Tài liệu Bao cao moi

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 201 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Tham gia: 09/09/2015

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CN TP. HỒ CHÍ MINH (CƠ SỞ THANH HÓA) KHOA KINH TẾ ---------ddd--------- BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN” GVHD SINH VIÊN MSSV LỚP : LÊ ĐỨC LÂM : NGUYỄN THỊ ANH : 09019913 : CDQT11TH Thanh Hóa, tháng 05 năm 2012 Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập được thực hiện tại Công ty cổ phần Thiện Xuân, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam doan này. TP. Thanh Hóa, ngày …. tháng ….. năm 2012 LỜI CẢM ƠN Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH i Báo cáo thực tập Sinh viên: Nguyễn Thị Anh GVHD: LÊ ĐỨC LÂM Lớp: CĐQT11TH ii Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2012 Thủ trưởng đơn vị thực tập (Ký tên và đóng dấu) Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH iii Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH iv Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu lao động.................................................................................12 Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm qua....19 Bảng 2.3 : Bảng danh mục sản phẩm:................................................................21 Bảng 2.4 : Bảng bán hàng theo phương thức bán hàng....................................26 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty.....................................................13 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ kênh phân phối........................................................................22 Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH v Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH vi Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN........................................................................................................... LỜI CẢM ƠN................................................................................................................ NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP..................................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.......................................................... NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN............................................................... DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ............................................................................. DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT...................................................................................... LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM............ 1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm............................................................................... 1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ.................................................................................... 1.1.2. Vai trò của tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung......... 1.2. Tiêu thụ sản phẩm............................................................................................... 1.2.1. Nội dung tiêu thụ sản phẩm.......................................................................... 1.2.2. Nguyên tắc trong tiêu thụ sản phẩm của công ty.......................................... 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty.................... 1.3.1. Nhân tố vĩ mô:.............................................................................................. 1.3.1.1. Quy mô dân số:...................................................................................... 1.3.1.2. Môi trường kinh tế ................................................................................. 1.3.1.3. Môi trường công nghệ kỹ thuật.............................................................. 1.3.1.4. Môi trường văn hoá xã hội..................................................................... 1.3.2. Nhân tố vi mô :............................................................................................. 1.3.2.1. Khách hàng:........................................................................................... 1.3.2.2. nhà cung ứng:........................................................................................ 1.3.2.3. Đối thủ cạnh:......................................................................................... CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.................................................................................... 2.1. Khái quát chung về công ty............................................................................... 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.......................................... 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty......................................................................... 2.1.3. Chức năng,nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh của công ty............................... 2.1.3.1. Chức năng của công ty......................................................................... 2.1.3.2. Nhiệm vụ của công ty........................................................................... 2.1.3. Định hướng phát triển của công ty............................................................. 2.1.4. Phương hướng giải quyết lao động của công ty.......................................... 2.1.4.1. Phát triển lao động trực tiếp, giảm tối thiểu lao động gián tiếp cụ thể:.................................................................................................................... 2.1.4.2. Vấn đề an toàn lao động và sức khoẻ lao động của công ty ngày càng được chú trọng......................................................................................... 2.1.5. Các tham số Marketing............................................................................... 2.1.5.1. Bán hàng trực tiếp:.............................................................................. 2.1.5.2. Quan hệ công chúng............................................................................. 2.1.5.3. Giá cả:................................................................................................ 2.2 . Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây.......... 2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm:............................................................................... Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM 2.2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong một số năm gần đây......... 2.3. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần Thiện Xuân........ 2.3.1. Thực trạng chính sách sản phẩm................................................................ 2.3.2. Thực trạng về kênh phân phối, mạng lưới tiêu thụ và phương thúc thanh toán....................................................................................................................... 2.3.3. Thực trạng về công tác ký kết, thực hiện hợp đồng và công tác tổ chức bán hàng............................................................................................................... 2.3.3.1. Thực trạng về công tác ký kết và thực hiện hợp đồng.......................... 2.3.3.2. Thực trạng về công tác tổ chức bán hàng:........................................... 2.3.4. Thực trạng công tác xúc tiến hỗ trợ cho hoạt động tiêu thụ:...................... 2.3.4.1. Quảng cáo:........................................................................................... 2.3.4.2. Khuyến mại:......................................................................................... 2.3.4.3. Hội chợ triển lãm:................................................................................ 2.3.5. Đánh giá chung về Công ty cổ phần Thiện Xuân........................................ 2.3.5.1 .Thuận lợi:............................................................................................. 2.3.5.2. Hạn chế ............................................................................................... 2.3.5.3. Nguyên nhân tồn tại :........................................................................... CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN.................................................... 3.1. Chiến lược kinh doanh trong thời gian tới của công ty...................................... 3.1.1.Mục tiêu chiến lược năm 2014..................................................................... 3.1.2.Chiến lược kinh doanh................................................................................. 3.2. Giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm...................................................... 3. 2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo nhu cầu:................................ 3. 2.2. Không ngừng nghiên cứu để nâng cao chất lượng và cải tiến mẫu mã sản phẩm............................................................................................................... 3.2.3.Cụ thể :........................................................................................................ 3.2.4. Tăng cường công tác quảng cáo quảng bá thương hiệu sản phẩm............. 3.2.5. Tăng cường phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm.................................. 3.2.6. Tăng cường công tác quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty................................................................................................. 3.2.7 Thực hiện phân tích hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty...................... 3.2. Một số kiến nghị................................................................................................ 3.2.1.Kiến nghị với UBND Tp .Thanh Hóa :......................................................... 3.2.2.Kiến nghị với công ty................................................................................... KẾT LUẬN................................................................................................................. MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO:........................................................................... Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH Báo cáo thực tập GVHD: LÊ ĐỨC LÂM LỜI MỞ ĐẦU Đất nước ta đang trên con đường đổi mới và phát triển, nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều phải thỏa mãn nhu cầu của thị trường nhằm mục đích thu lợi nhuận: Kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải rất năng động và nhạy bén, điều này quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thị trường. Chính vì thế vấn đề đặt ra cấp bách đối với các doanh nghiệp là sản xuất ra nhiều loại sản phẩm với chất lượng cao, mẫu mã đẹp và tìm thị trường tiêu thụ. Vậy trước hết các doanh nghiệp phải nhận thức được tầm quan trọng của khâu tiêu thụ sản phẩm, là khâu quyết định hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Có tiêu thụ được sản phẩm thì doanh nghiệp mới thu hồi vốn để tổ chức thực hiện việc tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng, nhằm bù đắp những chi phí đã bỏ ra và tích lũy. Xuất phát từ những điều trên , em chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần Thiện Xuân” Nội dung của báo cáo được kết cấu thành ba phần : Phần thứ nhất : Một số vấn đề lí luận. Phần thứ hai : Thực trạng và giải pháp tiêu thụ sản phẩm của công ty. Phần thứ ba : Một số giải pháp để tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp này, nhưng với trình độ có hạn nên báo cáo không tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của thầy, cô, quý Công ty và bạn bè để báo cáo tốt nghiệp của em được hoàn thiện. Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 1 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1. Khái niệm về tiêu thụ. Tiêu thụ sản phẩm là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá, là đưa sản phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu dùng. Nó là khâu lưu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất và phân phối và một bên là tiêu dùng. Thích ứng với mỗi cơ chế quản lí, công tác tiêu thụ sản phẩm được quản lí bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, nhà nước quản lí kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Các vấn đề của sản xuất như : Sản xuất cái gì ? Bằng cách nào ? Cho ai ? Đều do nhà nước quy định thì tiêu thụ sản phẩm chỉ là việc tổ chức bán hàng hoá sản xuất ra theo kế hoach và giá cả được ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải tự mình quyết định ba vấn đề quan trọng của sản xuất nên việc tiêu thụ sản phẩm cần được hiểu theo cả nghĩa rộng và cả nghĩa hẹp. Theo nghĩa rộng, tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng và tổ chức sản xuất đến việc tổ chức các nghiệp vụ tiêu thụ, xúc tiến bán hàng… nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất. Theo nghĩa hẹp, tiêu thụ hàng hoá, lao vụ, dịch vụ là việc chuyển dịch quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng đồng thời thu được tiền hàng hoá hoặc được quyền thu tiền bán hàng. 1.1.2. Vai trò của tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Khi sản phẩm của doanh nghiệp được tiêu thụ, tức là nó đã được người tiêu dùng chấp nhận. Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện ở mức bán ra, uy tín của doanh nghiệp, chất lượng của sản phẩm, sự thích Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 2 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ứng với nhu cầu của người tiêu dùng và sự hoàn thiện của các hoạt động dịch vụ. Nói cách khác tiêu thụ sản phẩm phản ánh đầy đủ điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp. Tiêu thụ sản phẩm là căn cứ để lập ra kế hoạch sản xuất cái gì, sản xuất với khối lượng bao nhiêu, chất lượng như thế nào. Nếu không căn cứ vào sức tiêu thụ trên thị trường mà sản xuất ồ ạt, không tính đến khả năng tiêu thụ sẽ dẫn đến tình trạng ế thừa, tồn đọng sản phẩm, gây ra sự đình trệ trong sản xuất kinh doanh, dẫn đến nguy cơ phá sản. Ngoài ra tiêu thụ sản phẩm quyết định khâu cung ứng đầu vào thông qua sản xuất. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đối với các hoạt động nghiệp vụ khác của doanh nghiệp như : Nghiên cứu thị trường, đầu tư mua sắm trang thiết bị, tài sản, tổ chức sản xuất, tổ chức lưu thông, dịch vụ… Nếu không tiêu thụ được sản phẩm thì không thể thực hiện được quá trình tái sản xuất, bởi vì doanh nghiệp sẽ không có vốn để thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh kể trên. Tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp thu hồi được vốn, bù đắp chi phí và có lãi. Nó giúp cho doanh nghiệp có các nguồn lực cần thiết để thực hiện quá trình tái sản xuất tiếp theo, công tác tiêu thụ được tổ chức tốt sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất và là yếu tố tăng nhanh vòng quay của vốn. Bởi vậy tiêu thụ sản phẩm càng được tiến hành tốt bao nhiêu thì chu kỳ sản xuất kình doanh càng ngắn bấy nhiêu, vòng quay vốn càng nhanh, hiệu quả sử dụng vốn càng cao. Lợi nhuận là mục đích quan trọng nhất trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận là nguồn bổ xung các quỹ của doanh nghiệp trên cơ sở đó các doanh nghiệp có điều kiện đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng mới từng bước mở rộng và phát triển quy mô của doanh nghiệp. Lợi nhuận còn để kích thích vật chất khuyến khích người lao động, điều hoà lợi ích chung và lợi ích riêng, khai thác sử dụng các tiềm năng của doanh nghiệp một cách triệt để. Như vậy để có lời nhuận cao ngoài các biện pháp giảm chi phí sản xuất doanh nghiệp còn phải đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tăng khối lượng hàng hoá luân chuyển, tăng doanh thu bán hàng. Tốc độ tiêu thụ sản phẩm càng cao thì thời gian sản phẩm nằm trong khâu lưu thông càng giảm điều đó có nghĩa là sẽ giảm được chi phí lưu thông, giảm chi phí luân chuyển, tồn kho, bảo Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 3 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm quản, hao hụt, mất mát vv… Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm và giá bán, tăng sức cạnh tranh và đảm bảo mức lợi nhuận dự kiến. 1.2. Tiêu thụ sản phẩm. 1.2.1. Nội dung tiêu thụ sản phẩm. o Quá trình tiêu thụ sản phẩm bao gồm : Nghiên cứu thị trường là việc phân tích về lượng và chất của cung và cầu hàng hoá. Mục tiêu của nghiên cứu thị trường là để có những thông tin cần thiết phục vụ cho các quá trình xây dựng kế hoạch về tiêu thụ sản phẩm. Nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng, vì đây là cơ sở để xác định khối lượng bàn, giá bán, mạng lưới và hiệu quả của công tác tiêu thụ và các quyết định khác trong tiêu thụ sản phẩm. Lập kế hoạch tiêu thụ là việc lập các kế hoạch nhằm triển khai các hoạt động tiêu thụ sản phẩm. Các kế hoạch này được lập trên cơ sở kết quả nghiên cứu thị trường. Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm là cơ sở để phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Phối hợp và tổ chức thực hiện các kế hoạch trên thị trường bao gồm việc quản lí hệ thống kênh phân phối, quản lí dự trữ và hoàn thiện sản phẩm, quản lí hệ thống bán hàng, tổ chức bán hàng và cung cấp dịch vụ. Quảng cáo và khuyến khích bán hàng. Mục đích của quảng cáo là tạo điều kiện để các cá nhân và tập thể người tiêu dùng thuận tiện mua sản phẩm của doanh nghiệp. Vì thế những thông tin trong quảng cáo là nhằm bán được hàng. Chất lượng và mẫu mã sản phẩm, quyết định giá, tổ chức bán hàng. 1.2.2. Nguyên tắc trong tiêu thụ sản phẩm của công ty. Những nguyên tắc cơ bản trong tiêu thụ sản phẩm là đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm, bảo đảm tính liên tục trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan hệ thương mại. Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 4 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tiêu thụ sản phẩm của công ty 1.3.1. Nhân tố vĩ mô: 1.3.1.1. Quy mô dân số: Hiện nay nước ta được xem là nước có dân số lớn với số lượng hơn 80.000.000 người, tỷ lệ gia tăng tự nhiên khá cao, hàng năm tiêu dùng một khối lượng lớn sản phẩm xã hội. Đây là một thị trường rộng lớn hứa hẹn nhiều tiềm năng cho hoạt động sản xuất kinh nói chung. Người tiêu dùng ngày càng lựa chọn và mua hàng hoá rất kỹ càng, họ có kiến thức, hiểu biết thực tế cao, ít bị đánh lừa bởi các thông điệp quảng cáo, mẫu mã , kiểu dáng chất lượng sản phẩm vv... Họ yêu cầu các sản phẩm cung ứng phải có chất lượng tốt , mẫu mã đa dạng, thường xuyên đổi mới và giá cả có thể chấp nhận được. Vì vậy các nhà hoạt động thị trường cần phải đưa ra các biện pháp quản lí phù hựp hơn nhằm tăng cường khả năng tiêu thụ sản phẩm. 1.3.1.2. Môi trường kinh tế . Sức mua trong nền kinh tế phụ thuộc vào thu nhập hiện có, giá cả, lượng tiền tiết kiệm và khả năng có thể vay tiền. Để tiêu thụ được sản phẩm thì thị trường cần có nhu cầu về sản phẩm đó, nhưng nhu cầu thì chưa đủ mà phải đi đôi với khả năng thanh toán tức là sức mua của khách hàng. Sức mua lại phụ thuộc lớn vào môi trường kinh tế của mỗi nước. Ở Việt nam, môi trường kinh tế ngày càng ổn định và phát triển có điều kiện thuận lợi hơn nhiều nước trong khu vực. Tỷ lệ lạm phát ở mức độ có thể kiểm soát được, giá trị đồng tiền ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước làm ăn có hiệu quả, yên tâm sản xuất nhằm đưa ra thị trường nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thu nhập của người dân ngày càng cao, nhất là tại các vùng đô thị và thành phố lớn. Họ không chỉ đơn giản cần “ăn no, mặc ấm”mà thay bằng “ăn ngon, mặc đẹp “, họ cần nhiều loại sản phẩm tiêu dùng cho phép tiết kiệm thời Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 5 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm gian. Hình thức, bao bì, mẫu mã trở thành yếu tố quan trọng đẻ thu hút người mua. Vì vậy nhiều năm qua công ty Cổ phần Thiện Xuân luôn luôn có những chính sách nhằm thay đổi phương thức tiêu thụ sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. 1.3.1.3. Môi trường công nghệ kỹ thuật. Công ty đã đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây lắp hoàn chỉnh các công trình, đường đây tải điện và các trạm biến áp 110kV: Cần cẩu tự hành, máy xúc, xe tải chuyên dùng, xe ô tô, các loại dụng cụ chuyên dùng cho việc xây lắp (dụng cụ dựng cột, dụng cụ kéo dây…) các loại thiết bị chuyên dụng khác trong thi công xây dựng( thiết bị thử cách điện cao áp, máy phát xung, máy đo điện trở suất, máy trộn bê tông các loại, máy dầm dùi,….). Trong Công ty nhờ có hệ thông tin ngày càng hiện đại, sự liên lạc, trao đổi giữa công ty với khách hàng, đại lý, các trung gian bán hàng khác của công ty được thuận lợi hơn.công ty thường xuyên gọi điện thoại cho các đại lý, các khách hàng truyền thống của mình để hỏi thăm tình hình bán hàng và mức tiêu thụ sản phẩm cũng như những khách hàng mà họ gặp phải để có những biện pháp giải quyết hỗ trợ đúng mức, tạo điều kiện cho họ tiêu thụ sản phẩm của công ty. Hệ thống máy vi tính, điện thoại, máy Fax vv... Đưa vào sử dụng giúp cho việc sử lý thông tin nhanh chóng giải quyết các đơn đặt hàng, các hình thức thanh toán linh động vv... Đưa sản phẩm đến nơi tiêu thụ đáp ứng kịp thới nhu cầu của khách hàng. 1.3.1.4. Môi trường văn hoá xã hội. Các tầng lớp xã hội khác nhau sẽ có những sở thích về sản phẩm, nhãn hiệu khác nhau. Vì vậy khi thiết kế sản phẩm các nhà làm quản lý đều nghiên cứu rất kỹ đối tượng mình sẽ phục vụ thuộc tầng lớp xã hội nào. Nếu việc lựa chọn khách hàng mục tiêu sai lầm sẽ làm cho sản phẩm của công ty không tiêu thụ được và dẫn đến việc thua lỗ kéo dài. Yếu tố văn hoá xã hội luôn bao quanh doanh nghiệp và khách hàng và có ảnh hưởng đến sự hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có thể nghiên cứa các yếu tố này từ các giác độ khác nhau tuỳ theo mục tiêu nghiên cứu. Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 6 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm Tiêu thức thường được nghiên cứu khi phân tích môi trường văn hoá xã hội và ảnh hưởng của nó đến kinh doanh bao gồm :  Dân số  Xu hướng vận động của dân số  Hộ gia đình và xu hướng vận động  Sự dịch chuyển của dân cư và xu hướng vận động  Thu nhập và phân bố thu nhập của người tiêu thụ  Nghề nhgiệp và tầng lớp xã hội Công ty cổ phần Thiện Xuân đã tìm cho mình đối tượng để phục vụ đó là mọi người có thu nhập từ thấp đến cao vì sản phẩm vật tư thiết bị điện là rất cần thiết cho mọi gia đình. giá cả phù hợp cho từng đối tượng tương xứng với từng loại sản phẩm. Và thực tế đã chứng minh cho sự lựa chọn của công ty là đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện nay thông qua các chỉ tiêu doanh thu của công ty tăng đều qua các năm và số lượng tiêu thụ nhiều, sản phẩm của công ty đã có mặt hầu hết ở các tỉnh phía bắc và một số tỉnh phía Nam. 1.3.2. Nhân tố vi mô : 1.3.2.1. Khách hàng: Là những cá nhân, nhân tố thường xuyên hoặc không thường xuyên mua hàng của Doanh nghiệp nền kinh tế thị trường thì sự phụ thuộc của Doanh nghiệp với khách hàng là tương đối lớn. Do vậy các Doanh nghiệp cần phải xây dựng cho mình một chính sách khách hàng phù hợp. Khách hàng hiện nay của Công ty là một số nhà thầu của các công trình xây dựng tại các khu Công nghiệp ở Công ty có những chính sách ưu đãi đối với những khách hàng lâu năm. Với Công ty những chính sách chiết khấu đặc biệt giảm giá, hỗ trợ nhiều hơn về kỹ thuật. 1.3.2.2. nhà cung ứng: Mối quan hệ giữa Công ty với nhà cung ứng vật tư và các đối tác được thiết lập trên cơ sở hợp tác – sòng phẳng – cùng có lợi – tôn trọng lẫn nhau. Nguồn mặt hàng chính mà Công ty dịch vụ là: Các trang thiết bị, vật tư ngành điện. Nguồn nguyên, nhiên liệu chính phủ phục vụ xây lắp công trình điện là.  Nguyên liệu: Sắt thét các loại, xi măng, cát, đá, các loại cấu kiện thép, cấu kiện bê tông, vật tư thiết bị điện …. Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 7 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm  Nhiên liệu: Dầu Diezen,.. Việc mua bán đều qua hợp đồng kinh tế thông qua đấu thầu cạnh tranh, có cam kết về xuất xứ, chất lượng, tiến độ cung cấp. Trong quá trình thực hiện luôn có sự theo dõi, đánh giá khả năng cung ứng, tính ổn định, chất lượng hàng hóa của các nhà cung cấp để chọn đối tác cung cấp đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý. Do Công ty có lấy chữ tín làm đầu, nên qua thực tế rát nhiều nhà cưng ứng đã trở thành bạn hàng truyền thống, có độ tiên cậy cao, hai bên đều tạo thuận lợi cho nhau, hợp tác chặt chẽ cùng nhau tháo gỡ khi gặp khó khăn như: Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh, Công ty cổ phần dây và cáp điện các công ty Cadivi, Công ty cổ phần cáp điện Lam Sơn Vina, Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị Hapulicô, ….. 1.3.2.3. Đối thủ cạnh: Địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khắp trên cả nước. Sản phẩm là các công trình xây dựng, công trình điện, đầu vào phải qua các cuộc đấu thầu quốc gia, quốc tế ( đối với công trình chủ đầu tư liên doanh nước ngoài ). Đối tác cạnh tranh khá nhiều, khá phức tạp, phải nói đến hàng nghìn đối tác trong cả nước ( các Công ty xây dựng, xây lắp đường dây và trạm biến áp của các bộ, ngành, Công ty cổ phần, Công ty TNHH v.v,v). Do vậy thị trường cạnh tranh vô cùng gay gắt. Tuy nhiên Công ty đã có nhiều biện pháp giữ vững và mở rộng thị trường nhằm ổn định và phát triển, ngày càng vững chắc hơn. Đối với lĩnh vực dịch vụ Thương mại vật tư thiết bị điện, tại địa bàn miền trung Công ty là một đối thủ cạnh tranh lớn của các Doanh nhiệp khác. Về năng lực Công ty có bộ máy quản lý nhiều năm có kinh nghiệm trong công tác quản lý hoạt động sản phẩm kinh doanh, bên cạnh đó đội ngũ CBCNV không ngừng đổi mới nâng cao tay nghề, ngoài ra các công trình Công ty thi công trong nhiều năm qua đã được chủ đầu tư đánh giá đảm bảo chất lượng và tạo đượ uy tín với các chủ đầu tư bên cạnh đó Công ty còn là Đại lý phân phối độc quyền các sản phẩm của Công ty lớn sản xuất trong nước có uy tín và đảm bảo tiêu chuẩn. Công ty được các nhà sản xuất hổ trợ về giá, về tiens độ cung Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 8 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm cấp đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp đơn vị có thể trúng được những gói thầu lớn và thi công đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư. Lĩnh vực dịch vụ thương mại với phương châm đa dạng sản phẩm, giá cả hợp lý hậu mãi sau bán hàng Công ty có mạng lưới các nhà Đại lý, nhà phân phối cấp 2, cấp 3 trên toàn tỉnh và các tỉnh lân cận trên 130 nhà phân phối và Đại lý từ các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, và đán Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… Ngoài ra Công ty còn là địa chỉ tin cậy cho các nhà thầu khi có yêu cầu, Công ty cung ứng tất cả các loại sản phẩm mà khách hàng có nhu cầu. Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 9 Chương 2: Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIỆN XUÂN 2.1. Khái quát chung về công ty 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thiện Xuân Thanh Hóa. Địa chỉ: số 18 – 20 – Hàng Đồng – Phường Điện Biên – TP.Thanh Hóa. Số điện thoại: 0373.859.757 Fax: 0373.855.757 Tài khoản: 3531211000045 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các công ty số 3 – Thanh Hóa. Mã số thuế: 2800149404 – 1 Giới thiệu về công ty: - Công ty cổ phần Thiện Xuân Thanh Hóa tiền than là tổ hợp kinh doanh thiết bị điện Thiện Xuân. Trước nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cùng với sự năng động và mạnh dạn của người đứng đầu, tổ hợp Thiện Xuân đã chuyển đổi thành công ty Thiện Xuân Thanh Hóa. - Công ty được thành lập theo quyết định 149UB/TH ngày 26/01/1998 của UBNN tỉnh Thanh Hóa. - Trải qua 14 năm xây dựng và trưởng thành, công ty luôn nổ lực khắc phục khó khăn, tạo bước phát triển vượt bậc trong kinh doanh, với mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 20 – 30%. - Năm 2009 mặc dù hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, song với truyền thống vượt khó vươn lên công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt. Giá trị đạt 90tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2008. Doanh thu đạt 73tỷ đồng tăng gần 20% so với năm 2008 và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Công ty đã và đang thi công nhiều công trình trên phạm vi toàn quốc, với doanh thu gần 100 tỷ đồng/1 năm. Giải quyêt việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ. - Công nhân viên triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp về kinh tế kế hoạch, tiến độ công trình, đầu tư tài chính, tín dụng và đời sống…để phấn đấu trở thành trung tâm phân phối thiết bị điện cho khu vực Bắc miền Trung. Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Lớp: CĐQT11TH 10 Chương 2: Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty - Trong 5 năm (2006 – 2010) hàng chục công trình xây lắp đường dây và trạm biến áp trong và ngoài tỉnh do Công ty thi công luôn hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt, kịp bàn giao đưa vào sử dụng như: - Công trình trạm biến áp số 2, 3, 4 đường vành đai Đông Tây TP.Thanh Hóa, đường dây 35kv phục vụ cho nhà máy thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) giai đoạn 1, 2: Đường dây 35kv thủy điện bản Chát (Lai Châu). - Nhằm đa dạng hóa nghành nghề kinh doanh, Công ty đã mạnh dạn mua cổ phần của 2 công ty là Công ty cổ phần Nam Phát và công ty cổ phần cơ điện Lam Sơn. - Xác định chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Công ty, mỗi cán bộ - công nhân viên trong công ty cổ phần Thiện Xuân luôn lấy tiêu chí phấn đấu “uy tín, chất lượng, hiệu quả làm đầu”  Những thành tựu đạt được và các hoạt động từ thiện của công ty: - Năm 2006 được nhận huy chương lao động hạng 3 Năm 2009 được nhận cờ thi đua của chính phủ và cúp “Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc lần I”. - Năm 2010 công ty đã được UBND tỉnh tặng bằng khen - Lãnh đạo công ty được chủ tịc phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen nhân ngày doanh nhân Việt Nam (13/10). - Năm 2009 công ty đã trích nguồn quỹ phúc lợi xây nhà tình nghĩa cho 14 hộ nghèo trong tỉnh. - Ủng hộ 35 suất học bổng cho các hoc sinh nghèo vượt khó. - Tổ chức thăm hỏi các gia đình có công,đối tượng chính sách và tặng 150 - suất quà cho đông bào nghèo nhân dịp tết cổ truyền…với tổng giá trị hơn 400 triệu…. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty  Đặc điểm về nhân sự của công ty: Tổng số cán bộ, công nhân viên là 150 người Cùng với trang thiết bị công nghệ tiên tiến trong các năm qua công ty đã đẩy nhanh công tác đào tạo và phát triển nhân sự giúp công ty có được cán bộ kỹ thuật giỏi về quản lý và có chuyên môn cao. Bảng 2.1: Cơ cấu lao động Chỉ tiêu Tổng số lao động Sinh viên: Nguyễn Thị Anh Số lượng lao động 150 người Tỷ lệ % 100 Lớp: CĐQT11TH 11
- Xem thêm -