Tài liệu Chu de 2 tet va mua xuan ( tg thuc vat)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 2: TÕt vµ mïa xu©n Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 3 ®Õn 7 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ biÕt mét sè thùc phÈm nguån gèc thùc vËt trong cuéc sèng, Ých lîi cña thùc phÈm cã nguån gèc tõ thùc vËt, tÇm quan träng cña thùc phÈm trong ngµy tÕt Tù gi¸c ¨n ®Çy ®ñ mãn ¨n chÕ biÕn tõ thùc vËt Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng vµ c¸c gi¸c quan Ph¸t triÓn vËn ®éng c¬ b¶n truyÒn vµ b¾t bãng bªn ph¶i bªn tr¸i TrÎ cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i dÔ chÞu khi tiÕp xóc víi m«i trêng thiªn nhiªn 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng, thiÕt thùc vÒ thÕ giíi thùc vËt, vÒ mïa xu©n, ngµy tÕt d¬ng lÞch, tÕt cæ truyÒn cña DT C¸c lo¹i mãn ¨n trong ngµy tÕt, c¸c trß ch¬i d©n gian, phong tôc trong ngµy tÕt Ph¸t triÓn tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh Cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t sù hiÓu biÕt b»ng c¸ch thøc kh¸c nhau 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi, c¸c bé phËn vµ c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt, râ nÐt cña c©y cèi hoa qu¶ gÇn gòi BiÕt nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy, nhËn xÐt trao ®æi víi ngêi lín, c¸c b¹n Cã mét sè kü n¨ng ban ®Çu vÒ viÖc ®äc vµ viÕt 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cña mét sè lo¹i hoa, qu¶ qua c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c H¸t ®óng giai ®iÖu c¸c bµi h¸t phèi hîp vËn ®éng sö dông dông cô ©m nh¹c gâ ®Öm nhÞp nhµng biÓu diÔn m¹nh d¹n hån nhiªn ThÝch ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt vµ cã c¶m xóc phï hîp khi ®îc thëng thøc c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt Cã c¸c kü n¨ng t¸i t¹o, m« t¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña mét sè loµi hoa- qu¶ 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: Yªu thÝch c¸c lo¹i c©y trång, hoa qu¶ c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ mong muèn ®îc gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y trång vµ c¶nh quan thiªn nhiªn Gi÷ vÖ sinh m«i trêng kh«ng vøt r¸c bõa b·i... II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: Tay ®a ra tríc bµn tay sÊp, tay gi¬ cao híng vµo nhau - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung §ãng vai «ng bµ bè mÑ ®i chóc tÕt, mõng tuæi, chÕ biÕn c¸c mãn ¨n ngµy tÕt Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t biÕn c¸c mãn - §µm tho¹i ¨n, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… ®å trang trÝ nhµ ngµy tÕt Gãc t¹o h×nh VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i hoa qu¶,in l¸ t¹o c¸c bøc tranh vÒ mïa xu©n, c¶nh thiªn nhiªn trong mïa xu©n H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i hoa, qu¶, c¶nh ®Ñp trong mïa xu©n GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Xem s¸ch TrÎ biÕt lËt gië tranh vÒ c©y, trang s¸ch, ®äc lµm s¸ch theo tranh, biÕt tranh vÒ c©y, lµm s¸ch tranh vÒ vÒ tÕt vµ mïa c¸c lo¹i hoa, qu¶ , xu©n, lÔ héi vÒ tÕt vµ mïa trong ngµy xu©n tÕt Gãc khoa häc, to¸n §Õm so s¸nh c¸c nhãm c©y, ph©n lo¹i c¸c nhãm c©y… Gãc thiªn nhiªn L¾p ghÐpXD c«ng viªn mïa xu©n Hµng rµo, hoa, - Quan s¸t c©y, g¹ch, khèi - Híng dÉn gç, ®å dïng l¾p - §éng viªn trÎ ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, - Quan s¸t quyÓn album, - Híng dÉn tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ c¸c lo¹i hoa , qu¶ trong ngµy tÕt, c¸c TC d©n gian C©y xanh ë gãc - Quan s¸t thiªn nhiªn... - Trß truyÖn TrÎ biÕt so s¸nh c©y cao thÊp, c©y thuéc c¸c nhãm kh¸c nhau, c©y c¶nh, c©y ¨n qu¶, c©y hoa… Gieo h¹t , TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t ch¨m sãc c©y n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn mïa xu©n, nhá ®Ó ch¨m sãc thö nghiÖm c©y vµ lµm c¸c thÝ c¸t, níc… nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 3 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: ( nghØ häc) H§C: V¨n häc: Sù tÝch b¸nh trng b¸nh dÇy H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®îc phong tôc tËp qu¸n cña ngêi VN trong ngµy tÕt , mãn ¨n truyÒn thèng cña DT. Qua c©u truyÖn GD trÎ häc tËp phÈm chÊt ®¹o ®øc thËt thµ trung thùc cña ngêi con trai ót Lang Liªu 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn BËt nh¹c trÎ h¸t: S¾p ®Õn tÕt råi ®Þnh tæ chøc C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Sù tÝch b¸nh trng b¸nh dÇy H§2: C« kÓ KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem trªn c©u truyÖn mµn h×nh KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn H§3: Gi¶ng C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ gi¶i néi minh ho¹ b»ng tranh. dung, kÓ trÝch dÉn H§4: §µm - Vua cã bao nhiªu ngêi con ®ã lµ tho¹i nh÷ng ai? - Ai ®· ngghÜ ra c¸ch lµm b¸nh trng b¸nh dÇy? - Theo phong tôc tËp qu¸n ngµy tÕt thêng lµm g×? - C¸c hoµng tö ®· lµm g×? - Hoµng tö Lang Liªu suy nghÜ ntn? - Khi d©ng lÔ vËt cho vua cha Lang Liªu ®· nãi ý nghÜa cña 2 thø b¸nh ®ã lµ g×? - Theo con Lang Liªu lµ ngêi ntn? KÕt hîp lång BH gi¸o dôc trÎ H§5: KÓ C« kÓ tãm t¾t truyÖn cho trÎ nghe tãm t¾t KÕt thóc cho trÎ gãi b¸nh trng ngµy tÕt truyÖn Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tËp gãi b¸nh trng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên hoa nhµi M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y hoa nhµi trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸, mµu hoa ntn... §T: - C¸c con nh×n xem ®©y lµ vên c©y hoa g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu, mïi th¬m cña hoa...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c«ng viªn mïa xu©n 2/ Ph©n vai: §ãng vai ¤ng Bµ Cha MÑ ®i chóc tÕt , chÕ biÕn c¸c mãn ¨n cña ngµy tÕt 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸, vÏ tranh mïa xu©n... 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ gÊp quÇn ¸o - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: Lµm quen ch÷ c¸i l, m, n H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ i, m, n b/ Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt PB ®óng mÆt ch÷ c¸i - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh lä hoa, hoa mai, b¸nh chng - ThÎ ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - ThÎ ch÷ to - §µn - C¸c nÐt ch÷ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: D¹y ch÷ c¸i H§3: Trß ch¬i Ho¹t ®éng cña c« - C« dÉn d¾t hái trÎ b©y giê lµ mïa g×? Trong mïa xu©n cã ngµy g×? Trong ngµy tÕt thêng cã g×? - Cho trÎ QS tranh “ lä hoa” + Tranh vÏ g× ®©y? + Cho trÎ ®äc tõ díi tranh + Cho 1 trÎ ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh, hái trÎ tõ cã mÊy ch÷ c¸i + Cho trÎ chän nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc + C« giíi thiÖu ch÷ “l” cã mét nÐt th¼ng ®äc lµ “ lê” - Cho trÎ ®äc ch÷ - Giíi thiÖu ch÷ viÕt thêng - T¬ng tù c« dÉn d¾t cho trÎ QS tranh “ hoa mai, b¸nh chng” TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn ®Ó giíi thiÖu ch÷ m, n * TC1: GhÐp nÐt ch÷ * TC2: D¸n hoa Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®äc tõ - 1 trÎ ghÐp ch÷ - TrÎ chän ch÷ c¸i ®· häc - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ - TrÎ ch¬i TC H§4: KÕt thóc * TC3: g¹ch ch©n ch÷ c¸i l, m, n trong c¸c bøc tranh ( trong qu¸ tr×nh ch¬i cho trÎ nghe c¸c BH vÒ chñ ®Ò) C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ TiÕt 2: ¢m nh¹c: - H¸t vç tay gâ ®Öm theo nhÞp BH: Mïa xu©n - Nghe h¸t : Lý con s¸o - TC: H¸t theo h×nh vÏ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp gâ ®Öm nhÞp nhµng theo nhÞp cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, gâ ®Öm theo nhÞp BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt ®îc trong mïa xu©n cã ngµy tÕt , trÎ hµo høng ®ãn chµo ngµy tÕt 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ b©y giê lµ mïa tæ chøc g×? - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu BH hay nãi vÒ mïa xu©n - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng vç tay theo nhÞp BH - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn H§2: D¹y - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« vËn ®éng - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm s¬n ca biÓu diÔn - Nhãm ho¹ mi biÓu diÔn - Cho nhãm thiªn thÇn biÓu diÔn Ho¹t ®éng cña trÎ - 2 , 3 trÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ vç tay theo nhÞp BH §H vßng trßn - C¶ líp móa §H 2 vßng trßn - Vßng trßn nhá vç tay theo nhÞp - Vßng trßn to h¸t vç tay - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn H§3: Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i - Cho c¸ nh©n gâ ®Öm - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: Lý con s¸o 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - C« giíi thiÖu TC: “ H¸t theo h×nh vÏ ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ l¾ng nghe vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Vên hoa nhµi M§: TrÎ biÕt ®îc c¸c lo¹i c©y hoa nhµi trong vên trêng cã h×nh d¸ng, kiÓu l¸, mµu hoa ntn... §T: - C¸c con nh×n xem ®©y lµ vên c©y hoa g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu, mïi th¬m cña hoa...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? - Nhê ai mµ chóng ta cã vên c©y ®Ñp nh thÕ? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c«ng viªn mïa xu©n 2/ Ph©n vai: §ãng vai ¤ng Bµ Cha MÑ ®i chóc tÕt , chÕ biÕn c¸c mãn ¨n cña ngµy tÕt 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸, vÏ tranh mïa xu©n... 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ gÊp quÇn ¸o - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 5 th¸ng 1 nam 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: Thao t¸c ®o ®é dµi mét ®èi tîng H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt thao t¸c ®o ®é dµi mét §T , lµm quen víi thao t¸c ®o b/ Kü n¨ng: TrÎ th¹o thao t¸c ®o ®é dµi §T c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia H§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 1 thíc ®o, 1 b¨ng giÊy cã ®é dµi b»ng 8 lÇn ®é dµi thíc ®o - Mét bót ch× 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: LuyÖn - Cho trÎ ch¬i TC “ BËt xa” Ho¹t ®éng cña trÎ tËp viÖc x¸c ®Þnh sè ®o ®Ó biÕt ®îc ®é dµi H§2: D¹y trÎ thao t¸c ®o ®é dµi 1 §T H§3: tËp Mçi lÇn cho 2 trÎ ch¬i , khi mçi trÎ - TrÎ bËt bËt xong ®Õm xem trÎ bËt ®îc bao nhiªu « g¹ch ®Ó nhËn sè ®o TrÎ ®Õm « g¹ch vµ tr¶ lêi - C« d¸n b¨ng giÊy lªn b¶ng cho trÎ - TrÎ QS xem b¨ng giÊy dµi b»ng mÊy lÇn chiÒu dµi cña thíc ®o. C« võa lµm võa gi¶i thÝch trÎ nhËn xÐt c¸ch ®o Tay tr¸i cÇm thíc, tay ph¶i cÇm bót ch×. §o b¨ng giÊy tõ tr¸i sang ph¶i. §Æt thíc ®o däc chiÒu dµi s¸t 1 mÐp chiÒu dµi b¨ng giÊy, ®Çu tr¸i cña thíc ®o trïng khÝt víi ®©ï tr¸i cña b¨ng giÊy, sau ®ã v¹ch bót ch× s¸t víi ®Çu ph¶i thíc. NhÊc thíc lªn ®Æt tiÕp thíc lªn b¨ng giÊy nh c¸ch ®Æt trªn sao cho ®Çu tr¸i cña thíc trïng v¹ch ch×, råi dïng ch× v¹ch thªm 1 v¹ch s¸t víi ®Çu ph¶i cña thíc … cø thÕ ®o ®Õn hÕt b¨ng giÊy - Cuèi cïng cho trÎ ®Õm xem trªn b¨ng giÊy cã bao nhiªu ®o¹n - TrÎ ®Õm 8 ®o¹n thíc ®o - KÕt luËn b¨ng giÊy cã chiÒu dµi b»ng 8 lÇn chiÒu dµi thíc ®o - Cho trÎ tËp ®o b¨ng giÊy cña trÎ - TrÎ tËp ®o trªn b¨ng giÊy vµ thíc cña trÎ LuyÖn - Cho trÎ tËp ®o chiÒu dµi, chiÒu - TrÎ ®o vµ g¾n kÕt qu¶ réng cña bµn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: BÇu trêi M§: TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh trªn bÇu trêi §T: - C¸c con nh×n thÊy g× trªn bÇu trêi h«m nay ? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm nh÷ng ®¸m m©y tr«i, mµu s¾c, gièng h×nh g×?... - Khi nh×n cã bÞ chãi m¾t kh«ng? v× sao? - Nh¾c nhë trÎ kh«ng nh×n l©u lªn trêi vµo nh÷ng khi trêi n¾ng sÏ háng m¾t... GD trÎ ph¶i lu«n ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n cho c¬ thÓ lu«n khoÎ m¹nh 2/ Trß ch¬i vËn ®éng : BÞt m¾t b¾t dª 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c«ng viªn mïa xu©n 2/ Ph©n vai: §ãng vai ¤ng Bµ Cha MÑ ®i chóc tÕt , chÕ biÕn c¸c mãn ¨n cña ngµy tÕt 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸, vÏ tranh mïa xu©n... 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®oc th¬ vÒ ngµy tÕt - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: TÕt nguyªn ®¸n H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®îc vµo mïa xu©n cã ngµy tÕt cæ truyÒn cña d©n téc ViÖt Nam - TrÎ biÕt kh«ng khÝ trong ngµy tÕt, mäi nhµ s¾m söa chuÈn bÞ ®ãn tÕt( trang trÝ nhµ cöa) - Mäi ngêi ®ãn giao thõa ®ãn n¨m míi , chóc tÕt lÉn nhau, trÎ em ®îc mõng tuæi - C¸c trß ch¬i trong ngµy tÕt b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: - GD trÎ tÕt ®Õn thªm 1 tuæi trÎ sÏ lín h¬n, ph¶i ch¨m ngoan häc giái biÕt v©ng lêi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mïa xu©n, tranh ®ãn giao thõa, tranh mäi ngêi ®ang trang trÝ nhµ cöa, tranh G§ gãi b¸nh chng, mäi ngêi ®ang chóc tÕt, mõng tuæi 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt H§3: Më réng Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ h¸t “ Mïa xu©n” Trß truyÖn víi trÎ trong MX cã ngµy g×? - TÕt ®Õn mäi ngêi thêng lµm g×? - Khi tÕt ®Õn nhµ nhµ s¾m söa , trang trÝ nhµ cöa ntn? ( gîi ý trÎ mua ®å ®Ó bµy, mua hoa, c©y c¶nh, trÎ em ®îc bè mÑ mua quÇn ¸o míi…cho trÎ xem tranh) - Trong ngµy tÕt cã mãn ¨n cæ truyÒn ®ã lµ g×? ( cho trÎ xem tranh gãi b¸nh chng ) - Ngµy tÕt mäi ngêi h¸o høc ®ãn giao thõa ( xem tranh b¾n ph¸o hoa, trß truyÖn víi trÎ vÒ bøc tranh) - B¾t ®Çu sang n¨m míi G§ con thêng lµm g×? - Cho trÎ xem tranh ®i chïa ®Çu n¨m, trß truþªn vÒ bøc tranh - Gîi ý trÎ trong n¨m míi c¸c G§ ®Õn ch¬i nhµ m×nh thêng lµm g×? - Trong ngµy tÕt th× cã rÊt nhiÒu trß ch¬i ë c¸c c«ng viªn rÊt lµ vui, tæ chøc lÔ héi móa h¸t mõng n¨m míi… - Cho trÎ kÓ xem s¾p ®Õn tÕt råi G§ con ®· chuÈn bÞ ®îc nh÷ng g×? - Giíi thiÖu víi trÎ tÕt nguyªn ®¸n lµ tÕt cæ truyÒn cu¶ d©n téc, ngoµi ra cßn cã tÕt d¬ng lÞch hay cßn gäi lµ tÕt t©y cña rÊt nhiÒu níc trªn TG… - Cho trÎ móa h¸t: Mïa xu©n, s¾p Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - 3,4 trÎ tr¶ lêi TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi - 3,4 trÎ tr¶ lêi - TrÎ l¾ng nghe vµ th¶o luËn cïng c« H§4: Tæ chøc cho trÎ móa h¸t mõng xu©n H§5: Trang trÝ líp häc ®ãn tÕt ®Õn tÕt råi - D¸n hoa, xóc xÝch trang trÝ - TrÎ móa h¸t - TrÎ trang trÝ TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : TruyÒn vµ b¾t bãng bªn ph¶i, bªn tr¸i H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt khÐo lÐo nhÞp nhµng, phèi hîp cïng b¹n ®Ó truyÒn bãng kh«ng lµm r¬i bãng b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng khÐo lÐo, hîp t¸c cïng b¹n trong hµng c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao ngµy xu©n n¨m míi - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ra tríc tay sÊp, tay gi¬ cao - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên : Xoay th©n 90 ®é - BËt: Ch©n s¸o * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt §øng thµnh hµng cÇm bãng b»ng 2 tay truyÒn sang bªn tr¸i ra phÝa sau cho b¹n ®øng sau vµ cø nh thÕ cho ®Õn b¹n cu«Ý cïng cÇm bãng lªn cho b¹n ®Çu tiªn truyÒn bãng sang bªn ph¶i - Gäi 1 ®éi truyÒn thö , cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho 2 ®«i cßn l¹i truyÒn bãng - Cuèi cïng cho 3 ®éi cïng thi ®ua * Cho c¶ líp ch¹y chËm 100 m , ®i bé 50 m, ch¹y chËm 100 m - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 hµng truyÒn bãng - Tõng hµng truyÒn bãng - C¶ líp ch¹y theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ®i nhÑ nhµng Thø 6 ngµy 7 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: C¾t d¸n hoa( MÉu) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ sö dông kü n¨ng c¾t d¸n ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng b«ng hoa gièng c« gi¸o b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng c¾t d¸n, c¸ch phÕt hå c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mÉu, giÊy mµu, hå d¸n, kh¨n lau, giÊy mµu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu bµi mÉu H§3: C« c¾t mÉu H§4: Cho trÎ thùc hiÖn H§5: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc tranh nghÖ thuËt - Tranh c¾t d¸n g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt vÒ b«ng hoa? - Hoa cã mÊy c¸nh , c¸nh hoa ntn? mµu g×? - Cã g× n÷a? - GÊp ®«i tê giÊy h×nh vu«ng thµnh h×nh CN, gÊp ®«i tiÕp thµnh h×nh vu«ng nhá, gÊp chÐo gièng h×nh tam gi¸c, cÇm kÐo b»ng tay ph¶i c¾t lîn cong thµnh c¸nh hoa - TrÎ vÒ bµn c¾t d¸n hoa ( C« bao qu¸t gióp ®ì trÎ thùc hiÖn ) - GÇn cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm cña m×nh trªn gi¸ cho c¶ líp QS, nhËn xÐt bµi cña nhau Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ QS - TrÎ c¾t d¸n - TrÎ nhËn xÐt bµi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y quÊt M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y §T: - C¸c con nh×n xem ®©y c©y g×? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y g× ®©y? th©n c©y cã g×? l¸ ntn? hoa ntn, mµu, mïi th¬m cña hoa, qu¶...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y hoa lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c«ng viªn mïa xu©n 2/ Ph©n vai: §ãng vai ¤ng Bµ Cha MÑ ®i chóc tÕt , chÕ biÕn c¸c mãn ¨n cña ngµy tÕt 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i hoa, qu¶, in l¸, vÏ tranh mïa xu©n... 4/ Gãc th viÖn: Xem s¸ch tranh vÒ c©y, lµm tranh vÒ mïa xu©n , lÔ héi trong mïa xu©n IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ gÊp quÇn ¸o - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -