Tài liệu B313 mau bckt dang tu choi

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

B313 1/2 Báo cáo kiểm toán (Dạng từ chối đưa ý kiến) Logo của Công ty TNHH Kiểm toán ABC Số. /2011/ABC – BCKT BÁO CÁO KIỂM TOÁN (1) Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS (“Công ty”) gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2010, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010, được lập ngày … tháng … năm …, từ trang … đến trang … kèm theo. Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với Báo cáo tài chính Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam. Trách nhiệm này bao gồm: thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn; chọn lựa và áp dụng các chính sách kế toán thích hợp; và thực hiện các ước tính kế toán hợp lý đối với từng trường hợp. Trách nhiệm của Kiểm toán viên Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính của Công ty không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu mà chưa được phát hiện ra. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về các số liệu và các thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên về rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hay nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính một cách trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị. Việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các chính sách kế toán đã được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho chúng tôi đưa ra ý kiến kiểm toán. Cơ sở cho ý kiến kiểm toán dạng từ chối (2) Khoản đầu tư của Công ty vào Công ty Liên doanh XYZ được trình bày với trị giá xxx VND trên bảng cân đối kế toán, chiếm đến 90% tổng số tài sản ròng của Công ty tại ngày 31/12/2010. Chúng tôi không được tiếp cận với ban lãnh đạo và kiểm toán viên công ty XYZ. Ngoài ra, việc tiếp cận với chứng từ, sổ kế toán của Công ty đã bị hạn chế (Công ty chỉ cung cấp tài liệu từng tháng mà không cung cấp tất cả cùng một lúc…). Do đó chúng tôi không thể xác định xem liệu có bút toán điều chỉnh cần thiết nào cho khoản đầu tư tại Liên doanh XYZ cũng như xem xét tổng thể tài liệu kế toán của Công ty. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) B313 2/2 Ý kiến kiểm toán dạng từ chối Vì tính trọng yếu của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở cho ý kiến kiểm toán dạng từ chối”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán. Do đó chúng tôi từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại VAS. Trần Văn A Giám đốc Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0201/KTV Thay mặt và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán ABC Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2011 Lê Thị B Kiểm toán viên Chứng chỉ Kiểm toán viên số xxxx/KTV [Lưu ý: (1) Mẫu báo cáo này được xây dựng dựa trên bản dự thảo CMKiT Việt Nam phù hợp với CMKiT quốc tế có hiệu lực từ 15/12/2009, nên chỉ được áp dụng sau khi Bộ Tài chính ban hành CMKiT mới. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) B313 3/2 (2) Đoạn in nghiêng là đoạn bổ sung so với mẫu chuẩn và phải sửa đổi cho phù hợp với tình huống cụ thể. Trong trường hợp dự tính được mức độ ảnh hưởng của khoản ngoại trừ đến BCTC thì ghi rõ trong đoạn này.] Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -