊu t¹o ch÷ r : gåm 1 nÐt sæ th¼ng ng¾n vµ 1 nÐt mãc ë phÝa trên bªn ph¶i. - C« giíi thiÖu ch÷ r in thêng vµ viÕt thêng. * C« treo tranh “ v¨n miÕu’’, vµ giíi thiÖu ch÷ v t¬ng tù ch÷ r - TrÎ so s¸nh ch÷ r , v. - Giống nhau ở điểm nào?. - TrÎ ph¸t ©m 2-3 lÇn. - TrÎ l¾ng nghe. - TrÎ tr¶ lêi. - ch÷ r cã 1 nÐt th¼ng ng¾n vµ 1 nÐt mãc cßn ch÷ v cã 2 nÐt xiªn - Khác nhau ?. - TC “ ch÷ g× biÕn mÊt ’’ - TC t×m ch÷ theo hiÖu lÖnh cña c« - Tìm đúng nhà. - Cô để mô hình nhµ cã ch÷ r, v - TrÎ hµo høng tham gia trß .Trẻ cầm thẻ chữ cái chạy về nhà ch¬i. giống trẻ cầm. Hiệu lệnh bằng 1 bài hát. TC “ Tìm bạn thân” Cho trẻ đội mũ các nét của chữ v ; r vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh thì 2 bạn tìm lại với nhau sao cho ghép thành chữ v hoặc chữ r. - C« nhËn xÐt , tuyªn d¬ng. Nêu bài học GD nhẹ nhàng, chuyển HĐ khác Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t tranh Hå G¬m. 2. TCV§ : KÐo co. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. a. M§YC : - TrÎ biÕt gäi tªn , miªu t¶ l¹i c¶nh ®Ñp ë Hå G¬m. BiÕt Hå G¬m lµ 1 trong nh÷ng danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp ë Hµ Néi. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i luËt ch¬i trß ch¬i. Hµo høng tham gia trß ch¬i. - GD trÎ biÕt gi÷ g×n vµ b¶o vÖ c¸c danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp. Yªu mÕn quª h¬ng ®Êt níc. b. ChuÈn bÞ : - §Þa ®iÓm quan s¸t . - D©y thõng dµi 6m, vach chuÈn. c. C¸ch tiÕn hµnh : NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cïng trÎ ra ngoµi s©n quan s¸t tranh H§ 1 Hå G¬m vµ §T. Quan s¸t - C« cã bøc tranh vÏ g× ? tranh Hå G- Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nÇy ? ¬m - T¹i sao hå l¹i cã tªn lµ Hå G¬m ? - Hå G¬m cã ë ®©u ? - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ vµ g×n gi÷ c¸c danh lam th¾ng c¶nh? - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. H§ 2 - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. TCV§ : KÐo - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng trÎ. co. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi H§ 3 ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. TrÎ ch¬i theo - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp ý thÝch. hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. - Hå G¬m - TrÎ tr¶ lêi. - Hµ Néi. - Kh«ng vøt r¸c bõa b·i. - TrÎ hµo høng tham gia T.C HOẠT ĐỘNG GÓC ( Theo kế hoach tuần) Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n quµ lu niÖm, lương thực,thực phấm...) Nấu các món ăn quen thuộc trong GĐ. - Gãc XD - LG: XD công viên,( khu phè em ë). - Gãc t¹o h×nh : VÏ tranh, tô màu, cắt xé dán ngôi nhà thân yêu, c¶nh ®Ñp quª h¬ng ®Êt níc. - Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Ôn HĐ sáng 3. Vệ sinh nêu gương, cắm cờ. * Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt động : .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ... ********************** Thø 4 ngµy 09 th¸ng 04 n¨m 2014 Nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ******************* Thø 5 ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh Môn : Tạo Hình Đề tài : Vẽ theo ý thích về quê hương I. Môc ®Ých, yªu cÇu. 1. Kiến thức - TrÎ biÕt dïng c¸c nÐt vÏ c¬ b¶n nÐt th¼ng, nÐt xiªn, nét trßn, nét cong tròn... ®Ó vẽ tranh về quê hương theo ý thích. - Biết trò chuyện về quê hương. 2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng vẽ và tô màu cho trẻ. - Rèn kỹ năng quan sát và trả lời các câu hỏi một cách rõ ràng, mạch lạc. - Bè côc tranh hài hòa, cân đối, t« mµu tranh đẹp, hîp lý. 3. Thái độ - Hứng thú tham gia vào các hoạt động - GD trÎ biÕt yêu quý quê hương, làng xóm. II. ChuÈn bÞ. - Video về một số hình ảnh cảnh đẹp của quê hương. - Tranh vẽ gợi ý của cô - GiÊy vÏ, bót s¸p mµu, giá treo tranh. III. Tæ chøc ho¹t ®éng. HĐ 1 Cô tổ chức cho trẻ tham gia chương trình : Ổn định “ Sắc mầu tuổi thơ” TC- Gây hứng thú Cô giới thiệu các đội chơi, thành phần BGK. Như thường lệ chúng ta lại gặp nhau vào sáng thứ 5 hàng tuần. Mỗi tuần là một chủ đề, để biết chủ đề của ngày hôm nay là gì, chúng mình cùng hướng mắt về sân khấu để khám phá nhé. Cô cho trẻ xem Video về một số cảnh đẹp của quê hương Cô cho trẻ trò chuyện và nhận xét về đoạn Video vừa xem. HĐ 2 Các con nhìn xem lớp chúng mình hôm Trẻ lắng nghe cô nói Trẻ xem Video, trò chuyện và nhận xét Trẻ quan sát và trả Quan sát tranh – Trao đổi ý tưởng nay có gì đặc biệt không ? Với khung cảnh đẹp như thế này các con có ý tưởng gì không? Cô thấy các ý tưởng đó rất hay, bây giờ chúng mình cũng thống nhất ý kiến nhé, chúng mình sẽ làm gì? Cô cũng đồng ý với ý tưởng này,cô rất yêu quý những cảnh đẹp của quê hương, nên cô đã vẽ thành những bức tranh rất đẹp đấy, bây giờ chúng mình cùng khám phá nhé. Cô cho xuất hiện lần lượt các bức tranh. Cho trẻ quan sát, đàm thoại, nhận xét về các bức tranh. Cô có bức tranh vẽ gì? Cô vẽ như thế nào ?... - Để vẽ được những bức tranh này cô lời. Quay phim, chụp ảnh, vẽ… Trẻ quan sát tranh và nhận xét. đã dùng các nét vẽ cơ bản như : nét cong tròn,nét xiên, nét thẳng…sau đó tô màu thật đẹp đấy. - HĐ 3 Trẻ thực hiện HĐ 4 Trưng bày sản Chúng mình có muốn thể hiện tài năng của chúng mình bằng cách vẽ những bức tranh thật đẹp giống cô không ? - Con sẽ vẽ bức tranh gì ? - Con sẽ vẽ như thế nào ? - Cô cho trẻ ổn định chỗ ngồi. Cho trẻ nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút? - Quá trình trẻ vẽ c« bao qu¸t trÎ vµ ®i ®Õn tõng bµn gîi ý ®Ó trÎ vÏ cã s¸ng t¹o. - Hưíng dÉn vµ chó ý ®Õn nh÷ng trÎ cßn lóng tóng chưa vÏ ®ưîc. - Cô động viên, khuyến khích để trẻ hoàn thành được bức tranh của mình. Cô dùng thủ thuật cho trẻ dừng tay. Chương trình sắc mầu tuổi thơ hôm nay có Trẻ nêu ý tưởng của mình Trẻ ngồi theo nhóm Trẻ vẽ tranh phẩm chuẩn bị rất nhiều món quà để dành tặng Trẻ gắn tranh lên cho những bạn vẽ đẹp đấy. bảng - C« cho trÎ mang bµi lªn gắn vào bảng. Trẻ quan sát tranh, - Cho cả lớp cùng quan sát tranh. chọn bài mình thích - Con thÝch bøc tranh nµo nhÊt? V× sao? và nhận xét - Cô nhận xét chung, động viên khen ngợi trẻ. Cho trẻ cùng chọn bài đẹp và trao quà. KÕt thóc: Chương trình : “ Sắc mầu tuổi thơ” đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bé vào thứ 5 tuần sau Trß ch¬i chuyÓn tiÕt TiÕt 2 : M«n : V¨n häc H§ chÝnh : Truyện “ Sù tÝch Hå G¬m ”. H§KH : T¹o h×nh, KPKH. 1. Mục đích – yêu cầu: a. Kiến thức - TrÎ nhí tªn chuyÖn, tªn nh©n vËt. Trẻ hiểu được nội dung của câu chuyện vµ kÓ l¹i đîc chuyÖn. b. Kỹ năng - TrÎ biÕt thÓ hiÖn ®îc ng÷ ®iÖu giäng cña c¸c nh©n vËt khi kÓ chuyÖn, biÕt tr¶ lêi c©u hái cña c« râ rµng m¹ch l¹c. c. Giáo dục - Thông qua nội dung câu chuyện, giáo dôc trÎ lßng yªu níc vµ tù hµo d©n téc, yªu mÕn quª h¬ng ®Êt níc. 2. Chuẩn bị: - Giáo án điện tử. - Bót s¸p mµu, giÊy vÏ. 3. Tiến hành: Nội dung H§ Hoạt động của cô H§ của trẻ * Hoạt động 1: - Gây hứng thú. - Trẻ trò chuyện cùng cô. * Hoạt động 2: - Cho trÎ lµm - Trẻ chú ý lắng nghe. quen víi t¸c phÈm. - Trẻ quan sát tranh và chú ý lắng nghe. * Ho¹t ®éng 3. T×m hiÓu ND t¸c phÈm - Trẻ trả lời. - Yªu níc, c¨m thï giÆc.. - trÎ tr¶ lêi. - Hå T¶ Väng, v× ®Êt níc ®· yªn b×nh. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ h¸t V§ 1 lÇn. - TrÎ kÓ chuyÖn theo c«. - TrÎ vẽ. * Hoạt động 4. TrÎ kÓ l¹i chuyÖn H§ 5 VÏ Hå G¬m - TrÎ h¸t bµi : Yªu Hµ Néi - Trong bµi h¸t cã nh÷ng c¶nh ®Ñp g× ? - C« cã bøc tranh g× ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy ? - C¸c con cã biÕt v× sao hå l¹i cã tªn lµ Hå G¬m kh«ng? - C« kÓ c©u chuyÖn lÇn 1 + cö chØ ®iÖu bé C« võa kÓ c©u chuyÖn g× ? - C« kÓ lÇn 2 + tranh minh ho¹. * Gi¶ng néi dung : C©u chuyÖn kÓ vÒ mét vÞ tíng tµi cña níc ta lµ Lª Lîi ®· ®oµn kÕt nh©n d©n ®øng lªn ®¸nh giÆc minh. Lª Lîi ®îc long Qu©n cho mîn g¬m thÇn ®Ó ®¸nh giÆc vµ dµnh th¾ng lîi. Khi ®Êt níc hoµ b×nh Lª Lîi ®· tr¶ g¬m cho Long Qu©n trªn hå T¶ Väng. Vua ®æi tªn hå T¶ Väng thµnh hå Hoµn KiÕm ( tr¶ l¹i g¬m ) cßn gäi lµ hå G¬m * Tõ khã : Rµnh rät nghÜa lµ nãi râ rµng. - GiÆc Minh tµn b¹o sang x©m lîc níc ta, chóng cíp cña, giÕt ngêi, ®èt nhµ. Chóng lµ nh÷ng ngêi nh thÕ nµo ? - Ai lµ ngêi triÖu tËp qu©n lÝnh ®¸nh ®uæi giÆc minh? Lª Lîi lµ ngêi nh thÕ nµo ? - ChuyÖn g× ®· s¶y ra khi qu©n lÝnh cña Lê Lợi ®i th¶ líi ë díi s«ng ? - Thanh g¬m ®ã lµ cña ai ? - V× sao Long Qu©n cho Lê Lợi mîn g¬m ? - Lª Lîi ®· ®¸nh ®uæi giÆc Minh nh thÕ nµo ? - Long Qu©n cho rïa vµng ®ßi l¹i g¬m ë ®©u ? V× sao ? - V× sao hå l¹i cã tªn lµ hå Hoµn KiÕm ? GD : §Ó tëng nhí ®Õn truyÒn thèng yªu níc th¬ng d©n cña vÞ anh hïng d©n téc Lª Lîi nh©n d©n ta ®· x©y nªn Th¸p Rïa vµ ®©y còng chÝnh lµ 1 trong nh÷ng c¶nh ®ẹp ë níc ta cã rÊt nhiÒu ngêi ®Õn tham quan... - C« cho h¸t V§ “ Yªu hµ néi ” 1 lÇn. - C« cho 1 - 2 trÎ lªn kÓ laÞ tõng ®o¹n truyÖn theo c« - QT trÎ kÓ chuyÖn c« ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ kÞp thêi. - TrÎ vÏ Hå G¬m trong vßng 5 - 7 phót. - C« nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng trÎ. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t thêi tiÕt mïa hÌ 2. TCV§: Mèo đuổi chuột. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. Ho¹t ®éng gãc : Theo kÕ ho¹ch tuÇn. Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n quµ lu niÖm, lương thực,thực phấm...) Nấu các món ăn quen thuộc trong GĐ. - Gãc XD - LG: XD công viên, khu phè em ë. - Gãc t¹o h×nh : VÏ tranh, tô màu, cắt xé dán c¶nh ®Ñp quª h¬ng ®Êt níc. - Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê. *********************** Thø 6 ngµy 11 th¸ng 04 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG. Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh M«n : ¢m nh¹c H§ chÝnh : H¸t + V§ : Yªu Hµ Néi. H§ KH : Nghe h¸t: Quª h¬ng. TC¢N: Nghe d©n ca ®o¸n tªn vïng miÒn. I. Môc đích – yêu cầu : a. Kiến thức : - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. HiÓu ND bµi h¸t. - TrÎ thùc hiÖn lêi bµi h¸t vµ V§ nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe c« h¸t vµ nhËn ra giai ®iÖu bµi h¸t. b. Kỹ năng - Rèn kỹ năng cảm thụ âm nhạc và vận động theo nhạc cho trẻ. c. Thái độ - GD trÎ yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c. BiÕt yªu mÕn quª h¬ng ®Êt níc. II. ChuÈn bÞ - Giáo án điện tử - X¾c x«, ph¸ch tre - Bøc tranh vÏ Hå G¬m. III. C¸ch tiÕn hµnh NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - C« cho trÎ quan s¸t bøc tranh vÏ vÒ Hå G¬m vµ §T theo néi dung bøc tranh. 1. Trß chuyÖn - Bøc tranh vÏ vÒ Hå G¬m rÊt lµ ®Ñp. Hµ - TrÎ quan s¸t vµ tr¶ Néi cßn cã rÊt nhiÒu ®Þa danh ®Ñp vµ næi g©y høng thó. lêi. tiÕng n÷a. Chóng ta h·y cïng l¾ng nghe bµi h¸t Yªu Hµ Néi cña nh¹c sÜ B¶o Träng xem trong bµi h¸t t¸c gi¶ cßn nh¾c ®Õn nh÷ng ®Þa danh nµo n÷a nhÐ . - C« h¸t lÇn 1 + Cö chØ ®iÖu bé. 2. Bµi míi. C« võa h¸t bµi g×? H§1 H¸t + V§ : Yªu Bµi h¸t do n/sÜ nµo s¸ng t¸c? - Yªu Hµ Néi - C« h¸t lÇn 2: Hµ Néi. - Nh¹c sÜ B¶o Träng. Gi¶ng ND: NhÞp ®iÖu cña bµi h¸t nhanh, nhÑ nhµng, d¹t dµo t×nh c¶m. Bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m cña em bÐ Víi Hµ Néi, víi bè mÑ, víi thÇy c« gi¸o, víi b¹n bÌ vµ c¶ ng«i nhµ th©n thiÕt. Em bÐ cßn yªu Hµ Néi v× ë ®ã cã Hå G¬m tuyÖt ®Ñp n¬i g¾n liÒn víi - TrÎ l¾ng nghe. truyÒn thuyÕt tr¶ g¬m thÇn cña vua Lª Lîi. N¬i cã s«ng Hång vµ cã c¶ l¨ng B¸c Hå ®Ó bÐ ®Õn th¨m b¸c ®Ó tá lßng kÝnh yêu B¸c. - B©y giê c« ch¸u m×nh sÏ cïng h¸t thËt hay bµi h¸t nµy nµo? (C« cho líp h¸t to nhá lu©n phiªn theo tæ 1 - 2 lÇn). - §Ó bµi h¸t hay vµ sinh ®éng h¬n c« ch¸u m×nh sÏ võa h¸t võa V§MH theo lêi bµi h¸t nhÐ (C« cho trÎ ®øng thµnh vßng trßn h¸t vµ V§MH theo líp, tæ, c¸ nh©n trÎ 2 - 3 lÇn) - C« bao qu¸t vµ söa sai cho trÎ. - Cô cho trẻ phát hiện cách VĐ mới. - Cho trẻ vận động theo ý tưởng của trẻ. - Động viên, khích lệ trẻ. H§2 Nghe h¸t : “ Quª h¬ng ” - TrÎ l¾ng nghe. Quª h¬ng mçi ngêi chØ mét Nh lµ chØ mét mÑ th«i Quª h¬ng nÕu ai kh«ng nhí SÏ kh«ng lín nçi - Quª h¬ng.. thµnh ngêi. - Mçi chóng ta - TrÎ hëng øng cïng c«. khi sinh ra vµ lín lªn ë ®©u th× ®ã chÝnh lµ quª h¬ng, quª h¬ng g¾n liÒn víi tuæi th¬, c¸nh diÒu, chïm khÕ ngät, con ®ß bÕn níc , c©y ®a. vµ ®ã còng chÝnh lµ néi dung cña bµi h¸t Quª h¬ng mµ h«m nay c« sÏ h¸t cho c¸c con nghe - C« h¸t lÇn 1 + cö chØ ®iÖu bé. - C« võa h¸t bµi - TrÎ h¸t 2- 3 lÇn - TrÎ h¸t 1 - 2 lÇn. - TrÎ h¸t vµ V§ 2 - 3 lÇn. h¸t g×? - Bµi h¸t do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c? - C« h¸t lÇn 2 + móa minh ho¹. C« bật băng cho trẻ nghe lÇn 3 KK trÎ h¸t móa cïng c«. H§3: TC¢N: Nghe d©n ca ®o¸n tªn - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. vïng miÒn. - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. - TrÎ hµo høng tham gia TC. 3. NhËn xÐt, KÕt thóc: TrÎ h¸t + V§ “ Yªu Hµ Néi ” vµ tuyªn d¬ng, ®i ra ngoµi s©n. GD. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t tranh Hå G¬m. 2. TCV§ : Thả đỉa ba ba. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n quµ lu niÖm, lương thực,thực phấm...) Nấu các món ăn quen thuộc trong GĐ. - Gãc XD - LG: XD công viên, khu phè em ë. - Gãc ©m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò. - Góc khoa học- toán : chơi lô tô, chơi với các chữ số... (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. Trß ch¬i vËn ®éng 3.VS , nªu g¬ng, c¾m cê. * §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .... ****************** Chñ ®Ò nh¸nh II: ĐẤT NƯỚC DIỆU KÌ. Thùc hiÖn 1 tuÇn tõ ngµy 14/04 ®Õn ngµy 18/04/2014. i.Môc ĐÍCH – YÊU CẦU. II. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh, video,băng hình vÒ quª h¬ng, ®Êt níc. Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... Bé ®å dông ®å ch¬i x©y dùng, nÊu ¨n, c©y xanh.... Bé ch÷ c¸i, chò sè, l« t« vÒ quª h¬ng ®Êt níc. Giáo án điện tử một số HĐ, đồ dùng dạy học đầy đủ khoa học. III. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... * Trò chuyện với trẻ về chủ đề : b. ThÓ dôc s¸ng : §T tay : TËp víi c¸c ®éng t¸c : §T ch©n : §T bông lên : §T bËt : Bật luân phiên chân trước chân sau IV . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n quµ lu niÖm, hàng tạp hóa, lương thực,thực phấm...) Nấu các món ăn quen thuộc trong GĐ. - Gãc XD - LG: XD công viên, khu phè em ë. - Gãc t¹o h×nh : VÏ tranh, tô màu, cắt xé dán ngôi nhà thân yêu,c¶nh ®Ñp quª h¬ng ®Êt níc. - Gãc ©m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò. - Góc sách : xem tranh ảnh, tập kể chuyện về chủ đề. - Góc khoa học- toán : chơi lô tô, chơi với các chữ số, hình khối... - Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước 2. C¸ch tiÕn hµnh Gãc H§ Môc ®Ých , yªu cÇu ChuÈn bÞ 1.Gãc ph©n - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc vai. cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ - B¸n hµng thÓ hiÖn néi dung - Nấu ăn ch¬i. - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i. - Cèc, chai níc, lon bia, b¸nh kÑo, qu¶, một số loại lương thưc, thưc phẩm.... Tranh ¶nh vÒ quª h¬ng ®Êt níc. 2.Gãc XD LG X©y dùng công viên, (khu phè em ë). - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá..., 3. Gãc t¹o h×nh. Vẽ tranh tô màu,cắt xé dán tranh về CĐ - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD khu phè ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh - TrÎ biÕt dïng kü n¨ng vÏ cắt, xé dán... ®Ó t¹o thµnh bøc ranh ®Ñp - BiÕt t« mµu ®Ñp vµ bè côc tranh hîp lý. C¸ch tiÕn hµnh a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - C« cïng trÎ h¸t bµi : “Quª h¬ng t¬i ®Ñp” vµ §T theo néi dung bµi h¸t - C¸c con h·y kÓ vÒ quª h¬ng cña m×nh cho c« vµ c¸c b¹n cïng nghe nµo. - c¸c con cã yªu quý quª h¬ng - Bé ®å ch¬i cña m×nh kh«ng ? Yªu quý quª h¬ng c¸c con ph¶i lµm g× ? nấu ăn. - C« giíi thiÖu l¹i gãc ch¬i cô đã chuẩn bị, các con thÝch ch¬i ë gãc nµo th× nhÑ nhµng vÒ gãc ch¬i ®ã. b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm - GiÊy vÏ, bót ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung s¸p mµu, giấy ch¬i. màu, kéo... c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xét, động viên khuyến khích trẻ, nhắc nhở để trẻ lần sau chơi tốt hơn. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh
- Xem thêm -