Tài liệu Báo cáo thí nghi-m_16

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 162 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Lớp:…………………. Họ Và Tên: 1…………………………. 2…………………………. 3…………………………. Ngày thực hành:……………… Nhóm ….. Tổ:…… Buổi thực hành: 16 TÊN BÀI THỰC HÀNH: Phương pháp phân tích khối lượng ĐỊNH LƯỢNG SẮT (III) I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………… . II. TƯỜNG TRÌNH THÍ NGHIỆM: 3+ 1.1. Nguyên tắc: Cation Fe3+ pH 4 0 900 C n c n 2O3  hàm n n ch NH3 on m 3+ o H 3 ọc n n 1.2. Hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất: 1. ……………. b. Dụng cụ:1…………………2………………….. 2. …………. 3…………………4…………………. 3. ……………. 5…………………6…………………. 4. …………. 7…………………8…………………. 1.3. Tiến hành thí nghiệm: h nghi 1: nh h C3 B1: N n ch n n n 9 oC 3 ph . Đ n on nh h m c n ch n c h n m1 B2: Cân ho n 35 - 0,40 gam FeCl3 5m HC c. H n à nh m c n 25 m n n ớc c B3: 1 m m cho ào c c ch nh 3m HN 3 2N n nón h ên c 2 m NH3 2N ổ nh nh 2 m n ớc c nón h m hoàn oàn ch n c ch nh 5 ọ NH3 n n ch c n h hêm ào 1 m NH3 2N. àm 2 m 1 B4: Đ n on 1 ph ọc n ọc n àn h n o n NH 4NO3 2 nón n n ớc c nón cho n h on C - h n N 3 0,05 N) B5: Ch n ọc ch cho ào ch n n n n 1) B6: Th n hó ch n m ên p n n h ọc hó n ch n ào 0 nung(900 C n h n h n ổ n n 3 ph n on nh h m c n c h n m2 1. Gi i thích hi n ng - Vi ph ơn nh ph n ng: 2. Tính o n ng ch t cần c nh - C n h c ính hàm ng sắt (III) trong m u ............................................................................................................................................... K t qu : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 3. Nhữn ý h n hành thí nghi m này III. RÚT RA NHỮNG ĐIỀU CẦN ƯU Ý S U UỔI THỰC HÀNH. 2
- Xem thêm -