Tài liệu Bao cao giai doan 1

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Đánh giá nền kinh tế của một đất nước có vững vàng và ổn định hay không, người ta thường dựa trên tiêu chí nguồn tài nguyên và khả năng quản lý. Trong đó khả năng quản lý là vấn đề cơ bản. Nhưng để quản lý tốt thì phải luôn luôn rèn luyện học hỏi để trau dồi kiến thức, nắm bắt nhanh nhạy những biến động của xã hội và thị trường. Đất nước ta đang trên đà đổi mới một cách mạnh mẽ thì khả năng học hỏi và nâng cao trình độ là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng muốn thực hiện được đổi mới cơ chế quản lý kinh tế thì đỏi hỏi phải đổi mới đồng bộ hệ thống các công cụ quản lý. Trong đó không thể không nói đến sự đổi mới của hạch toán kinh tế. Đối với tất cả các đơn vị, kể cả đơn vị hành chí sự nghiệp cũng như các đơn vị là sản xuất kinh doanh thì công tác kế toán là vấn đề không thể thiếu. Vì công tác kế toán trong đơn vị nó kèm nhiệm vụ quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình hình thành và phát triển vấn đề tài chính của đơn vị, hay nói cách khác, công tác kế toán làm nhiệm vụ quản lý và kiểm soát toàn bộ tình hình tài chính của đơn vị. Chính vì lẽ đó mà công tác kế toán đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như các ngành sự nghiệp.chính vì vậy mà trong quá trình thực tập giai đoạn 1 tại công ty TNHH xây dựng thanh ngọc em đã tìm hiểu và đưa ra “ báo cáo tổng hợp giai đoạn 1 “ Báo cáo gồm các phần : I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng thanh ngọc a. Tên và loại hình kinh doanh của doanh nghiệp Công ty TNHH xây dựng thanh ngọc được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế công ty TNHH số ………., do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t cÊp ngµy … th¸ng …. n¨m ….. Víi nh÷ng ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: + VÒ lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ... - LËp dù ¸n ®Çu t, t vÊn thÈm ®Þnh dù ¸n, thÈm ®Þnh hå s¬ thiÕt kÕ vµ dù to¸n c«ng tr×nh. + VÒ lÜnh vùc th¬ng m¹i (hµng hãa, dÞch vô chñ yÕu mµ DN ®ang kinh doanh) - T vÊn qu¶n trÞ doanh nghiÖp (Kh«ng bao gåm t vÊn ph¸p lý) - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ ®iÖn d©n dông,b¸n bu«n tæng hîp - Kinh doanh dÞch vô vËn t¶i hµng ho¸ ®êng bé... b. Trụ sở và địa bàn hoạt động - Địa chỉ trụ sở chính: phố lê lai thị trấn ngọc lặc huyện ngọc lặc tỉnh Thanh Hoá. - Địa bàn hoạt động: Ở các huyện Miền núi Thanh Hóa như: ngọc lặc, lang chánh, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Cẩm Thủy, Thạch Thành… c. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH xây dựng thanh ngọc sau đây gọi tắt là (Công ty) là Doanh nghiệp được thành lập do sự góp vốn của các cổ đông, tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, văn bản pháp luật khác có liên quan đến tổ chức hoạt động và hạch toán kinh doanh của Doanh nghiệp. Bộ máy Công ty bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, và các bộ phận khác liên quan. Khi mới thành lập vốn điều lệ của Công ty là: 9.000.000.000 đ (Chín tỷ đồng chẵn) được chia làm 90.000 cổ phần, trị giá mỗi cổ phần là: 100.000đ với tổng số cán bộ, nhân viên là 55 người. Chủ trương của Công ty là kinh doanh đa ngành nghề. Đối với đời sống cán bộ công nhân viên thì Công ty cũng hết sức chú trọng, quan tâm- được hưởng nhiều ưu đãi với mức lương ổn định, sử dụng lao động luôn tuân theo luật lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, tuân theo luật công đoàn…Do đó công ty đã luôn giữ vững được thành quả phát triển và vị thế của mình trên thị trường.. II. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH xây dựng thanh ngọc 1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty TNHH xây dựng thanh ngọc Công ty TNHH xây dựng thanh ngọc là đơn vị kế toán độc lập, có tư cách pháp nhân, tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ phù hợp với yêu cầu quản lý và kinh doanh của Công ty. Bộ máy quản lý ở công ty có kết cấu theo hình trực tuyến từ giám đốc xuống các phòng ban, đội xây dựng. Đứng đầu là giám đốc công ty là người có quyền hành cao nhất chịu trách nhiệm trước các cơ quan chủ quản, nhà nước, trước tập thể công nhân viên. Sơ đồ: S¬ ®å tæ chøc bộ m¸y quản lý Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ hoach kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kü thuËt c«ng nghÖ C¸c ®éi 2. Đặc điểm và chức năng tổ chức bộ máy TNHH xây dựng thanh ngọc - Giám đốc công ty: Là người điều hành sản xuất kinh doanh của toàn công ty, chịu trách nhiệm trước Pháp luật, cũng như đại diện cho quyền lợi của toàn thể cán bộ công nhân viên. - Các phó giám đốc: Là người tham mưu giúp việc cho Giám đốc, được giám đốc phân công chỉ đạo điều hành một số lĩnh vực công tác, thay mặt giám đốc giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công và phải chịu trách nhiệm trước giám đốc về lĩnh vực công tác đó. Trong trường hợp các vấn đề cần có ý kiến của Giám đốc thì báo cáo Giám đốc quyết định. - Phòng Kế toán tài vụ: Tổ chức thực hiện theo dõi mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong Công ty theo đúng Pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành. Từ đó đề xuất Giám đốc các biện pháp nhằm đảm bảo và tăng cường công tác quản lý tài chính trong đơn vị, phát huy tốt hiệu quả sử dụng vốn. Kịp thời làm các báo cáo quyết toán tài chính theo quy định. Đảm bảo tính chính xác của số liệu quyết toán. Tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện các chế độ tài chính và thực hiện đúng nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước - Phòng quản lý và phòng kỹ thuật: Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đôn đốc kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Tham mưu và chịu trách nhiệm pháp lý trước Giám đốc trong việc ký kết các Hợp đồng Kinh tế, các bản giao khoán công việc. Phối hợp với Phòng Tài vụ làm tốt công tác thu hồi công nợ. Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác quản lý kỹ thuật, xây dựng các công trình, thiết kế, dự toán kịp thời, chính xác. - Các đội xây dựng: Tổ chức và quản lý trực tiếp thi công các công trình do Giám đốc giao khoán, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về mặt chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động và tiến độ thi công các công trình. Tự chủ trong việc quản lý và điều hành lao động, mỗi đội có một Đội trưởng, một kế toán đội và các tổ trưởng, các cán bộ kỹ thuật thi công, tự điều hành hoạt động của đơn vị mình và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc và sự giúp đỡ của các phòng, ban chức năng. 3. §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh của c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp liªn tôc ph¸t triÓn theo híng æn ®Þnh, v÷ng ch¾c hoµn thµnh nhiÒu chØ tiªu chñ yÕu vµ cã møc t¨ng kh¸. Nghµnh nghÒ kinh doanh ngoµi s¶n xuÊt chÝnh ®îc më réng ph¸t triÓn ®óng híng.ThÓ hiÖn c¸c sè liÖu thèng kª cô thÓ nh sau: ChØ tiªu 1.Tæng doanh thu 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn tríc thuÕ 4.Lîi nhuËn sau thuÕ 5.Tû suÊt LN/DT N¨m 2012 3,465,258,947 2,835,689,154 68,245,369 5,125,346 0.15 N¨m 2013 5,698,356,258 4,235,125,486 75,365,245 9,865,324 0.17 N¨m 2014 8,253,156,986 7,264,358,259 85,125,426 24,256,352 0.29 Th«ng qua b¶ng kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ta thÊy: Tæng doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n cña c«ng ty t¨ng dÇn theo thêi gian. §¨c biÖt lµ giai ®o¹n n¨m 2013 ®Õn n¨m 2014. Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2013 lµ 9.865.324 ®ång. Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2014 lµ 24.256.352 ®ång t¨ng so víi n¨m 2013 víi møc t¨ng lµ 14.391.028 ( t¬ng øng t¨ng thªm 145.87 %). MÆc dï gi¸ vèn c«ng ty bá ra n¨m 2014 lµ 7.264.358.259 ®ång t¨ng 71.53% so víi n¨m 2013. §iÒu nµy chøng tá gi¸ thµnh bá ra rÊt cao nhng bï vµo ®ã lîi nhuËn cña c«ng ty t¨ng lªn còng rÊt cao.C«ng ty ®· ¸p dông nguyªn t¾c phï hîp gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ rÊt cã hiÖu qu¶. III. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH xây dựng thanh ngọc 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán Công ty có bộ máy kế toán luôn có đủ trình độ năng lực để áp dụng cho công tác kế toán, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt tình công tác. Công ty đã đưa máy vi tính vào sử dụng trong công tác quản lý thông tin kinh tế với các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý… Mỗi bộ phận kế toán hay nhân viên quản lý phân xưởng đều có chức năng nhiệm vụ riêng , xong giữa các bộ phận này có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, bổ trợ cho nhau. Bộ máy kế toán tiến hành đều đặn kịp thời đáp ứng công tác quản lý của công ty. Sơ đồ: SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG Kế toán vốn bằng tiền, CP giá thành Kế toán Bán hàng vật tư, thuế, công nợ Kế toán tiền lương, TSCĐ Thủ quỹ - Kế toán trưởng: Là người quản lý, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Phòng Kế toán thống kê, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế tài chính tại Công ty. Tham mưu giúp việc cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính, kịp thời báo cáo các thông tin kinh tế cần thiết với Giám đốc để chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước, Giám đốc về mọi hoạt động trong công tác tài chính của Công ty. Phân tích hiệu quả kinh tế, xây dựng kế hoạch tài chính tháng, quý, năm… trình Giám đốc phê duyệt thực hiện - Kế toán vốn bằng tiền, chi phí giá thành: Ghi chép phản ánh chính xác đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động sử dụng tiền như thu, chi tiền, rút, gửi tiền ... Theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến tiền mặt và TGNH. Kiểm tra chứng từ do kế toán các Đội công trình, Xưởng bê tông chuyển lên, tổng hợp chi phí trực tiếp, phân bổ chi phí gián tiếp và tính giá thành cho từng công trình, sản phẩm - Kế toán bán hàng, vật tư, kê khai thuế, công nợ: Theo dõi tình hình nhập, xuất vật tư thi công các công trình,theo dõi tình hình bán hàng, thu hồi công nợ và thanh toán các khoản công nợ của công ty. Theo dõi tình hình thanh toán các khoản phải nộp của Công ty với NSNN, Tình hình khấu trừ và hoàn thuế GTGT. - Kế toán tiền lương, TSCĐ: Hàng tháng tính toán tiền lương phải trả, theo dõi tiền lương, phân bổ tiền lương cho cán bộ công nhân viên, trích lập quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. Theo dõi tình hình tăng, giảm TSCĐ, thực hiện tính và trích khấu hao TSCĐ của đơn vị theo phương pháp đã đăng ký với cơ quan Thuế. - Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt và các chứng từ hợp lệ, đối chiếu tiền mặt thực tế với sổ kế toán tiền mặt. 2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán tại Công ty a. Hình thức tổ chức công tác kế toán. Do đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị,do đó bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo mô hình tập trung, Công ty có một phòng kế toán bao gồm các bộ phận cơ cấu phù hợp với các khâu công việc, các phần hành kế toán, thực hiện toàn bộ công tác kế toán của đơn vị và các nhân viên kế toán ở các đội xây dựng chỉ làm nhiệm vụ tập hợp, phân loại chứng từ phát sinh ở đơn vị mình và gửi những chứng từ đó về phòng kế toán của Công ty. b. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty. Công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. Theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là" chứng từ ghi sổ". Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở là các chứng từ gốc hoặc bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục theo thứ tự thời gian. Hệ thống sổ kế toán gồm: - Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. - Sổ cái, - Các sổ, thẻ, kế toán chi tiết. Sơ đồ: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CTGS Chứng từ kế toán Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ, thẻ kế toán chi tiết CHỨNG TỪ GHI SỔ Sổ Cái TK 152 Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra - Hàng ngày hoặc định kỳ căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ sau đó được dùng để ghi vào sổ cái tài khoản, các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ thẻ kế toán chi tiết có liên quan. - Cuối tháng khoá sổ tính ra tổng số tiền cuả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong tháng trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra tổng số phát sinh nợ, tổng số phát sinh có và các số dư từng tài khoản trên sổ cái, căn cứ vào sổ cái lập bảng cân đối phát sinh. Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính. - Quan hệ đối chiếu: tổng số phát sinh nợ = tổng số phát sinh có= tổng số phát sinh ghi trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ .c. Các chế độ và phương pháp kế toán tại công ty Công ty sử dụng hệ thống tài khoản cũng như các chứng từ kế toán theo đúng hướng dẫn và quy định, ban hành theo quyết định số 48/ 2006/ QĐ- BTC ngày 14/ 09/ 2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính. Công ty áp dụng các chế độ kế toán như sau: - Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hàng năm, hạch toán theo quý; - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép sổ kế toán là Việt Nam đồng ( VNĐ) - Hệ thống tài khoản và hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán tuân thủ và áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng. - Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính giá trị xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền. Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thực hiện khấu hao tài sản cố định theo quyết định số 206/2003/QĐ - BTC khấu hao theo phương pháp đường thẳng, từng quý trích khấu hao một lần. - HÖ thèng tµi kho¶n vµ hÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n tu©n thñ vµ ¸p dông c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn ChuÈn mùc do nhµ níc ban hµnh. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp vµ tr×nh bµy theo ®óng mäi quy ®Þnh cña tõng chuÈn mùc, th«ng t híng dÉn chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ®ang ¸p dông. B¸o c¸o tµi chÝnh b¾t buéc gåm: * B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n * B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh * ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh ( MÉu sè B01 - DN) ( MÉu sè B02 - DN) ( MÉu sè B09 - DN)
- Xem thêm -