Tài liệu Chu de be va cac ban - 24 -36 t

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÐ vµ c¸c b¹n Chñ ®Ò : Líp : NT 25- 36 th¸ng chñ ®Ò tuÇn 1: ( 4 tuÇn ) Trêng líp häc cña bÐ ( 2 tuÇn) Tõ ngµy 5/ 9 -> 9 / 9 / 2012 Thø3 Thø 4 Thø 2 Thø 5 Thø 6 -ThÓ dôc s¸ng: Tay em . §ãn trÎ - thÓ dôc - Trß chuyÖn theo nhãm nhá: hái trÎ vÒ trêng mÇm non, líp cña bÐ , tªn c« gi¸o ; c«ng viÖc cña c« b¸c trong trêng s¸ng MN . - VËn ®éng: - NB tËp nãi : Trß ¢m nh¹c - H¸t : Lêi V¨n häc H§V§V: BTPTC: Tay em chuyÖn víi trÎ vÒ tr- chµo buæi s¸ng - Th¬ : BÐ vµ NB mµu ®á H§ ch¬i tËp cã chñ V§CB: §I theo ®êng êng mÇm non. -Nghe : trêng chóng chim chÝch. ®Ých ngo»n ngÌo ch¸u lµ trêng mÇm non - Xem tranh vÒ trTCV§: Nu na nu êng líp mÇm non KH : H¸t : §i nhµ trÎ V§TN : TËp tÇm v«ng nèng 1,Gãc thao t¸c vai: NÊu ¨n cho bÐ, cho bÐ ¨n, ngñ, ®a bÐ ®i häc … 2,Gãc H§V§V: X©u h¹t xen kÏ 2 mµu mµu vßng ; XÕp ng«i trêng cña bÐ, xÕp vên hoa trong s©n trêng ; xÕp ®êng ; ®i, giêng ,xÕp hµng rµo vên rau, x©u vßng tÆng mÑ, nÆn c¸I b¸nhnÆn theo ý thÝch. 3, Gãc vËn ®éng thiªn nhiªn: TCV§: Gµ trong vên rau, MÌo vµ chim sÎ; chim sÎ vµ « t«, nu na nu nèng ; b¾t bHo¹t ®éng gãc ím, con bä dõa, thá n¾ng , ch¬i víi l¸ kh«, vá c©y. 4. Gãc s¸ch :Lµm s¸ch tranh ( d¸n thªm mét sè bé phËn cßn thiÕu vµo khu«n mÆt bÐ), xem s¸ch, truyÖn tranh, xem ¶nh vÒ trêng líp cña bÐ, gia ®×nh cña bÐ Thêi ®iÓm Ho¹t ®éng ngoµi trêi - Quan s¸t mµu s¾c xanh, ®á, vµng cña cá c©y hoa l¸ , ®å vËt , con vËt xung quanh trong s©n vên trêng; Trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non cña bÐ, TCV§: Bãng trßn to; lén cÇu vång ; Dung d¨ng dung dÎ ; “BÞt m¾t b¾t dª ”, “B¾t bím ” ,“phÝ ngùa” , tËp tÇm v«ng - Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi , ®å ch¬i mang trong nhãm ra; VÏ phÊn trªn s©n trêng ....; ch¬i tô do trong s©n trêng Ho¹t ®éng chiÒu - TC: Xoa bãp ch©n tay, mÆt , ch¬i TC ngùa vµo rõng , Gµ trong vên rau, con bä dõa, con rïa, B¾t bím; Phi ngùa, bong bãng xµ phßng , con muçi TCHT TiÕng con g× kªu nh thÕ nµo “Thá nh¶y móa”,Cµi cóc . ¤n c¸c néi dung ®· häc , trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét så con vËt nu«i trong gia ®×nh , trÎ c¸ch ch¨m sãc, b¶o vÖ chóng, h¸t: Ch¸u yªu bµ, c¶ nhµ th¬ng nhau - ch¬i ë c¸c gãc BÐ vµ c¸c b¹n ( 4 Chñ ®Ò : Líp : NT 25- 36 th¸ng chñ ®Ò tuÇn 2: trêng Thêi ®iÓm §ãn trÎ - thÓ dôc s¸ng tuÇn ) líp häc cña bÐ ( 2 tuÇn) Tõ ngµy 12 / 9 -> 16 / 9 / 2012 Thø 3 Thø 4 Thø 2 Thø 5 Thø 6 -ThÓ dôc s¸ng: å sao bÐ kh«ng l¾c . - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non, líp cña bÐ , tªn c¸c c« gi¸o trong líp ; tªn c¸c b¹n ; trÎ kÓ vÒ c¸c ho¹t ®éng trªn líp cña c« vµ c¸c b¹n 1 VËn ®éng: BTPTC: å sao bÐ kh«ng l¾c V§CB: Bß trong ®H§ ch¬i tËp cã chñ êng hÑp ®Ých TCV§: Dung d¨ng dung dÎ Ho¹t ®éng gãc Ho¹t ®éng ngoµi trêi Ho¹t ®éng chiÒu - NB tËp nãi : KÓ tªn c« vµ mét sè b¹n trong líp bÐ KH : Nghe h¸t : C« vµ mÑ ; NB mµu quÇn ¸o cña b¹n V¨n häc - Th¬ : G׬ ¨n H§V§V: XÕp h×nh : XÕp nhµ vµ ®êng ®i 1,Gãc thao t¸c vai: NÊu ¨n cho bÐ, cho bÐ ¨n, ngñ, ®a bÐ ®i häc … 2,Gãc H§V§V: X©u h¹t xen kÏ 2 mµu mµu vßng ; XÕp ng«i trêng cña bÐ, xÕp vên hoa trong s©n trêng ; xÕp ®êng ; ®i, giêng ,xÕp hµng rµo vên rau, x©u vßng tÆng mÑ, nÆn c¸I b¸nhnÆn theo ý thÝch. 3, Gãc vËn ®éng thiªn nhiªn: TCV§: Gµ trong vên rau, MÌo vµ chim sÎ; chim sÎ vµ « t«, nu na nu nèng ; b¾t bím, con bä dõa, thá n¾ng , ch¬i víi l¸ kh«, vá c©y. 4. Gãc s¸ch :Lµm s¸ch tranh ( d¸n thªm mét sè bé phËn cßn thiÕu vµo khu«n mÆt bÐ), xem s¸ch, truyÖn tranh, xem ¶nh vÒ trêng líp cña bÐ, gia ®×nh cña bÐ - Quan s¸t mµu s¾c xanh, ®á, vµng cña cá c©y hoa l¸ , ®å vËt , con vËt xung quanh trong s©n vên trêng; Trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non cña bÐ, líp häc cña bÐ TCV§: Bãng trßn to; lén cÇu vång ; Dung d¨ng dung dÎ ; “BÞt m¾t b¾t dª ”, “B¾t bím ” ,“phÝ ngùa” , tËp tÇm v«ng - Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi , ®å ch¬i mang trong nhãm ra; VÏ phÊn trªn s©n trêng ....; ch¬i tô do trong s©n trêng - TC: Xoa bãp ch©n tay, mÆt , ch¬i TC ngùa vµo rõng , Gµ trong vên rau, con bä dõa, con rïa, B¾t bím; Phi ngùa, bong bãng xµ phßng , con muçi TCHT TiÕng con g× kªu nh thÕ nµo “Thá nh¶y móa”,Cµi cóc . ¤n c¸c néi dung ®· häc , trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét så con vËt nu«i trong gia ®×nh , trÎ c¸ch ch¨m sãc, b¶o vÖ chóng, h¸t: Ch¸u yªu bµ, c¶ nhµ th¬ng nhau - ch¬i ë c¸c gãc BÐ vµ c¸c b¹n ( 4 TuÇn ) Chñ ®Ò : Líp : NT 25- 36 th¸ng ¢m nh¹c : - H¸t : Em bóp bª Nghe : C« vµ mÑ V§TN : TËp tÇm v«ng chñ ®Ò tuÇn 3 : C¸C B¹N cña bÐ ( 2 tuÇn) Tõ ngµy 19/ 9 -> 23 / 9 / 2012 Thø3 Thø 4 Thø 2 Thø 5 Thø 6 -ThÓ dôc s¸ng: Tay em . §ãn trÎ - thÓ dôc - Trß chuyÖn theo nhãm nhá: hái trÎ vÒ trêng mÇm non, líp cña bÐ , tªn c« gi¸o ; c«ng viÖc cña c« b¸c trong trêng s¸ng MN . - VËn ®éng: - NB tËp nãi : ¢m nh¹c - H¸t : BÐ V¨n häc H§V§V: BTPTC : NhËn biÕt c¸c bé ngoan. - Th¬ : B¹n míi NB mµu vµng -Nghe : trêng chóng - Xem tranh vÒ trH§ ch¬i tËp cã chñ V§CB: Bß theo h- phËn c¬ thÓ qua íng th¼ng. tranh ch¸u lµ trêng mÇm non êng líp mÇm non ®Ých TCV§: Nu na nu V§TN : TËp tÇm v«ng nèng KH : H¸t : §i nhµ trÎ Thêi ®iÓm Ho¹t ®éng gãc 1,Gãc thao t¸c vai: NÊu ¨n cho bÐ, cho bÐ ¨n, ngñ, ®a bÐ ®i häc … 2,Gãc H§V§V: X©u h¹t xen kÏ 2 mµu mµu vßng ; XÕp ng«i trêng cña bÐ, xÕp vên hoa trong s©n trêng ; xÕp ®êng ; ®i, giêng ,xÕp hµng rµo vên rau, x©u vßng tÆng mÑ, nÆn c¸I b¸nhnÆn theo ý thÝch. 3, Gãc vËn ®éng thiªn nhiªn: TCV§: Gµ trong vên rau, MÌo vµ chim sÎ; chim sÎ vµ « t«, nu na nu nèng ; b¾t bím, con bä dõa, thá n¾ng , ch¬i víi l¸ kh«, vá c©y. 4. Gãc s¸ch :Lµm s¸ch tranh ( d¸n thªm mét sè bé phËn cßn thiÕu vµo khu«n mÆt bÐ), xem s¸ch, truyÖn tranh, xem ¶nh vÒ trêng líp cña bÐ, gia ®×nh cña bÐ Ho¹t ®éng ngoµi trêi - Quan s¸t mµu s¾c xanh, ®á, vµng cña cá c©y hoa l¸ , ®å vËt , con vËt xung quanh trong s©n vên trêng; Trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non cña bÐ, TCV§: Bãng trßn to; lén cÇu vång ; Dung d¨ng dung dÎ ; “BÞt m¾t b¾t dª ”, “B¾t bím ” ,“phÝ ngùa” , tËp tÇm v«ng - Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi , ®å ch¬i mang trong nhãm ra; VÏ phÊn trªn s©n trêng ....; ch¬i tô do trong s©n trêng Ho¹t ®éng chiÒu - TC: Xoa bãp ch©n tay, mÆt , ch¬i TC ngùa vµo rõng , Gµ trong vên rau, con bä dõa, con rïa, B¾t bím; Phi ngùa, bong bãng xµ phßng , con muçi TCHT TiÕng con g× kªu nh thÕ nµo “Thá nh¶y móa”,Cµi cóc . ¤n c¸c néi dung ®· häc , trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét så con vËt nu«i trong gia ®×nh , trÎ c¸ch ch¨m sãc, b¶o vÖ chóng, h¸t: Ch¸u yªu bµ, c¶ nhµ th¬ng nhau - ch¬i ë c¸c gãc BÐ vµ c¸c b¹n ( 4 TuÇn ) Chñ ®Ò : Líp : NT 25- 36 th¸ng chñ ®Ò tuÇn 4 : C¸C B¹N CñA BÐ ( 2 tuÇn) Tõ ngµy 26 /9 -> 30 / 9 / 2012 Thø 3 Thø 4 Thø 2 Thø 5 -ThÓ dôc s¸ng: å sao bÐ kh«ng l¾c . §ãn trÎ - thÓ dôc - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng mÇm non, líp cña bÐ , tªn c¸c c« gi¸o trong líp ; tªn c¸c b¹n ; s¸ng ®éng trªn líp cña c« vµ c¸c b¹n 1 VËn ®éng: - NB tËp nãi : Trß ¢m nh¹c : V¨n häc BTPTC: å sao bÐ chuyÖn vÒ b¶n th©n - H¸t : Em bóp bª - Th¬ : kh«ng l¾c bÐ vµ c¸c b¹n trong -Nghe : C« vµ mÑ BÐ kh«ng khãc V§CB: Bß trong ®- nhãm. V§TN : TËp tÇm v«ng n÷a H§ ch¬i tËp cã chñ êng hÑp KH : Nghe h¸t : C« ®Ých TCV§: Dung d¨ng vµ mÑ ; NB mµu dung dÎ quÇn ¸o cña b¹n Thêi ®iÓm Ho¹t ®éng gãc Thø 6 trÎ kÓ vÒ c¸c ho¹t H§V§V: XÕp h×nh : x©u vßng theo mµu 1,Gãc thao t¸c vai: NÊu ¨n cho bÐ, cho bÐ ¨n, ngñ, ®a bÐ ®i häc … 2,Gãc H§V§V: X©u h¹t xen kÏ 2 mµu mµu vßng ; XÕp ng«i trêng cña bÐ, xÕp vên hoa trong s©n trêng ; xÕp ®êng ; ®i, giêng ,xÕp hµng rµo vên rau, x©u vßng tÆng mÑ, nÆn c¸I b¸nhnÆn theo ý thÝch. 3, Gãc vËn ®éng thiªn nhiªn: TCV§: Gµ trong vên rau, MÌo vµ chim sÎ; chim sÎ vµ « t«, nu na nu nèng ; b¾t bím, con bä dõa, thá n¾ng , ch¬i víi l¸ kh«, vá c©y. 4. Gãc s¸ch :Lµm s¸ch tranh ( d¸n thªm mét sè bé phËn cßn thiÕu vµo khu«n mÆt bÐ), xem s¸ch, truyÖn tranh, xem ¶nh vÒ trêng líp cña bÐ, gia ®×nh cña bÐ Ho¹t ®éng ngoµi trêi Ho¹t ®éng chiÒu - Quan s¸t mµu s¾c xanh, ®á, vµng cña cá c©y hoa l¸ , ®å vËt , con vËt xung quanh trong s©n vên trêng; Trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non cña bÐ, líp häc cña bÐ TCV§: Bãng trßn to; lén cÇu vång ; Dung d¨ng dung dÎ ; “BÞt m¾t b¾t dª ”, “B¾t bím ” ,“phÝ ngùa” , tËp tÇm v«ng - Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi , ®å ch¬i mang trong nhãm ra; VÏ phÊn trªn s©n trêng ....; ch¬i tô do trong s©n trêng - TC: Xoa bãp ch©n tay, mÆt , ch¬i TC ngùa vµo rõng , Gµ trong vên rau, con bä dõa, con rïa, B¾t bím; Phi ngùa, bong bãng xµ phßng , con muçi TCHT TiÕng con g× kªu nh thÕ nµo “Thá nh¶y móa”,Cµi cóc . ¤n c¸c néi dung ®· häc , trß chuyÖn víi trÎ vÒ mét så con vËt nu«i trong gia ®×nh , trÎ c¸ch ch¨m sãc, b¶o vÖ chóng, h¸t: Ch¸u yªu bµ, c¶ nhµ th¬ng nhau - ch¬i ë c¸c gãc
- Xem thêm -