Tài liệu Câu hỏi ôn tập chương trình bồi dưỡng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

C©u hái «n tËp Ch¬ng tr×nh BåI D¦ìNG ®VM n¨m 2012 1. §¶ng ta x¸c ®Þnh: " LÊy Chñ nghÜa M¸c -Lª Nin vµ T tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho hµnh ®éng c¸ch m¹ng cña §¶ng ta". §ång chÝ hiÓu nh thÕ nµo vÒ quan ®iÓm trªn? 2. §ång chÝ nhËn thøc nh thÕ nµo vÒ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN ë níc ta hiÖn nay ? Liªn hÖ thùc tiÔn ®Ó lµm râ. 3. §¹i héi X cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh: " D©n chñ XHCN võa lµ môc tiªu, võa lµ ®éng lùc cña c«ng cuéc ®æi míi, x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc, thÓ hiÖn mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a §¶ng, Nhµ níc vµ nh©n d©n". §ång chÝ h·y ph©n tÝch lµm râ quan ®iÓm trªn. 4. §ång chÝ h·y nªu nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng giai ®o¹n 2011 - 2020 ? §ång chÝ nhËn thøc vµ t©m ®¾c nhÊt víi néi dung nµo trong ch¬ng tr×nh trªn ? 5. NghÞ quyÕt Héi nghÞ TW 2 (Kho¸ VIII) ®· x¸c ®Þnh: " Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ nÒn t¶ng, ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong giai ®o¹n ®Èy m¹nh CNH, H§H". §ång chÝ h·y ph©n tÝch lµm râ néi dung trªn vµ liªn hÖ thùc tiÔn ? 6. §ång chÝ h·y nªu môc tiªu vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng cêng Quèc phßng - An ninh, b¶o vÖ Tæ quèc trong t×nh h×nh míi ? 7. §ång chÝ h·y ph©n tÝch tÝnh tÊt yÐu kh¸ch quan vµ c¬ héi, th¸ch thøc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay ? 8. §ång chÝ h·y ph©n tÝch nhiÖm vô cña ®¶ng viªn trong c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng ë c¬ së ? 9. §Ó xøng ®¸ng víi danh hiÖu §¶ng viªn §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ång chÝ ph¶i lµm g× ? Liªn hÖ t¹i ®¬n vÞ ®Þa ph¬ng cña ®ång chÝ ? 10. §ång chÝ nhËn thøc nh thÕ nµo vÒ t×nh h×nh Kinh tÕ - X· héi; Quèc phßng - An ninh ë ®Þa ph¬ng n¬i ®ång chÝ c«ng t¸c hoÆc c tró ?
- Xem thêm -