Tài liệu Chu de nghanh nghe _lớn

  • Số trang: 129 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò nh¸nh 20/11 NGhÒ phæ biÕn ë ®Þa ph¬ng- ngµy Thùc hiÖn 1tuần tõ ngµy 17/11 - 21/11/2014 A. C¸ch tiÕn hµnh. I. Đón trẻ - TD s¸ng - §iÓm danh - B¸o ¨n. 1. Đón trẻ - trò chuyện sáng - C« ®Õn tríc 15 phót më cöa th«ng tho¸ng phßng häc, vÖ sinh nhãm líp. - C« ®ãn trÎ niÒm në, ©n cÇn tõ tay phô huynh, trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh søc khoÎ, häc tËp cña trÎ ë nhµ trêng, ë nhµ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò vµ 2 ngµy nghØ. 2. ThÓ dôc s¸ng : TËp víi c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, bông, bËt a.M§ - yªu cÇu : - TrÎ tËp ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸c ®éng t¸c, - TËp TD s¸ng t¹o cho trÎ t©m thÕ tho¶i m¸i hµo høng tõ ®ã kÕt qu¶ häc tËp cu¶ trÎ trong ngµy ®¹t kÕt qu¶ cao. -GD trÎ tÝnh tËp thÓ, kü luËt, siªng n¨ng luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ b.ChuÈn bÞ : - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. TiÕn hµnh. Ho¹t ®éng cña c« H§ cña trÎ 1.Khëi ®éng : TrÎ chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang xoay cæ tay kÕt - TrÎ thùc hiÖn theo hîp cæ ch©n, xoay tay vai, khíp gèi, lng bông, lµm ®éng yªu cÇu cña c«. t¸c chÌo thuyÒn. 2. Träng ®éng : §T tay §T ch©n §T bông lên - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c 2lÇn x 8 nhÞp §T bËt 3. Håi tÜnh : TrÎ ®I l¹i xung quanh líp 1 -2 phót TrÎ ®i xung quanh líp 1-2 vßng. 3. §iÓm danh - b¸o ¨n. II. Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh. III . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: NC C« gi¸o ( líp häc ) NC B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng siêu thị - Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh - Gãc s¸ch : xem s¸ch tranh ,lµm ambul vÒ chñ ®Ò. - Gãc ©m nh¹c : Móa h¸t c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 2. C¸ch tiÕn hµnh Gãc H§ 1.Gãc ph©n vai. -B¸n hµng : B¸n dông cô L§. - C« gi¸o : Líp häc. 2.Gãc XD LG X©y dùng trường học. Môc ®Ých – yªu ChuÈn bÞ cÇu - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc - Bé ®å ch¬i cña ngêi lín. BiÕt nÊu ¨n. ph©n vai ch¬i vµ -1 sè ®å dïng thÓ hiÖn néi dung ®å trong gia ch¬i. ®×nh : quÇn - TrÎ n¾m ®îc 1 ¸o, giÇy sè c«ng viÖc cña dÐp... vai ch¬i nh : b¸n hµng ph¶i niÒm në víi kh¸ch hµng.. - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD bÖnh viÖn cã khu«n viªn, phßng kh¸m ch÷a bÖnh ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh. a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - TrÎ ®äc bµi th¬ “ BÐ lµm bao nhiªu nghÒ’’. - §T vÒ néi dung bµi th¬. - Bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g× ? Lµm ë ®©u ?. - Cô cho trẻ đi du lịch thăm quan các góc và trò chuyện,sau đó cho trẻ tự chọn và về góc chơi theo ý thích. b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c - Bé ®å ch¬i -t×nh huèng. XDLG. C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, - G¹ch, hµng -gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. rµo, hoa , c©y c. KÕt thóc buæi ch¬i. xanh, th¶m C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt cá... động viên khen ngợi trẻ,nhắc trẻ lần sau chơi tốt hơn,cho trẻ nhẹ nhàng cất đồ chơi gọn gàng. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. 3. Gãc häc tËp. - TrÎ biÕt quan sát Tranh ảnh về tranh và trò một số nghề chuyện vÒ mét sè phổ biến nghÒ phæ biÕn. 4.Góc nghệ thuật Trẻ biết vẽ một số dụng cụ lao động đơn giản - Móa h¸t c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò 5.Gãc ©m nh¹c C¸ch tiÕn hµnh - giÊy vÏ, bót s¸p mµu... Dông cô ©m nh¹c 6.Gãc s¸ch TrÎ biÕt c¸c lo¹i tranh ,s¸ch chuyªn vÒ chñ dÒ Mét sè loai s¸ch vÒ chñ ®Ò 7 . Gãc thiªn nhiªn - Ch¨m sãc c©y xanh - TrÎ cã 1 sè kü - C¸c chËu n¨ng lao ®éng c©y c¶nh, ®¬n gi¶n : tíi c©y, b×nh tíi níc.. nhÆt l¸ vµng.. IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi V. VÖ sinh - ¨n tra VI. Ngñ tra VII. VÖ sinh - ¨n phô VIII. Ho¹t ®éng chiÒu IX. VÖ sinh, nªu g¬ng, c¾m cê, tr¶ trÎ KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 24 th¸ng 11 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG:  Trß chuyÖn s¸ng : - G§ con cã nh÷ng ai ? Bè , mÑ con lµm nghÒ g× ? - NghÒ gi¸o viªn cÇn ®Õn nh÷ng ®å dïng g× ? - Ngoµi ra con cßn biÕt nh÷ng nghÒ nµo n÷a ? Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh Môn: THMTXQ Bài: Ngày nhà giáo việt nam. I/ Yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết được nghề giáo là một nghề rất cao quý. Nghề này được thành lập vào ngày 20-11-1982. - Trẻ biết một số đồ dùng, trang phục của nghề giáo viên, ích lợi của nghề dạy học đối với mọi người. 2. Kỷ năng: Trả lời đầy đủ, tròn câu. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 3.Giáo dục: Trẻ biết kính trọng và nhớ ơn thầy cô. II/ Chuẩn bị: Đồ dùng : Tranh ảnh và một số đồ dùng của nghề giáo viên ( Thước, phấn, bút, giáo án, sách, vở...) Một số đồ dùng của các nghề khác nhau. Tích hợp: Môn: GDÂN, LQVH, Tạo hình. III/Phương pháp: Trực quan, đàm thoại IV/ Tổ chức hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động 1 Trò chuyện: Đọc bài thơ “ Cô giáo em” - Cô hỏi trẻ: Mẹ của em ở trường là ai ? Cô giáo dạy con những gì ? Cô giáo đối với các con thế nào ? Tên cô giáo là gì ? Ngày lễ hội các con thấy cô giáo mặc trang phục gì ? - Khi dạy học cô thường dùng những đồ dùng gì ? - Cô nói cho trẻ biết: Ngày 20-11-1982 là ngày thành lập nhà giáo việt nam. - Cô hỏi trẻ lớp ta ai có bố mẹ làm nghề giáo viên không ? Vậy con có vui và tự hào khi bố mẹ của mình làm nghề giáo viên không ? - Qua đó cô giáo dục trẻ. Hoạt động 2 Hát bài “ chúng cháu yêu cô lắm” Hoạt động trẻ Trẻ đọc Là cô giáo Trẻ trả lời Trẻ nói Trẻ hát Trẻ quan sát - Cho trẻ xem tranh ảnh hoạt động của nghề giáo và nói: - Cô thầy là người rất thương yêu học sinh hết lòng chăm lo và dạy dổ học sinh. Dạy những điều hay lẽ phải để các con trở thành người học trò ngoan. - Để tỏ lòng kính yêu cô giáo các con phải làm gì ? - Con mơ ước sau này sẽ làm nghề gì ? Tại sao ? - Ngày mai là ngày hội của cô các con sẽ chúc cô những gì ? Hoạt động 3 - Tổ chức cho trẻ hát múa , đọc thơ về cô giáo. - Cho từng nhóm, cá nhân lên biểu diển. Sau đó cô cùng tham gia hát múa với trẻ. 3.Kết thúc: Vẽ chân dung cô giáo. tranh Học giỏi, chăm ngoan. Trẻ nói Trẻ tham gia biểu diển văn nghệ. Trẻ vẽ cô giáo. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 1.H ĐCM Đ : Quan s¸t tranh b¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa. - C« cïng trÎ ra ngoµi s©n quan s¸t tranh : B¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa vµ ®µm tho¹i : - §©y lµ bøc tranh vÏ g× ? - C¸c c« c¸c b¸c ®ang lµm g× ? - C¸c c« b¸c dïng g× ®Ó gÆt lóa ? - §Ó c¸c c©y lóa kh«ng bÞ r¬i v·i khi c¾t c¸c c« b¸c ph¶i lµm g× ? - GÆt lóa ®Ó lµm g× ? - C¸c c« b¸c n«ng d©n ph¶i vÊt v¶ mét n¾ng 2 s¬ng míi lµm ra h¹t g¹o. §Ó t¬ läng biÕt ¬n c¸c c« b¸c n«ng d©n c¸c con ph¶i lµm g× ?. 2. Trò chơi vận động : ChuyÒn bãng. - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. 3. Chơi tự do : Trẻ chơi với l¸ c©y trªn s©n trêng. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. c. Cách tiến hành : Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: NC C« gi¸o ( líp häc ) NC B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng siêu thị - Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1. Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. §äc c¸c bµi ®ång dao, ca dao, c©u ®è vÒ chñ ®Ò, lµm tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... ******************** Thø 3 ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2014  ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG:  Trß chuyÖn s¸ng : - S¸ng nay ai ®a c¸c con ®i häc ? Bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g× ? - Con biÕt g× vÒ nghÒ b¸c sÜ ? - C«ng viÖc cña nghÒ b¸c sÜ lµ g× ? - CÇn ®Õn nh÷ng dông cô g× ? - Ngoµi ra con cßn biÕt nh÷ng nghÒ nµo n÷a ? Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých M«n : LQCC Ho¹t ®éng chÝnh : Làm quen với chữ c¸i u, . H§KH : To¸n - KPKH 1. Mục tiêu: - Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái u, ư. - Trẻ nhận ra âm và chữ cái phát âm trong tiếng và từ trọn vẹn thể hiện nội dung chủ đề nghề nghiệp. 2. Chuẩn bị: 2 tranh. “ Chú công nhân ” “ Bác đưa thư ” - Các thẻ chữ ghép thành từ: ‘Chú công nhân ” “ Bác đưa thư ” - Băng đài. - Một số bài thơ, bài hát, truyện về chủ đề gia ®×nh 3. Tiến hành. Nội dung hoạt động. Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ. Hoạt động 1. - Cô, bé hát và vận động bài: “Cháu - Tất cả trẻ hát và vận động - Ổn định tổ chức. yêu cô chú công nhân ’’ cùng cô. - Đàm thoại về nội dung bài hát . - Trẻ tham gia đàm thoại - §µm tho¹i víi trÎ vÒ chủ điểm. - Cô đưa tranh: Chú công nhân, cho cùng cô. trẻ quan sát và trò chuyện về bức tranh - Trẻ quan sát và đọc từ díi Hoạt động 2. cô cho trẻ đọc từ dưới tranh. tranh. Làm quen với - Cô xếp từ “Chú công nhân” bằng chữ u, . các thẻ chữ cái rời - Trẻ quan sát. Cho trẻ đọc từ cô vừa xếp đc - Bạn nào lên lấy những chữ cái đã - Trẻ lấy chữ ô, â. học. - Cô cất các chữ cái còn lại và để lại chữ U cho trẻ làm quen. - Đây là chữ u, hôm nay cô sẽ cho lớp mình làm quen. - Cho trẻ phát âm. - Lớp phát âm 2-3 lần. - Cả lớp phát âm. - Từng tổ phát âm. - t ổ phát âm. - Cá nhân phát âm. - C« giíi thiÖu cÊu t¹o ch÷ u : gåm 1 nÐt mãc vµ 1 nÐt th¼ng ng¾n ë bªn ph¶i. - C« giíi thiÖu ch÷ u in thêng vµ viÕt thêng. Hoạt động 3. Cho trẻ phát âm lại So s¸nh ch÷ u, Tương tự cho trẻ làm quen với chữ ư - Có một nét mãc và một nét th¼ng bªn ph¶i với tranh “Bác đưa thư” - Chữ cã thªm dÊu mãc cßn Hoạt động 4 - Trẻ so s¸nh chữ u, chữ u thi kh«ng. Trß ch¬i cñng - Giống nhau ở điểm nào?. cè - Khác nhau ?. - TC “ ch÷ g× biÕn mÊt ’’ - TC t×m ch÷ theo hiÖu lÖnh cña c« - TrÎ hµo høng tham gia trß - Tìm đúng nhà. ch¬i. KÕt thóc - Cô để mô hình ngôi nhà có gắn chữ cái u, ư .Trẻ cầm thẻ chữ cái chạy về nhà giống chữ cái trẻ cầm. Hiệu lệnh bằng 1 bài hát. - C« nhËn xÐt , tuyªn d¬ng. HOẠT ĐỘNG ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t dông cô nghÒ may. TrÎ hát bµi “ C« yêu cô thî dÖt’’ ®i ra ngoµi s©n quan s¸t tranh nghÒ may vµ ®µm tho¹i “ - §©y lµ nh÷ng dông cô g× ? Cña nghÒ g× ?. - Dïng ®Ó lµm g× ?. - C« thî may muèn may ®îc nh÷ng bé quÇn ¸o ®Ñp cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ?. - Nh÷ng c«ng viÖc ®ã lµm nh thÕ nµo ?. - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n c« thî may ?. 2. TCV§ : Mèo duổi chuột - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. . Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: NC C« gi¸o ( líp häc ) NC B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng siêu thị - Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. T¹o h×nh :vÏ c« gi¸o em I.Môc tiªu : 1. KiÕn thøc : Ph¸t triÓn linh ho¹t cö ®éng cña ®«i bµn tay ®Ó vÏ c« gi¸o em .Sö dông mµu vÐ hîp lý ®Ó t¹o ra s¶n phÈm 2. Kü n¨ng:TrÎ biÕt sö dông kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó vÏ c¸c nÐt ®êng cong, ngang, xiªn 3.Th¸i ®é: TrÎ biÕt kinh träng yªu quý c« gi¸o m×nh . II. ChuÈn bÞ : - §å dïng : - Tranh vÏ mÉu, giÊy, bót mµu - Vë vÏ, bót s¸p - Néi dung chÝnh : VÏ c« gi¸o - Néi dung tÝch hîp : VH : Bµn tay c« gi¸o 3. Tiªn hµnh: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ HD! æn ®Þnh tæ chøc : - C« cho trÎ ®äc bµi th¬ : “ Bµn tay c« gi¸o “ - TrÎ ®äc - H×nh ¶nh cña c« gi¸o trong bµi th¬ ®îc miªu ta ntn ? - Ngoµi ra ë líp c« gi¸o cßn lam nh÷ng c«ng viÖc g× ? - H«m nay c« cho c¸c con vÏ h×nh ¶nh cña c« gi¸o m×nh . - C« hái ý ®Þnh cña trÎ sÏ vÏ c« gi¸o ntn ? - Tr¶ lêi - B¹n Tr©m Anh líp A1 cã mét bøc tranh mu«n tÆng - TrÎ nªu líp minh . C¸c con ®ãn xem B¹n Tr©m Anh vÏ ai ? - Cho trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt bøc tranh - C« gi¸o => c« gi¸o cã m¸i tãc dµi, khu«n mÆt trßn, nô cêi hiÒn - TrÎ quan s¸t vµ nhËn lµnh, ¸nh m¾t vui vÎ xÐt - H«m nay c« sÏ dËy c¸c con vÏ ch©n dung c« gi¸o, chóng m×nh cã thÝch kh«ng ? HD2: C« vÏ mÉu : C¸c con ®Æt giÊy däc tríc mÆt, ®Çu tiªn vÏ khu«n mÆt to - Cã ¹ ! gi÷a giÊy sau ®ã vÏ cæ, m×nh, m¸i tãc vµ m¾t, mòi - TrÎ quan s¸t miÖng ... vÏ song c¸c con vÏ mau cho ®Ñp - Hái ý ®Þnh vÏ c« gi¸o ntn ? - C« nh¾c trÎ c¸ch cÇm bót, c¸ch vÏ HD3: TrÎ thùc hiÖn : - C« híng dÉn kü thªm cho tõng c¸ nh©n thÓ hiÖn tõng khu«n mÆt, cæ, m×nh, m¸i tãc, mÆt, mòi... - VÏ song hìng dÉn trÎ c¸ch t« HD4: Trng bµy s¶n phÈm : - Chon 5-6 bµi ®Ñp cho trÎ xem vµ nhËn xÐt Quan s¸t TrÎ t« TrÎ h¸t 3. Vệ sinh nêu gương, cắm cờ. **************************** Thø 4 ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG: HOẠT ĐỘNG HäC Cã CHỦ ĐÍCH Môn: Văn học Bài: Cô giáo của em I/ Yêu cầu: 1. Kiến thức: Trẻ cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ, biết thể hiện tình cảm khi đọc thơ. Biết được công việc và tình cảm của cô giáo thông qua bài thơ. 2. Kỷ năng: Luyện đọc diễn cảm. 3. Giáo dục: Giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng cô giáo II/ Chuẩn bị: - Tranh minh họa, tranh chữ to. Cô thuộc bài thơ và đọc diễn cảm. Tích hợp: Môn: Âm nhạc. III/ Phương pháp: Trực quan đàm thoại IV/ Tổ chức hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1 Trò chuyện: Cô cùng trẻ nói về công việc hàng ngày của cô giáo ở lớp. Hoạt động 2 Hát bài “Cô và mẹ” Trẻ hát - Cô hỏi: Ở nhà ai chăm sóc các con ? Bố mẹ Cô giáo - Đến trường ai chăm sóc, dạy dỗ các con ? - Các con hãy lắng nghe cô đọc bài thơ “cô giáo của em”để hiểu thêm về tình cảm của cô giáo đối với các con như thế nào nhé. - Cô đọc diễn cảm, nhịp điệu thơ hơi chậm thể hiện tình cảm tha thiết. - Giảng nội dung: Bài thơ nói lên tình cảm yêu thương chăm sóc của cô đối với trẻ. Thể hiện qua các hoạt động thường ngày ở trường. - Đọc trích dẫn kết hợp cho trẻ xem tranh. Hoạt động 3  Đàm thoại: - Ở lớp cô giáo dạy các con làm gì ? - Tình cảm của cô đối với các con như thế nào ?  Dạy đọc thơ: - Cả lớp đọc theo cô từng khổ thơ. - Thi đua tổ, nhóm, cá nhân. - Chú ý luyện phát âm cho trẻ, khuyến khích trẻ đọc diễn cảm. Hoạt động 4 - Tổ chức cho trẻ tô, vẽ chân dung cô giáo.Phát mỗi trẻ 1 tờ giấy và bút màu. Kết thúc: Đọc lại bài thơ “Bàn tay cô giáo” Dạy hát, múa Dìu dắt, dạy dỗ các con Trẻ đọc Trẻ vẽ chân dung của cô theo ý của trẻ Trẻ đọc Ho¹t ®éng ngoµi trêi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y ®u ®ñ M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: - §©y lµ c©y g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y nµy? - Hoa mµu g×, l¸ nh thÕ nµo…? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y C« phæ biÕn luËt ch¬i vµ c¸ch choi 3/ Ch¬i tù do: Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: NC C« gi¸o ( líp häc ), Bác sĩ NC B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng khu sản xuất hàng truyền thống - Gãc t¹o h×nh: Vẽ , nặn các dụng cụ lao động - Góc học tập : Chơi lô tô một số nghề - Gãc thiªn nhiªn : Gieo hạt- Ch¨m sãc c©y xanh Ho¹t ®éng chiÒu. 1. VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. §äc chuyÖn cho trÎ nghe “ ChuyÖn mãn quµ cña c« gi¸o ” 3. VS , nªu gư¬ng , c¾m cê.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ***************************** Thø 5 ngµy 20 th¸ng 11 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG: Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh M«n: To¸n H§ chÝnh: §Õm ®Õn 7. NhËn biÕt nhãm §V cã sè lîng 7. NhËn biÕt ch÷ sè 7 H§KH: ¢m nh¹c “ Tµu löa” I. Môc tiªu. - TrÎ biÕt ®Õm tõ 1 - 7. NhËn biÕt nhãm §V cã 7 §T. NhËn biÕt ch÷ sè 7. - TrÎ biÕt ®Õm lÇn lît, «n kÜ n¨ng xÕp t¬ng øng 1 - 1. Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, ph¸t triÓn t duy cho trÎ. - TrÎ biÕt thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña c«. GD trÎ biÕt gi÷ g×n vs, gi÷ g×n §D gia ®×nh s¹ch sÏ. II. ChuÈn bÞ. - Mçi trÎ cã 7 ¸o, 7 quÇn, 7 c©y ,7 hoa,vµ 2 thÎ sè 7. §D cña c« gièng cña trÎ nhng to h¬n. - M« h×nh siªu thÞ cã : 5 lo¹i qu¶,6 tói g¹o,6 tui ng«, 5 c¸i b¸t .... III. C¸ch tiÕn hµnh. NDH§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: - C« vµ trÎ lµm ®oµn tµu kÕt hîp h¸t Trß chuyÖn g©y bµi “Tµu lít” ®Õn tham quan siªu thÞ. høng thó. - §Õn siªu thÞ råi c¸c con h·y tham quan tõng gian hµng 1 nhÐ. - Gian hµng sè 1 cã nh÷ng g×? - 5 lo¹i qu¶. - TrÎ ®Õm vµ ®Æt thÎ - 5 c¸i b¸t. sè. C« hái trÎ ®ã lµ s¶n phÈm do ai lµm H§2: ra ? c¸ch sö dông ¤n nhËn biÕt SL Cho trÎ ®Æt thÎ sè. trong ph¹m vi 7. - Gian hµng sè 2: 6 hép kem ®¸nh r¨ng. 6 tói ng« ,6 tói g¹o GD trÎ vs c¸ nh©n - r¨ng miÖng s¹ch sÏ. (C« phô hoa). H§3: Ch¬ng tr×nh ë nhµ CN cã 2 TC. T¹o nhãm SL7. TC1: Kh¸m ph¸ nh÷ng ng«i nhµ vui §Õm ®Õn 7. NhËn nhén. biÕt sè 7. Ng«i nhµ sè 1 cã g×? - C©y xanh. Cã mÊy c©y? 1.2… 7 c©y. Mçi c©y në 1 b«ng hoa, cã ? hoa. Nhãm c©y vµ nhãm hoa nh thÕ nµo? Nhãm nµo nhiÒu h¬n? nhiÒu h¬n lµ mÊy? Nhãm nµo Ýt h¬n? Ýt h¬n lµ mÊy? Muèn 2 nhãm b»ng nhau ph¶i lµm thÕ - TrÎ tr¶ lêi. nµo? - C« vµ trÎ cïng ®Õm l¹i 2 nhãm sau ®ã c« kh¸i qu¸t 6 thªm 1 lµ 7. Cho trÎ nh¾c l¹i 2 –-3 lÇn. - B©y giê nhãm hoa vµ c©y nh thÕ nµo víi nhau chóng cïng b»ng mÊy? §Ó chØ SL 7 c©y - 7 b«ng hoa chóng ta cÇn SD thÎ sè mÊy? - Sè 7. - Cho líp, tæ, c¸c nh©n trÎ ®äc sè 7 (4 5 lÇn) Ng«i nhµ sè 2: 7 ¸o - 7 quÇn (c« gt tt) - Cho trÎ t×m nh÷ng §V cã SL 7 ®Æt xq H§4: líp lªn ®Æt thÎ sè. LuyÖn tËp CC TC - TrÎ ®i zic z¾c lªn vÏÊcc s¶n phÈm ®Þa - TrÎ thùc hiÖn. “Ai nhanh tay ph¬ng cho ®ñ SL 7. nhanh m¾t”. - C« nhËn xÐt. - C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng, GD. H§5: KÕt thóc. - H¸t V§ “C¶ nhµ th¬ng nhau”. II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: S¶n phÈm cña nghÒ may ( c¸c lo¹i v¸y) M§: TrÎ biÕt ®îc ®©y lµ s¶n phÈm cña nghÒ may, nhËn xÐt ®îc ®Æc ®iÓm Ých lîi cña nh÷ng c¸i v¸y ... §T: - §©y lµ c¸i g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i v¸y nµy? - §è trÎ ai ®· may nh÷ng chiÕc v¸y? GD trÎ ph¶i lu«n gi÷ g×n trang phôc s¹ch ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi ai truyÒn bãng nhanh 3/ Ch¬i tù do Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2. Ho¹t ®éng gãc : Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn. Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: NC C« gi¸o ( líp häc ), Bác sĩ NC B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng khu sản xuất hàng truyền thống - Gãc t¹o h×nh: Vẽ , nặn các dụng cụ lao động - Góc học tập : Chơi lô tô một số nghề - Gãc thiªn nhiªn : Gieo hạt- Ch¨m sãc c©y xanh 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2014 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG: Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh M«n : ¢m nh¹c. H§ chÝnh : H¸t V§ : Ch¸u yªu c« thî dÖt. Nghe h¸t : Xe chØ luån kim. TC¢N : Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt. I.Môc tiªu : 1.KiÕn thøc :- TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. HiÓu néi dung bµi h¸t. - TrÎ h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t vµ V§ nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe c« h¸t vµ nhËn ra giai ®iÖu bµi h¸t “ Xe chØ luån kim”D©n ca quan hä B¾c Ninh 2.Kü n¨ng:- TrÎ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i vµ hµo høng tham gia trß ch¬i. 3. Gi¸o dôc :trÎ yªu quý c¸c c« chú công nhân 2. ChuÈn bÞ. - X¾c x« - Ph¸ch tre. 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - §T víi trÎ vÒ mét sè nghÒ trong x· héi H§ 1 vµ híng trÎ vÒ nghÒ x©y dùng. Trß chuyÖn g©y - S¶n phÈm cña nghÒ XD lµ g× ?. høng thó. - S¶n phÈm cña nghÒ may lµ g× ?. - Bé quÇn ¸o c¸c con ®ang mÆc lµ do ai lµm ra ?. - Trong x· héi cã rÊt nhiÒu nghµnh nghÒ, mçi 1 nghÒ ®Òu t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm riªng phôc vô cho lîi Ých cña con ngêi vµ ®Òu do c¸c c« chó c«ng nh©n lµm ra. §Ó tá lßng biÕt ¬n c¸c c« chó c«ng nh©n nh¹c sÜ ®· H§ 2 s¸ng t¸c bµi h¸t “ Ch¸u yªu c« thî dÖt ’’ H¸t V§ - C« h¸t lÇn 1 “ ch¸u yªu c« C« võa h¸t bµi h¸t g× ?. thî dÖt”. Do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c ?. - C« h¸t lÇn 2 : * Gi¶ng ND : Bµi h¸t nãi lªn t×nh c¶m yªu mÕn, quý träng cña c¸c b¹n nhá ®èi víi c¸c c« thî dÖt. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ h¸t 1 -2 lÇn. - §Ó bµi h¸t thªm hay vµ sinh ®éng h¬n c« vµ c¸c con sÏ võa h¸t võa V§ theo tiÕt tÊu phèi hîp bµi h¸t nµy nhÐ. - C« cho trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c h¸t V§ theo líp , tæ , c¸ nh©n trÎ 2 -3 lÇn. - C« më ®Üa c« ca sÜ h¸t bµi “ Xe chØ H§ 3 luån kim”. Nghe h¸t “ Xe - C« h¸t lÇn 1. chØ luån kim ”. C« võa h¸t bµi h¸t g× ?. Bµi h¸t Xe chØ luån kim lµ d©n ca vïng nµo ?. - C« h¸t lÇn 2 + cö chØ ®iÖu bé. * Gi¶ng ND : Bµi h¸t nãi lªn c«ng viÖc vµ t×nh c¶m cña c¸c c« thî dÖt khi thªu - TrÎ trß chuyÖn cïng c«. - trÎ tr¶ lêi. - TrÎ l¾ng nghe. - trÎ h¸t 1 – 2 lÇn. - TrÎ h¸t V§ 2 – 3 lÇn. - TrÎ tr¶ lêi. TrÎ l¾ng nghe. dÖt nh÷ng chiÕc ¸o ®Ó tÆng cho nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh th©n yªu cña m×nh. - C« h¸t lÇn 3 khuyÕn khÝch trÎ hëng øng cïng c«. H§ 4 - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i – luËt ch¬i. TC¢N “ Nghe - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 – lÇn. tiÕng h¸t t×m ®å - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng trÎ. vËt ” - h¸t V§ : Ch¸u yªu c« thî dÖt. - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. Ho¹t ®éng ngoµi trêi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: S¶n phÈm cña nghÒ may ( ¸o, quÇn) M§: TrÎ biÕt ®îc ®©y lµ s¶n phÈm cña nghÒ may, nhËn xÐt ®îc ®Æc ®iÓm Ých lîi cña quÇn ,¸o... §T: - §©y lµ c¸i g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i ¸o, quÇn? - §è trÎ ai ®· may nh÷ng chiÕc ¸o, quÇn? GD trÎ ph¶i lu«n gi÷ g×n quÇn ¸o s¹ch ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3/ Ch¬i tù do: Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) NC C« gi¸o ( líp häc ), Bác sĩ NC B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng khu sản xuất hàng truyền thống - Gãc t¹o h×nh: Vẽ , nặn các dụng cụ lao động - Góc học tập : Chơi lô tô một số nghề - Gãc thiªn nhiªn : Gieo hạt- Ch¨m sãc c©y xanh Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh – vËn ®éng nhÑ – ¨n xÕ. 2. Trß ch¬i vËn ®éng. 3.VS , nªu g¬ng, c¾m cê, tr¶ trÎ.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ************************** Chñ ®Ò nh¸nh 2: NghÒ s¶n xuÊt Thùc hiÖn 1 tuÇn ,Tõ ngµy:24/11- 28/11/2014 a. C¸ch tiÕn hµnh. 1. Đón trẻ. a. Đón trẻ - trò chuyện sáng -Cô đến trước 15 phút mở của thông thoáng phòng học, vệ sinh nhóm lớp, chuẩn bị đồ dùng đồ chơi, nước uống... -Trò chuyện với trẻ về chủ đề . b. ThÓ dôc s¸ng : TËp kÕt hîp lêi ca bµi : “ ThËt ®¸ng yªu ”. “ DËy ®i th«i, mau dËy b¹n ¬i Chim hãt vang.............. mÆt trêi ” “ DËy ra s©n....... ........... em cêi ’’. “ MÑ mua cho ....... ....... tr¾ng tinh ”. D . Ho¹t ®éng gãc. Gãc H§ Môc ®Ých – yªu cÇu ChuÈn Bþ 1.Gãc ph©n vai - G§ : B¸c cÊp dìng. - B¸c sÜ : Phßng kh¸m. - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - TrÎ n¾m ®îc 1 sè c«ng viÖc cña vai ch¬i nh : b¸c sÜ kh¸m bÖnh cho bÖnh nh©n... - Bé ®å ch¬i nÊu ¨n. - 1 sè ®å dïng ®å ch¬icho trß ch¬i phßng kh¸m : ¸o bê lu tr¾ng, mò, èng nghe, thuèc... C¸ch tiÕn hµnh a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i : - TrÎ h¸t bµi : Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n - §T vÒ néi dung bµi h¸t. - Chó c«ng nh©n lµm nghÒ g× ?. - S¶n phÈm cña nghÒ XD lµ g× ?. - C¸c con cã muèn x©y nh÷ng ng«i nhµ thËt ®Ñp gièng c« chu c«ng nh©n x©y dùng kh«ng ? - Cô hướng trẻ đến các góc chơi và về góc chơi theo ý thích b. Qu¸ tr×nh ch¬i : Lô tô một số nghề và các dụng cụ lao động - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD khu tËp thÓ ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh. C¸c - TrÎ biÕt ten gäi chËu c©y ®å dïng, s¶n phÈm cña 1 sè c¶nh, b×nh tíi nghÒ. - TrÎ t« mµu ®Ñp níc.. 2.Gãc vµ hîp lÝ. XD - LG X©y dùng khu tËp thÓ 3. Gãc T¹o h×nh. - T« mµu tranh vÒ dông cô mét sè nghÒ. - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - Tranh vÏ vÒ ®å - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt dïng vµ s¶n phÈm và cho trẻ nhẹ nhàng cất đồ chơi 1 sè nghÒ. - C« nhËn xÐt chung vµ nh¾c trÎ cÊt - Bót s¸p mµu... ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá... Trẻ biết chơi lô tô,biết trò chuyện về một số nghề và các dụng cụ của nghề đó - TrÎ cã 1 sè kü n¨ng lao ®éng ®¬n gi¶n : tíi c©y, nhÆt l¸ vµng.. 4.Góc học t ập -Chơi lô tô về nghề,các dụng cụ LĐ 5 . Gãc thiªn nhiªn - Ch¨m sãc c©y xanh KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2013 HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH: Ném xa bằng 2 tay, chạy nhanh 15 m I/ Yêu cầu: 1. Kiến thức: Trẻ biết dùng lực của cánh tay để ném vật đi xa. Biết chạy nhanh 15 m. 2.Kỷ năng: Luyện kỷ năng ném chạy.Phát triển tố chất nhanh nhẹn, rèn sức mạnh cơ tay chân.. 3. Giáo dục: Giáo dục trẻ có ý thức kỷ luật khi thể dục, rèn luyện thân thể khỏe mạnh. II/ Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ. Đồ dùng: 6-12 túi cát. Cờ đích. -Tích hợp: Môn : âm nhạc; THMTXQ. III/ Phương pháp: Làm mẫu , thực hành. IV/ Tổ chức hoạt động: Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động 1 Trò chuyện: Cho trẻ hát “ Em tập thể dục” - Cô hỏi: Tập thể dục để làm gì các con ? - Vậy các con thường tập thể dục vào buổi nào Hoạt động 2 1. Khởi động: Cho trẻ đi dậm chân vung tay. Vận động như chú bộ đội duỵệt binh. Sau đó xếp thành 3 hàng ngang. 2 Trọng động: a. Bài tập phát triển chung: - Tay 5: Hai tay quay dọc thân - Chân 3: Đứng đưa chân phía trước, lên cao. - Bụng 2: Đứng quay người sang 2 bên. - Bật: Bật bước đệm trên 1 chân b. Vận động cơ bản: Ném xa 2 tay, chạy nhanh 15 m. - Cô làm mẫu cho trẻ xem 2 lần. - Phân tích cách tập: Đứng chân trước chân sau, 2 tay cầm túi cát, đưa cao ngang đầu và ném về phía trước. Sau đó chạy nhanh 15 m tới đích. Trước khi chạy cho trẻ chạy khởi động tại chổ. Chạy đến đích rồi đi bộ về cuối hàng. - Cô chọn 2 cháu lên tập thử cho lớp xem. Hoạt động 3 - Lớp thực hiện: Trẻ đứng 2 hàng ngang đối diện nhau, ở giữa kẻ vạch đứng ném và chạy. - Cô quan sát chú ý sữa sai những cháu còn lúng túng. 3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi hát nhẹ nhàng. Trẻ hát Để cho cơ thể khỏe mạnh. Buổi sáng Trẻ đi dậm chân Trẻ tập các động tác Cháu quan sát cô ném. Trẻ tập II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: S¶n phÈm cña nghÒ may ( ¸o, quÇn) M§: TrÎ biÕt ®îc ®©y lµ s¶n phÈm cña nghÒ may, nhËn xÐt ®îc ®Æc ®iÓm Ých lîi cña quÇn ,¸o... §T: - §©y lµ c¸i g×? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i ¸o, quÇn? - §è trÎ ai ®· may nh÷ng chiÕc ¸o, quÇn? GD trÎ ph¶i lu«n gi÷ g×n quÇn ¸o s¹ch ®Ñp 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3/ Ch¬i tù do: HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Gãc ph©n vai : : §ãng vai c¸c b¸c c«ng nh©n, n«ng d©n , thî may, thî lµm ®Çu ®Ó phôc vô c¸c gia ®×nh 2. Gãc t¹o h×nh: - T«, vÏ, nÆn mét sè c«ng cô vµ s¶n phÈm mét sè nghÒ , 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau 4. Gãc x©y dùng: - XD l¾p ghÐp nhµ m¸y, x©y dùng c«ng tr×nh vên – ao- chuång HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ, trả trẻ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®éng : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. Thø 3 ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2014 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých M«n : LQCC. H§ chÝnh : ¤n tËp c¸c ch÷ c¸i võa häc u, , e,ª H§KH : Âm nhạc, toán. 1. Mục tiêu.  1.1 Kiến thức: Trẻ nhớ và phát âm đúng chữ cái đã học u, , e,ª  1.2 Kỹ năng: Trẻ tìm được chữ u, ,. e,ª có trong bài hát: “Bác đưa thư vui tính” và trong các từ chỉ dụng cụ, sản phẩm các nghề. 1.3 Thái độ: Có ý thức trong hoạt động học tập. 2. Chuẩn bị. - Thẻ chữ - 10 vßng TD – 2 bót d¹ - 2 b¶ng ®en. - Bản nhạc có lời bài hát “Bác đưa thư vui tính”. - Tranh dụng cụ, sản phẩm có nghề dưới tranh. 3. Tiến hành. ND ho¹t ®éng Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ. * Hoạt động 1. - Gây hứng thú. - Đọc câu đó: “Ai mặc áo xanh, chuyển những cách thư đến tay mọi người”. - Bác đưa thư. - Đàn “Bác đưa thư vui tính” - Hát và vận động. - Treo bản nhạc có lời của bài hát “Bác - Trẻ tìm chữ u ,, e,ª * Hoạt động 2. đưa thư vui tính” cho trẻ tìm chữ cái u, Trẻ tự kiểm tra kết - Tìm chữ e,ª, quả. Trẻ kiểm tra kết quả. trong bản nhạc. * Hoạt động 3. - Tìm chữ u, , - Trẻ lên tìm chữ cái có trong từ dưới - Trẻ tìm chữ cái. e,ª. có trong từ tranh và lấy thẻ chữ rời ghép thành từ. dưới tranh. * Hoạt động 4. - Tiến hành, nhận xét và phát âm chữ cái qua trò chơi. * Hoạt động 5. - Kết thúc. - Trò chơi: Thi xem ai nhanh. Cô miêu tả đặc điểm của chữ. - Trò chơi 2: Chuyển hµng về đúng kho (hµng có chữ cái gì thì về kho chữ cái ấy). - Trß ch¬i 3 : TrÎ bËt qua 5 vßng lªn viÕt ch÷ c¸i u, , e,ª lªn b¶ng. C« kiÓm tra kÕt qu¶ cña trÎ. - Trẻ tìm đúng chữ đó và lên đọc. - Hát “Cháu yêu cô chú công nhân”. - Trẻ hát và vận động. - Trẻ hứng thú tham gia chơi. II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸i ghÕ M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c¸i ghÕ §T: - C¸i g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i ghÕ? - C¸i ghÕ lµ s¶n phÈm cña nghÒ g×? - C¸i ghÕ dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i biÕt gi÷ g×n ®å dïng… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi ai truyÒn bãng nhanh 3/ Ch¬i tù do: III/ HOẠT ĐỘNG GÓC 1. Gãc ph©n vai : : §ãng vai c¸c b¸c c«ng nh©n, n«ng d©n , thî may, thî lµm ®Çu ®Ó phôc vô c¸c gia ®×nh 2. Gãc t¹o h×nh: - T«, vÏ, nÆn mét sè c«ng cô vµ s¶n phÈm mét sè nghÒ , 3. Gãc ©m nh¹c : H¸t hoÆc biÓu diÔn nh÷ng bµi h¸t ®· biÕt thuéc vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau 4. Gãc x©y dùng: - XD l¾p ghÐp nhµ m¸y, x©y dùng c«ng tr×nh vên – ao- chuång HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Làm quen bài mới. Tạo hình Bài: Vẽ trang trí c¸i ®Üa I/ Yêu cầu: 1. Kiến thức: Trẻ biết trang trí hình vuông bằng những nét tròn, gạch ngang xen kẻ nhau bằng 2 màu khác nhau. 2. Kỷ năng: Luyện các nét vẽ trang trí và tô màu. 3. Giáo dục : Trẻ hứng thú khi thực hiện bài vẽ trang trí. II/ Chuẩn bị: Đồ dùng: Mẫu của cô: 3 mẫu. Vở tạo hình, bút màu. Tích hợp: Môn Âm nhạc; THMTXQ. III/ Phương pháp: Làm mẫu, thực hành. IV/ Tổ chức hoạt động Hoạt động cô Hoạt động trẻ Hoạt động C« cho trÎ ®äc bµi th¬ “cai bat xinh xinh” vµ ®Çm tho¹i néi dung bµi th¬ Trẻ nói Trò chuyện: Trẻ trả lời Ngoµi c¸i b¸t gia ®×nh con cßn sö dông dïng ¨n uèng nµo n÷a? C¸i ®Üa §Üa dïng ®Ó lµm g×? Hoạt động 2 Trẻ đọc thơ - Cho trẻ quan sát tranh mẫu và nhận xét: - ChiÕc ®Üa được trang trí nh thÕ nµo ? Chấm tròn, gạch - Các chấm tròn, nét gạch như thế nào ? ngang. -Xen kẻ - Cô vẽ cho trẻ xem:Cô vẽ và nói cách vẽ, cách sử dụng màu. nhau Hoạt động 3  Trẻ thực hiện: Cô nhắc cách ngồi, cách cầm bút, nhắc trẻ vẽ Trẻ thực hiện vẽ theo mẫu. Nhắc trẻ trang trí đường diềm cách đều cạnh. Cô quan sát hướng dẫn trẻ còn lúng túng. trÎ trng bÇy s¶n  Trưng bày sản phẩm: phÈm TrÎ trung bµy s¶n phÈm theo tæ ,c« cïng trÎ ®äc lai bµi th¬ c¸i b¸t Trẻ nhận xét xinh xinh ®i vµ chon s¶n phÈm ®ªp tuyªn d¬ng . ®éng viªn khÝch lÖ trÎ yÕu 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ, trả trẻ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®éng : ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... .............................................................................................................................. Thø 4 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2014 Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých M«n : V¨n häc H§ chÝnh : Th¬ “ C¸i b¸t xinh xinh ” . Hoạt động kết hợp: Âm nhạc, môi trường xung quanh, TD. 1. Mục tiêu: - Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ. -Trẻ thuộc thơ, đọc thơ diễn cảm, thể hiện được sự nâng niu, quý trọng người làm ra sản phẩm và sản phẩm đó. - Gi¸o dôc trÎ ch¨m ngoan häc giái, yªu quý nghÒ cña ngêi th©n trong G§. 2. ChuÈn bÞ : -Tranh minh ho¹ bµi th¬ - MiÕng ghÐp rêi tranh cã ND bµi th¬. - Vßng TD 8 c¸i. 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng *H§1 Trß chuyÖn g©y høng thó Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Hát “ Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n ”. TrÎ tr¶ lêi. - C« chó c«ng nh©n lµm nghÒ g× ?. - S¶n phÈm cña c¸c nghÒ ®ã lµ g× ?. - H«m nay c¸c c« chó c«ng nh©n göi tÆng líp m×nh 1 mãn qua c¸c con h·y nh×n xem ®ã lµ mãn quµ g× ?.
- Xem thêm -