Tài liệu Bien phap boi duong ngang cao chat luong doi ngu

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u Mét sè biÖn ph¸p “ båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò ” I. §Æt vÊn ®Ò: Nh chóng ta ®· biÕt muèn n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc th× ph¶i x©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn. Bëi v× gi¸o viªn lµ ngêi truyÒn thô kiÕn thøc ®Õn víi trÎ, trÎ n¾m b¾t ®îc hay kh«ng phô thuéc vµo gi¸o viªn. nÕu ph¬ng ph¸p truyÒn thô cña gi¸o viªn mµ kh«ng phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña trÎ th× chÊt lîng gi¸o dôc sÏ ®¹t kÕt qu¶ kh«ng cao B¸c Hå chóng ta lu«n ®¸nh gi¸ cao sø mÖnh vinh quang cña ngêi thÇy gi¸o. Ngêi nãi: "Cã g× vÎ vang h¬n lµ ®µo t¹o nh÷ng thÕ hÖ sau nµy tÝch cùc gãp phÇn x©y dùng Chñ nghÜa x· héi vµ chñ nghÜa céng s¶n". "Ngêi thÇy gi¸o tèt, ngêi thÇy xøng ®¸ng lµ thÇy gi¸o - lµ ngêi vÎ vang nhÊt" (Bµi nãi t¹i trêng §HSPHN 21/10/1964) §èi víi viÖc x©y dùng ®éi ngò nhµ gi¸o, B¸c còng quan t©m ®Õn viÖc ®µo t¹o vÒ kü n¨ng s ph¹m, Ngêi nãi : " Gi¸o dôc ph¶i theo hoµn c¶nh, ®iÒu kiÖn". §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ chóng ta ph¶i vËn dông theo ®iÒu kiÖn cô thÓ häc sinh tõng vïng, tõng khu vùc vµ tõng nhãm häc sinh cô thÓ cña mét líp häc... NhËn thøc ®óng t tëng Hå ChÝ Minh vÒ vÊn ®Ò gi¸o dôc, ch¨m lo båi dìng thÕ hÖ C¸ch m¹ng ®êi sau. Còng nh vÒ x©y dùng ®éi ngò ngêi thÇy gi¸o sÏ gióp cho chóng ta cã c¸i nh×n s©u s¾c vÒ thùc tiÔn cña gi¸o dôc ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi ®Ó thÊy r»ng nh÷ng ®iÒu mµ chóng ta ®· lµm, ®ang lµm vµ sÏ lµm lµ nh÷ng ®iÒu mµ B¸c Hå KÝnh yªu, Ngêi ThÇy vÜ ®¹i cña chóng ta ®· c¨n dÆn c¸ch ®©y rÊt l©u. Lµ mét ngêi c¸n bé qu¶n lý phô tr¸ch chuyªn m«n, ë trêng träng ®iÓm t«i rÊt quan t©m ®Õn viÖc båi dìng chuyªn m«n cho ®éi ngò, ®Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay trêng ®ang ®îc Vô gi¸o dôc MÇm non, Së gi¸o dôc ®µo t¹o NghÖ An chän trêng chØ ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh "Ch¨m sãc gi¸o dôc MÇm non míi". Lµm thÕ nµo ®Ó gi¸o viªn hiÓu râ ®îc quan ®iÓm ®æi míi, n¾m ®îc néi dung ph¬ng ph¸p, h×nh thøc ®æi míi, ®Ó d¹y trÎ phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña trÎ còng nh ®¸p øng sù nghiÖp ®æi míi cña ngµnh Gi¸o dôc ta hiÖn nay. V× vËy qua qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n t«i ®· t×m ra ®îc "Mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" nh»m n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n trong nhµ trêng. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u II. NhËn thøc cò, thùc tr¹ng cò. Trêng MÇm non ThÞ TrÊn lµ trêng C«ng lËp, lµ trêng ®iÓm cña huyÖn, v× vËy Phßng gi¸o dôc rÊt quan t©m ®Çu t ®éi ngò gi¸o viªn. C¸ch ®©y 4 n¨m ®éi ngò gi¸o viªn tr×nh ®é cßn rÊt thÊp, tæng sè gi¸o viªn lµ 30 ®/c th× cã ®Õn 9 §/C tr×nh ®é s¬ cÊp, 14 ®/c tr×nh ®é trung cÊp, 5 ®/c lµ cao ®¼ng, 2®/c tr×nh ®é §H. Nhng ®Õn n¨m häc 2007 sè gi¸o viªn tr×nh ®é trªn chuÈn chiÕm tû lÖ cao h¬n. Trêng cã 30 gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y trªn líp th× cã 21 gi¸o viªn lµ ®¹i häc cao ®¼ng, cßn l¹i 9 trung cÊp trong ®ã 5 c« ®ang theo häc c¸c líp §¹i häc cao ®¼ng. Sè lîng gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh 3 c«, gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn qua c¸c n¨m 15 c«. Nh÷ng kÕt qu¶ trªn ®· cho thÊy viÖc båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn ®· ®îc nhµ trêng rÊt quan t©m. Gi¸o viªn ®· n¾m ®îc ph¬ng ph¸p ®æi míi, thÓ hiÖn qua c¸c tiÕt d¹y c¸c ho¹t ®éng d¹y chuyªn ®Ò, d¹y cho c¸c ®¬n vÞ ®Õn tham quan häc tËp c¸c tiÕt d¹y ®Òu ®îc ®¸nh gi¸ lµ cã chÊt lîng. Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n, t«i còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. §éi ngò gi¸o viªn lµ trÎ míi ra trêng cha cã nhiÒu kinh nghiÖm, mét sè gi¸o viªn cã tuæi tr×nh ®é ®µo t¹o cha ®¹t chuÈn vµ gi¸o viªn ®¹t chuÈn chñ yÕu lµ häc hÖ t¹i chøc v× vËy thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc MÇm non míi gi¸o viªn cha n¾m b¾t ®îc, cßn h¹n chÕ vÒ tÝnh s¸ng t¹o, nÆng vÒ ph¬ng ph¸p bé m«n. Cha biÕt vËn dông thùc tÕ ë líp, ë trÎ ®Ó khai th¸c néi dung gi¸o dôc. Thêi gian ®Ó båi dìng vÒ lý thuyÕt vµ thùc hµnh cho gi¸o dôc cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. Thêi gian trùc tiÕp dù giê ®Ó båi dìng cho gi¸o viªn ë c¸c líp cha ®îc nhiÒu. V× vËy gi¸o viªn cha thùc sù tù tin trong viÖc thùc hiÖn tiÕt d¹y vµ c¸c ho¹t ®éng. C¸c néi dung, ph¬ng ph¸p d¹y trÎ trªn líp cßn mang nÆng h×nh thøc, cha nhuÇn nhuyÔn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch gi¸o dôc trÎ cßn lóng tóng, cha chñ ®éng s¸ng t¹o ®Ó lËp kÕ ho¹ch ho¹t ®éng ë c¸c líp sao cho phï hîp ®Æc ®iÓm sù ph¸t triÓn trÎ trong líp m×nh phô tr¸ch. Tõ nh÷ng thùc tr¹ng trªn nªn viÖc båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n dÉn ®Õn chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn cha ®ång ®Òu. NhiÒu gi¸o viªn ®ang lóng tóng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. ChÊt lîng c¸c nhãm líp ®¹t kÕt qu¶ cha cao thÓ hiÖn 2 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u qua ®ît kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ trÎ qua c¸c chñ ®Ò, ®¸nh gi¸ trÎ theo giai ®o¹n vµ n¨m häc. III- NhËn thøc vµ gi¶i ph¸p míi. 1. NhËn thøc míi. - Thùc hiÖn ®Ò ¸n ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non giai ®o¹n 2006 2015. X©y dùng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc 2005 - 2010. X¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lý ë trêng träng ®iÓm vµ trêng ®îc chØ ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh thÝ ®iÓm " Ch¨m sãc GDMN míi" chóng t«i ®· tËp trung ®i s©u vµo viÖc båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò. Bëi v× trêng cã chÊt lîng hay kh«ng phô thuéc vµo ®éi ngò gi¸o viªn lµ chÝnh, nÕu cã ®ñ c¬ së vËt chÊt nhng ®éi ngò gi¸o viªn yÕu th× chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ kh«ng thÓ n©ng lªn ®îc. Tõ nh÷ng thùc tr¹ng trªn qua qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n, b¶n th©n t«i ®· t×m ra mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn. * BiÖn ph¸p 1: Lªn kÕ ho¹ch båi dìng gi¸o viªn cô thÓ cho tõng n¨m häc, kú häc vµ hµng th¸ng. §Ó thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch mét c¸ch thuËn lîi, vµo ®Çu n¨m häc ngêi phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i lªn kÕ ho¹ch cô thÓ, dù kiÕn thêi gian båi dìng, néi dung båi dìng vµ kinh phÝ ®Ó tæ chøc båi dìng cho gi¸o viªn dÓ tham mu víi hiÖu trëng nhµ trêng. VD: N¨m häc 2006 - 2007 t«i ®· tr×nh kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong n¨m nh sau: TT Thêi gian 1 Th¸ng 8 5 ngµy 2 Th¸ng 9 TuÇn 1& 2 TuÇn 3& 4 Néi dung båi dìng Båi dìng lý thuyÕt vÒ ph¬ng ph¸p ®æi míi, häc c¸c chuyªn ®Ò mµ cÊp trªn tæ chøc Häp chuyªn m«n trao ®æi chia sÎ vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch c¸c chñ ®Ò cña nhãm líp. §èi tîng dù Toµn thÓ C« yÕn HP gi¸o viªn Toµn thÓ C« YÕn, C« Hgi¸o viªn ¬ng HP vµ Tæ Trëng CM Dù giê båi dìng thùc hµnh gi¸o Sè gi¸o viªn viªn míi vµo. míi vµo 3 Ngêi phô tr¸ch S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u 3 4 5 Th¸ng 10 Tæ chøc d¹y mÉu m«n ph¸t triÓn tuÇn 1&3 ng«n ng÷ - KPKH ë tæ MG 1 vµ NT 1 Dù giê båi dìng trùc tiÕp TH tuÇn 2&4 cho GV Th¸ng 11 Dù giê båi dìng thùc hµnh cho tuÇn 1&2 gi¸o viªn Tham mu NT cho ®i tham quan tuÇn 3&4 trêng ë HN Toµn thÓ GV BGH vµ tæ CM, c« Oanh, c« Quý Khèi 3T BGH vµ tæ CM Khèi 4T BGH vµ tæ CM Tæ trëng C« YÕn CM vµ GV giái Th¸ng 12 D¹y mÉu tæ nhµ trÎ 1 H§ vµ Tæ Toµn gi¸o BGH & c¸c gi¸o tuÇn 1&2 MG 2 H§ viªn viªn d¹y mÉu TuÇn 4 Tæ chøc héi th¶o trao ®æi nh÷ng Toµn kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh ®ång thùc hiÖn kÕ ho¹ch viªn héi Tæ CM BGH vµ gi¸o gi¸o viªn - Khi lªn kÕ ho¹ch cô thÓ trong n¨m hµng th¸ng ngêi phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i ®a vµo vµ chØ ®¹o thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch ®Ò ra cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¶ thi - lu«n t×m c¸c biÖn ph¸p phï hîp thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra trong th¸ng nÕu cã nh÷ng biÕn ®æi cã thÓ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch ®ã cho phï hîp ®iÒu kiÖn nhµ trêng. KÕt hîp víi viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®ã th× cÇn tham mu víi nhµ trêng vÒ kinh phÝ ®Ó tæ chøc vµ kinh phÝ båi dìng cho nh÷ng gi¸o viªn cã tham luËn hoÆc d¹y mÉu. Nh vËy th× kÕ ho¹ch ®Æt ra sÏ thùc hiÖn ®¹t kÕt qu¶ cao. * BiÖn ph¸p 2: Tham mu víi nhµ trêng mua tµi liÖu, c¸c phÇn mÒm vÒ GDMN, tæ chøc häc tin häc ®Ó gi¸o viªn biÕt vËn dông nh÷ng phÇn mÒm ®ã vµo qu¸ tr×nh d¹y häc. - §Ó gi¸o viªn n©ng cao ®îc chÊt lîng gi¶ng d¹y th× BGH ph¶i biÕt ®Çu t cho chuyªn m«n, mua c¸c tµi liÖu tham kh¶o, c¸c phÇn mÒm tin häc ®Ó gi¸o viªn biÕt vËn dông vµo c¸c ho¹t ®éng cña líp, nèi m¹ng Internet. T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®îc nghiªn cøu nh÷ng tµi liÖu ®ã nh tæ chøc sinh ho¹t chuyªn m«n, truy cËp nh÷ng th«ng tin trªn m¹ng vÒ GDMN, mét tuÇn mçi líp 2 c« th× bè trÝ cho mçi gi¸o viªn 1 buæi ®Ó nghiªn cøu tµi liÖu. Nh vËy th× gi¸o viªn sÏ cËp nhËt ®îc nh÷ng ®æi míi, vµ biÕt vËn dông c¸c trß ch¬i gîi ý, nh÷ng ho¹t ®éng gîi ý ®Ó ®a vµo thùc hiÖn ë nhãm líp 4 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u m×nh. BiÖn ph¸p nµy ®· gióp cho gi¸o viªn n©ng cao ®îc rÊt nhiÒu vÒ chuyªn m«n ®Æc biÖt lµ ph¬ng ph¸p ®æi míi. VD: N¨m häc nµy chóng t«i ®· tæ chøc ®îc phßng ho¹t ®éng Kisdmart ngoµi nh÷ng giê häc theo lÞch cña c¸c líp chóng t«i t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c gi¸o viªn khai th¸c c¸c phÇn mÒm trong ch¬ng tr×nh ®Ó ®a vµo gi¶ng d¹y, còng nh nh÷ng gi¸o viªn cha biÕt vÒ tin häc chuyªn m«n tæ chøc híng dÉn vµo thø 7 hµng tuÇn ®Ó gi¸o viªn sö dông m¸y còng nh khai th¸c c¸c phÇn mÒm mét c¸ch cã hiÖu qu¶ néi dung nµy gi¸o viªn rÊt ®ång t×nh tham gia hëng øng. Mét ®iÒu rÊt ®¸ng phÊn khëi lµ n¨m häc 2006 chØ cã 3 gi¸o viªn biÕt sö dông m¸y vi tÝnh ®Õn nay cã 20/30 §/C biÕt sö dông m¸y vµ thùc hiÖn ®îc c¸c giê ho¹t ®«ng trong ch¬ng tr×nh Kisdmart ®Ó d¹y trÎ. * BiÖn ph¸p 3: Tæ chøc c¸c tiÕt d¹y mÉu ®Ó nh©n ra diÖn réng. Hµng th¸ng theo kÕ ho¹ch ®· lªn ®Çu n¨m t«i tiÕn hµnh tæ chøc c¸c tiÕt d¹y mÉu. C¸c bé m«n mçi th¸ng 2 - 3 tiÕt d¹y vµ ho¹t ®éng. TiÕt d¹y mÉu chóng t«i båi dìng gãp ý kÕ ho¹ch d¹y cho gi¸o viªn vµ chuÈn bÞ tèt ®å dïng ®å ch¬i sau ®ã tæ chøc d¹y ®Ó rót kinh nghiÖm. VD: Theo kÕ ho¹ch ®· dù kiÕn c¸c tiÕt d¹y mÉu hµng th¸ng vµ th«ng qua ®Ó gi¸o viªn n¾m b¾t ®îc, chuÈn bÞ tèt ; tríc khi d¹y mÉu t«i bè trÝ cho gi¸o viªn d¹y chuÈn bÞ gi¸o ¸n vµ ®a ra tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c thµnh viªn trong héi ®ång chuyªn m«n sau ®ã cho gi¸o viªn chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®a ra trong kÕ ho¹ch vµ tæ chøc d¹y ®Ó rót kinh nghiÖm. Sau c¸c tiÕt d¹y chóng t«i cho tÊt c¶ gi¸o viªn ®îc tham kh¶o l¹i nh÷ng gi¸o ¸n ®ã vµ rót kinh nghiÖm vµ ®iÒu chóng ta ®¸ng lu ý ë biÖn ph¸p nµy lµ chóng t«i kh«ng cho d¹y tríc (D¹y thö) chØ cho lµm quen mét sè trß ch¬i khi cÇn thiÕt, bëi v× khi chóng ta d¹y thö th× mét yªu cÇu cña ph¬ng ph¸p ®æi míi lµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ dùa vµo trÎ chø c« gi¸o chØ lµ mét phÇn vÒ ph¬ng ph¸p nÕu chóng ta d¹y tríc ®Õn khi dù giê th× rÊt khã ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trªn trÎ, gi¸o viªn dù giê ®Ó häc tËp còng kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ cao, v× vËy khi tæ chøc d¹y mÉu chóng t«i chØ gãp ý trªn kÕ ho¹ch cña gi¸o viªn lµ chÝnh. 5 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u - BiÖn ph¸p nµy gióp cho gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y cã thªm nh÷ng kinh nghiÖm trong chuyªn m«n vµ nh÷ng gi¸o viªn ®îc dù giê häc tËp ®îc ë ®ång nghiÖp rÊt nhiÒu. - Vµo ®Çu n¨m häc t«i x©y dùng kÕ ho¹ch c¸c tiÕt d¹y mÉu c¸c th¸ng trong n¨m, cho gi¸o viªn tù ®¨ng ký c¸c tiÕt d¹y mÉu v× vËy gi¸o viªn rÊt thÝch tham gia d¹y mÉu. Nh÷ng gi¸o viªn tham gia d¹y mÉu th× rót ®îc nhiÒu kinh nghiÖm nhê sù gãp ý cña héi ®ång chuyªn m«n, c¸c ®ång nghiÖp. BiÖp ph¸p nµy ®· gióp cho ®éi ngò gi¸o viªn biÕt vËn dông ph¬ng ph¸p bé m«n, thay ®æi h×nh thøc d¹y phï hîp ®iÒu kiÖn cô thÓ tõng n¨m, tõng ho¹t ®éng vµ ®iÒu kiÖn cña nhãm líp m×nh. V× vËy ®éi ngò gi¸o viªn hÇu hÕt ®· n¾m v÷ng ph¬ng ph¸p ®æi míi thùc hiÖn rÊt ®Òu c¸c bé m«n vµ ho¹t ®éng. * BiÖn ph¸p 4: Tæ chøc cho gi¸o viªn chia sÎ víi nhau vÒ chuyªn m«n. Trêng chóng t«i ®· tæ chøc c¸c buæi héi th¶o ®Ó cho gi¸o viªn nªu lªn nh÷ng kinh nghiÖm hay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn m«n vµ cïng chia sÎ víi nhau nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. - Khi tæ chøc héi th¶o nh÷ng gi¸o viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n ®¨ng ký ®Ó chuÈn bÞ néi dung trao ®æi tríc héi th¶o, khi gi¸o viªn ®ã lªn b¸o c¸o, gi¸o viªn ë díi chuÈn bÞ c¸c c©u hái còng nh ý kiÕn chia sÎ cña c¸ nh©n ®Ó gi¸o viªn ®îc häc tËp lÉn nhau. Trong viÖc lËp kÕ ho¹ch c¸c nhãm líp hay tõng ®é tuæi trêng chóng t«i ®· tËp hîp tõng tæ l¹i vµ cho gi¸o viªn cïng th¶o luËn vÒ dù kiÕn kÕ ho¹ch chñ ®Ò cña BGH vµ tæ CM, mçi gi¸o viªn ®a ra ý kiÕn bæ sung cña m×nh ®Ó kÕ ho¹ch thùc hiÖn phï hîp h¬n trªn líp. Thùc hiÖn víi biÖn ph¸p nµy gi¸o viªn chóng t«i ®· biÕt lËp kÕ ho¹ch cho c¸c chñ ®Ò vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ë tõng líp cã hiÖu qu¶. VD: Trong th¸ng 9 t«i cã kÕ ho¹ch ®Ó tæ trao ®æi vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ë nhãm líp m×nh; Gi¸o viªn trêng chóng t«i hÇu hÕt ®· biÕt ®îc c¸ch lËp kÕ ho¹ch nhng kÕ ho¹ch ®a vµo lµm thÕ nµo phï hîp víi trÎ ë nhãm líp ®ã vµ phï hîp c¸c ®iÒu kiÖn nh CSVC, tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng cña gi¸o viªn th× gi¸o viªn cha thËt sù tù tin v× thÕ t«i tæ chøc héi th¶o trao ®æi víi nhau vÒ kÕ ho¹ch cña líp m×nh. Khi héi th¶o chóng t«i tæ chøc chia ra 6 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u tõng khèi, tõng ®é tuæi ph©n c«ng mçi khèi lµ mét tæ trëng hoÆc HPCM phô tr¸ch, cho gi¸o viªn tr×nh bµy kÕ ho¹ch cña m×nh vµ sau ®ã ý kiÕn chia sÎ cña tõng c¸ nh©n trong tæ vÒ kÕ ho¹ch chñ ®Ò mµ ®ång nghiÖp nªu ra néi dung nµo hay nªn thùc hiÖn néi dung nµo cha phï hîp vµ sau ®ã lµ ý kiÕn chia sÎ cña BGH, tæ chuyªn m«n ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt thùc hiÖn kÕ ho¹ch, HoÆc héi th¶o trao ®æi kinh nghiÖm vÒ chuyªn m«n chóng t«i bè trÝ cho nh÷ng gi¸o viªn nßng cèt cã nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y trao ®æi nh÷ng kinh nghiÖm hay trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn m«n nh t¹o m«i trêng, tæ chøc ho¹t ®éng gãc, rÌn thãi quen nÒ nÕp, ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c bé m«n ……. Qua c¸c buæi héi th¶o gi¸o viªn ®îc häc tËp kinh nghiÖm lÉn nhau v× vËy chÊt lîng gi¸o viªn trong n¨m häc 2007 - 2008 t¬ng ®èi ®ång ®Òu. ThÓ hiÖn qua c¸c ®ît thao gi¶ng hµng th¸ng còng nh kiÓm tra chÊt lîng cuèi n¨m sè tiÕt d¹y vµ ho¹t ®éng ®¹t lo¹i kh¸, giái chiÕm tû lÖ cao h¬n c¸c n¨m tríc. * BiÖn ph¸p 5: VËn dông vµ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc s¸ng t¹o cña gi¸o viªn. - Ngêi qu¶n lý ph¶i thay ®æi c¸ch nh×n nhËn ®¸nh gi¸ gi¸o viªn, kh«ng gãp ý mét c¸ch cøng nh¾c, ¸p ®Æt sau khi dù giê th¨m líp gi¸o viªn. CÇn khuyÕn khÝch gióp ®ì gi¸o viªn, chø kh«ng nªn lóc nµo còng phª b×nh ¸p ®Æt gi¸o viªn lµm theo ý cña m×nh th× kh«ng ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o ë gi¸o viªn. VD: Khi ®Õn dù giê th¨m líp - thÊy gi¸o viªn lµm ®îc mét ®å ch¬i, v× ngêi qu¶n lý cha hiÓu ý tëng gi¸o viªn nªn ®· phª b×nh ®å dïng nµy cha ®Ñp, trang trÝ ®Ó nh thÕ nµy lµ kh«ng phï hîp. Mµ nªn hái ý tëng gi¸o viªn lµm ®å dïng ®ã ®Ó lµm g× ? Tõ ®å dïng nguyªn vËt liÖu nµy th× ®ång chÝ khai th¸c ®îc c¸i g× ë trÎ vµ sau ®ã ngêi qu¶n lý nªn chia sÎ thªm cïng gi¸o viªn ®Ó gi¸o viªn tiÕn hµnh häat ®éng ®ã tèt h¬n. hay khi dù giê gi¸o viªn th× kh«ng nªn gãp ý buéc gi¸o viªn ph¶i theo ph¬ng ph¸p cña m×nh mµ nªn ®a ra nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó gi¸o viªn tham kh¶o mµ lùa chän cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ trÎ ë nhãm líp ®ã. 7 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u Nh vËy ph¸t huy ®îc tÝnh tÝch cùc ë gi¸o viªn vµ gi¸o viªn tù tin h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng kÕt qu¶ ®¹t ®îc sÏ cao h¬n. Gi¸o viªn tù tin h¬n khi thiÕt kÕ hay thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tõ ®ã chÊt lîng sÏ ®îc n©ng lªn. BiÖn ph¸p nµy ®· gióp cho ®éi ngò gi¸o viªn rÊt tù tin khi ®îc chuyªn m«n dù giê vµ lu«n mong muèn ®îc dù giê ®Ó tr×nh ®é, n¨ng lùc chuyªn m«n ®îc n©ng lªn. Lµ ngêi qu¶n lý chóng ta ph¶i s¾p xÕp kÕ ho¹ch cho khoa häc vµ thêng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc dù giê ®Ó båi dìng chuyªn m«n cho ®éi ngò cã nh vËy th× chÊt lîng ®éi ngò míi tèt ®îc. * BiÖn ph¸p 6: Tham mu víi nhµ trêng quan t©m ®Õn chÕ ®é chÝnh s¸ch cho gi¸o viªn vµ ®Çu t ®å dïng d¹y häc kÞp thêi. Lµ ngêi qu¶n lý phô tr¸ch chuyªn m«n t«i lu«n cã kÕ ho¹ch tham mu víi nhµ trêng ®éng viªn gi¸o viªn kÞp thêi. Nh÷ng gi¸o viªn tham gia héi th¶o, tham gia d¹y mÉu hay nh÷ng gi¸o viªn cã s¸ng kiÕn hay, s¸ng t¹o trong trang trÝ lµm ®å dïng, ®å ch¬i th× chóng t«i ®éng viªn kÞp thêi b»ng tinh thÇn, b»ng vËt chÊt ®Ó gi¸o viªn lµm tèt h¬n vµ phÊn khëi h¬n. Qua c¸c ®ît trang trÝ, lµm ®å dïng ®å ch¬i, chóng t«i ph¸t ®éng gi¸o viªn nÕu gi¸o viªn nµo cã s¸ng kiÕn hay lµm tèt vµ ®Òu cã thëng. VD: Hµng th¸ng chóng t«i tæ chøc d¹y mÉu t«i ®· tham mu víi nhµ trêng cho gi¸o viªn phÇn kinh phÝ mua ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho tiÕt d¹y ®ã ngoµi ra mçi tiÕt d¹y hoÆc ho¹t ®éng båi dìng 30.000® cho gi¸o viªn tham gia d¹y. Hay nhµ trêng ph¸t ®éng trang trÝ líp vµ chÊm ®iÓm, ngoµi sù s¸ng t¹o cña gi¸o viªn th× chóng t«i hç trî cho mçi líp mçi chñ ®Ò lµ 30.000® ®Ó trang trÝ. Nhµ trêng thëng cho gi¸o viªn kÞp thêi v× vËy gi¸o viªn rÊt tÝch cùc trong viÖc gi¶ng d¹y lµm ®å dïng ®å ch¬i. Bëi vËy c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n ë trêng chóng t«i rÊt cã phong trµo, ®îc mäi ngêi còng nh ban gi¸m hiÖu ghi nhËn. - KhuyÕn khÝch häc tËp chuyªn m«n, cho gi¸o viªn ®i häc tËp chuyªn m«n nhµ trêng hç trî kinh phÝ kÞp thêi khi gi¸o viªn ®i häc tËp vÒ. BiÖn ph¸p nµy còng gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng chuyªn m«n ®éi ngò rÊt râ nÐt v× ®· ®éng viªn gi¸o viªn tÝch cùc, s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng chuyªn m«n. IV. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: 8 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o chuyªn m«n vËn dông nh÷ng biÖn ph¸p trªn tõ n¨m 2005 trêng chóng t«i ®îc chØ ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ch¨m sãc gi¸o dôc mÇm non míi ®Õn nay ®îc 3 n¨m chÊt lîng ®éi ngò ®îc n©ng lªn thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ sau. T T 1 2 3 4 5 6 Néi dung Gi¸o viªn chñ ®éng lªn KH cho líp m×nh Gi¸o viªn d¹y s¸ng t¹o theo ph¬ng ph¸p ®æi míi Sè GV d¹y giái cÊp huyÖn Sè gi¸o viªn d¹y giái cÊp tØnh ChÊt lîng tiÕt d¹y ®¹t TB ®îc ®oµn thanh tra CM dù Hå s¬ xÕp lo¹i kh¸ trë lªn N¨m 2005 Tû lÖ N¨m 2006 Tû lÖ N¨m 2007 Tû lÖ 5/30 16,6% 15 50% 25/30 83,3% 10/30 33,3% 18 60% 25/30 83,3% 8/30 26,6% 14 46,6 16/30 53,3% 3/30 10% 3 10% 5/30 16,6% 7/ 30 23,3% 3 10% 1/30 3,3% 93,3% 29/30 96,6% 27/30 90% 28/30 N¨m häc 2007 - 2008 trêng ®îc ®ãn ®oµn kiÓm tra Vô Gi¸o dôc MÇm non, Së gi¸o dôc ®µo t¹o NghÖ An ®¸nh gi¸ vÒ chÊt lîng chuyªn m«n thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. KÕt qu¶ ®îc Vô ®¸nh gi¸ h¬n h¼n n¨m 2005 2006. Gi¸o viªn n¾m v÷ng ®îc ph¬ng ph¸p d¹y ®æi míi, biÕt lËp kÕ ho¹ch phï hîp, biÕt ®¸nh gi¸ trÎ ®Ó ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch vµ biÕt vËn dông m«i trêng ë líp cho trÎ ho¹t ®éng, chÊt lîng chuyªn m«n ë gi¸o viªn ®îc n©ng lªn v× vËy nÒ nÕp, chÊt lîng c¸c líp thÓ hiÖn qua ®ît kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ cuèi n¨m ®Òu ®¹t kÕt qu¶ cao. Tû lÖ bÐ ch¨m ngoan häc giái chiÕm 70% sè ch¸u trong toµn trêng. V. Bµi häc kinh nghiÖm. §Ó n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò ë trêng MÇm non, ngêi qu¶n lý ®Æc biÖt lµ ngêi phô tr¸ch chuyªn m«n ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng cô thÓ vµo ®Çu n¨m häc ®Ó nhµ trêng biÕt ®îc kÕ ho¹ch ®Ó ®Çu t t¹o ®iÒu kiÖn cho chuyªn m«n ho¹t ®éng theo th¸ng. - T¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®îc nghiªn cøu tµi liÖu t×m hiÓu, chia sÎ víi nhau trong chuyªn m«n. - Cã kÕ ho¹ch th¨m líp dù giê båi dìng cho gi¸o viªn míi ra trêng, nh÷ng gi¸o viªn h¹n chÕ vÒ chuyªn m«n. 9 S¸ng kiÕn kinh nghiÖm " mét sè biÖn ph¸p båi dìng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò" NguyÔn ThÞ H¶i YÕn HiÖu Phã Tr¬ng mÇm Non thÞ TrÊn DiÔn Ch©u - Tham mu nhµ trêng bè trÝ cho gi¸o viªn giái kÌm gi¸o viªn míi, hay gi¸o viªn cßn yÕu chuyªn m«n ®øng cïng mét líp víi gi¸o viªn giái ®Ó häc tËp lÉn nhau vÒ chuyªn m«n. - §éng viªn kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn cã nh÷ng s¸ng t¹o trong chuyªn m«n vµ biÕt ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o ®ã cña gi¸o viªn, mua tµi liÖu tham kh¶o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho gi¸o viªn ®îc nghiªn cøu häc tËp vÒ chuyªn m«n. - Quan t©m ®Õn häc båi dìng thêng xuyªn, ë néi dung nµy còng rÊt bæ Ých trong viÖc n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò. Tæ chøc héi th¶o trao ®æi kinh nghiÖm, còng nh chia sÎ nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸o viªn ®îc häc tËp lÉn nhau rÊt nhiÒu. Hµng n¨m cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong c«ng t¸c båi dìng gi¸o viªn vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Ò ra mét c¸ch khoa häc. §éng viªn gi¸o viªn ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi. Ngêi qu¶n lý ph¶i thêng xuyªn dù giê ®Ó båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn. Trªn ®©y lµ nh÷ng biÖn ph¸p mµ trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiÖn chuyªn m«n t«i ®· ¸p dông vµ chÊt lîng chuyªn m«n ®éi ngò ë trêng mÇm non ThÞ TrÊn ®îc n©ng lªn râ nÐt. RÊt mong c¸c ®ång chÝ trong héi ®ång khoa häc gãp ý vµo b¶n s¸ng kiÕn trªn ®Ó cïng chØ ®¹o n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn ë trêng MÇm non hiÖn nay ®¸p øng víi ch¬ng tr×nh ®æi míi. Ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2008 Ngêi viÕt NguyÔn ThÞ H¶i YÕn 10
- Xem thêm -