Tài liệu Bao cao tong ket 4 nam tu tuong ho cm

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 100 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

§¶ng bé x· Qu¶ng T©m Chi bé trêng mÇm non §¶ng céng s¶n viÖt nam B¸o c¸o Qu¶ng T©m, ngµy 8/10/2010 Tæng kÕt 4 n¨m Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå chÝ minh Thùc hiÖn chØ thÞ 06- CT/TW ngµy 07/11/2006 cña BCH TW §¶ng vÒ viÖc tæ chøc cuéc vËn ®éng “ Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch cña Ban chØ ®¹o cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” cña HuyÖn uû Qu¶ng X¬ng vµ BC§ thùc hiÖn cuéc vËn ®éng cña §¶ng bé x· Qu¶ng T©m. Sau 4 n¨m tæ chøc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng chi bé trêng MÇm non ®¸nh gi¸ tæng kÕt qu¸ tr×nh thùc hiÖn nh sau: I. Tæ chøc qu¸n triÖt, häc tËp nghiªn cøu c¸c chuyªn ®Ò vÒ t tëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. ViÖc tæ chøc qu¸n triÖt, häc tËp, nghiªn cøu c¸c chuyªn ®Ò vÒ t tëng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh, chi bé ®· x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn g¾n víi nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ®¬n vÞ, x©y dùng c¸c tiªu chÝ thi ®ua g¾n víi tiªu chuÈn ®¹o ®øc, lèi sèng cña nhµ gi¸o trong giai ®o¹n hiÖn nay. Tæ chøc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó CB §¶ng viªn, gi¸o viªn ®îc häc tËp c¸c chuyªn ®Ò, thùc hiÖn vµ tæ chøc héi th¶o víi néi dung “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”, tõ ®ã n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn th¸i ®é trong c«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n ®Æc biÖt lµ nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ. Sau khi ®îc häc tËp mçi chuyªn ®Ò, mäi c¸n bé §¶ng viªn trong chi bé ®Òu cã bµi thu ho¹ch vµ liªn hÖ néi dung chuyªn ®Ò ®ã víi thùc tÕ viÖc m×nh ®ang ®îc ph©n c«ng ®¶m nhiÖm vµ cã ®Þnh híng cho thêi gian tiÕp theo. §ång thêi hµng n¨m ®Òu cã c¸c tiªu chÝ thi ®ua ®Ó mäi CB §¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn ®îc ®¨ng ký thùc hiÖn vµ cã ®¸nh gi¸ khen chª theo n¨m häc. II. Nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc cña ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn, gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cuéc vËn ®éng. Tõ viÖc ®îc häc tËp tõng chuyªn ®Ò theo ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch cña BCH §¶ng bé vµ cô thÓ ho¸ ë tõng phong trµo thi ®ua cña chi bé nhµ trêng nh cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy c« gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o” hay phong trµo thi ®ua “X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”…TÊt c¶ c¸c §¶ng viªn, gi¸o viªn trong nhµ trêng còng nh c¸n bé nh©n viªn tr¹m y tÕ hëng øng tÝch cùc, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c, say sa t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp, nhiÒu ®ång chÝ con cßn nhá, gia ®×nh khã kh¨n nhng vÉn b¸m trêng, b¸m líp mÆc dï víi ®ång l¬ng Ýt ái trong thêi buæi gi¸ c¶ thÞ trêng bÊt æn ®Þnh nhng cã thÓ kh¶ng ®Þnh r»ng ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn chi bé trêng MÇm non ®· thÊm nhuÇn t tëng cña B¸c kh«ng ngõng vît khã, phÊn ®Êu v¬n lªn ®¹t nh÷ng thµnh tÝch cao trong nhiÖm vô ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ MÇm non gãp phÇn x©y dùng cho chi bé lu«n gi÷ “Trong s¹ch v÷ng m¹nh” nhiÒu n¨m liÒn. III. Nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ sau 4 n¨m thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” Chi bé ®· ®Ò ra nhiÖm vô vµ biÖn ph¸p cô thÓ cho tõng ®ît häc tËp t tëng cña Ngêi, ®ång thêi thùc hiÖn nghiªm tóc, cã chÊt lîng c¸c buæi sinh ho¹t chi bé hµng th¸ng, §¶ng bé theo ®Þnh k×. Thùc hiÖn tèt nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, n©ng cao tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh trong sinh ho¹t vµ ho¹t ®éng cña mäi §¶ng viªn, gi¸o viªn, ®Ó hä hiÓu râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong céng ®ång. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy tríc tiªn c¸c ®ång chÝ cÊp uû chi bé, Ban gi¸m hiÖu nhµ trêng ph¶i x©y dùng ®îc mèi ®oµn kÕt thèng nhÊt, tËp trung trÝ tuÖ x©y dùng nghÞ quyÕt chi bé phï hîp víi thùc tÕ cña ®¬n vÞ vµ ®Þa ph¬ng vµ cã tÝnh kh¶ thi; x©y dùng tiªu chÝ thi ®ua ®Ó CBGVNV ®¨ng ký ngay tõ ®Çu c¸c n¨m vµ chØ ®¹o theo tõng khèi nhãm, tËp thÓ. §Ó thùc hiÖn ®îc nghÞ quyÕt chi bé, nhiÖm vô chuyªn m«n cña nhµ trêng th× ph¶i nãi ®Õn lùc lîng ®éi ngò §¶ng viªn, gi¸o viªn, nh©n viªn. V× vËy BGH nhµ trêng, l·nh ®¹o tr¹m y tÕ ph¶i biÕt lùa chän ®óng ngêi, ph©n c«ng ®óng viÖc, sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng, n¨ng lùc chuyªn m«n, ®iÒu kiÖn gia ®×nh… cã nh vËy míi ph¸t huy ®îc trÝ tuÖ vµ tÝnh tÝch cùc cña ®éi ngò gi¸o viªn, nh©n viªn vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i thùc hiÖn tèt qui chÕ d©n chñ ë c¬ së, ®¶m b¶o tÝnh ®oµn kÕt thèng nhÊt trong ®¬n vÞ. 1. Tr¹m y tÕ: Trong nh÷ng n¨m qua tr¹m y tÕ ®· thùc hiÖn nghiªm tóc 10 chuÈn ®èi víi y tÕ c¬ së. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ch¨m sãc SK ban ®Çu cho nh©n d©n. 100% trÎ em díi 5 tuæi vµ phô n÷ cã thai ®îc tiªm chñng vµ uèng ®Çy ®ñ v¸c xin phßng bÖnh. C«ng t¸c d©n sè kÕ ho¹ch ho¸ G§ ®· ®îc quan t©m nh hµng n¨m ®Òu cã më ®ît h¹nh phóc, ®Æt vßng tr¸nh thai… C«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh ®· ®îc tr¹m y tÕ quan t©m chó träng, hµng n¨m ®Òu cã tõ 3000 – h¬n 3000 lît ngêi ®Õn kh¸m bÖnh t¹i tr¹m y tÕ (Riªng n¨m 2009 cã 3714 lît ngêi kh¸m bÖnh; ®iÒu trÞ ngo¹i tró 450 lît ngêi; ®iÒu trÞ néi tró 70 ngêi. Liªn tôc ®îc c¸c cÊp khen thëng. 2. Trêng MÇm non: NhiÖm vô cña nhµ trêng MN lµ ch¨m sãc, nu«i dìng vµ gi¸o dôc trÎ. Do ®ã muèn n©ng cao chÊt lîng CSGD trÎ th× ph¶i n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò (v× muèn cã trß giái ph¶i cã thÇy giái) v× vËy hµng n¨m nhµ trêng tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua nh»m n©ng cao chÊt lîng nh thao gi¶ng GVG, phong trµo lµm ®å dïng d¹y häc, ®å ch¬i, phong trµo viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, tæ chøc héi th¶o chuyªn m«n Trong 3 n¨m qua kÕt qu¶ cô thÓ nh sau: KÕt qu¶ SKKN trong 4 n¨m qua cô thÓ: CÊp trêng CÊp huyÖn CÊp tØnh N¨m häc Lo¹i Lo¹i Lo¹i Lo¹i Lo¹i Lo¹i Lo¹i Lo¹i Lo¹i A B C A B C A B C 2006-2007 7 5 6 2 2 7 2 2007-2008 7 5 5 2 4 4 2 1 2008-2009 7 5 4 3 2 2 4 1 2009-2010 8 6 4 5 3 ChÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn. BGH nhµ trêng lªn kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn chuyªn m«n vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò mét c¸ch nghiªm tóc nªn ®· ®¹t kÕt qu¶ nh sau: + BÐ ch¨m ®¹t: 98% + BÐ s¹ch: 100% + BÐ ngoan: 92% KÕt qu¶ chÊt lîng kh¶o s¸t: N¨m häc 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 ChÊt lîng Kh¸ giái 80,2 % 81,5 % 82,2 % 83,5 % Trung b×nh 18,8 % 15,5 % 12,8 % 12,8 % YÕu 0 0 0 0 ChÊt lîng ch¨m sãc nu«i dìng: Nhµ trêng ®· tæ chøc cho trÎ ¨n ë b¸n tró t¹i trêng, sè lîng trÎ ¨n ë b¸n tró ngµy cµng ®«ng. N¨m häc 2008 -2009 nhµ trêng ®· huy ®éng ®îc 382 ch¸u ®Õn trêng. Trong ®ã trÎ b¸n tró 325 ch¸u ®¹t 90% trÎ ®Õn trêng. KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy: N¨m häc 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 ChÊt lîng Kªnh A 88,5 % 90,2 % 91,5 % 92,7 % Kªnh B 11,5 % 9,8 % 8,5 % 7,3 % Kªnh C 0 0 0 0 N¨m häc 2006-2007 tham gia héi thi “BÐ khoÎ - bÐ ngoan” cÊp huyÖn vµ ®¹t gi¶i. 2 CST§ cÊp c¬ së ,cÊp tØnh. N¨m häc 2007- 2008 tham gia héi thi “ BÐ víi ho¹t ®éng t¹o h×nh vµ b¶o vÖ m«i trêng” ®¹t gi¶i ba cÊp huyÖn, vµ cã 2 GVG cÊp huyÖn2CST§ cÊp c¬ së ,cÊp tØnh. N¨m häc 2008- 2009 tham gia héi thi “ BÐ h¸t d©n ca” ®¹t gi¶i KK toµn ®éi, 1 gi¶i nh×; 1 gi¶i ba c¸ nh©n cÊp huyÖn, vµ cã 1 GVG cÊp huyÖn, 1CST§ cÊp c¬ së, 1CST§ cÊp tØnh. N¨m häc 2009- 2010 tham gia héi thi “ BÐ th«ng minh nhanh trÝ” ®¹t gi¶i nh× toµn ®oµn, 1 gi¶i nhÊt c¸ nh©n; 4 gi¶i KK c¸ nh©n cÊp huyÖn vµ cã 2 GVG cÊp huyÖn, 1CST§ cÊp c¬ së; 1GVG, 1CST§ cÊp tØnh. IV . Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ – Nguyªn nh©n vµ bµi häc kinh nghiÖm 1. Nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ: - ViÖc n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n nghiÖp vô, c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho tõng §¶ng viªn, gi¸o viªn cã lóc cßn cÇm chõng, cha cã chiÒu s©u. - Néi dung ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ nh §oµn Thanh niªn, C§… cßn cÇm chõng, cha cã bÒ næi. 2. Nguyªn nh©n: - Trong n¨m qua sè lîng ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn, chuyÓn c«ng t¸c, ®i häc n©ng b»ng do ®ã ®éi ngò GV liªn tôc thiÕu, rÊt khã kh¨n trong c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh. - Kinh phÝ cho c«ng ®oµn - §TN – Héi khuyÕn häc trang tr¶i vµo c¸c ho¹t ®éng cßn Ýt, do ®ã kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cha ®îc toµn diÖn. 3. Bµi häc kinh nghiÖm: Tõ thùc tiÔn l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña chi bé sau 4 n¨m ®· rót ra ®îc mét sè bµi häc kinh nghiÖm nh sau: - ë bÊt kú giai ®o¹n nµo, ®¬n vÞ nµo th× vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng gi÷ vÞ trÝ hÕt søc quan träng. - Thùc hiÖn tèt qui chÕ d©n chñ t¹i ®¬n vÞ lµ ®éng lùc thóc ®Èy vµ ph¸t triÓn cña ®¬n vÞ, ®ång thêi cã d©n chñ míi x©y dùng ®îc mèi ®oµn kÕt trong ®¬n vÞ. - Kh«ng ngõng x©y dùng ph¸t huy søc m¹nh cña sù ®oµn kÕt thèng nhÊt trong §¶ng, gi÷a §¶ng víi quÇn chóng nh©n d©n v× ®oµn kÕt lµ mÑ ®Î cña mäi thµnh c«ng. V. Mét sè nhiÖm vô thùc hiÖn cuéc vËn ®éng cña chi bé trong thêi gian tíi. TiÕp tôc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé toµn quèc lÇn thø X. TiÕp tôc tuyªn truyÒn n©ng cao ý thøc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”, §Æc biÖt lµ chuyªn ®Ò: “N©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, hÕt lßng, hÕt søc phông sù tæ quèc, phôc vô nh©n d©n”. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng bé c¸c cÊp vµ nghÞ quyÕt chi bé nhiÖm kú 2008 - 2011. Mäi c¸n bé §¶ng viªn tiÕp tôc kh«ng ngõng häc tËp phÊn ®Êu v¬n lªn thùc hiÖn tèt di chóc cña Ngêi, tin tëng s©u s¾c vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc. CÊp uû chi bé, BGH nhµ trêng , c¸n bé tr¹m y tÕ t¨ng cêng c«ng t¸c tù häc tù båi dìng n©ng cao vai trß l·nh ®¹o, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi tËp thÓ chi bé,víi céng ®ång ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc, thùc hiÖn tèt h¬n n÷a qui chÕ d©n chñ ë c¬ së, kh«ng ngõng x©y dùng mèi ®oµn kÕt thèng nhÊt trong chi bé nhµ trêng, n©ng cao chÊt lîng CS søc khoÎ ban ®Çu cho nh©n d©n vµ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i dìng vµ GD trÎ, x©y dùng chi bé nhµ trêng ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. Thay mÆt cÊp uû chi bé BÝ th NguyÔn ThÞ H¬ng
- Xem thêm -