Tài liệu Báo cáo tổng hợp ý kiến

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

§¶ng bé trung ®oµn 762 ®¶ng uû tiÓu ®oµn 40 * Sè...../BC-§U §¶ng céng s¶n viÖt nam Thanh Hãa, Ngµy 24 th¸ng 03 n¨m 2015 b¸o c¸o Tæng hîp ý kiÕn tham gia vµo c¸c dù th¶o v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi xII cña ®¶ng vµ ®¹i héi ®¶ng bé qu©n sù tØnh lÇn thø xiII C¨n cø vµo híng dÉn sè 1068/HD-CT ngµy 02/4/2015 cña phßng ChÝnh trÞ Bé CHQS Thanh ho¸ vÒ viÖc tæng hîp ý kiÕn tham gia vµo dù th¶o v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi §¶ng bé qu©n sù tØnh lÇn thø XIII. §¹i héi §¶ng bé TiÓu ®oµn tiÕn hµnh vµo ngµy 24/3/2015 ®· ®îc nghe ®/c Hµ Quang Hng tr×nh bµy dù th¶o v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi XII vµ §¹i héi §¶ng bé Qu©n sù TØnh lÇn thø XIII tríc ®¹i héi. Víi tinh thÇn ph¸t huy d©n chñ tËp thÓ, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña tõng §¶ng viªn, ®¹i héi ®· th¶o luËn c¸c néi dung cô thÓ nh sau: PhÇn nhËn xÐt chung C¸c ý kiÕn th¶o luËn ®Òu nhÊt trÝ cao víi dù th¶o ®Ò c¬ng cña v¨n kiÖn tr×nh §¹i héi XII cña §¶ng vµ §¹i héi §¶ng bé qu©n sù tØnh lÇn thø XIII. C¸c v¨n kiÖn cã bè côc chÆt chÏ, l« gÝch, néi dung ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c râ rµng, ®¸nh gi¸ nghiªm tóc kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi 5 n¨m 2011 – 2015. ViÖc kiÓm ®iÓm 5 n¨m thùc hiÖn nghÞ quyÕt nhiÖm kú 20112015, ®ång thêi x¸c ®Þnh ph¬ng híng nhiÖm vô cô thÓ, ®Þnh híng chØ ®¹o râ rµng ®Ó c¸c tæ chøc §¶ng qu¸n triÖt, cô thÓ ho¸ trong viÖc l·nh ®¹o tæ chøc thùc hiÖn trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. VÒ tiªu ®Ò b¸o c¸o ®óng ®¾n, ®Çy ®ñ, râ rµng dÔ hiÓu. PhÇn thø nhÊt Th¶o luËn c¸c v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi XII cña §¶ng 1-Nhãm ý kiÕn tham gia th¶o luËn vÒ ®Ò c¬ng b¸o c¸o chÝnh trÞ tr×nh ®¹i héi XII cña §¶ng: Gåm cã 4 ý kiÕn. C¸c ý kiÕn nhÊt trÝ cao víi ®Ò c¬ng b¸o c¸o chÝnh trÞ, ®Ò cao phÇn ®¸nh gi¸ ®· th¼ng th¾n chØ ra nh÷ng yÕu kÐm, khuyÕt ®iÓm vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng yÕu kÐm, khuyÕt ®iÓm ®ã. NÒn kinh tÕ vît qua nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc, kinh tÒ vÜ m« c¬ b¶n æn ®Þnh, l¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ, duy tr× tèc ®é t¨ng trëng níc ta ®· ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. Trong 30 n¨m thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÒ x· héi 1986 – 2016 lµ giai ®o¹n ®Êt níc ta thùc sù ®Èy m¹nh CNH – H§H, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN vµ héi nhËp quèc tÕ (WTO) ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng. Cïng víi ®ã nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc trong 30 n¨m thùc hiÖn c¬ng lÜnh lµ to lín vµ cã ý nghÜ lÞch sö, ®Êt níc thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng cuéc ®æi míi, ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, bé mÆt cña ®Êt níc vµ ®êi sèng nh©n d©n cã nhiÒu thay ®æi, ®éc lËp chñ quyÒn vµ chÕ ®é XHCN ®îc gi÷ v÷ng, vÞ thÕ vµ uy tÝn cña ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng lªn. §¹i héi th¶o luËn biÓu quyÕt / = 100%. 2- Nhãm ý kiÕn vÒ c¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH Tõ khi thµnh lËp §¶ng n¨m 1930 ®Õn nay §CS ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng l©u dµi, gian khæ, vît qua mu«n vµn khã kh¨n, thö th¸ch vµ giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i. Víi nh÷ng th¾ng lîi ®· giµnh ®îc h¬n 85 n¨m qua níc ta trë thµnh mét quèc gia ®éc lËp, tù do, ph¸t triÓn theo con ®êng XNCH, cã vÞ thÕ ngµy cµng quan träng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong thêi kú níc ta qu¸ ®é lªn CNXH trong bèi c¶nh quèc tÕ cã nh÷ng biÕn ®æi to lín vµ s©u s¾c, CNXH ë Liªn X« vµ ®«ng ©u sôp ®æ lµ mét tæn thÊt lín ®èi víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi nhng ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®i theo con ®êng XHCN vµ vÉn kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng, tiÕn hµnh c¶i c¸ch, ®æi míi giµnh ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín tiÕp tôc ph¸t triÓn theo quy luËt tiÕn ho¸ cña lÞch sö loµi ngêi nhÊt ®Þnh sÏ tiÕn tíi CNXH, ®i lªn CNXH lµ kh¸t väng cña nh©n d©n ta, lµ sù l¹ chän ®óng ®¾n cña §CS ViÖt Nam vµ Chñ TÞch Hå ChÝ Minh. Víi nh÷ng ®Þnh híng lín vÒ ph¸t triÓn kinh tª, v¨n ho¸, x· héi, quèc phßng, an ninh, ®èi ngo¹i trong ®ã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã kinh tÕ Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, thùc hiÖn CNH – H§H ®Êt níc víi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô träng t©m. X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, ph¸t triÓn toµn diÖn g¾n gi¸o dôc vµ ®µo t¹o n©ng cao d©n trÝ, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc båi dìng nh©n tµi gãp phÇn quan träng x©y dùng nÒn v¨n ho¸ vµ con ngêi ViÖt nam. B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn, thèng nhÊt, toµn vÑn l·nh thæ cña tæ quèc, b¶o vÖ §¶ng, Nhµ níc, nh©n d©n vµ chÕ ®é XHCN. TiÕp tôc x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ níc ta lµ nhµ níc ph¸p quyÒn XHCN cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n, thÓ hiÖn vµ thùc hiÖn ý chÝ quyÒn lùc cña nh©n d©n do §CS ViÖt nam l·nh ®¹o. §¶ng lÊy CN M¸c – Lª Nin, t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng , kim chØ nam cho hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, §CS ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, l·nh ®¹o nhµ níc vµ x· héi, ®¶ng l·nh ®¹o b»ng c¬ng lÜnh, chiÕn lîc, c¸c ®Þnh híng vÒ chÝnh s¸ch vµ chñ tr¬ng lín . §¹i héi th¶o luËn biÓu quyÕt / = 100%. 3-Nhãm ý kiÕn th¶o luËn vÒ ®Ò c¬ng b¸o c¸o ph¬ng híng, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m (2016-2020) tr×nh ®¹i héi XII. Gåm cã 5 ý kiÕn. C¸c ý kiÕn ®Òu nhÊt trÝ cao víi néi dung dù th¶o tr×nh bµy vµ ®i s©u vµo phÇn nh÷ng nh÷ng biÖn ph¸p l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m (2016-2020) nh sau: §¶ng cÇn tËp trung l·nh ®¹o ng¨n chÆn, ®Èy lïi mét c¸ch quyÕt liÖt n¹n tham «, tham nhòng trong bé m¸y Nhµ níc nhÊt lµ trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. TÖ quan liªu, cöa quyÒn, ch¹y chøc, ch¹y téi, b»ng cÊp gi¶ trong ®éi ngò c«ng chøc ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô víi xu thÕ më cöa vµ héi nhËp. C¶i c¸ch m¹nh mÏ thñ tôc hµnh chÝnh, ®Èy m¹nh viÖc x©y dùng ph¸p luËt t¹o hµnh lang ph¸p lý cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh, c¹nh 2 tranh tÝch cùc, lµm ¨n theo ®óng ph¸p luËt. Ph¸t huy tèt tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. ChiÕn lîc tiÕp tôc ®Èy m¹nh CNH – H§H vµ ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc, x©y dùng níc ta trë thµnh níc c«ng nghiÖp theo ®Þnh híng XHCN, ®Êt níc ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng, ®· tho¸t ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ta ®îc c¶i thiÖn, quèc phßng an ninh ®îc gi÷ v÷ng, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh ®Êt níc cã nhiÒu thay ®æi, vÞ thÕ ®îc n©ng lªn t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng ®Ó ®Èy nhanh CNH – H§H ®Êt níc vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña nh©n d©n. Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo níc ta phÊn ®Êu c¬ b¶n trë thµnh níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh, ®ång thuËn, d©n chñ, kû c¬ng, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®îc n©ng lªn râ rÖt, ®éc lËp, chñ quyÒn thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ ®îc gi÷ v÷ng, vÞ thÕ cña Nhµ níc trªn trêng quèc tÕ tiÕp tôc ®¬c n©ng lªn t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn cao h¬n trong giai ®o¹n tiÕp theo . §¹i héi th¶o luËn biÓu quyÕt nhÊt trÝ / = 100%. 4-Nhãm ý kiÕn thõa nhËn vÒ ®Ò c¬ng b¸o c¸o c«ng t¸c x©y dùng §¶ng tr×nh ®¹i héi XII. Gåm 3 ý kiÕn. C¸c ý kiÕn nhÊt trÝ cao víi ®Ò c¬ng ®· tr×nh bµy. §¸nh gi¸ cao viÖc bæ sung chøc n¨ng gi¸m s¸t, t¨ng thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm, xem xÐt kû luËt cña UBKT c¸c cÊp bëi v×: C«ng t¸c kiÓm tra ph¶i g¾n víi c«ng t¸c gi¸m s¸t, cã gi¸m s¸t míi ph¸t hiÖn ®îc c¸c vÊn ®Ò, míi kh¾c phôc ®îc c¸c thiÕu sãt, khuyÕt ®iÓm tõ lóc cßn manh nha. §¹i héi th¶o luËn biÓu quyÕt nhÊt trÝ / = 100%. 5-Nhãm ý kiÕn thõa nhËn vÒ dù th¶o b¸o c¸o mét sè vÊn ®Ò bæ sung, söa ®æi ®iÒu lÖ §¶ng tr×nh ®¹i héi X. Gåm cã 5 ý kiÕn. C¸c ý kiÕn ®Òu cho r»ng ®©y lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh ®æi míi, héi nhËp vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ®Þnh híng XHCN ë níc ta do §¶ng l·nh ®¹o. §¹i héi th¶o luËn biÓu quyÕt nhÊt trÝ / = 100%. PhÇn thø 2 C¸c ý kiÕn th¶o luËn vµo dù th¶o b¸o c¸o chÝnh trÞ cña cña §¶ng ñy Qu©n sù tØnh tr×nh §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé Qu©n sù tØnh lÇn thø XIII, nhiÖm kú 2015 – 2020 gåm cã 5 ý kiÕn. §¶ng uû nhÊt trÝ cao víi dù th¶o B¸o c¸o ChÝnh trÞ cña §¶ng uû Qu©n sù tØnh tr×nh §¹i héi ®¹i biÓu §¶ng bé Qu©n sù tØnh lÇn thø XIII, nhiÖm kú 2015 - 2020, bæ sung thªm. VÒ phÇn kiÓm ®iÓm - L·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ Trong nhiÖm kú 2010 – 2015 §¶ng uû Qu©n sù tØnh ®· lµm tèt chøc n¨ng tham mu cho cÊp uû,chÝnh quyÒn trong l·nh ®¹o nhiÖm vô Qu©n sù quèc phßng,c«ng t¸c qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ chØ ®¹o cho c¸c ®¬n vÞ lµm tèt c¸c kÕ ho¹ch SSC§, ®Æc biÖt lµ x©y dùng kÕ ho¹ch diÔn tËp vµ diÔn tËp khu vùc phßng thñ, diÔn tËp chØ huy c¬ quan, diÔn tËp kiÓm tra ph¬ng ¸n gi¶m nhÑ thiªn tai, 3 PCCN, PCCR, CS ®¹t hiÖu qu¶ cao. L·nh ®¹o tæ chøc diÔn tËp MT12, diÔn tËp phßng chèng lò lôt t×m kiÕm cø n¹n, diÔn tËp phßng thñ c¸c huyÖn thÞ thµnh vµ ®¶o mª, ®¶o nÑ ®¹t kÕt qu¶ tèt. Tõ ®ã c¸c ®¬n vÞ ®· chñ ®éng h¹n chÕ thÊp nhÊt nh÷ng thiÖt h¹i do thiªn t¹i vµ SSC§ khi cã t×nh huèng. §¶ng uû Qu©n sù tØnh ®· chØ ®¹o cho c¸c c¬ quan vµ ®¬n vÞ lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ huÊn luyÖn tõ kh©u tËp huÊn ®Õn chuÈn bÞ kÕ häach gi¸o ¸n, vËt chÊt HL, thêng xuyªn kiÓm tra viÖc tæ chøc HL cña c¸c c¬ quan ®¬n vÞ tõ ®ã rót kinh nghiÖm kÞp thêi ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng HL cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng nh qu©n chñ lùc, DB§V, DQTV. §Æc biÖt hµng n¨m §¶ng uû Qu©n sù tØnh cßn tæ chøc huÊn luyÖn vµ kiÓm tra ®iÒu lÖnh ®èi víi ®éi ngò c¸n bé sÜ quan trong BCH vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. §iÒu nµy ®· lµm n©ng cao chÊt lîng thùc hiÖn ®iÒu lÖnh cña c¸c c¬ quan vµ ®¬n vÞ. - L·nh ®¹o x©y dùng ®¬n vÞ VMTD. §¶ng uû ®· lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng, chó träng n©ng cao tinh thÇn c¶nh gi¸c, tr¸ch nhiÖm víi l¬ng t©m nghÒ nghiÖp, chØ ®¹o cho c¸c ®¬n vÞ n¾m ch¾c diÔn biÕn t tëng bé ®éi x©y dùng ý chÝ quyÕt t©m trong thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô. ChØ ®¹o cho c¬ quan, ®¬n vÞ ®Èy m¹nh vµ duy tr× nghiªm c«ng t¸c x©y dùng chÝnh quy, rÌn luyÖn kû luËt chó träng x©y dùng c¬ quan, ®¬n vÞ cã c¶nh quan xanh-s¹ch-®Ñp. Kh«ng ®Ó xÈy ra vi ph¹m kû luËt nghiªm träng, mÊt an toµn giao th«ng, kû luËt th«ng thêng ®· gi¶m. VÒ ph¬ng híng nhiÖm kú 2015 - 2020 §¶ng bé TiÓu ®oµn nhÊt trÝ cao víi môc tiªu, ph¬ng híng, nhiÖm vô mµ §¶ng uûQu©n sù tØnh ®· ®Ò ra. KiÕn nghÞ. Trong thêi gian tíi rÊt mong ®îc sù quan t©m h¬n n÷a cña §¶ng uû Qu©n sù tØnh t¹o ®iÒu kiÖn bæ sung qu©n sè cho ®¬n vÞ võa b¶o ®¶m tèt nhiÖm vô thêng xuyªn, võa b¶o ®¶m tèt nhiÖm vô c¬ ®éng, SSC§. MÆt kh¸c ph¶i thêng xuyªn chó träng båi dìng vÒ tr×nh ®é n¨ng lùc c«ng t¸c, phÈm chÊt ®¹o ®øc cho ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn chñ tr× c¸c ®¬n vÞ vµ c¸n bé §¶ng viªn trÎ. Kiªn quyÕt xö lý triÖt ®Ó ®èi víi nh÷ng §¶ng viªn vi ph¹m vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng. §¹i héi th¶o luËn biÓu quyÕt nhÊt trÝ / = 100%. t/m ®¶ng uû bÝ th Hµ Quang Hng 4 - B¸o c¸o v¨n kiÖn ®¹i héi §¶ng toµn quèc . KÕt luËn ý kiÕn th¶o luËn tham gia ®ãng gãp vµo dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi XI cña §¶ng . Qua ý kiÕn th¶o luËn cña §¶ng viªn trong chi bé c¸c ®/c ®Òu c¬ b¶n nhÊt trÝ víi dù th¶o c¸c v¨n kiÖn tr×nh ®¹i héi XI cña ®¶ng, c¸c ý kiÕn ®Òu cã sù ph©n trÝch ®¸nh gi¸ vµ ®Ò nghÞ bæ sung lµm râ thªm mét sè vÊn ®Ò sau: 1. VÒ c¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é lªn CNXH Tõ khi thµnh lËp §¶ng n¨m 1930 ®Õn nay §CS ViÖt Nam do Chñ tÞch Hå ChÝ Minh s¸ng lËp vµ rÌn luyÖn ®· l·nh ®¹o nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng l©u dµi, gian khæ, vît qua mu«n vµn khã kh¨n, thö th¸ch vµ giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i. Víi nh÷ng th¾ng lîi ®· giµnh ®îc h¬n 80 n¨m qua níc ta trë thµnh mét quèc gia ®éc lËp, tù do, ph¸t triÓn theo con ®êng XNCH, cã vÞ thÕ ngµy cµng quan träng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong thêi kú níc ta qu¸ ®é lªn CNXH trong bèi c¶nh quèc tÕ cã nh÷ng biÕn ®æi to lín vµ s©u s¾c, CNXH ë Liªn X« vµ ®«ng ©u sôp ®æ lµ mét tæn thÊt lín ®èi víi phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi nhng ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®i theo con ®êng XHCN vµ vÉn kiªn ®Þnh môc tiªu lý tëng, tiÕn hµnh c¶i c¸ch, ®æi míi giµnh ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín tiÕp tôc ph¸t triÓn theo quy luËt tiÕn ho¸ cña lÞch sö loµi ngêi nhÊt ®Þnh sÏ tiÕn tíi CNXH, ®i lªn CNXH lµ kh¸t väng cña nh©n d©n ta, lµ sù l¹ chän ®óng ®¾n cña §CS ViÖt Nam vµ Chñ TÞch Hå ChÝ Minh. Víi nh÷ng ®Þnh híng lín vÒ ph¸t triÓn kinh tª, v¨n ho¸, x· héi, quèc phßng, an ninh, ®èi ngo¹i trong ®ã ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN víi nhiÒu h×nh thøc së h÷u, nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ trong ®ã kinh tÕ Nhµ níc gi÷ vai trß chñ ®¹o, thùc hiÖn CNH – H§H ®Êt níc víi ph¸t triÓn kinh tÕ lµ nhiÖm vô träng t©m. X©y dùng nÒn v¨n ho¸ tiªn tiÕn ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc, ph¸t triÓn toµn diÖn g¾n gi¸o dôc vµ ®µo t¹o n©ng cao d©n trÝ, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc båi dìng nh©n tµi gãp phÇn quan träng x©y dùng nÒn v¨n ho¸ vµ con ngêi ViÖt nam. B¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn, thèng nhÊt, 5 toµn vÑn l·nh thæ cña tæ quèc, b¶o vÖ §¶ng, Nhµ níc, nh©n d©n vµ chÕ ®é XHCN. TiÕp tôc x©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ vµ vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng, Nhµ níc ta lµ nhµ níc ph¸p quyÒn XHCN cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n, thÓ hiÖn vµ thùc hiÖn ý chÝ quyÒn lùc cña nh©n d©n do §CS ViÖt nam l·nh ®¹o. §¶ng lÊy CN M¸c – Lª Nin, t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng , kim chØ nam cho hµnh ®éng, lÊy tËp trung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, §CS ViÖt Nam lµ §¶ng cÇm quyÒn, l·nh ®¹o nhµ níc vµ x· héi, ®¶ng l·nh ®¹o b»ng c¬ng lÜnh, chiÕn lîc, c¸c ®Þnh híng vÒ chÝnh s¸ch vµ chñ tr¬ng lín . 2. VÒ chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tª – x· héi 2011 – 2020 ChiÕn lîc tiÕp tôc ®Èy m¹nh CNH – H§H vµ ph¸t triÓn nhanh, bÒn v÷ng, ph¸t huy søc m¹nh toµn d©n téc, x©y dùng níc ta trë thµnh níc c«ng nghiÖp theo ®Þnh híng XHCN, ®Êt níc ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng, ®· tho¸t ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ta ®îc c¶i thiÖn, quèc phßng an ninh ®îc gi÷ v÷ng, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh ®Êt níc cã nhiÒu thay ®æi, vÞ thÕ ®îc n©ng lªn t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng ®Ó ®Èy nhanh CNH – H§H ®Êt níc vµ n©ng cao chÊt lîng cuéc sèng cña nh©n d©n . Trong nh÷ng n¨m tiÕp theo níc ta phÊn ®Êu c¬ b¶n trë thµnh níc c«ng nghiÖp theo híng hiÖn ®¹i, chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh, ®ång thuËn, d©n chñ, kû c¬ng, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n ®îc n©ng lªn râ rÖt, ®éc lËp, chñ quyÒn thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ ®îc gi÷ v÷ng, vÞ thÕ cña Nhµ níc trªn trêng quèc tÕ tiÕp tôc ®¬c n©ng lªn t¹o tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn cao h¬n trong giai ®o¹n tiÕp theo . 3. VÒ b¸o c¸o chÝnh trÞ t¹i §¹i héi XI cña §¶ng NÒn kinh tÕ vît qua nhiÒu khã kh¨n, th¸ch thøc, kinh tÒ vÜ m« c¬ b¶n æn ®Þnh, l¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ, duy tr× tèc ®é t¨ng trëng níc ta ®· ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. Trong 10 n¨m thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÒ x· héi 2001 – 2010 lµ giai ®o¹n ®Êt níc ta thùc sù ®Èy m¹nh CNH – H§H, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN vµ héi nhËp quèc tÕ (WTO) ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ rÊt quan träng. Cïng víi ®ã nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc trong 20 n¨m thùc hiÖn c¬ng lÜnh lµ to lín vµ cã ý nghÜ lÞch sö, ®Êt níc thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng cuéc ®æi míi, ra khái t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn, bé mÆt cña ®Êt níc vµ ®êi sèng nh©n d©n cã nhiÒu thay ®æi, ®éc lËp chñ quyÒn vµ chÕ ®é XHCN ®îc gi÷ v÷ng, vÞ thÕ vµ uy tÝn cña ViÖt Nam trªn trêng quèc tÕ ®îc n©ng lªn. BiÓu quyÕt: ………………………………………………………………. - B¸o c¸o mét sè vÊn ®Ò bæ sung söa ®æi trong ®iÒu lÖ §¶ng . (Cã v¨n b¶n kÌm theo) 6 b. §¹i héi ®· nghe ®ång chÝ Mai V¨n Quang tr×nh bµy b¶n dù th¶o nghÞ quyÕt cña §¶ng bé S ®oµn lÇn thø IX nhiÖm kú 2010 - 2015 vµ ®Ò xuÊt néi dung th¶o luËn. §¹i héi ®· th¶o luËn vµ ®Ò nghÞ mét sè vÊn ®Ò sau: KÕt luËn ý kiÕn ®ãng gãp vµo dù th¶o nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé S ®oµn lÇn thø I X – nhiÖm kú 2010 – 2015 Qua ý kiÕn th¶o luËn cña §¶ng viªn trong chi bé, c¸c ®/c ®Òu c¬ b¶n nhÊt trÝ víi dù th¶o nghÞ quyÕt §¹i héi ®¶ng bé S ®oµn. C¸c ý kiÕn ®· cã sù ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ ®Ò nghÞ bæ sung lµm râ thªm mét sè vÊn ®Ò sau: PhÇn : kiÓm ®iÓm, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi 1. PhÇn l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ: §¶ng uû ®· thêng xuyªn qu¸n triÖt vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chØ thÞ, híng dÉn vÒ nhiÖm vô SSC§. Duy tr× nghiªm chÕ ®é trùc chØ huy, trùc ban, tuÇn tra canh g¸c, an toµn . §¶ng uû ®· l·nh ®¹o, chØ ®¹o chÆt chÏ nhiÖm vô huÊn luyÖn nhÊt lµ huÊn luyÖn vµ diÔn tËp DB§V, b¸o ®éng kiÓm tra s½n sµng ®éng viªn qu©n sè lu«n ®¹t tõ 95-98%, tæ chøc huÊn luyÖn chÆt chÏ, kÕt qu¶ kiÓm tra qua c¸c n¨m ®Òu 100% ®¹t yªu cÇu. Trong huÊn luyÖn ®· vËn dông tèt ph¬ng ch©m “ C¬ b¶n, thiÕt thùc, v÷ng ch¾c” coi träng n©ng cao chÊt lîng huÊn luyÖn c¸n bé, huÊn luyÖn s¸t víi yªu cÇu nhiÖm vô chiÕn ®Êu vµ b¶o ®¶m vÒ thêi gian vµ qu©n sè. 2. VÒ c«ng t¸c l·nh ®¹o x©y dùng c¬ quan ®¬n vÞ VMTD: CÊp uû ®· qu¸n triÖt, gi¸o dôc cho mäi c¸n bé, chiÕn sü chÊp hµnh nghiªm nghÞ quyÕt, chØ thÞ cña trªn, thùc hiÖn nghiªm ch¬ng tr×nh gi¸o dôc c¬ b¶n cho c¸c ®èi tîng, tæ chøc tèt viÖc héi thi, héi thao c¸n bé chÝnh trÞ c¸c cÊp . §Èy m¹nh c«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn lu«n b¸m s¸t vµo nhiÖm vô träng t©m cña ®¬n vÞ nhÊt lµ trong c¸c dÞp ngµy lÔ lín nh kû niÖm 35 n¨m thµnh lËp S ®oµn, Qu©n ®éi, Nhµ níc vµ chµo mõng §¹i héi §¶ng c¸c cÊp tiÕn tíi §¹i héi §¶ng toµn quèc . Qu¸n triÖt vµ triÓn khai nghiªm tóc ChØ thÞ 37 cña §¶ng uû QSTW vÒ x©y dùng chÝnh quy, ChØ thÞ 917/CT vÒ x©y dùng ®¬n vÞ VMTD nªn ý thøc chÊp hµnh ph¸p luËt, kû luËt ®· ®îc n©ng lªn, tû lÖ vi ph¹m kû luËt gi¶m râ rÖt. Thêng xuyªn cñng cè c¶nh quan m«i trêng ®¬n vÞ, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ kÞp thêi kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô, qu¸ tr×nh sö dông chØ tiªu ®óng môc ®Ých, kh«ng th©m hôt l·ng phÝ. §êi sèng Bé ®éi ®îc n©ng lªn, qu©n sè khoÎ lu«n ®¹t 98,5%, kÕt qu¶ t¨ng gia ch¨n nu«i ngµy cµng ph¸t triÓn, n©ng cao b÷a ¨n trong ®¬n vÞ, tham gia thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo “ Ngµnh HËu cÇn Qu©n ®éi lµm theo lêi B¸c Hå d¹y” . Tæ chøc tèt viÖc cÊp ph¸t VKTBKT ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô cña S ®oµn nhÊt lµ nhiÖm vô huÊn luyÖn, SSC§, diÔn tËp , huÊn luyÖn DB §V. Thêng xuyªn qu¸n triÖt vµ triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ CV§50, NghÞ quyÕt 7 382 cña §UQST¦; NghÞ quyÕt 32/CP vµ chØ thÞ cña c¸c cÊp vÒ tham gia giao th«ng nªn c¸c vô vi ph¹m quy ®Þnh khi tham gia giao th«ng ®· gi¶m râ rÖt . 3. VÒ c«ng t¸c x©y dùng §¶ng bé Chi bé ®· tËp trung gi¸o dôc, qu¸n triÖt thùc hiÖn nghiªm tóc nghÞ quyÕt cÊp trªn, l·nh ®¹o nhiÖm vô cã träng t©m, träng ®iÓm tËp trung vµo gi¶i quyÕt kh©u yÕu, mÆt yÕu cña ®¬n vÞ nh viÖc n©ng cao chÊt lîng ra nghÞ quyÕt cña chi bé, nÒ nÕp chÊt lîng sinh ho¹t ®îc n©ng lªn . Thêng xuyªn kiÖn toµn båi dìng cÊp uû, lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, rÌn luyÖn ®¶ng viªn, c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng, kiÓm tra gi¸m s¸t tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn ®îc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh, ®óng thñ tôc nguyªn t¾c. §¶ng viªn míi ®· ph¸t huy ®îc vai trß tr¸ch nhiÖm g¬ng mÉu trong c«ng viÖc. C«ng t¸c c¸n bé ®îc thùc hiÖn mét c¸ch d©n chñ c«ng khai thùc hiÖn nghiªm viÖc ph©n cÊp ®¸nh gi¸ ®óng chÊt lîng c¸n bé hµng th¸ng , tõng c¸n bé thÊy ®îc vai trß vÞ trÝ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trªn tõng c¬ng vÞ chøc tr¸ch ®îc giao. Do ®ã ®éi ngò c¸n bé c¸c cÊp ngµy ®îc trëng thµnh vµ n©ng lªn râ rÖt . Cïng víi nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®îc trªn §¶ng bé S ®oµn cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm thiÕu sãt kh«ng thÓ tr¸nh khái trong dù th¶o nghÞ quyÕt ®· nªu nay chi bé Phßng Kü thuËt xin nhÊn m¹nh thªm nh sau: C«ng t¸c qu¶n lý t tëng, qu¶n lý chÝnh trÞ néi bé cña cÊp uû chi bé cã thêi ®iÓm cßn h¹n chÕ nh chi bé Phßng Kü thuËt cßn cã ®¬n th khiÕu n¹i n¨m 2009. ViÖc chÊp hµnh chÕ ®é canh trùc SSC§ nhËn thøc cßn ®¬n gi¶n, chÕ ®é x©y dùng nÒ nÕp chÝnh quy, qu¶n lý qu©n sè, kû luËt cã thêi ®iÓm cha nghiªm nªn chuyÓn biÕn cßn chËm . ChÊt lîng huÊn luyÖn nhÊt lµ huÊn luyÖn DB§V cã néi dung cha cao, chÊt lîng tham gia héi thi, héi thao cßn thÊp so víi yªu cÇu nhiÖm vô ®Ò ra nh héi thao ngµnh xe-m¸y n¨m 2009. TÝnh ®Êu tranh phª vµ tù phª b×nh trong sinh ho¹t cha cao, cßn mang tÝnh trung b×nh chñ nghÜa, ®¶ng viªn cßn ng¹i ph¸t biÓu, vai trß cÊp uû chi bé cã mÆt thiÕu chÆt chÏ chñ quan, n¾m b¾t t×nh h×nh t tëng cßn chËm, uy tÝn tríc quÇn chóng cha cao. ý thøc tù häc, tù rÌn ë ®¶ng viªn nhÊt lµ ®¶ng viªn lµ QNCN cßn h¹n chÕ . T×nh h×nh vi ph¹m kû luËt ph¶i xö lý cã chiÒu híng gi¶m nhng viÖc vi ph¹m kû luËt th«ng thêng cã chiÒu híng t¨ng tËp trung vµo c¸c vô viÖc nh: vay nî nhiÒu, hiÖn tîng cê b¹c, ®¸nh ®Ò cßn x¶y ra. T×nh h×nh chÊp hµnh kû luËt khi ra khái ®¬n vÞ nhÊt lµ khi ®i tranh thñ, phÐp vÒ ®Þa ph¬ng dÔ vi ph¹m ph¸p luËt, kû luËt . BiÓu quyÕt: …………………………………………………………….. PhÇn : ph¬ng híng môc tiªu, nhiÖm vô, chñ tr¬ng gi¶i ph¸p l·nh ®¹o C¸c ý kiÕn th¶o luËn trong chi bé ®Òu nhÊt trÝ víi phÇn ph¬ng híng nhiÖm kú 2010 - 2015 cña §¶ng uû S ®oµn, kh«ng cã ý kiÕn g× bæ xung thªm . 8 BiÓu ……………………………………………………………… quyÕt: ®¶ng céng s¶n viÖt nam §¹i héi chi bé phßng kü thuËt B¾c giang, ngµy th¸ng n¨m 2010 PhiÕu tæng hîp ý kiÕn T¹i ®¹i héi chi bé Phßng kü thuËt VÒ mét sè ®iÓm bæ sung, söa ®æi §iÒu lÖ §¶ng Tæng sè ®¶ng viªn: 30 ®/c: Tæng sè ®¶ng viªn ®îc triÖu tËp ®¹i héi: 30 ®/c ®ång ý Néi dung 1. VÒ tiªu ®Ò trong phÇn më ®Çu - Ph¬ng ¸n 1: Tiªu ®Ò lµ: “§¶ng céng s¶n ViÖt Nam” - Ph¬ng ¸n 2: Tiªu ®Ò lµ: “§¶ng céng s¶n ViÖt Nam vµ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng ®¶ng” - Ph¬ng ¸n 3: Gi÷ nh §iÒu lÖ §¶ng hiÖn hµnh 2- VÒ néi dung cña phÇn më ®Çu - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung mét sè néi dung vÒ t tëng Hå ChÝ Minh vµ chñ nghÜa M¸c- Lªnin vµo khæ thø t ®Ó nªu bËt gi¸ trÞ to lín cña t tëng Hå ChÝ Minh trong x©y dùng §¶ng. - Ph¬ng ¸n 2: Kh«ng bæ sung nh ph¬ng ¸n 1 mµ gi÷ nh §iÒu lÖ §¶ng hiÖn hµnh. 3- VÒ tiªu chuÈn ®¶ng viªn (Kho¶n 1 §iÒu1) - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung kho¶n 1 §iÒu 1 vÒ tiªu chuÈn ®¶ng viªn cho 9 Sè lîng Tû lÖ nhÊt qu¸n víi c¸ch diÔn ®¹t vÒ b¶n chÊt cña §¶ng ë phÇn më ®Çu. - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh §iÒu lÖ §¶ng hiÖn hµnh 4- VÒ giíi thiÖu ngêi vµo §¶ng (Kho¶n 1 §iÒu 4) - Ph¬ng ¸n 1: Thùc hiÖn nh §iÒu lÖ §¶ng ®¹i héi IX. - Ph¬ng ¸n 2: Söa ®o¹n cuèi kho¶n 1 §iÒu 4: “ë c¸c c¬ quan, doanh nghiÖp n¬i kh«ng cã tæ chøc §TNCSHCM mµ cã tæ chøc c«ng ®oµn, ngêi vµo §¶ng trong ®é tuæi thanh niªn lµ §oµn viªn c«ng ®oµn, ®îc ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së vµ mét §¶ng viªn chÝnh thøc giíi thiÖu” - Ph¬ng ¸n 3: Söa theo ý kiÕn cña §¶ng ®oµn Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam. 5- Quy ®Þnh vÒ nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung vµo kho¶n 2 §iÒu 2 néi dung: “®¶ng viªn ph¶i chÊp hµnh quy ®Þnh cña ban ChÊp hµnh TW vÒ nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm” - Ph¬ng ¸n 2: Quy ®Þnh râ nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®îc lµm trong §iÒu lÖ §¶ng 6- VÒ tÝnh tuæi ®¶ng cña ®¶ng viªn (kho¶n 4 §iÒu 5) Néi dung - Ph¬ng ¸n 1: §¶ng viªn ®· ®îc c«ng nhËn chÝnh thøc th× tuæi ®¶ng cña ®¶ng viªn ®îc tÝnh tõ ngµy ban hµnh quyÕt ®Þnh kÕt n¹p. - Ph¬ng ¸n 2: §¶ng viªn ®· ®îc c«ng nhËn chÝnh thøc th× tuæi ®¶ng cña ®¶ng viªn ®îc tÝnh tõ ngµy chi bé tæ chøc lÔ kÕt n¹p vµo ®¶ng. - Ph¬ng ¸n 3: Gi÷ nh ®iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. 7- VÒ thµnh lËp tæ chøc c¬ së ®¶ng (§iÒu 21) - Ph¬ng ¸n 1: Söa kho¶n 2 §iÒu 21: “ë x·, phêng, ThÞ tr©n cã tõ 3 ®¶ng viªn chÝnh thøc trë lªn, lËp tæ chøc c¬ së ®¶ng (Trùc thuéc cÊp uû cÊp huyÖn) ë c¬ quan, doanh nghiÖp, hîp t¸c x·, ®¬n vÞ sù nghiÖp, ®¬n vÞ trong Qu©n ®éi, c«ng an vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c cã tõ 3 ®¶ng viªn chÝnh thøc trë lªn, lËp tæ chøc §¶ng (Tæ chøc c¬ së ®¶ng hoÆc chi bé trùc thuéc ®¶ng uû c¬ së ); cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp xem xÐt, quyÕt ®Þnh viÖc tæ chøc ®¶ng ®ã trùc thuéc cÊp uû cÊp trªn nµo cho phï hîp” - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh §iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh 8- VÒ nhiÖm kú ®¹i héi ®¶ng ë nh÷ng n¬i míi thµnh lËp, chia t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp gi÷a nhiÖm kú (§iÒu 13) - Ph¬ng ¸n 1: Söa kho¶n 5 §iÒu 13: “Tõ tæ chøc c¬ së ®¶ng chë lªn, nÕu ®îc thµnh lËp míi, chia t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp gi÷a nhiÖm kú, th× cÊp uû cÊp trªn trùc tiÕp chØ ®Þnh cÊp uû chÝnh thøc; chØ ®¹o x©y dùng hoÆc bæ sung ph¬ng híng, nhiÖm vô cho phï hîp; nhiÖm kú cña c¸c cÊp uû nµy kh«ng nhÊt thiÕt lµ 5 n¨m”. - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh ®iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh 9- VÒ vÊn ®Ò §¹i héi trùc tiÕp bÇu bÝ th cÊp uû. - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung vµo §iÒu 11: “…§¹i héi ®n¶g bé c¸c cÊp trùc tiÕp bÇu bÝ th cÊp uû theo quy ®Þnh cña ban chÊp hµnh TW” - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh §iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh 10- ThÈm quyÒn cña §¹i biÓu sau ®¹i héi. - Ph¬ng ¸n 1: Gi÷ nh §iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh, kh«ng quy ®Þnh thÈm quyÒn cña §¹i biÓu sau ®¹i héi. - Ph¬ng ¸n 2: Quy ®Þnh mét sè thÈm quyÒn, nhiÖm vô cña ®¹i biÓu sau ®¹i héi. 11- Quy ®Þnh vÒ thÝ ®iÓm mét sè chñ tr¬ng míi 10 ®ång ý Sè lîng Tû lÖ - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung néi dung vµo §iÒu 17: “ C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ ban chÊp hµnh TW quyÕt ®Þnh thùc hiÖn thÝ ®iÓm mét sè chñ tr¬ng míi cha cã hoÆc kh¸c víi quy ®Þnh cña §iÒu lÖ ®¶ng” - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh ®iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. 12- VÒ nhiÖm vô kiÓm tra cña ®¶ng, ®oµn, ban c¸n sù ®¶ng (Kho¶n 3 §iÒu 42 vµ kho¶n 3 §iÒu 43) ®ång ý Néi dung - Ph¬ng ¸n 1: Söa quy ®Þnh ®¶ng ®oµn, ban c¸n sù ®¶ng cã nhiÖm vô kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng thµnh ®¶ng ®oµn, ban c¸n sù ®¶ng cã nhiÖm vô l·nh ®¹o c«ng t¸c kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña ®¶ng. - Ph¬ng ¸n 2: Kh«ng quy ®Þnh ®¶ng ®oµn, ban c¸n sù ®¶ng cã nhiÖm vô kiÓm tra còng nh l·nh ®¹o c«ng t¸c nµy. 13- VÒ thÈm quyÒn kû luËt ®¶ng viªn (§iÒu 36) - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung c¸c kho¶n 2, 3 §iÒu 36 vÒ viÖc giao cÊp uû tõ cÊp huyÖn vµ t¬ng ®¬ng trë lªn thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh kû luËt khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o ®¶ng viªn (kÓ c¶ cÊp uû viªn c¸c cÊp, ®¶ng viªn thuéc diÖn cÊp uû cÊp trªn qu¶n lý) vi ph¹m phÈm chÊt chÝnh trÞ, t tëng, ®¹o ®øc lèi sèng, sinh ho¹t ®¶ng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®¶ng viªn (Trõ nhiÖm vô do cÊp trªn giao) cho phï hîp víi kh¶on 1 §iÒu 36. - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ thÈm quyÒn kû luËt cña chi bé nh néi dung ®iÒu lÖ ®¶ng ®¹i héi IX “Chi bé quyÕt ®Þnh khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o ®¶ng viªn trong chi bé” - Ph¬ng ¸n 3: Gi÷ nh §iÒu lÖ §¶ng hiÖn hµnh. 14- ThÈm quyÒn kû luËt c¸n bé (Kho¶n 4 §iÒu 36) - Ph¬ng ¸n 1: Gi÷ nh §iÒu lÖ §¶ng hiÖn hµnh. - Ph¬ng ¸n 2: Söa kho¶n 4 §iÒu 36 vÒ thÈm quyÒn thi hµnh kû luËt ®¶ng viªn lµ c¸n bé (Cã chøc vô). Theo ®ã, cÊp nµo qu¶n lý, ®Ò b¹t, bæ nhiÖm chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý cña c¸n bé th× míi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc kû luËt ®èi víi c¸n bé ®ã. 15- VÒ c¸c h×nh thøc kû luËt ®èi víi ®¶ng viªn (Kho¶n 2 §iÒu 35) - Ph¬ng ¸n 1: Gi÷ nh §iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. - Ph¬ng ¸n 2: Bæ sung h×nh thøc kû luËt lu ®¶ng ®èi víi ®¶ng viªn vi ph¹m kû luËt quy ®inh t¹i kho¶n 2 §iÒu 35. 16- VÒ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i kû luËt trong §¶ng (§iÒu 39) - Ph¬ng ¸n 1: Gi÷ nh ®iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. - Ph¬ng ¸n 2: Quyy ®Þnh cÊp trªn c¸ch mét cÊp cña cÊp quyÕt ®Þnh thi hµnh kû luËt lµ cÊp gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cuèi cïng. 17- VÒ ®¶ng l·nh ®¹o qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung hai néi dung vµo kho¶n 1 §iÒu 25: “(1) sù l·nh ®¹o cña ®¶ng ®îc tËp trung thèng nhÊt vµo ban chÊp hµnh TW mµ trùc tiÕp, thêng xuyªn lµ Bé ChÝnh trÞ, Ban bÝ th; §¶ng quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ x©y dùng qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n; (2) nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý qu©n ®éi, c«ng an vµ sù nghiÖp quèc phßng, an ninh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt” 18- Cô thÓ ho¸ mét sè chøc danh cña ®¶ng ®èi víi qu©n ®éi (§iÒu 26, §iÒu 27) 11 Sè lîng Tû lÖ ®ång ý Néi dung - Ph¬ng ¸n 1: §Ò nghÞ söa mét sè kho¶n cña ®iÒu 26, 27 vÒ viÖc nªu râ c¸c chøc danh, nh: §/c Tæng BÝ th lµ BÝ th Qu©n uû TW; §/c BÝ th cÊp uû ®Þa ph¬ng trùc tiÕp lµm bÝ th ®¶ng uû Qu©n sù cïng cÊp… - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh §iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. 19- VÒ viÖc thay côm tõ “ C¸n bé chÝnh trÞ” ( Kho¶n 3 §iÒu 26) - Ph¬ng ¸n 1: Thay côm tõ “ C¸n bé chÝnh trÞ” b»ng côm tõ “ChÝnh uû, chÝnh trÞ viªn” ë kho¶n 3 §iÒu 26. - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh ®iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. 20- VÒ tªn gäi §¶ng uû QSTW - Ph¬ng ¸n 1: Thau côm tõ: “§¶ng uû QSTW (gäi t¾t lµ qu©n uû TW)” b»ng côm tõ “Qu©n uû TW” - Ph¬ng ¸n 2: Gi÷ nh kho¶n 1 §iÒu 26 ®iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. 21- VÒ thÈm quyÒn, nhiÖm vô cña ®¶ng uû QSTW (Kho¶n 2 §iÒu 26) - Ph¬ng ¸n 1: Gi÷ nh ®iÒu lÖ ®¶ng hiÖn hµnh. - Ph¬ng ¸n 2: Bæ sung, söa ®æi kho¶n 2 §iÒu 26 nh sau: “Qu©n uû TW nghiªn cøu, ®Ò xuÊt ®Ó Ban chÊp hµnh TW quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®êng lèi nhiÖm vô qu©n sù vµ quèc phßng; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Ban chÊp hµnh TW, Bé chÝnh trÞ, Ban bÝ th vÒ c«ng t¸c x©y dùng ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c c¸n bé trong qu©n ®éi; l·nh ®¹o toµn qu©n vÒ mäi mÆt. 22- VÒ thµnh viªn §UQSTW (Kho¶n 1 §iÒu 26) - Ph¬ng ¸n 1: Gi÷ nh ®iÒu lÖ ®¶ng hiªn hµnh. - Ph¬ng ¸n 2: Thay côm tõ “Mét sè” uû viªn ban chÊp hµnh TW c«ng t¸c trong qu©n ®éi thµnh “C¸c” uû viªn ban chÊp hµnh TW c«ng t¸c trong qu©n ®éi. 23- VÒ ®¶ng huy, ®¶ng kú, ®¶ng ca. - Ph¬ng ¸n 1: Bæ sung vµo ®iÒu lÖ ®¶ng quy ®Þnh vÒ ®¶ng huy, ®¶ng kú, ®¶ng ca ®Ó thùc hiªn thèng nhÊt trßng toµn ®¶ng. - Ph¬ng ¸n 2: Kh«ng bæ sung. 12 Sè lîng Tû lÖ
- Xem thêm -