Tài liệu Bài thực hành ic3

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 252 |
  • Lượt tải: 1
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Bài thực hành ic3
BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 (MICROSOFT WORD) 1. Tạo một văn bản theo mẫu sau: NHỮNG LỜI KHUYÊN CHUẨN BỊ CHO KỲ THI  (Insert/symbol/Webdings) 1. Ôn bài có chiến lược  Nghiên cứu các đề thi cũ và tập trả lời các câu hỏi.  Ôn một cách hiệu quả - tập trung là chính  Ôn thường xuyên, phân ra từng khoảng  Đề ra mục đích nhiệm vụ rõ ràng cho mỗi kỳ ôn 2. Giữ gìn sức khỏe  Duy trì tập thể dục đều đặn (insert/symbol/Webdings) thời gian ngắn hơn là liên tục trong Có đủ thời gian nghỉ ngơi  Ăn và ngủ đầy đủ khoảng thời gian dài.  Nên nghỉ giải lao trong khi học. 3. Giữ đầu óc thoải mái để đi thi  Tự động viên  Bớt lo lắng và băn khoăn  Phải suy nghĩ thực tế, thừa nhận nhược điểm của mình  Phải tự tin 4. Nhờ giúp đỡ và hỗ trợ  Trình bày rõ ràng và chia sẻ cảm nghĩ của mình với người khác  Nhận sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình  Chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ 2. Sử dụng Tab để soạn thảo văn bản sau: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1 TRƯỜNG CĐ CNTT ______________ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________ GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TT CHỨNG NHẬN Anh/ Chị : ............................................................................................................................ Sinh ngày:...............................................Nơi sinh:................................................................ Mã số sinh viên:..................................................................................................................... Đang học học kỳ/ học phần:................................................................................................... Tại lớp:....................................................Khoa:..................................................................... Hệ đào tạo:............................................................................................................................. Giấy này dùng để:.................................................................................................................. (Giấy này có giá trị đến ngày ............. tháng ............ năm ...........) TRƯỞNG KHOA HàNội,ngày........ tháng......năm......... TL. HIỆU TRƯỞNG 3. Trình bày văn bản có dạng như sau: N am quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư Tiệt nhiên định phân tại Thiên thư Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Sông núi nước Nam Sông núi nước Nam vua nam ở Rành rành định phận tại sách Trời Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời Phiên âm Hán - Việt: Nam quốc sơn hà Nam quốc sơn hà Nam đế cư Hoàng Thiên dĩ định tại Thiên thư Như hà Bắc lỗ lai xâm phạm Bạch nhận Thiên hành phá trúc dư Bản dịch thơ: Sông núi nước Nam Sông núi nước Nam, vua Nam ngự Sách Trời định phận rõ non sông Cớ sao giặc Bắc sang xâm phậm 2 4. Trình bày văn bản sau: BÀI THỰC HÀNH SỐ 2 (Microsoft Excel) Câu 1: Hoàn thành bảng tính sau: 1. Cột Tên hàng: Dựa vào MS và Bảng 1 2. Cột Đơn giá: Dựa vào MS và Bảng 1 3. Số lượng thùng = Số lượng / Số lượng trong thùng (Làm tròn một chữ số thập phân) Trong đó Số lượng trong thùng là 24 nếu Tên hàng là "Bia", Các trường hợp khác Số lượng trong thùng là 20 4. Chèn thêm Cột Chiết khấu (của Số lượng trong thùng * Đơn giá) vào trước cột Thành tiền. Được tính Nếu Tên hàng là Bia thì Chiết khấu 10%, Nếu là Trà thì Chiết khấu 5%, còn lại không có Chiết khấu 5. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá - Chiết khấu 6. Tính tổng số lượng các mặt hàng là thuốc lá 7. Sắp xếp giảm dần theo Tên hàng, nếu trùng sắp xếp tăng dần theo Thành tiền 8. Đếm các mặt hàng là "Bia" 9. Lọc ra các mặt hàng là "Trà" Câu 2: Hoàn thành bảng tính sau 1. Nhập số liệu và trang trí theo mẫu, đổi tên Sheet thành Bai1 2. Tính điểm trung bình của từng học viên theo mã điểm và bảng điểm 3. Chèn thêm cột Tuổi và tính: Tuổi = ( Ngày hiện tại - Ngày sinh)/365 (Tuổi chỉ lấy phần nguyên) 4. Mức học bổng được tính như sau: Nếu điểm TB >=9 thì mức học bổng là 500000 đồng Nếu điểm TB >=8 và điểm TB<9, thì mức học bổng là 300000 đồng Ngoài ra không có học bổng 5. Sắp xếp theo chiều giảm dần của Điểm trung bình 6. Trích rút ra những người có Nơi sinh ở "Hà Nội" 7. Đếm số người có học bổng 8. Tính tổng điểm trung bình của những sinh viên có Tuổi >=22 Câu 3: Hoàn thành bảng tính sau: 1. Tính số ngày lưu lại ở khách sạn của khách = Ngày đi - ngày đến 2. Kí tự đầu tiên của Mã phòng xác định loại phòng. Tiền thuê phòng = Đơn giá ngày tương tương ứng với loại phòng (tham khảo Bảng 2) * Số ngày ở. Nhưng nếu số ngày ở bằng 0 (Ngày khách đi vẫn là ngày khách đến) thì Tiền thuê = Đơn giá ngày tương ứng với loại phòng/ 2 (dùng hàm if, Vlookup, left) 3. Chi phí phục vụ = Tiền thuê * Chi phí phục vụ tương ứng với loại phòng 4. Tiền trả = Tiền thuê + Chi phí phục vụ 5. Tính tổng ba cột cuối của bảng 6. Sắp xếp bảng tính theo Họ và tên tăng dần 7. Hoàn thành bảng thống kê 8. Trích rút những khách hàng thuê phòng vào tháng 8 BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 Microsoft PowerPoint 1. Tạo các Slide như sau: Slide 1 Slide 4 Slide 2 Slide 5 Slide 3 Slide 6 Slide Summary: Ngay sau Slide tiêu đề như hình sau. Trong đó các dòng nội dung được liên kết đến các Slide tương ứng. Slide 7 Thực hiện các yêu cầu sau: 1. Trong Slide Master, định dạng: - Phần Title: Font VNI-Cooper, màu đỏ, size 44. - Phần nội dung: Font VNI-Times, màu xanh. - Phần Date/Time, Footer, Slide Number: Font VNI-Ariston, màu nâu, size 36. 2. Từ Slide thứ 3 đến Slide cuối, mỗi Slide tạo một Action Button để liên kết ngược lại Slide Summary. 3. Chèn một Slide mới với tiêu đề là Flash - Hamster. Trong đó chèn tập tin Flash Hamster.swf. 4. Chèn một Slide mới với tiêu đề là Video. Trong đó chèn một đoạn Video Clip Hamster.mpg. 5. Chèn bài hát “Mouse Love Rice.mp3” để chạy từ Slide 3 tới Slide 6. 6. Mỗi Slide chọn hiệu ứng chuyển trang (Slide Transition) khác nhau tự động chuyển Slide trong 5 giây. Chèn các hiệu ứng hoạt hình (Custom Animation) cho tiêu đề của các Slide. 7. Tìm trên Internet 8 hình với từ khoá Hamster rồi tạo một Photo Album đặt tên là Hamster.ppt. Trong Slide Summary gõ thêm dòng chữ Photo Album rồi gắn liên kết tới tập tin này. 8. Tạo một Custom Show đặt tên là “Five Slides Show”. Trong Slide Summary gõ thêm dòng chữ “Five Slides Show” rồi gắn liên kết tới Custom Show này. (0.5đ) 9. Chèn ngày giờ và đánh số cho các Slide trừ Slide tiêu đề. Slide thứ 2 đánh số từ số 1. Phần Footer ghi họ tên sinh viên. 10.Thiết lập cho trình chiếu chạy từ Slide thứ 5 đến Slide cuối cùng, chạy liên tục cho đến khi bấm phím “ESC”.
- Xem thêm -