Tài liệu Các biện pháp quản lí cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục ở trường thcs bưng bàng

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 2
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------Môc lôc Lêi nãi ®Çu Néi dung Trang Nh÷ng vÊn ®Ò chung Lý do chän ®Ò tµi Môc ®Ých nghiªn cøu NhiÖm vô nghiªn cøu §èi tîng nghiªn cøu Kh¸ch thÓ nghiªn cøu Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu PhÊn thø Hai: Néi dung vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD 1. C¬ së lý luËn 1.1/ Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ CSVC - TBGD 1.2/ Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý CSVC - TBGD 2. C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC- TBGD ë trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc - TX Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh 1. Vµi nÐt s¬ lîc vÒ trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc - TX HB - HB. 2. Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC- TBGD ë trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc - TX Hßa B×nh - TØnh Hßa B×nh 3. Mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra cho qu¸ tr×nh qu¶n lý CSVC - TBDH Ch¬ng III: Nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc 1. N©ng cao nhËn thøc vÒ lý luËn thùc tiÔn cho c¸n bé qu¶n lý vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD 2. N©ng cao kü n¨ng qu¶n lý vÒ c«ng t¸c CSVC - TBGD 3. N©ng cao kh¶ n¨ng qu¶n lý CSVC - TBGD vÒ mäi mÆt cho CBQL. 3.1/ Qu¶n lý CSVC – TBGD 3.2/ BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông CSVC – TBGD 3.3/ BiÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ viÖc b¶o qu¶n, söa ch÷a CSVC – TBGD PhÊn thø ba: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 1. KÕt luËn. 2. Mét sè kiÕn nghÞ. Lêi nãi ®Çu PhÊn thø nhÊt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nh chóng ta ®· biÕt ®Ó qu¸ tr×nh d¹y häc cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao, tõ xa xa con ngêi ®· t×m ra vµ sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau cho môc ®Ých nµy vµ theo ®ã, c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc phôc vô cho ph¬ng ph¸p d¹y häc còng ra ®êi vµ ph¸t triÓn. Môc tiªu vµ néi dung d¹y häc trong nhµ trêng phô thuéc vµo môc tiªu kinh tÕ x· héi vÜ m«, cßn s¸ch gi¸o khoa vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc mét mÆt phô ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh 2 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------thuéc vµo môc tiªu kinh tÕ x· héi, mÆt kh¸c cßn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña khoa häc c«ng nghÖ ®¬ng thêi. Ngµy nay, khi khoa häc vµ c«ng nghÖ trong x· héi tiÕn bé vît bËc th× sù tiÕn bé ®ã còng ®îc ph¶n ¸nh vµo hÖ thèng c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc cña nhµ trêng. C¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc ®ãng vai trß hç trî tÝch cùc cho qu¸ tr×nh D¹y – Häc. Bëi v× cã thiÕt bÞ d¹y häc tèt th× chóng ta míi cã thÓ tæ chøc ®îc qu¸ tr×nh d¹y häc khoa häc, huy ®éng ®îc ®a sè ngêi häc tham gia thùc sù vµo qu¸ tr×nh nµy, hä tù khai th¸c vµ tiÕp nhËn tri thøc díi sù híng dÉn cña ngêi d¹y mét c¸ch tÝch cùc. Nh vËy th× thiÕt bÞ d¹y häc ph¶i ®ñ vµ phï hîp míi triÓn khai ®îc c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch hiÖu qu¶. Nªn c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc lµ bé phËn quan träng cña néi dung vµ ph¬ng ph¸p, chóng cã thÓ võa lµ ph¬ng tiÖn ®Ó nhËn thøc, võa lµ ®èi tîng chøa néi dung cÇn nhËn thøc. HiÖn nay CSVC - TBDH ®îc xem nh mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc - §µo t¹o. Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ d¹y häc ®· vµ ®ang t¹o ra tiÒm n¨ng s ph¹m to lín cho qu¸ tr×nh d¹y häc vµ viÖc gi¶ng d¹y cã hiÖu qu¶. C¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc hiÖn ®¹i ®· ®em l¹i chÊt lîng míi cho c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nªu trªn trong thùc tÕ c¸c trêng THCS nãi chung vµ trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc nãi riªng: vÊn ®Ò CSVC - TBDH ®· ®îc quan t©m song vÉn cßn cã nhiÒu bÊt cËp vµ khã kh¨n. ViÖc ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh÷ng vÊn ®Ò ®· lµm ®îc vµ nh÷ng khã kh¨n ®Æt ra, cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó c¸c nhµ trêng lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n lý, ®ång thêi ph¸t huy cã hiÖu qu¶ vÒ CSVC - TBDH hiÖn cã ë c¸c nhµ trêng chÝnh lµ lý do chän ®Ò tµi: “ C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý c¬ së vËt chÊt vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc ë tr êng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh ”, ®Ó nghiªn cøu vµ viÕt tiÓu luËn tèt nghiÖp líp Qu¶n lý gi¸o dôc t¹i chøc khãa I t¹i Hßa B×nh. Trong bµi viÕt nµy ch¾c ch¾n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt vµ h¹n chÕ do ®iÒu kiÖn thêi gian vµ n¨ng lùc c¸ nh©n. KÝnh mong c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o th«ng c¶m vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì, gãp ý ®Ó bµi tiÓu luËn cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy, bªn c¹nh sù nç lùc, cè g¾ng cña b¶n th©n, em lu«n nhËn ®îc sù chØ b¶o, híng dÉn, gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o - TiÕn sÜ NguyÔn ThÞ TÝnh (trëng khoa T©m lý - gi¸o dôc - Trêng ®¹i häc ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------s ph¹m Th¸i Nguyªn) vµ sù ®éng viªn, khÝch lÖ cña c¸c thÇy c« trong khoa T©m lý - gi¸o dôc. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò chung 1/. Lý do chän ®Ò tµi : C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông c¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc (CSVC TBGD) trong c¸c trêng THCS hiÖn ®ang lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh quan t©m; tõ trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng. §Æc biÖt lµ c¸c cÊp l·nh ®¹o ngµnh Gi¸o dôc - §µo t¹o. Tríc ®©y trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, viÖc sö dông thiÕt bÞ d¹y häc trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn cßn rÊt nhiÒu h¹n chÕ; Gi¸o viªn chñ yÕu lµ d¹y chay hoÆc sö dông nh÷ng thiÕt bÞ, ®å dïng cò, l¹c hËu kh«ng phï hîp hoÆc ®å dïng tù lµm. §iÒu ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng giê d¹y vµ viÖc tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, xu thÕ ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ, cho nªn CSVC - TBGD ®îc xem nh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Gi¸o dôc - §µo t¹o nh»m ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái tríc m¾t vµ l©u dµi cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. Trong b¸o c¸o cña ban chÊp hµnh trung ¬ng §¶ng khãa VIII ®îc tr×nh bµy t¹i ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX cã ®o¹n: “T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt vµ tõng bíc hiÖn ®¹i hãa nhµ trêng, líp häc, s©n ch¬i, b·i tËp, thiÕt bÞ gi¶ng d¹y vµ häc tËp hiÖn ®¹i … “ vµ “§æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc, ph¸t huy t duy s¸ng t¹o vµ n¨ng lùc tù ®µo t¹o ngêi häc, coi träng thùc hµnh, thùc nghiÖm, ngo¹i khãa, lµm chñ kiÕn thøc, tr¸nh nhåi nhÐt, häc vÑt, häc chay”… §ång thêi v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng IX ®· kh¼ng ®Þnh: … “T¨ng ng©n s¸ch nhµ níc cho gi¸o dôc - ®µo t¹o theo nhÞp ®é t¨ng trëng kinh tÕ” … Trong thùc tÕ nhµ níc ®· tõng bíc t¨ng ng©n s¸ch ®Çu t cho gi¸o dôc: (N¨m 2000 níc ta ®· t¨ng ng©n s¸ch ®Çu t cho gi¸o dôc lµ 15%; hiÖn nay lµ  18% vµ phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2010 t¨ng vèn ®Çu t cho gi¸o dôc lµ 20%) . Cïng víi viÖc t¨ng ®Çu t ng©n s¸ch cho gi¸o dôc, §¶ng vµ nhµ níc ta cßn khuyÕn khÝch m¹nh mÏ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t ph¸t triÓn gi¸o dôc ë tÊt c¶ c¸c bËc häc, cÊp häc. C¸c trêng phæ th«ng trªn ®Þa bµn ThÞ x· Hßa B×nh trong ®ã cã trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc còng ®· ®îc §¶ng vµ nhµ níc quan t©m cÊp vèn ®Çu ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------t ®Ó x©y dùng CSVC - TBGD nh»m thùc hiÖn tèt môc tiªu gi¸o dôc, ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. Tuy nhiªn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®· nªu trªn, ngoµi yÕu tè kh¸ch quan th× c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD trong c¸c nhµ trêng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. Trong thùc tÕ ë c¸c nhµ trêng phæ th«ng nãi chung vµ ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh nãi riªng, vÊn ®Ò qu¶n lý CSVC - TBGD ®· ®îc chó ý song vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp. Do vËy, nã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng, hiÖu qu¶ gi¸o dôc - ®µo t¹o cña c¸c nhµ trêng. VÊn ®Ò nµy lµm cho nh÷ng ngêi qu¶n lý, nhµ gi¸o dôc ph¶i cã nh÷ng suy nghÜ, tr¨n trë vÒ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD. Trong khu«n khæ cuèn ®Ò tµi nµy, t«i chØ xin ®îc ®Ò cËp ®Õn mét sè gi¶i ph¸p ®· vµ ®ang vËn dông ®Ó qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh . C¸c gi¶i ph¸p tr×nh bµy trong cuèn ®Ò tµi nµy ®· ®îc lùa chän ®Ó phï hîp víi c¸c nhµ trêng cã quy m« nhá, sè lîng gi¸o viªn, häc sinh Ýt vµ cã ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt khã kh¨n, trªn ®Þa bµn. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn lµ lý do chÝnh ®Ó chän ®Ò tµi: “C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý c¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh ”. 2/. Môc ®Ých nghiªn cøu: T×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD. Nh»m ®Ò xuÊt vµ lý gi¶i c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD cña c¸c nhµ trêng phæ th«ng. 3/. NhiÖm vô nghiªn cøu : Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy, t«i x¸c ®Þnh ba nhiÖm vô c¬ b¶n lµ: +/ X¸c ®Þnh c¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC TBGD. +/ §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh trong giai ®o¹n hiÖn nay. ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------+/ §Ò xuÊt vµ lý gi¶i nh÷ng biÖn ph¸p qu¶n lý CSVC - TBGD nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD cña trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh . 4/. §èi tîng nghiªn cøu : §èi tîng nghiªn cøu ®Ò tµi lµ: c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD cña trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh . 5/. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu : Lµ c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, nh©n viªn, häc sinh trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh . 6/. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu : Khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i sö dông 3 nhãm ph¬ng ph¸p sau: 6.1/ Nhãm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu tµi liÖu lý luËn. Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ nh: Nghiªn cøu c¸c v¨n kiÖn, tµi liÖu, SGK … cã liªn quan. 6.2/ Nhãm c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc tiÔn. Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p cô thÓ nh: Pháng vÊn, ®iÒu tra, kh¶o s¸t, trao ®æi kinh nghiÖm víi ®ång nghiÖp, tæng kÕt kinh nghiÖm … vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD. 6.3/ Nhãm c¸c ph¬ng ph¸p hç trî. Gåm cã c¸c ph¬ng ph¸p nh: To¸n häc, thèng kª, b¶ng biÓu … ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------PhÇn thø hai : Néi dung vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ c¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý C¬ Së VËt ChÊt - ThiÕt BÞ gi¸o dôc 1/. C¬ së lý luËn: 11/. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ CSVC - TBGD: 1.1.1/ Kh¸i niÖm vÒ CSVC - TBGD: C¬ së vËt chÊt - thiÕt bÞ gi¸o dôc lµ hÖ thèng c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt vµ kü thuËt kh¸c nhau ®îc sö dông vµo viÖc gi¶ng d¹y - häc tËp vµ c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh gi¸o dôc kh¸c ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých gi¸o dôc. CSVC - TBGD bao gåm c¸c c«ng tr×nh x©y dùng (líp häc, phßng thÝ nghiÖm …), s©n ch¬i, b·i tËp, trang thiÕt chuyªn dïng, thiÕt bÞ d¹y häc cña c¸c m«n häc, c¸c ph¬ng tiÖn nghe, nh×n … . §©y chÝnh lµ hÖ thèng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ cã mét sè bé phËn t¬ng ®èi phøc t¹p vÒ mÆt kü thuËt. TÝnh ®a d¹ng, phong phó cña hÖ thèng nµy t¹o ra kh«ng Ýt trë trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông. 1.1.2/ Néi dung CSVC - TBGD: CSVC - TBGD bao gåm: trêng häc, s¸ch vµ th viÖn trêng häc, TBGD. +/ Trêng häc: lµ c«ng tr×nh v¨n hãa – gi¸o dôc cã møc ®Çu t lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi; lµ n¬i thùc hiÖn viÖc gi¸o dôc, d¹y häc tËp trung; lµ n¬i thÇy vµ trß ph¶i ®îc b¶o vÖ an toµn. V× vËy: qu¶n lý trêng häc lµ tÝnh ®Õn viÖc ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ vÖ sinh häc ®êng, an toµn c¸c mÆt còng nh ®¶m b¶o tèt qu¸ tr×nh c¬ b¶n ë nhµ trêng cïng c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c. +/ S¸ch vµ th viÖn trêng häc: §©y lµ lo¹i CSVC träng yÕu, lµ ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt, phôc vô cho viÖc d¹y vµ häc; §ång thêi lµ nguån tri thøc quan träng cña gi¸o viªn vµ häc sinh. S¸ch gi¸o khoa vµ s¸ch tham kh¶o lµ thµnh phÇn chÝnh cña th viÖn trêng häc. Do vËy viÖc qu¶n lý th viÖn (c¸c lo¹i s¸ch) nh»m phôc vô cã hiÖu qu¶ d¹y häc cña nhµ trêng. +/ TBGD gåm: thiÕt bÞ d¹y häc vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc (theo nghÜa hÑp) bao gåm c¸ thiÕt bÞ trùc quan vµ thiÕt bÞ kü thuËt. Nhê cã thiÕt bÞ gi¸o dôc mµ mét ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------lîng th«ng tin lín cña bµi häc cã thÓ h×nh ¶nh hãa, m« h×nh hãa, trùc quan hãa, phãng to, thu nhá, lµm cho nhanh h¬n hay chËm l¹i … ®em l¹i cho ng êi häc mét kh«ng gian häc tËp mang tÝnh môc ®Ých hiÖu qu¶ cao. V× vËy viÖc qu¶n lý c¸c thiÕt bÞ gi¸o dôc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña thiÕt bÞ gi¸o dôc ®èi víi viÖc thùc hiÖn môc ®Ých gi¸o dôc. 1.1.3/ Vai trß cña CSVC - TBGD: a) CSVC - TBGD lµ mét bé phËn cña néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc: Lý luËn d¹y häc ®· kh¼ng ®Þnh qu¸ tr×nh d¹y häc lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc ph¶i lµ nh÷ng ho¹t ®éng kh¨ng khÝt gi÷a c¸c ®èi tîng x¸c ®Þnh vµ c¸c môc ®Ých gi¸o dôc. §Ó qu¸ tr×nh d¹y häc cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ cao, tõ xa xa con ngêi ®· t×m ra vµ sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau cho môc ®Ých nµy vµ theo ®ã, CSVC - TBGD phôc vô cho ph¬ng ph¸p d¹y häc còng ra ®êi vµ ph¸t triÓn; vµ dÜ nhiªn c¸c yÕu tè cña qu¶n lý gi¸o dôc còng xuÊt hiÖn. Môc tiªu vµ néi dung häc tËp trong nhµ trêng phô thuéc vµo môc tiªu kinh tÕ x· héi vÜ m«. Cßn s¸ch gi¸o khoa vµ TBGD mét mÆt phô thuéc vµo môc tiªu kinh tÕ x· héi, mÆt kh¸c cßn chÞu nhiÒu ¶nh hëng cña khoa häc c«ng nghÖ ®¬ng thêi. Ngµy nay, khi khoa häc vµ c«ng nghÖ trong x· héi tiÕn bé vît bËc, sù tiÕn bé ®ã còng ®îc ph¶n ¸nh vµo hÖ thèng CSVC - TBGD cña nhµ trêng. §øng vÒ mÆt néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc th× CSVC - TBGD ®ãng vai trß hç trî tÝch cùc. V× cã TBGD tèt th× ta míi cã thÓ tæ chøc ®îc qu¸ tr×nh d¹y häc khoa häc, ®a ngêi häc tham gia thùc sù vµo qu¸ tr×nh nµy, tù khai th¸c vµ tiÕp nhËn tri thøc díi sù híng dÉn cña ngêi d¹y. TBGD ph¶i ®ñ vµ phï hîp míi triÓn khai ®îc c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, ®øng trªn gãc ®é kh¸c th× CSVC - TBGD cßn lµ mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc. ThËt vËy, CSVC - TBGD mµ hÇu hÕt lµ c¸c s¶n phÈm khoa häc kü thuËt cã chøc n¨ng x¸c ®Þnh vµ mang tÝnh môc ®Ých s ph¹m rÊt cao, chóng chøa ®ùng mét tiÒm n¨ng tri thøc to lín ®ång thêi ®ãng vai trß lµ ®èi tîng nhËn thøc. Nh vËy, CSVC - TBGD lµ bé phËn cña néi dung vµ ph¬ng ph¸p. Chóng cã thÓ võa lµ ph¬ng tiÖn ®Ó nhËn thøc, võa lµ ®èi tîng chøa néi dung cÇn nhËn thøc. b) CSVC - TBGD vµ viÖc ®¶m b¶o chÊt lîng d¹y vµ häc: ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------XuÊt ph¸t tõ ®Æc trng t duy h×nh ¶nh, t duy cô thÓ cña con ngêi, trong qu¸ tr×nh d¹y vµ häc, sù trùc quan ®ãng vai trß quan träng ®èi víi viÖc tù lÜnh héi kiÕn thøc cña ngêi häc; §Æc biÖt quan träng lµ kªnh nh×n (Theo VAT project : kh¶ n¨ng cña c¸c gi¸c quan trong viÖc duy tr× häc tËp ®îc chia theo tû lÖ nh sau: Nh×n: 81%; Nghe: 11%; C¸c gi¸c quan kh¸c: 9%). Kh«ng Ýt néi dung häc tËp phøc t¹p cÇn ®Õn sù hç trî tÝch cùc cña ph¬ng tiÖn trùc quan míi gi¶i quyÕt ®îc nh: chøng minh c¸c ®Þnh lý, ®Þnh luËt, hiÖn tîng trõu tîng trong khoa häc tù nhiªn, to¸n häc, tin häc … häc sinh rÊt cÇn ® îc trùc tiÕp lµm thùc nghiÖm, ®îc l¾p r¸p, thao t¸c, quan s¸t, nhËn xÐt b»ng viÖc sö dông c¸c dông cô, ph¬ng tiÖn cô thÓ. NghÜa lµ häc b»ng tÊt c¶ gi¸c quan, huy ®éng mäi tiÒm n¨ng ®Ó nhËn thøc. §Ó häc tËp khoa häc theo ph¬ng ph¸p ®· kh¸m ph¸, chøng minh kiÕn thøc, thÓ hiÖn têng minh ph¬ng ph¸p nghiªn cøu vµ kü n¨ng th× c¸c ph¬ng tiÖn, dông cô phßng thÝ nghiÖm cã vai trß, tiÒm n¨ng to lín. Yªu cÇu trùc quan cao trong viÖc quan s¸t, tr×nh diÔn vËn hµnh cña c¬ chÕ, cÊu tróc, vËn ®éng, m« h×nh, m« pháng th× c¸c ph¬ng tiÖn nghe - nh×n cã u thÕ râ rÖt. Nh÷ng ph¬ng tiÖn nh vËy cho phÐp khai th¸c s©u s¾c néi dung sù vËt, hiÖn tîng khoa häc trong tµi liÖu häc tËp. Nh vËy CSVC - TBGD cho phÐp: - Thùc hiÖn “Nguyªn t¾c trùc quan” trong d¹y häc (“Trùc quan” ®îc hiÓu theo nghÜa réng: liªn quan ®Õn mäi gi¸c quan cña con ngêi). - Gãp phÇn ®¶m b¶o chÊt lîng kiÕn thøc theo nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n nh: TÝnh chÝnh x¸c; TÝnh khoa häc; TÝnh tæng qu¸t; TÝnh hÖ thèng; TÝnh chuyÓn hãa; TÝnh thùc tiÔn; TÝnh bÒn v÷ng; vËn dông ®îc. - D¹y ph¬ng ph¸p häc tËp, nghiªn cøu khoa häc, lµm viÖc – bé phËn kh«ng t¸ch rêi cña c¸c kiÕn thøc. - RÌn luyÖn kü n¨ng nhiÒu mÆt cho ngêi häc. c) Vai trß cña ph¬ng tiÖn kü thuËt (PTKT): Trong hÖ thèng CSVC - TBGD hiÖn ®¹i, ph¬ng tiÖn kü thuËt d¹y häc cã vai trß quan träng ®Æc biÖt trong viÖc t¹o kh¶ n¨ng x©y dùng, h×nh thµnh, cñng cè, hÖ thèng hãa, vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn. B»ng nh÷ng ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ngêi ta ®· tæ chøc ®îc c¸c héi th¶o, héi nghÞ, c¸c líp häc theo ph¬ng thøc gi¸o dôc tõ xa, c¸c líp häc qua vÖ tinh. ViÖc häc tËp, lµm viÖc t¹i gia ®×nh cho ngêi lín tuæi còng ®îc mét sè níc ¸p dông vµ sÏ më réng trong nh÷ng n¨m tíi. ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------HiÖn t¹i ®· cã nhiÒu ph¬ng tiÖn kü thuËt míi ®îc øng dông, sö dông trong d¹y häc, gi¸o dôc; §Æc biÖt lµ viÖc øng dông tin häc. Víi sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, PTKT ®îc sö dông trong trêng häc ngµy cµng nhiÒu sÏ lµm thay ®æi mét c¸ch c¨n b¶n vÒ mÆt ph¬ng ph¸p: lµm cho qu¸ tr×nh gi¸o dôc sinh ®éng vµ hiÖu qu¶ h¬n. TBGD vµ PTKT ch¼ng nh÷ng t¹o ®iÒu kiÖn ®i s©u vµo c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu, mµ cßn cho phÐp tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò trõu tîng mét c¸ch sinh ®éng, do kh¶ n¨ng s ph¹m to lín hç trî cho gi¸o viªn vµ häc sinh nh: T¨ng tèc ®é truyÒn t¶i th«ng tin mµ kh«ng lµm gi¶m chÊt lîng cña th«ng tin; Thùc hiÖn c¸c ph¬ng ph¸p d¹y häc trùc quan, thùc nghiÖm, t¹o nh÷ng “vïng hîp t¸c” gi÷a thÇy vµ trß, t¹o ra kh¶ n¨ng thùc hµnh, cñng cè kiÕn thøc, rÌn luyÖn kü n¨ng lµm viÖc, häc tËp, sù khÐo lÐo ch©n tay, båi dìng kh¶ n¨ng tù häc, tù chiÕm lÜnh tri thøc, t¹o ra sù høng thó, l«i cuèn khi häc, tiÕt kiÖm thêi gian trªn líp, c¶i tiÕn c¸c h×nh thøc lao ®éng s ph¹m, t¹o kh¶ n¨ng tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng gi¸o dôc. 1.1.4/ Yªu cÇu vµ tÝnh chÊt cña CSVC - TBGD: a) Yªu cÇu: CSVC - TBGD ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Phï hîp ®èi tîng: Ph¶i xem xÐt ®Æc ®iÓm t©m, sinh lý løa tuæi, khi tæ chøc vµ thiÕt kÕ c¬ së h¹ tÇng, lùa chän c¸c mÉu TBGD, lùa chän nguyªn vËt liÖu phï hîp cho c«ng t¸c gi¶ng d¹y, häc tËp. - Phï hîp kh¶ n¨ng vµ ®Æc ®iÓm t duy cña häc sinh: Trong qu¸ tr×nh häc tËp, häc sinh thêng gÆp khã kh¨n ë vÊn ®Ò trõu tîng, ®ã lµ lóc cÇn ®Õn sù hç trî cña TBGD ®Ó vÊn ®Ò phøc t¹p trë nªn dÔ hiÓu. Cã hai lo¹i TBGD cho hai môc ®Ých lµ chøng minh (biÓu diÔn) vµ thùc hµnh. Dông cô chøng minh thêng cã kÝch thíc lín, TBGD thùc hµnh nhá h¬n. NÕu TBGD chøng minh ®îc sö dông vµo môc ®Ých t×m ra kiÕn thøc míi th× ho¹t ®éng thùc hµnh nh lµ ph¬ng thøc hiÖu qu¶ trong viÖc cñng cè kiÕn thøc vµ rÌn luyÖn kü n¨ng cho häc sinh. NÕu chän môc tiªu lµ nguyªn lý khoa häc hoÆc m« t¶ ®Þnh tÝnh kh«ng cÇn vËn hµnh th× TBGD chØ cÇn thiÕt kÕ ®¬n gi¶n cã thÓ dïng nh÷ng vËt liÖu nh: b×a, giÊy, chi tiÕt m¸y háng, chai kh«ng, lâi chØ, … còng cã thÓ ®em l¹i lîi Ých vÒ mÆt s ph¹m, khoa häc vµ kinh tÕ. u ®iÓm cña con ®êng nµy lµ vËt liÖu nh thÕ thêng cã s½n t¹i chç. ViÖc trang bÞ, mua s¾m TBGD cßn bÞ h¹n chÕ bëi gi¸ c¶: gi¸ thµnh cao cña TBGD chÝnh quy ®· lµm n¶y sinh xu híng t×m ®Õn c¸c TBGD kiÓu ®¬n ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 11 ----------------------------------------------------------------------------------------------gi¶n, h¹ gi¸ thµnh cho c¸c trêng häc. Tuy nhiªn nh÷ng TBGD nµy thêng cã chÊt lîng thÊp. b) TÝnh chÊt: CSVC - TBGD ph¶i ®¶m b¶o c¸c tÝnh chÊt sau: - TÝnh khoa häc: Lµ møc ®é chuÈn x¸c trong viÖc ph¶n ¸nh hiÖn thùc. - TÝnh s ph¹m: Lµ sù phï hîp víi c¸c yªu cÇu vÒ mÆt s ph¹m nh: ®é râ, kÝch thíc, mµu s¾c, dÔ sö dông, phï hîp víi t©m, sinh lý cña häc sinh … - TÝnh kinh tÕ: Lµ gi¸ thµnh t¬ng xøng víi hiÖu qu¶ GD - §T. CSVC – TBGD còng ®îc ®¸nh gi¸ theo mét sè tiªu chuÈn trªn. C«ng thøc íc lÖ sau ®©y thÓ hiÖn sù ®¸nh gi¸ chung nhÊt víi mét TBGD: HiÖu qu¶ s ph¹m Gi¸ thµnh TBGD Nh vËy, TBGD cã thÓ ®¬n gi¶n hay hiÖn ®¹i nhng qua sö dông nã ph¶i cho kÕt qu¶ khoa häc, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt mü quan, s ph¹m, an toµn vµ gi¸ c¶ hîp lý t¬ng xøng víi hiÖu qu¶ mµ nã mang l¹i vµ kh«ng nhÊt thiÕt lµ nh÷ng thiÕt bÞ ph¶i ®¾t tiÒn. HiÖu qu¶ ®Çu t = 1.2/. Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ qu¶n lý CSVC - TBGD: 1.2.1/ Kh¸i niÖm, yªu cÇu vµ nguyªn t¾c qu¶n lý CSVC - TBGD: a) Kh¸i niÖm: - Qu¶n lý nãi chung lµ sù t©c ®éng cã thøc cña chñ thÓ qu¶n lý nh»m chØ huy, ®iÒu hµnh, híng dÉn c¸c qu¸ tr×nh x· héi vµ hµnh vi cña c¸ nh©n híng ®Õn môc ®Ých ho¹t ®éng chung vµ phï hîp vãi quy luËt kh¸ch quan. - Qu¶n lý CSVC - TBGD lµ t¸c ®éng cã môc ®Ých cña ngêi qu¶n lý nh»m x©y dùng, ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ hÖ thèng CSVC - TBGD, phôc vô ®¾c lùc cho c«ng t¸c GD - §T. Néi dung CSVC - TBGD më réng ®Õn ®©u th× tÇm qu¶n lý còng ph¶i réng vµ s©u t¬ng øng. Kinh nghiÖm thùc tiÔn ®· chØ ra r»ng: CSVC - TBGD chØ ph¸t huy ®îc t¸c dông tèt trong viÖc GD - §T khi ®îc qu¶n lý tèt. Do ®ã ®i ®«i víi viÖc ®Çu t, trang bÞ th× ®iÒu quan träng h¬n lµ ph¶i chó träng ®Õn viÖc qu¶n lý CSVC - TBGD trong nhµ trêng. Do CSVC - TBGD lµ mét lÜnh vùc võa mang ®Æc tÝnh kinh tÕ - gi¸o dôc; võa mang ®Æc tÝnh khoa häc - gi¸o dôc nªn viÖc qu¶n lý mét mÆt ph¶i tu©n thñ c¸c yªu cÇu chung vÒ qu¶n lý kinh tÕ, khoa häc; MÆt kh¸c, cÇn tu©n thñ c¸c yªu cÇu qu¶n lý chuyªn ngµnh gi¸o dôc. Nh vËy cã thÓ nãi quan lý CSVC - TBGD lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc cña ngêi c¸n bé qu¶n lý, lµ ®èi tîng qu¶n lý trong nhµ trêng. ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------Do vai trß quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý mµ gÇn ®©y, trong viÖc chØ ®¹o ho¹t ®éng ngµnh GD, Bé GD&§T ®· coi viÖc ®æi míi qu¶n lý trêng häc lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó n©ng cao chÊt lîng GD - §T. b) Yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý, sö dông CSVC - TBGD: TÊt c¶ TBGD cña mét c¬ së gi¸o dôc ph¶i ®îc s¾p ®Æt khoa häc, dÔ sö dông vµ cã c¸c ph¬ng tiÖn b¶o qu¶n (tñ, gi¸, hßm), vËt che phñ, ph¬ng tiÖn chèng Èm, chèng mèi, mät, dông cô phßng ch÷a ch¸y. Tïy theo tÝnh chÊt, quy m« cña thiÕt bÞ mµ bè trÝ diÖn tÝch phßng vµ ®Þa ®iÓm thÝch hîp, b¶o ®¶m cho gi¸o viªn vµ häc sinh thao t¸c, ®i l¹i thuËn tiÖn vµ an toµn khi sö dông. C¸c thÝ nghiÖm cã ®éc h¹i, g©y tiÕng ån ph¶i ®îc bè trÝ vµ xö lý theo tiªu chuÈn quy ®Þnh ®Ó dÈm b¶o an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i trêng. TBGD ph¶i ®îc sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ néi dung vµ ph¬ng ph¸p ®îc quy ®Þnh trong ch¬ng tr×nh gi¸o dôc. TBGD ph¶i ®îc lµm s¹ch vµ b¶o qu¶n ngay sau khi sö dông; ®Þnh kú b¶o dìng, bæ xung phô tïng, linh kiÖn, vËt t tiªu hao. Hµng n¨m ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi s¶n. ViÖc kiÓm kª bÊt thêng ph¶i ®îc tiÕn hµnh trong c¸c trêng hîp sau: +/ Khi thay ®æi HiÖu trëng hoÆc ngêi phô tr¸ch c«ng t¸c TBGD. +/ Khi thay ®æi ®Þa ®iÓm, s¸p nhËp, chia t¸ch, ®×nh chØ ho¹t ®éng, gi¶i thÓ trêng. +/ Khi x¶y ra thiÖt h¹i do thiªn tai, háa ho¹n, trém c¾p. +/ Khi c¬ quan qu¶n lý gi¸o dôc cã thÈm quyÒn yªu cÇu. Trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD, ngêi qu¶n lý cÇn n¾m v÷ng: - C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. - C¸c chøc n¨ng vµ néi dung qu¶n lý, biÕt ph©n lËp vµ phèi hîp c¸c néi dung qu¶n lý, c¸c mÆt qu¶n lý (Trêng häc, s¸ch – th viÖn, TBGD) - HiÓu râ ®ßi hái cña ch¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - Cã ý tëng ®æi míi vµ thùc hiÖn ý tëng b»ng mét kÕ ho¹ch kh¶ thi. - BiÕt huy ®éng mäi tiÒm n¨ng cã thÓ cña tËp thÓ s ph¹m vµ céng ®ång cho c«ng viÖc. - Cã biÖn ph¸p tËp trung mäi tiÒm n¨ng vËt chÊt vµo mét híng thèng nhÊt lµ ®¶m b¶o CSVC - TBGD ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc. c) Nguyªn t¾c qu¶n lý CSVC - TBGD: ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 13 ----------------------------------------------------------------------------------------------Trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD, ngêi qu¶n lý ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: - Trang bÞ ®Çy ®ñ vµ ®ång bé c¸c CSVC - TBGD (§ång bé gi÷a trêng së ph¬ng thøc tæ chøc d¹y häc; ch¬ng tr×nh, SGK vµ TBGD; trang thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn sö dông; trang bÞ vµ b¶o qu¶n gi÷a c¸c thiÕt bÞ víi nhau …). - T¹o m«i trêng s ph¹m thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc. - Bè trÝ hîp lý c¸c CSVC trong khu trêng, trong líp häc, trong phßng thùc hµnh, thÝ nghiÖm, phßng bé m«n … - Tæ chøc b¶o qu¶n trêng së vµ c¸c ph¬ng tiÖn vËt chÊt, kü thuËt cña nhµ trêng. 1.2.2/ Néi dung qu¶n lý CSVC - TBGD: a) Néi dung c¬ b¶n cña qu¶n lý CSVC - TBGD: */ X©y dùng vµ bæ xung thêng xuyªn ®Ó h×nh thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh CSVC – TBGD (Trêng së, s¸ch, th viÖn vµ TBGD). - X©y dùng trêng së víi c¸c khèi c«ng tr×nh ®Æc biÖt lµ lµ hÖ th«ng líp häc, phong thÝ nghiÖm, phßng thùc hµnh, phßng bé m«n. - Mua s¾m trang thiÕt bÞ gi¸o dôc theo yªu cÇu cña ch¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch trang bÞ cña trêng. - Tæ chøc tù lµm, su tÇm TBGD. NÕu kinh phÝ cã h¹n nªn lùa chän nh÷ng thø cÇn thiÕt, c¬ b¶n ®Ó u tiªn trang bÞ tríc; CÇn trang bÞ mét sè ph¬ng tiÖn Nghe - Nh×n, ®a c«ng nghÖ th«ng tin vµo qu¸ tr×nh D¹y – Häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn vµ häc sinh cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn c¸c ph¬ng tiÖn D¹y – Häc hiÖn ®¹i, hiÖu qu¶ cao. Ph¶i cã kÕ ho¹ch x©y dùng, trang bÞ CSVC tríc m¾t vµ l©u dµi cho nhµ trêng b»ng c¸c nguån lùc kh¸c nhau nh: ng©n s¸ch nhµ níc, ®ãng gãp cña nh©n d©n, tµi trî cña c¸c tæ chøc x· héi, c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, gi¸o viªn vµ häc sinh tù lµm. */ Duy tr×, b¶o qu¶n CSVC - TBGD: §Ó b¶o qu¶n tèt CSVC - TBGD cÇn: - Thùc hiÖn viÖc b¶o qu¶n theo chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n cña nhµ níc; thùc hiÖn chÕ ®é tr¸ch nhiÖm theo quy chÕ qu¶n lý tµi s¶n; thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm tra, kiÓm kª … - B¶o qu¶n theo chÕ ®é riªng ®èi víi c¸c lo¹i thiÕt bÞ nh dông cô, vËt t khoa häc kü thuËt, hãa chÊt, c¸c lo¹i dông cô tinh vi, ®¾t tiÒn nh: Dông cô quang häc, ®iÖn tö, m¸y tÝnh … ; §ång thêi cÇn quan t©m ®Õn sù ¶nh h ëng cña ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------thêi tiÕt, khÝ hËu, m«i trêng cÊt gi÷ … vµ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t kinh phÝ ®Ó mua c¸c trang thiÕt bÞ, vËt t … phôc vô cho viÖc b¶o qu¶n. - Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh vµ ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n TBGD theo híng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt vµ tu©n thñ nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ b¶o qu¶n tµi s¶n. */ Sö dông CSVC - TBGD: Nh trªn ®· tr×nh bµy, hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc sÏ bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu khi thiÕu CSVC - TBGD. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i cø cã CSVC - TBGD lµ tù nã sÏ ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ s ph¹m. Thùc tiÔn cho thÊy r»ng mäi thiÕt bÞ ®Òu ph¶i th«ng qua viÖc sö dông vµo môc tiªu gi¸o dôc, d¹y häc th× míi ph¸t huy ®îc hÕt hiÖu qu¶ cña nã. Nhng ®Ó sö dông tèt TBGD cÇn ph¶i tu©n thñ mét sè ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: - CSVC - TBGD ph¶i ®ñ vÒ sè lîng, tèt vÒ chÊt lîng, ®îc b¶o qu¶n tèt vµ ®Æc biÖt ph¶i ®îc qu¶n lý vµ tæ chøc sö dông mét c¸ch hîp lý, khoa häc, ®óng yªu cÇu kü thuËt. ViÖc sö dông TBGD cã liªn quan ®Õn nhËn thøc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ thãi quen cña ngêi qu¶n lý, sö dông. Trong thùc tÕ ®· cã nhiÒu c¸n bé qu¶n lý ë c¸c nhµ trêng hÇu nh kh«ng quan t©m ®Õn TBGD vµ viÖc sö dông TBGD cña gi¸o viªn; §ång thêi còng cã kh«ng Ýt gi¸o viªn kh«ng chÞu sö dông TBGD hoÆc c¸ biÖt cã nh÷ng gi¸o viªn kh«ng biÕt sö dông TBGD, cho dï m«n häc cña m×nh ®îc trang bÞ rÊt ®Çy ®ñ vÒ TBGD. Do vËy, ®Ó sö dông tèt TBGD cÇn ph¶i gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò vÒ c«ng t¸c qu¶n lý nh: §Çu t, trang bÞ, tä ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc sö dông, khai th¸c, n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, kü thuËt vµ kü n¨ng cho gi¸o viªn. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh vÒ chuyªn m«n … b) Néi dung cô thÓ cña viÖc qu¶n lý CSVC - TBGD: */ Qu¶n lý trêng häc: §iÒu 41 - §iÒu lÖ trêng trung häc cã ghi: … “Trêng häc lµ mét khu riªng ®îc ®Æt trong m«i trêng thuËn lîi cho gi¸o dôc. Trêng ph¶i cã têng bao quanh, cã cæng trêng, biÓn trêng”. … - Quy m« trêng häc tïy thuéc vµo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng. V× vËy, ®èi víi trêng häc cã thÓ cã quy m« lín, nhá riªng. Nhng ®iÒu cÇn chó ý lµ viÖc tæ chøc, qu¶n lý cña nhµ trêng cã phï hîp víi quy m« ®ã hay kh«ng? VÝ dô: quy m« mét líp häc kh«ng nªn vît qu¸ 45 häc sinh, hoÆc diÖn ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 15 ----------------------------------------------------------------------------------------------tÝch khu häc vµ sè häc sinh ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ b×nh qu©n tèi thiÓu lµ 06-10 m2/HS … - C¬ cÊu khèi c«ng tr×nh trong trêng häc bao gåm: Khèi phßng häc, phßng bé m«n. Khèi phôc vô häc tËp Khèi phßng hµnh chÝnh Khu s©n ch¬i, b·i tËp Khu nhµ vÖ sinh Khu ®Ó xe - C¸c khèi c«ng tr×nh trªn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña Bé GD&§T ®îc nªu râ t¹i ®iÒu 42 - §iÒu lÖ trêng trung häc. VÝ dô nh: Phßng häc: Cã ®ñ phßng häc ®Ó häc nhiÒu nhÊt lµ hai ca trong 01 ngµy. Phßng häc ®îc x©y dùng theo mÉu thiÕt kÕ cña Bé GD&§T. Phßng häc cã ®ñ bµn ghÕ häc sinh, bµn ghÕ cña gi¸o viªn, b¶ng viÕt. … */ Qu¶n lý th viÖn trêng häc: - Tæ chøc th viÖn: Th viÖn cÇn ®îc x©y dùng vµ tæ chøc nh mét trong nh÷ng ®iÓm v¨n hãa cao nhÊt cña nhµ trêng. ThiÕt bÞ trong th viÖn bao gåm: tñ b¶o qu¶n hå s¬; gi¸ ®Ó s¸ch, b¸o, t¹p chÝ; hép th môc (môc lôc phÝch); bµn ghÕ (phôc vô cho viÖc ngåi ®äc vµ tra cøu tµi liÖu cña gi¸o viªn, häc sinh); hÖ thèng ¸nh s¸ng (®¶m b¶o ®ñ ¸nh s¸ng cho viÖc ®äc s¸ch); vµ cã c¸c lo¹i sæ s¸ch qu¶n lý th viÖn. - Lùa chän s¸ch cho th viÖn: S¸ch cña th viÖn cÇn cã néi dung ®Æc trng vÒ GD - §T vµ kiÕn thøc x· héi. Kiªn quyÕt lo¹i trõ s¸ch cã néi dung xÊu ra khái th viÖn vµ h¹n chÕ s¸ch b¸o cã néi dung xa víi chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét th viÖn trêng häc. - Ph¸t huy hiÖu qu¶ sö dông cña th viÖn b»ng c¸c h×nh thøc nh: Ph©n lo¹i s¸ch, b¸o, t¹p chÝ mét c¸ch khoa häc (dÔ thÊy, dÔ lÊy, dÔ sö dông); ®ång thêi cÇn t¹o kho¶ng trèng trong mçi bé phËn s¸ch ®Ó tiÖn cho viÖc nhËp s¸ch míi vµ thiÕt lËp quy tr×nh bæ xung. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho gi¸o viªn vµ häc sinh mîn vµ thuª s¸ch. §ång thêi t¹o kh«ng gian ®äc s¸ch réng r·i, tho¸ng m¸t, ®ñ ¸nh s¸ng, bµn ghÕ phï hîp … ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 16 ----------------------------------------------------------------------------------------------Thêng xuyªn quan t©m ch¨m lo ®Õn viÖc tu bæ c¸c ®Çu s¸ch míi (®Æc biÖt quan t©m ®Õn viÖc mua s¾m s¸ch tham kh¶o cho gi¸o viªn vµ häc sinh) Tham mu tèt víi phô huynh häc sinh trong viÖc chän, mua s¸ch cho häc sinh vµ x©y dùng tñ s¸ch gia ®×nh vµ tñ s¸ch ë khu d©n c. */ Qu¶n lý thiÕt bÞ gi¸o dôc: §Ó cã ®îc mét hÖ thèng trang thiÕt bÞ d¹y häc hoµn chØnh phôc vô cho viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y lµ mét viÖc lµm l©u dµi vµ ®ßi hái ph¶i cã kinh phÝ. CÇn ph¶i x©y dùng tõ Ýt tíi nhiÒu, tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p, hiÖn ®¹i vµ ph¶i b¸m s¸t vµo néi dung, ch¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa, viÖc thùc hiÖn c¶i tiÕn vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¸o dôc nãi chung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc nãi riªng, … MÆt kh¸c ph¶i dùa vµo nhiÒu nguån lùc kh¸c nhau (Ng©n s¸ch nhµ níc cÊp; sù ñng hé cña c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp, cña nh©n d©n; viÖc mua s¾m, su tÇm, tù lµm cña gi¸o viªn vµ häc sinh …) ®Ó cã thÓ dÇn x©y dùng ® îc mét hÖ thèng trang thiÕt bÞ ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu thùc tÕ cña nhµ trêng trong viÖc gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc häc sinh. 2/. C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD: C¬ së ph¸p lý cña c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD trong c¸c nhµ trêng phæ th«ng chÝnh lµ néi dung c¸c chØ thÞ cña §¶ng, nhµ níc, cña ngµnh (Bé GD&§T, Së GD - §T, vµ Phßng gi¸o dôc) vµ cña nhµ trêng. Cô thÓ nh: - Ngµy 17/01/2000 Bé chÝnh trÞ ban hµnh chØ thÞ sè 58/TW-BCT vÒ viÖc ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, chØ thÞ cã ®o¹n viÕt: … “C«ng nghÖ th«ng tin lµ nh÷ng ®éng lùc quan träng nhÊt cña sù ph¸t triÓn, cïng víi mét sè ngµnh c«ng nghÖ cao kh¸c ®ang lµm biÕn ®æi s©u s¾c ®êi sèng kinh tÕ, v¨n hãa, x· héi cña thÕ giíi hiÖn ®¹i”. - Ngµy 11/6/2001 Thñ tíng chÝnh phñ ®· cã chØ thÞ sè 14/2001/CT-TTg vÒ viÖc ®æi míi ch¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, thùc hiÖn nghÞ quyÕt sè 40/2000/QH10 cña Quèc héi. T¹i môc 4 ®iÓm d) cã ghi: … “ VÒ c¬ së vËt chÊt – kü thuËt vµ ®å dïng d¹y häc: cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®¶m b¶o ®ñ trang thiÕt bÞ, ®å dïng d¹y häc ®Ó thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p d¹y - häc míi, trong ®ã sím tæ chøc c¸c phßng häc bé m«n, phßng thÝ nghiÖm ë trêng trung häc c¬ së vµ trung häc phæ th«ng. … ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 17 ----------------------------------------------------------------------------------------------§Æc biÖt u tiªn cung cÊp ®å dïng d¹y häc cho c¸c vïng nói, vïng n«ng th«n, vïng s©u, xa cßn nhiÒu khã kh¨n. §ång thêi cÇn tæ chøc huy ®éng nhiÒu nguån lùc trong x· héi, tham gia ®ãng gãp xay dùng vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt vµ trang thiÕt bÞ cho nhµ trêng.”… - Ngµy 28/12/2001 Thñ tíng chÝnh phñ ®· ra quyÕt ®Þnh sè: 201/2001/Q§-TTg cña vÒ viÖc phª duyÖt “ChiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2001 – 2010”. Trong phÇn 5. C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn gi¸o dôc T¹i môc 5.5. T¨ng cêng nguån tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt cho gi¸o dôc. §iÓm d) cã ghi: “T¨ng cêng vµ hiÖn ®¹i hãa trang thiÕt bÞ phôc vô ®æi míi ch¬ng tr×nh, néi dung, ph¬ng ph¸p gi¸o dôc.”… §iÓm e) cã ghi: “X©y dùng th viÖn trêng häc. §Õn n¨m 2010 tÊt c¶ c¸c trêng phæ th«ng ®Òu cã th viÖn nhµ trêng. X©y dùng hÖ thèng th viÖn ®iÖn tö kÕt nèi gi÷a c¸c trêng ®¹i häc trong tõng vïng tiÕn tíi kÕt nèi víi c¸c th viÖn trong ph¹m vi quèc gia, khu vùc vµ quèc tÕ”. - Trong chØ thÞ 29/2001/CT-Bé GD&§T cã ghi: … “Tõng bíc ph¸t triÓn gi¸o dôc dùa trªn c«ng nghÖ th«ng tin … C«ng nghÖ th«ng tin vµ ®a ph¬ng tiÖn sÏ t¹o ra nh÷ng thay ®æi lín trong qu¶n lý hÖ thèng gi¸o dôc, trong chuyÓn t¶i néi dung ch¬ng tr×nh tíi ngêi häc, thóc ®Èy cuéc c¸ch m¹ng vÒ ph¬ng ph¸p d¹y häc” … - Trong luËt gi¸o dôc (sè 38/2005/QH11 ngµy 14/6/2005 cña Quèc héi níc céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam),®· cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc ®Çu t cho gi¸o dôc vµ ®Æc biÖt lµ CSVC – TBGD. Cô thÓ nh: §iÒu 13 cã ghi: … “§Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t ph¸t triÓn. Nhµ níc u tiªn ®Çu t cho gi¸o dôc; khuyÕn khÝch vµ b¶o hé c¸c quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®Çu t cho gi¸o dôc”. §iÒu 106 cã ghi: “u ®·i vÒ thuÕ trong xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa, s¶n xuÊt thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i. Nhµ níc cã chÝnh s¸ch u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi viÖc xuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa, gi¸o tr×nh, tµi liÖu d¹y häc; s¶n xuÊt vµ cung øng thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i cho trÎ em; nhËp khÈu s¸ch, b¸o, tµi liÖu, thiÕt bÞ d¹y häc, thiÕt bÞ nghiªn cøu dïng trong nhµ trêng, c¬ së gi¸o dôc kh¸c”. ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------- T¹i híng dÉn sè 6912/BGD&§T-GDTrH ngµy 26/7/2006 cña Bé GD&§T vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc trung häc n¨m häc 2006 – 2007, ë môc II. 4. cã ghi râ: “ C¸c Së GD&§T chñ ®éng cã kÕ ho¹ch x©y dùng CSVC trêng, líp, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ tõ ng©n s¸ch ®îc cÊp, ®ång thêi tÝch cùc huy ®éng c¸c nguån kinh phÝ kh¸c ®Ó mua trang thiÕt bÞ d¹y häc …” vµ : …“ Cñng cè phßng thÝ nghiÖm, thùc hµnh ®Ó triÓn khai thiÕt bÞ d¹y häc. C¸c trêng cha cã phßng thÝ nghiÖm, thùc hµnh riªng cÇn chñ ®éng kh¾c phôc ®Ó sö dông ®îc thiÕt bÞ d¹y häc. X©y dùng c¸c phßng häc bé m«n thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé GD&§T. Qu¶n lý tèt thiÕt bÞ d¹y häc theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ thiÕt bÞ gi¸o dôc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§-BGD&§T ngµy 06/01/2000 cña bé GD&§T” … - T¹i híng dÉn sè 62/GD-THCS ngµy 14/9/2006 cña Phßng GD vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc bËc THCS n¨m häc 2006 – 2007, ë phÇn 4. môc 2. cã ghi râ: … “ Tæ chøc chuyªn ®Ò båi dìng sö dông, b¶o qu¶n thiÕt bÞ d¹y häc ®îc cÊp. Thùc hiÖn tèt viÖc theo dâi trªn sæ vÒ sè lît vµ hiÖu qu¶ sö dông thiÕt bÞ cña gi¸o viªn” … - Trong kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh n¨m häc 2006 – 2007 do Ban gi¸m hiÖu vµ héi ®ång gi¸o dôc x©y dùng vµ ®· ®îc héi ®ång s ph¹m nhµ trêng th«ng qua ngµy 29/9/2006. T¹i môc III. 3. X©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng, líp – trang thiÕt bÞ d¹y häc : cã ghi râ: “ Môc tiªu x©y dùng c¬ së vËt chÊt trêng, líp – trang thiÕt bÞ d¹y häc lµ: T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp cña häc sinh; T¹o c¶nh quan s ph¹m ®Ñp, khang trang; Tõng bíc s¾p xÕp hîp lý, æn ®Þnh phßng thiÕt bÞ; Tu söa thêng xuyªn c¸c phßng häc hiÖn cã; Cã kÕ ho¹ch xin kinh phÝ x©y dùng c¸c phßng häc bé m«n (Nh¹c - Ngo¹i ng÷; Lý – C«ng nghÖ; Hãa – Sinh; phßng tin häc); phßng héi ®ång; phßng th viÖn. TiÕn tíi phÊn ®Êu x©y dùng trêng chuÈn Quèc gia”. ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh 1. Vµi nÐt s¬ lîc vÒ trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh . 1.1/. §Æc ®iÓm chung: Trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh lµ ®¬n vÞ trêng häc trùc thuéc sù qu¶n lý cña phßng gi¸o dôc T©n Ch©u – T©y Ninh vÒ chuyªn m«n; ViÖc ®i l¹i cña c¸n bé, gi¸o viªn nhµ trêng gÆp nhiÒu khã kh¨n. HÇu hÕt c¸n bé, gi¸o viªn ®Òu c¸ch trêng tõ 4 km trë lªn, c¸ biÖt cã nh÷ng ®ång chÝ c¸ch trêng 10 km. §êi sèng cña nh©n d©n trªn ®Þa bµn nh×n chung cßn thÊp; ®a sè nh©n d©n cã nghÒ sèng chÝnh lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp vµ mét sè gia ®×nh lµm nghÒ thñ c«ng vµ bu«n b¸n dÞch vô nhá, ®Þa bµn t¬ng ®èi phøc t¹p. ChÝnh v× vËy mµ sù nghiÖp gi¸o dôc còng Ýt cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. 1.2/. VÒ ®éi ngò gi¸o viªn: */ Sè lîng: N¨m häc 2006 - 2007 nhµ trêng gåm cã 23 c¸n bé gi¸o viªn. Cô thÓ lµ: +/ Ban gi¸m hiÖu: 02 ®ång chÝ. +/ Gi¸o viªn: 18 ®ång chÝ. Trong ®ã: 01 ®ång chÝ lµ gi¸o viªn t¨ng cêng tõ trêng b¹n. 03 ®ång chÝ lµ gi¸o viªn hîp ®ång víi thêi h¹n 01 n¨m. 01 ®ång chÝ kiªm nhiÖm c«ng t¸c cña trung t©m häc tËp céng ®ång. +/ C¸n bé th viÖn: 01 ®ång chÝ. +/ C¸n bé thÝ nghiÖm: 01 ®ång chÝ. +/ Hµnh chÝnh: 01 ®ång chÝ. */ VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n: +/ §¹i häc: 07 ®ång chÝ. Trong ®ã cã 02 ®ång chÝ lµ c¸n bé qu¶n lý. +/ Cao ®¼ng: 13 ®ång chÝ. Trong ®ã cã 02 ®ång chÝ ®ang tham gia c¸c líp §¹i häc t¹i chøc V¨n; Ngo¹i ng÷. +/ Trung häc: 02 ®ång chÝ. Trong ®ã: 01 ®ång chÝ lµ c¸n bé hµnh chÝnh; 01 ®ång chÝ lµ gi¸o viªn Mü thuËt –hiÖn ®ang theo häc líp §¹i häc tõ xa */ VÒ tæ chøc §¶ng: ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh §Ò tµi tèt nghiÖp líp QLGD Trang 20 ----------------------------------------------------------------------------------------------Nhµ trêng cã 01 chi bé §¶ng víi 11 §¶ng viªn cã tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ tõ s¬ cÊp trë lªn (chiÕm tû lÖ 47,8%). 1.3/. VÒ ®éi ngò häc sinh: N¨m häc 2006 – 2007 tæng sè häc sinh cña nhµ trêng lµ 168 em. Chia thµnh 08 líp. Cô thÓ nh sau: Khèi 6: 02 líp 33 häc sinh. Khèi 7: 02 líp 40 häc sinh. Khèi 8: 02 líp 45 häc sinh. Khèi 9: 02 líp 50 häc sinh. 1.4/. VÒ c¬ së vËt chÊt: C¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cßn rÊt khã kh¨n. Gåm cã: 08 phßng häc cÊp 4, mét khu nhµ hiÖu bé víi 01 phßng th viÖn, 01 phßng thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, 01 phßng lµm viÖc cña héi ®ång s ph¹m vµ c¸c phßng lµm viÖc cña hiÖu trëng, phã hiÖu trëng vµ phßng hµnh chÝnh. C¶nh quan nhµ trêng ®ang dÇn ®îc quy ho¹ch gåm: Khu s©n b·i 2500m2; Khu s©n ch¬i 1500m2 víi 03 hµng c©y xanh vµ nhiÒu bån hoa, c©y c¶nh, phôc vô cho c¸c giê häc ngoµi trêi, c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vµ mét vên sinh vËt phôc vô cho c¸c tiÕt thùc hµnh cña m«n sinh häc. MÆc dï cßn rÊt khã kh¨n, song víi tinh thÇn vît khã ®i lªn, d¸m nghÜ, d¸m lµm, Trêng THCS NguyÔn B¸ Ngäc ®· quyÕt t©m ®Çu t chiÒu s©u, cã träng ®iÓm cho c¸c tæ, khèi ®Æc biÖt lµ c¸c líp thay s¸ch gi¸o khoa míi. 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý CSVC - TBGD ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh 2.1/ Mét sè u ®iÓm trong c«ng t¸c qu¶n lý CSVC – TBGD ë trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh : XuÊt ph¸t tõ sù nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ vai trß, néi dung vµ ý nghÜa cña CSVC – TBGD ®èi víi qu¸ tr×nh ®µo t¹o, trêng THCS Bng Bµng – T©n Ch©u – T©y Ninh ®· cã sù quan t©m ®óng møc vÒ vÊn ®Ò nµy vµ ®a ra kÕ ho¹ch, môc tiªu cô thÓ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông CSVC – TBGD. Trong tõng n¨m häc ®îc sù quan t©m trùc tiÕp cña phßng Gi¸o dôc ThÞ x· Hßa B×nh ®Çu t vÒ kinh phÝ mua s¾m, tu söa trêng líp vµ thiÕt bÞ gi¸o dôc; ®Æc biÖt lµ thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c líp thay s¸ch gi¸o khoa míi, hµng n¨m ®Òu ®îc trang bÞ t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. Díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña chi bé §¶ng nhµ trêng, ---------------------------------------------------------------------------------------------Trêng THCS Bưng Bàng – Tân Châu – Tây Ninh
- Xem thêm -