Tài liệu Chu de nuoc va httn _lớn

  • Số trang: 90 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò Níc vµ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn ( Thùc hiÖn 3 tuÇn tõ ngµy 17/03 - 04/04/2014 ) Chñ ®Ò nh¸nh i Sù k× diÖu cña níc Thùc hiÖn 1tuần tõ ngµy 17/ 03 ®Õn ngµy 21/03/2014 a.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU B. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh vÒ mét sè nguån níc vµ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn gÇn gòi quen thuéc ®èi víi trÎ. - Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. - GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... - Bé ®å dông ®å ch¬i x©y dùng, nÊu ¨n, c©y xanh.... - Bé ch÷ c¸i, chò sè, l« t« vÒ níc vµ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. c. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... * Trò chuyện với trẻ về chủ đề : - C¸c con h·y nh×n xem trªn b¶ng chñ ®Ò cña c« cã g× ? - VËy c¸c con h·y ®o¸n xem chñ ®Ò chóng ta häc trong tuÇn nµy lµ g× ? - §ã lµ chñ ®Ò “ Níc vµ mét sè hiÖn tîng tù nhiªn” ®Êy. Con biÕt g× vÒ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn nµo ? - Con biÕt g× vÒ c¸c nguån níc mµ chóng ta ®ang sö dông? - Ých lîi cña níc ®èi víi cô«c sèng cña con ngêi lµ g×? b. ThÓ dôc s¸ng : *Mục tiêu: - Trẻ nhớ các động tác và tập đều các động tác cùng cô - Phát triển thể lực cho trẻ ,tạo hứng thú để trẻ bước vao hoạt động tiếp theo. *Chuẩn bị -sân tập bằng phảng sạch sẽ * TiÕn hµnh. Ho¹t ®éng cña c« H§ cña trÎ - TrÎ thùc hiÖn theo 1.Khëi ®éng : TrÎ chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang xoay cæ tay kÕt yªu cÇu cña c«. hîp cæ ch©n, xoay tay vai, khíp gèi, lng bông, lµm ®éng t¸c chÌo thuyÒn. 2. Träng ®éng : TËp kÕt hîp lêi ca bµi “ §u quay “ (§u quay)2 ngåi ®u quay lµ rÊt hay. (Xoay2 trßn)2 em nh bay . (Tay n¾m ch¾c)2 t«i víi b¹n cïng quay. C« khen chóng ch¸u ngåi ®u quay rÊt tµi. TrÎ ®i xung quanh líp 3. Håi tÜnh : TrÎ ®i l¹i xung quanh líp 1 -2 phót 1-2 vßng. D . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: NC b¸n hµng (B¸n níc gi¶i kh¸t ) NC gia ®×nh ( T¾m cho em bÐ ). - Gãc XD - LG: XD bÓ b¬i. - Gãc th viÖn : Xem tranh ¶nh s¸ch truyÖn vÒ níc vµ hiÖn tîng tù nhiªn. - Gãc ©m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò. - Góc tạo hình : Vẽ tranh tô màu, cắt xé dán có ND về chủ đề - Góc toán : Thêm bớt, tạo nhóm trong phạm vi 10, chơi lô tô. - Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước... 2. C¸ch tiÕn hµnh ChuÈn bÞ Môc ®Ých , yªu Gãc H§ C¸ch tiÕn cÇu hµnh 1.Gãc ph©n - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc vai. cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ - B¸n hµng thÓ hiÖn néi dung - Gia ®×nh. ch¬i. - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i. - Cèc, chai n- a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i íc, lon bia, - C« ®äc c©u ®è : b¸nh kÑo, Mïa g× nãng bøc qu¶... Trêi n¾ng chang chang - Bóp bª, quÇn §i häc ®i lµm ¸o cña bóp bª, Ph¶i ®éi mò nãn ? giêng, gèi cho - C¸c con biÕt g× vÒ mïa hÌ? bóp bª.... -Sáp màu, giấy vẽ,... §å ch¬i ©m nh¹c nh¹c cô.... Đồ dùng đồ chơi có số lượng 10 Cát, nước, một số cây xanh, dụng cụ làm vườn... 2.Gãc XD LG X©y dùng bÓ b¬i 3. Gãc Sách - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD bÓ b¬i ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá... - C¸c lo¹i tranh - TrÎ biÕt xem ¶nh, truyÖn, tranh ¶nh vÒ níc ¶nh chôp vÒ vµ c¸c nguån níc. c¸c nguån níc BiÕt cïng nhau trß chuyÖn khi xem tranh truyÖn. - Vµo mïa hÌ thêi tiÕt rÊt oi bøc, trêi n¾ng nãng v× thÕ hµng ngµy chóng ta ph¶i vÖ sinh, t¾m röa s¹ch sÏ. Cô trò chuyện với trẻ về chủ điểm, dẫn dắt và giíi thiÖu l¹i gãc ch¬i. Trong líp cã rÊt nhiÒu gãc ch¬i con thÝch ch¬i ë gãc nµo th× nhÑ nhµng vÒ gãc ch¬i ®ã. b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ v chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt - Cho trÎ tËp chung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng giíi thiÖu c«ng tr×nh , nhËn xÐt vµ ®a ý kiÕn bæ sung. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh - Trẻ biết vẽ tranh, tô màu cắt xé dán tranh có ND về chủ đề... - TrÎ biÔu diÕn tù nhiªn, h¸t vµ vËn ®éng ®óng nh¹c ®óng lêi c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. Trẻ biết tạo nhóm, thêm bớt nhận ra mqh hơn kém trong phạm vi 10 Trẻ biết chơi với cát và nước, biết các thao tác chăm sóc cây xanh đơn giản. 4 . Gãc tạo hình Tô màu vẽ tranh,cắt xé dán..có ND chủ đề. 5. Góc âm nhạc H¸t móa, V§ c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 6. Góc toán Thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 10 KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 17 th¸ng 03 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH M«n: ThÓ dôc H§ chÝnh : V§CB : - Ném xa bằng một tay, bật xa 45cm. H§ KH: Môi trường xung quanh, âm nhạc. 1. Mục đích: * Kü n¨ng : -Trẻ biết sử dụng sức đôi chân bật xa 45cm không chạm vào vạch. - Ném đúng tư thế và đúng cách. * Kü n¨ng : - Rèn luyện sự khéo léo, nhẹ nhàng của đôi chân, sức đẩy của cánh tay. * Thái độ: Tinh thần đoàn kết, hứng thú học. 2. Chuẩn bị: - 10-15 túi cát. - Băng dính màu đen. - Sân dài bằng phẳng. 3. Tiến hành: Nội dung hoạt Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ động * Hoạt động 1: - H¸t V§ “ Quª h¬ng t¬I ®Ñp Trß chuyÖn g©y ” TrÎ tr¶ lêi. - §T vÒ néi dung bµi h¸t. høng thó. - Cho trÎ ®i tham quan quª h¬ng Nam Bé * Ho¹t ®éng 2 Khởi động. *Hoạt động 3 Bµi tËp ph¸t triÓn chung - Cho trẻ làm đoàn tàu đi thµnh vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ch©n : ®i thêng , ®i b»ng mòi bµn ch©n, ®i b»ng gãt ch©n, n÷a bµn ch©n, ch¹y -Trẻ thùc hiÖn theo hiÖu nhanh chËm dÇn sau ®ã lÖnh cña c«. chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang. 1. §T tay vai 5. Luân phiên đưa tay lên cao. 2. §T 4. Đan tay sau lưng, cúi gập người về trước. 3. §T chân 2. Tay dang ngang ngồi lưng chừng. - TrÎ thùc hiÖn ®éng t¸c. 4. §T 2. Bật tách khép. * Ho¹t ®éng 4 - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh 2 hàng ngang đứng đối diện cách V§CB “ NÐm xa b»ng 1 tay – BËt nhau 3-4 m. xa 45 cm “ - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh. - Cô làm mẫu lần 1. - Trẻ quan sát cô làm mẫu. - Trẻ quan sát và lắng nghe cô phân tích động tác. - Cô làm mẫu lần 2 : NhÞp 1, 2 ch©n më réng b»ng vai , 2 tay ®a ra phÝa tríc. NhÞp 2, 2 tay đứng ra phía sau từ từ hạ xuống đồng thời gối hơi khựu lấy đà, người hơi ngả ra phía sau. - Nhịp 3 bật qua vạch chạm đất nhẹ nhàng = 2 mũi bµn ch©n. Sau ®ã tay phải cầm túi cát. Đứng chân trước, chân sau. Nhịp 1 đưa tay ra trước, nhịp 2 đưa tay từ từ vòng ra sau lên cao.Nhịp 3 ném. - C« cho 2 trÎ nhanh nhÑn lªn - 2 trẻ lên thưc hiện thùc hiÖn động tác bật và ném. - Cho trẻ lần lượt ở 2 hàng lên thực hiện 2-3 lần. - Trẻ thực hiện - Quá trìmh trẻ thực hiện, cô chú ý động viên, khuyến khích, sửa sai cho trẻ. - C« cho 2 tæ thi ®ua lªn mua hai qu¶. C« nhËn xÐt kÕt qu¶. * Hoạt động 4 Hồi tỉnh. - TrÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh líp 1- 2 phót. - trÎ ®i xung quanh líp 1 – 2 vßng Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Níc ®¸ biÕn ®i ®©u ? 2. TCV§: Trêi n¾ng trêi ma 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi c¸t, níc vµ sái. a. Môc ®Ých, yªu cÇu: - TrÎ hiÓu ®îc sù tan ra cña ®¸khi gÆp nhiÖt dé Êm ( qu¸ tr×nh ®¸ tan ra thµnh níc) - RÌn ph¶n x¹ nhanh theo hiÖu lÖnh. BiÕt c¸ch ch¬i, luËt ch¬i TC. Hµo høng tham gia TC. - GD trÎ ®oµn kÕt trong khi ch¬i. BiÕt b¶o vÖ nguån níc. b. ChuÈn bÞ: - S©n b»ng ph¼ng s¹ch sÏ - 1 côc níc ®¸, 2 cèc níc Êm ( 40 - 45 ®é) - 1 c¸i s¾c x«, ghÕ ngåi 15c¸i. c. Tæ chøc ho¹t ®éng: ND ho¹t®éng H§ cña c« H§ cña trÎ H§ 1 Níc ®¸ biÕn ®i ®©u? C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “ Ma ’’®i ra ngoµi s©n lµm thÝ nghiÖm cho trÎ quan s¸t vµ §T. - 2 cèc níc Êm c« ®æ v¬i kho¶ng nöa cèc, sau ®ã bá côc ®¸ vµo 1 trong 2 cèc níc. Cho trÎ quan s¸t hiÖn tîng : côc ®¸ nhá dÇn råi biÕn mÊt. Sau ®ã cho trÎ sê tay vµo 2 thµnh cèc vµ hái trÎ: - Níc ®¸ ®· biÕn ®i ®©u? - T¹i sao cã mét cèc ®Çy h¬n vµ mét cèc v¬i h¬n? V× sao ? - T¹i sao sê tay vµo 2 cèc th× cã mét cèc l¹nh h¬n? cèc Êm h¬n ? - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i- luËt ch¬i. H§ 2 TCV§: Trêi - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn. n¾ng trêi ma - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. H§ 3 Ch¬i tù do - TrÎ quan s¸t - Níc ®¸ ®· tan thµnh níc - Cèc ®Çy lµ do níc ®¸ tan ra - Cèc l¹nh h¬n lµ do níc ®¸ tan ra lµm gi¶m nhiÖt ®é níc trong cèc. - TrÎ hµo høng tham - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi gia trß ch¬i. ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. líp. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kế hoạch tuần ) - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n níc gi¶i kh¸t ),nấu ăn... - Gãc XD - LG: XD bÓ b¬i. - Gãc th viÖn : Xem tranh ¶nh s¸ch truyÖn vÒ níc vµ hiÖn tîng tù nhiªn. - Gãc tạo hình : Tô màu, vẽ tranh vÒ chñ ®Ò. - Góc toán : Thêm bớt, tạo nhóm trong phạm vi 10. - Góc thiên nhiên : Chơi với cát và nước, chăm sóc cây. - Góc âm nhạc : Múa hát về chủ đề. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ. ********************** Thø 3 ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých Môn: lQCC §Ò tµi : Lµm quen ch÷ x,s NDKH : Toán, Âm nhạc 1. Mục đích – yêu cầu a. KiÕn thøc - TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ch÷ “x,s” - NhËn ra ©m vµ ch÷ “x,s” trong tiÕng vµ tõ chän vÑn thÓ hiÖn néi dung chñ ®iÓm. b. Kü n¨ng - RÌn kü n¨ng chó ý, ghi nhí cã chñ ®Ých cho trÎ - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c. Gi¸o dôc - TrÎ gi÷ g×n ®å dïng häc tËp, nghe lêi c« II. ChuÈn bÞ - Giáo án điện tử. - ThÎ ch÷ c¸i, l« t« - Tranh thÎ tõ: “s”, “sáng sớm” “x” “ xế chiều” - Tranh ®Ó trÎ ch¬i trß ch¬i luyÖn tËp, bài thơ mưa rơi in chữ to III. Ph¬ng ph¸p tiÕn hµnh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng 1: æn ®Þnh trÎ - L¾ng nghe - Cô trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào HĐ Trẻ múa hát và trò - Trẻ cùng cô hát và vận động theo nhạc bài chuyện cùng cô “Trời nắng trời mưa” - Quan s¸t Trò chuyện với trẻ về bài hát và chủ đề. Ho¹t ®«ng 2: Bµi míi * Lµm quen ch÷ qua tranh: ch÷ “s” - C« cho xuất hiện hình ảnh “ sáng sớm” - TrÎ ®äc - Trò chuyện về hình ảnh. - C« ®äc tõ díi tranh vµ cho trÎ ®äc (2 – 3 lÇn) c¶ líp, c¸ nh©n - TrÎ ®äc * Lµm quen qua thÎ ch÷ c¸i - C« cho trẻ lên g¾n thÎ ch÷ c¸i thµnh tõ “sáng - TrÎ ®Õm sớm” lªn b¶ng vµ cho trÎ ®äc to. - TrÎ lªn rót thÎ ch÷ - Cho trÎ ®Õm sè ch÷ c¸i trong tõ - Cho trÎ lªn rót ch÷ c¸i đã học và phát âm. L¾ng nghe Còn lại 2 chữ cái giống nhau, đây là chữ “s” mà -- TrÎ ph¸t ©m theo tæ, hôm nay cô sẽ cho chúng mình làm quen. - C« ®æi thÎ ch÷ “s” to h¬n cho trÎ dÔ quan s¸t - C« ph¸t ©m to ch÷ “s’ (3 lÇn) - C« cho trÎ ph¸t ©m theo tæ, nhãm, c¸ nh©n - C« ph©n tÝch cÊu t¹o ch÷ “s”. Ngoµi ch÷ “s” in thêng cßn cã chữ “s” viÕt thêng, viÕt hoa vµ in hoa * Lµm quen ch÷ “x” tiÕn hµnh t¬ng tù víi trong tranh “ xế chiều”, * Trß ch¬i cñng cè: “Gạch chân chữ cái s và x trong bài thơ Mưa rơi”, “ Nối chữ dưới tranh” - C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ cho trÎ ch¬i thi ®ua theo tæ. Ho¹t ®éng 3: KÕt thóc - C« cung trẻ hát và vận động theo nhạc bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” nhãm, c¸ nh©n - L¾ng nghe - TrÎ ch¬i - TrÎ hát và vận động theo nhạc Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t ao ( sông). 2. TCV§ : Nh¶y qua suèi nhá. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. a. M§YC : - TrÎ biÕt ®îc níc cã ë nh÷ng ®©u?. biÕt ®îc Ých lîi cña níc ®èi víi cuuéc sèng cña con ngêi vµ mäi vËt. - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i luËt ch¬i trß ch¬i. Hµo høng tham gia trß ch¬i. - GD trÎ biÕt tiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån níc. b. ChuÈn bÞ : - §Þa ®iÓm quan s¸t . - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ, vÏ 2 ®êng th¼ng c¸ch nhau 45 cm lµm suèi. c. C¸ch tiÕn hµnh : ND ho¹t®éng H§ cña c« H§ 1 Quan s¸t ao ( sông) - TrÎ h¸t bµi “ cho t«i ®i lµm ma víi ’’ ®i ra ngoµi s©n quan s¸t ao ( sông) vµ ®µm tho¹i : - §©y lµ g× ? - các con quan sát thấy những gì ? - Níc dïng ®Ó lµm g× ? - Con cßn biÕt cã ë nh÷ng ®©u n÷a ? - Níc rÊt cÇn thiÕt ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi vµ mäi vËt. V× vËy khi dïng níc chóng ta ph¶i lµm g× ? H§ 2 TCV§ : Nh¶y qua suèi nhá H§ 3 Ch¬i tù do - C¸ch b¶o vÖ nguån níc nh thÕ nµo ? - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i- luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. H§ cña trÎ - TrÎ ®äc th¬. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ tr¶ lêi. - TiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån níc s¹ch. - Kh«ng vøt r¸c ®æ r¸c xuèng níc… - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - trÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Ho¹t ®éng gãc : Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn 3. Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt động : .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ...................................................................................................................................... ********************* Thø 4 ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG HOẠT ĐỘNG Cã chñ ®Ých MÔN : TOÁ N H§ chÝnh: Chia nhãm ®å vËt cã sè lîng 10 thµnh 2 phÇn. H§KH : KPKH I. Mục đích – yêu cầu. a. Kiến thức - TrÎ biÕt chia nhãm ®å vËt cã sè lîng 10 thµnh 2 phÇn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. b. Kĩ năng - LuyÖn kü n¨ng ®Õm chia nhóm trong ph¹m vi 10, rèn ghi nhớ có chủ định cho trẻ. c. Thái độ - TrÎ thùc hiÖn theo ®óng yªu cÇu cña c«, chú ý tham gia hoạt động 2. ChuÈn bÞ - M« h×nh siªu thÞ cã nhãm ®å vËt cã sè lîng trong ph¹m vi 10 - Mçi trÎ cã 10 h¹t na ( hạt ngô, hạt nhãn ), thÎ sè tõ 1- 10. -§å dïng cña c« gièng cña trÎ nhng kÝch thíc to h¬n. 3. C¸ch tiÕn hµnh ND ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§ 1 Trß chuyÖn g©y - C« ®äc c©u ®è : Mïa g× nãng bøc høng thó Trêi n¾ng chang chang §i häc ®i lµm - Mïa hÌ Ph¶i ®éi mò nãn ? - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ mïa hÌ. - H«m nay c« ch¸u m×nh sÏ cïng ®i du lÞch H§ 2 biÓn SÇm S¬n nhÐ. ¤n tËp thªm bít - TrÎ tr¶ lêi trong ph¹m vi - Tríc khi ®i chóng ta ph¶i chuÈn bÞ nh÷ng g× ? - C« cho trÎ ®i siªu thÞ mua , ®Õm vµ thªm bít 10 xem cã mÊy lon níc gi¶ kh¸t, chai níc kho¸ng, - TrÎ thùc hiÖn qu¶ vµ ®Æt thÎ sè t¬ng øng. H§ 3 D¹y trÎ thªm bít chia 10 ®èi tîng thµnh 2 phÇn - c¸c con h·y nh×n xem c« cã g×? - Cã tÊt c¶ bao nhiªu h¹t ? ( ®Õm tõ tay nä sang tay kia ) - Ch¬i “ TËp tÇm v«ng ’’ c« chia sang 2 tay cho trÎ ®Õm 2-3 lÇn. - C« sÏ chia sè h¹t nµy ra 2 tay, c¸c con ph¶i ®Õm xem mçi tay c« cã mÊy h¹t nhÐ! - C« ch¬i 5 lÇn, mçi lÇn 1 c¸ch chia, cuèi cïng c« nªu lai 5 c¸ch chia cña c« ( 1- 9, 2- 8, 3- 7, 4- 6, 5 - 5 ). - Trong ræ ®å ch¬i c¸c con cã g× ? - C¸c con h·y ®Õm xem cã bao nhiªu h¹t na ? C¸c con h·y chia sè h¹t na sang hai tay råi ®è c« nhÐ. - C« ®i 1 vßng xung quanh líp ®Ó ®o¸n sè h¹t na cña trÎ. Sau ®ã cho trÎ ®o¸n sè h¹t na trong tay c«. - C¸c con h·y chia sè h¹t na thµnh 2 ph©n sao cho mçi phÇn cã ( 1- 9, 2- 8, 3- 7, 4- 6, 5 5 ).C« cho trÎ ®Æt thÎ sè t¬ng øng. - Nh vËy cã mÊy c¸ch chia 10 h¹t na thµnh 2 phÇn? Lµ nh÷ng c¸ch nµo ?. - C« cho trÎ chia tù do vµ ®Æt thÎ sè t¬ng øng. Hạt na - TrÎ ®o¸n 2- 3 lÇn - TrÎ thùc hiÖn. - TrÎ tr¶ lêi. - C« ®Æt 3 vßng trßn trªn sµn nhµ. Chia trÎ thµnh 3 ®éi ch¬i mçi ®éi 10 trÎ, c¸c ®éi ®I theo vßng trßn theo tiÕng nh¹c cña bµi h¸t “ N¾ng H§ 4 Trß ch¬i “ Nh¶y sím ”. Khi cã hiÖu lÖnh nh¶y vµo trÎ ë ®éi nµo vµo nh¶y ra ” ph¶i nh¶y vµo vßng trßn ®ã. C¶ ®éi tù ®Õm sè b¹n trong vßng trßn xem cã ®ñ 10 b¹n kh«ng. Khi cã hiÖu lÖnh nhay ra th× mçi ®éi ph¶i tù chia thµnh 2 nhãm vµ nãi kÕt qu¶ cña ®éi m×nh. §éi nµo thùc hiÖn chậm. HoÆc nhÇm - TrÎ hµo høng ph¶i nh¶y lß cß. tham gia trß ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn - C« nhËn xÐt vµ tuyªn d¬ng. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Níc ®¸ biÕn ®i ®©u ? 2. TCV§: Trêi n¾ng trêi ma 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi c¸t, níc vµ sái. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kế hoạch tuần ) (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2.¤n bµi buæi s¸ng - Ch¬i víi c¸c l« t« ch÷ sè 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê. *********************** Thø 5 ngµy 20 th¸ng 03 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG MÔN : Đề tài: Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh VĂN HỌC Truyện “Giọt nước tí xíu” I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết tên truyện giọt nước tí xíu, tên cá nhân vật trong truyện: giọt nước tí xíu, ông mặt trời, các bạn giọt nước. Trẻ hiểu nội dung của câu truyện, hiện tượng mưa là do sức nóng của mặt trời làm cho nước bốc hơi tụ lại thành những đám mây nặng dần, trở thành mưa rơi xuống. - Hiểu từ khó “tí xíu” là rất nhỏ. - Hiểu lợi ích của nước đối với con người, động vật, thực vật trên trái đát. 2. Kĩ năng: - Trẻ biết lắng nghe và ghi nhớ nội dung câu truyện. - Trẻ biết trả lời câu hỏi rõ rang mạch lạc, nói đủ câu, đúng nội dung câu truyện. - Trẻ thể hiện được 1 số lời dàm thoại của các nhân vật: ông mặt trời, giọt nước. 3. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham vào các hoạt động trong học tập. - Trẻ có ý thức dùng nước tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch. II. CHUẨN BỊ: - slide câu truyện “giọt nước tí xíu” - nhạc bài hát “cho tôi đi làm mưa” III. CÁCH TIẾN HÀNH Hoạt động của cô HĐ 1: ổn định tổ chức, hướng trẻ vào nội dung bài học. - Cho trẻ hát bài: “cho tôi đi làm mưa với” - Các con vừa hát bài gì? - Các con biết gì về mưa, hãy kể cho cô nghe nào? * Có 1 câu truyện nói về những hạt mưa đấy, để hiểu rõ hơn về mưa hôm nay cô sẻ kể cho lớp mình nghe câu truyện “Giọt nước tí xíu” Hoạt động của trẻ - Trẻ hát: - cho tôi đi làm mưa. - Trẻ kể theo hiểu biết của mình. HĐ 2: Bài mới. - Cô kể lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ. + Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì? + Trong câu truyện có những nhân vật nào? - Kể lần 2 cùng slide. + Cô vừa kể cho các con nghe câu truyện gì? - Các con có biết “tí xíu” nghĩa là rất nhỏ đấy. * Câu hỏi đàm thoại: + Anh em nhà tí xíu ở những đâu? + Ông mặt trời rủ tí xíu đi đâu? + Tí xíu thích đi chơi nhưng sực nhớ ra điều gì? + Ông mặt trời đã làm thế nào để làm tí xíu bay lên được. + Trước khi đi tí xíu nói gì với mẹ Biển cả? + Tí xíu kết hợp với các bạn hơi nước khác tạo thành gì? + Qua câu truyện, các con thấy hiện tượng mưa ntn? + Các con có biết nước dùng để làm gì không? GD: Nước dùng để ăn uống, để sinh hoạt, dùng để tưới cây...nước còn là môi trường sống của cây cối, của động vật sống dưới nước.Nước rất cần cho sự sống, vậy để có nguồn nước sạch các con phải làm ntn? * Kể lần 3: cô cùng trẻ kể lại truyện “giọt nước tí xíu” HĐ 3: Kết thúc - Cho trẻ chơi trò chơi “làm mưa” Cô đóng vai ông mặt trời, trẻ làm các giọt nước và chơi. - Trẻ lắng nghe + Giot nước tí xíu + Mặt trời, tí xíu, các bạn tí xíu. - Trẻ lắng nghe. + Trẻ trả lời các câu hỏi của cô. - Bảo vệ, tiết kiệm nước... - Trẻ chơi trò chơi TRÒ CHƠI CHUYỂN TIẾT Tiết 2 : Môn : Tạo hình Đề tài: Vẽ cảnh trời mưa I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết vẽ nhiều kiểu mưa: mưa to, mưa nhỏ, mưa dày hạt và mưa thưa hạt. 2. Kĩ năng: - Trẻ biết sử dụng các nét vẽ khác nhau: những nét xiên ngắn và đậm, biết vẽ những nét xiên dài và nhỏ để vẽ về mưa. - Bố cục tranh hợp lí và biết chọn màu sắc đẹp, phù hợp. 3. Giáo dục: - Trẻ biết ích lợi của nước, từ đó biết sử dụng tiết kiệm và bảo vệ các nguồn nước. II. CHUẨN BỊ - 3 bức tranh về mưa: 1 tranh mưa to và có gió cây đổ, gãy..., 1tranh mưa nhỏ có đàn gà tìm nơi ẩn nấp, 1 tranh mưa to và nặng hạt.... - Giấy A4, bút sáp. III. CÁCH TIẾN HÀNH Hoạt động của cô HĐ 1: ổn định tổ chức, hướng trẻ vào nội dung bài học. - Cô cùng trẻ hát bài “cho tôi đi làm mưa với” - Chúng mình vừa hát bài gì? - Bài hát nói về điều gì? - Mưa có ích lợi gì? HĐ 2: bài mới - Cô cho trẻ quan sát bức tranh 1 và hỏi: + Cô có bức tranh gì đây? + Bức tranh vẽ mưa ntn? + Cây cối trong bức tranh làm sao? Vì sao cây cối lại bị đổ? - Bạn nào có nhận xét gì về bức tranh này? ( tranh 2) + khi mưa nhỏ thì hạt mưa sẽ ntn? + Trong bức tranh còn có gì nữa? - Còn đây là bức tranh vẽ mưa gì? + Cây cối ntn? Vì sao cây không bị đổ? * Có rất nhiều kiểu mưa: mưa to, mưa nhỏ, nưa có gió và không có gió… - Con muốn vẽ mưa như thế nào cho bài của mình? - Mưa to và dày hạt thì con phải sử dụng những nét gì? Còn mưa nhỏ hạt? - Con định sử dụng những màu gì? Cô nhắc trẻ về bố cục tranh, cách tô màu, khuyến khích trẻ vẽ sáng tạo. * Cho trẻ thực hiện. - nhắc nhở trẻ cách ngồi, cho trẻ vẽ về mưa. - giúp đỡ những trẻ còn lung túng và gợi ý những trẻ khá vẽ them các chi tiết khác cho bức tranh đẹp hơn. HĐ 3: Trưng bày và nhận xét sản phẩm. - Mời tất cả trẻ trưng bày sản phẩm. Hoạt động của trẻ - trẻ hát - cho tôi đi làm mưa - mưa - giúp cây cối xanh tươi - Trẻ trả lời * trẻ lắng nghe - trẻ trả lời * trẻ thực hiện - Trẻ trưng bày sản phẩm - Cho trẻ quan sát và chọn ra bài đẹp nhất.mời trẻ nhận xét bài của bạn. - Cô nhận xét chung cả lớp, khen ngợi những bài đẹp, động viên bài chưa hoàn thành. HĐ 4: kết thúc - Cho trẻ hát bài “ếch ộp” và chuyển hoạt - Trẻ hát bài “ếch ộp” động” Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Quan s¸t ao ( sông). 2. TCV§ : Nh¶y qua suèi nhá. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. Ho¹t ®éng gãc - Gãc ph©n vai: Gia ®×nh T¾m cho Bóp Bª) - Gãc XD - LG: XD bÓ b¬i. - Gãc th viÖn : Xem tranh ¶nh s¸ch truyÖn vÒ níc vµ hiÖn tîng tù nhiªn. - Gãc ©m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. KÓ chuyÖn cho trÎ nghe 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ********************** Thø 6 ngµy 21 th¸ng 03 n¨m 2014. ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG M«n : ¢m nh¹c H§ chÝnh : Ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh H¸t + VËn ®éng : Cho t«i ®i lµm ma víi Nghe h¸t: Ma r¬i TC¢N: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt I. Môc đích – yêu cầu a. Kiến thức - TrÎ nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. HiÓu ND bµi h¸t. - TrÎ thùc hiÖn lêi bµi h¸t vµ V§ nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe c« h¸t vµ nhËn ra giai ®iÖu bµi h¸t. b. Kĩ năng - Hát đúng giai điệu bài hát và biết kết hợp vân động một cách linh hoạt nhịp nhàng. c. Thái độ - GD trÎ yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng ©m nh¹c. BiÕt ®îc sù cÇn thiÕt cña níc ®èi víi cuéc sèng cña con ngêi vµ mäi vËt xung quanh. II. ChuÈn bÞ - X¾c x«, ph¸ch tre. III. C¸ch tiÕn hµnh NDH§ Ho¹t ®éng cña trÎ Ho¹t ®éng cña c« - C« cïng trÎ ®äc bµi th¬ “ Ma xu©n” 1. Trß chuyÖn - §T vÒ néi dung bµi th¬ - Bµi th¬ nãi lªn ®iÒu g× ? g©y høng thó. - Ma mang ®Õn cho chóng ta c¸i g× ? 2. Bµi míi. H§1 H¸t + V§ : Cho t«i ®i lµm ma víi - C« h¸t lÇn 1 + Cö chØ ®iÖu bé. C« võa h¸t bµi g×? Bµi h¸t do n/sÜ nµo s¸ng t¸c? - C« h¸t lÇn 2: Gi¶ng ND: Bµi h¸t h¸t nãi vÒ ma, ma gióp cho c©y cèi t¬i tèt, mïa mµng béi thu - B©y giê c« ch¸u m×nh sÏ cïng h¸t thËt hay bµi h¸t nµy nµo? (C« cho líp h¸t to nhá lu©n phiªn theo tæ 1 - 2 lÇn). - §Ó bµi h¸t hay vµ sinh ®éng h¬n c« ch¸u m×nh sÏ võa h¸t võa gâ theo tiÕt tÊu bµi h¸t nµy nhÐ. (C« cho trÎ SD dông cô ©m nh¹c h¸t vµ V§ theo líp, tæ, c¸ nh©n trÎ 2 - 3 lÇn) - C« bao qu¸t vµ söa sai cho trÎ. - TrÎ tr¶ lêi. - N/sÜ Hoµng Hµ. - TrÎ l¾ng nghe. - TrÎ h¸t 2- 3 lÇn - TrÎ h¸t 1 - 2 lÇn. - TrÎ h¸t vµ V§ 2 - 3 lÇn. - C« h¸t lÇn 1 + cö chØ ®iÖu bé. H§2 - Ma r¬i Nghe h¸t : Nghe - C« võa h¸t bµi h¸t g×? - Bµi h¸t do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c? - D©n ca X¸. h¸t :Ma r¬i - C« h¸t lÇn 2 + móa minh ho¹. Gi¶ng ND: Bµi h¸t nãi ma, ma gióp cho c©y cèi xanh tèt, c©y cho nô hoa , cho cuuéc sèng thªm sinh ®éng. C« h¸t lÇn 3 - KK trÎ h¸t móa cïng c«. H§3: TC¢N: Nghe - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. tiÕng h¸t t×m ®å - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. vËt - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng. - TrÎ hëng øng cïng c«. - TrÎ hµo høng tham gia TC. 3. NhËn xÐt, KÕt thóc: TrÎ h¸t + V§ “ Cho t«i ®i lµm tuyªn d¬ng, ma víi ” vµ ®i ra ngoµi s©n. GD. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§: Níc ®¸ biÕn ®i ®©u ? 2. TCV§: Trêi n¾ng trêi ma 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi c¸t, níc vµ sái. Ho¹t ®éng gãc ( Theo kÕ ho¹ch tuÇn ) (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. Trß ch¬i vËn ®éng 3.VS , nªu g¬ng, b×nh xÐt bÐ ngoan. Chñ ®Ò nh¸nh Sù k× diÖu cña níc Thùc hiÖn 1tuần tõ ngµy 24/ 03 ®Õn ngµy 28/03/2014 a.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU B. ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh vÒ mét sè nguån níc vµ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn gÇn gòi quen thuéc ®èi víi trÎ. - Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. - GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n, kÐo... - Bé ®å dông ®å ch¬i x©y dùng, nÊu ¨n, c©y xanh.... - Bé ch÷ c¸i, chò sè, l« t« vÒ níc vµ c¸c hiÖn tîng tù nhiªn. c. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng - Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... * Trò chuyện với trẻ về chủ đề : b. ThÓ dôc s¸ng : *Mục tiêu: - Trẻ nhớ các động tác và tập đều các động tác cùng cô - Phát triển thể lực cho trẻ ,tạo hứng thú để trẻ bước vao hoạt động tiếp theo. *Chuẩn bị -sân tập bằng phảng sạch sẽ * TiÕn hµnh. Ho¹t ®éng cña c« H§ cña trÎ - TrÎ thùc hiÖn theo 1.Khëi ®éng : TrÎ chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang xoay cæ tay kÕt yªu cÇu cña c«. hîp cæ ch©n, xoay tay vai, khíp gèi, lng bông, lµm ®éng t¸c chÌo thuyÒn. 2. Träng ®éng : TËp kÕt hîp lêi ca bµi “ §u quay “ (§u quay)2 ngåi ®u quay lµ rÊt hay. (Xoay2 trßn)2 em nh bay . (Tay n¾m ch¾c)2 t«i víi b¹n cïng quay. C« khen chóng ch¸u ngåi ®u quay rÊt tµi. TrÎ ®i xung quanh líp 3. Håi tÜnh : 1-2 vßng. TrÎ ®i l¹i xung quanh líp 1 -2 phót D . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i. - Gãc ph©n vai: B¸n hµng (B¸n níc gi¶i kh¸t, quà lưu niệm... ) Gia ®×nh ( T¾m cho em bÐ ). - Gãc XD - LG: XD bÓ b¬i, công viên - Gãc th viÖn : Xem tranh ¶nh, s¸ch truyÖn vÒ níc vµ hiÖn tîng tù nhiªn. - Gãc ©m nh¹c : H¸t móa vÒ chñ ®Ò. - Góc tạo hình : Vẽ tranh tô màu, cắt xé dán có ND về chủ đề - Góc toán : Thêm bớt, tạo nhóm trong phạm vi 10, chơi lô tô. - Góc thiên nhiên : Chăm sóc cây xanh, chơi với cát và nước,vật chìm vật nổi... 2. C¸ch tiÕn hµnh ChuÈn bÞ Môc ®Ých , yªu Gãc H§ C¸ch tiÕn cÇu hµnh 1.Gãc ph©n - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc vai. cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ - B¸n hµng thÓ hiÖn néi dung - Gia ®×nh. ch¬i. - BiÕt liªn kÕt nhãm ch¬i. -Sáp màu, giấy vẽ,... §å ch¬i ©m nh¹c nh¹c cô.... Đồ dùng đồ chơi có số lượng 10 Cát, nước, một số cây xanh, dụng cụ làm vườn... 2.Gãc XD LG X©y dùng bÓ b¬i, công viên 3. Gãc Sách - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD bÓ b¬i ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh - TrÎ biÕt xem tranh ¶nh vÒ níc vµ c¸c nguån níc. BiÕt cïng nhau trß chuyÖn khi xem tranh truyÖn. - Cèc, chai n- a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i íc, lon bia, - C« ®äc c©u ®è : b¸nh kÑo, Mïa g× nãng bøc qu¶... Trêi n¾ng chang chang - Bóp bª, quÇn §i häc ®i lµm ¸o cña bóp bª, Ph¶i ®éi mò nãn ? giêng, gèi cho - C¸c con biÕt g× vÒ mïa hÌ? bóp bª.... - Vµo mïa hÌ thêi tiÕt rÊt oi bøc, trêi n¾ng nãng v× thÕ hµng ngµy chóng ta - Bé ®å ch¬i ph¶i vÖ sinh, t¾m röa s¹ch sÏ. XDLG. Cô trò chuyện với trẻ về chủ điểm, dẫn - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y dắt và giíi thiÖu l¹i gãc ch¬i. Trong líp xanh, th¶m cã rÊt nhiÒu gãc ch¬i con thÝch ch¬i ë gãc nµo th× nhÑ nhµng vÒ gãc ch¬i ®ã. cá... b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ v chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. - C¸c lo¹i tranh c. KÕt thóc buæi ch¬i. ¶nh, truyÖn, - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt ¶nh chôp vÒ - Cho trÎ tËp chung vÒ gãc XD nghe nhãm trëng giíi thiÖu c«ng tr×nh , nhËn c¸c nguån níc xÐt vµ ®a ý kiÕn bæ sung. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh - Trẻ biết vẽ tranh, tô màu cắt xé dán tranh có ND về chủ đề... - TrÎ biÔu diÕn tù nhiªn, h¸t vµ vËn ®éng ®óng nh¹c ®óng lêi c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò. Trẻ biết tạo nhóm, thêm bớt nhận ra mqh hơn kém trong phạm vi 10 Trẻ biết chơi với cát và nước, biết các thao tác chăm sóc cây xanh đơn giản. 4 . Gãc tạo hình Tô màu vẽ tranh,cắt xé dán..có ND chủ đề. 5. Góc âm nhạc H¸t móa, V§ c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 6. Góc toán Thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 10
- Xem thêm -