Tài liệu Bìa cặp hồ sơ

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 112 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc --------***-------- CẶP HỒ SƠ GIÁO VIÊN NĂM HỌC: 2014 – 2015 Họ và tên: Lê Thị Thu Chức vụ: Giáo viên nhà trẻ Đơn vị: Trường mầm non Quảng Tâm CẶP HỒ SƠ GỒM: 1. Sổ tổng hợp nhóm lớp 2. Sổ theo dõi chất lượng về GD - SK - chuyên đề trẻ nhà trẻ 3. Sổ soạn bài (KH chủ đề, KH tuần, KH ngày) 4. Sổ tích lũy kinh nghiệm 5. Kế hoạch các hoạt động Đông Vũ,ngày 14 tháng 3 năm 2013 §iÖn Biªn, th¸ng 5 n¨m 2010 bé gi¸o dôc & ®µo t¹o Trêng §¹i häc S ph¹m TDTT Hµ Néi Khoa gi¸o dôc thÓ chÊt Bµi tiÓu luËn [ Ngêi thùc hiÖn: TrÇn v¨n thêng Líp: k6c - tdtt N¨m häc: 2008 - 2009 SÇm S¬n, ngµy 16 th¸ng 03 n¨m 2009 Trêng ®¹i häc quèc gia hµ néi Trêng ®¹i häc khxh & nh©n v¨n -------- B¸o c¸o thùc tËp Đề tài: HiÖu qu¶ chuyÓn ®æi c¬ cÊu ngµnh nghÒ Cña ngêi ngêi d©n ven biÓn Th«n trung chÝnh – x· qu¶ng c – tx. SÇm s¬n GV híng dÉn: TS. Mai ThÞ Kim Thanh Häc viªn : Qu¸ch V¨n Qu¶ng Líp : XHH K50 – Thanh Ho¸ Kho¸ häc : 2005 - 2010 Thanh Ho¸, th¸ng 7 n¨m 2009 ®oµn thanh niªn céng s¶n hå chÝ minh ------  ------ B¸o c¸o tæng kÕt cña chi ®oµn c«ng ty kh¸ch s¹n dl-dv c«ng ®oµn thanh ho¸ t¹i ®¹i héi lÇn thø II nhiÖm kú 2009 - 2011 Th¸ng 11 n¨m 2009 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐỊA LÝ -------- ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN Đề tài: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ NGÔN NGỮ BẢN ĐỒ CỦA CÁC LƯỢC ĐỒ TRONG SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 12 PHÂN BAN SO VỚI SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÝ 12 CẢI CÁCH CŨ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths. Nguyễn Thuý Vinh Phạm Thị Hương Lớp: Địa 4A K 12 A 1 N : 1 9 - ùm 2 0 0 2 ng K T h aá hö n T ñm . g i KS c oå 9 ha TNAM V IÏ Å h aá 9 P LH PN ho Ï C TRIÏ U ÅS Ú N NG P TRÛÚ Â .T. HB T. AM ÍM I Ï I VIÏ TÅ NA M OH BAà I NÖ NG DÊ N Å HÖ ÅT N X A Ä Ö IÅ V H M C ÊN TÖ Q Å T TR Å Í U Ë Ö Ù VI ÏÅT NA M Å N =====  ===== ¬ Bµi dù thi T×m hiÓu c«ng ®oµn viÖt nam 80 n¨m – nh÷ng chÆng ®êng lÞch sö Ngêi thùc hiÖn: T« ThÞ Thuû Chøc vô: Gi¸o viªn §¬n vÞ:Trêng tcn Th¬ng m¹i - Du LÞch Thanh Ho¸ N¨m häc: 2008 - 2009 Thanh Ho¸, th¸ng 5n¨m 2009 liªn ®oµn lao ®éng tØnh thanh ho¸ Liªn ®oµn lao ®éng thÞ x· SÇm S¬n =====  ===== Bµi dù thi t×m hiÓu 80 n¨m lÞch sö c«ng ®oµn viÖt nam (Theo Q§sè 10 ngµy 07/4/2009 cña L§L§ thÞ x· SÇm S¬n) Ngêi viÕt bµi: C«ng ®oµn c¬ së: Ph¹m V¨n §ång khèi d©n së v¨n ho¸ th«ng tin trung t©m v¨n ho¸ - th«ng tin =====  ===== Tµi liÖu Híng dÉn du lÞch sÇm s¬n N¨m 2009 K 12 A 1 N : 1 9 - ùm 2 0 0 2 ng K T h aá hö n T ñm . g i KS c å 9 ha TNAM V IÏ Å ho aá 9 P LH PN ho Ï C TRIÏ U ÅS Ú N NG P TRÛÚ Â .T. HB T. AM ÍM I Ï I VIÏ TÅ NA M OH BAà I NÖ NG DÊ N Å HÖ ÅT N X A Ä Ö IÅ V H M C ÊN TÖ Q Å T TR Å Í U Ë Ö Ù VI ÏÅT NA M Å N
- Xem thêm -