Tài liệu A260-cam ket tinh doc lap cua nhom kiem toan

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY A260 1/1 Tên Tên khách hàng: Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: CAM KẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA THÀNH VIÊN NHÓM KIỂM TOÁN Liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty ……………………………….. cho năm tài chính kết thúc ngày …… tháng ……. năm ………., chúng tôi cam kết rằng: 1. Chúng tôi đọc và nhất trí với kết luận tại Mẫu A270; 2. Chúng tôi tuân thủ các quy định về tính độc lập theo Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; 3. Chúng tôi cam kết rằng chúng tôi không có bất kỳ lợi ích tài chính trọng yếu trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc nghĩa vụ nợ, quan hệ mật thiết nào gắn với đơn vị hoặc Ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán; 4. Theo hiểu biết của chúng tôi, chúng tôi không nhận thấy bất cứ sự thỏa thuận kinh tế, dịch vụ chuyên môn cũng như sự liên kết nào trong quá khứ và hiện tại giữa chúng tôi và đơn vị được kiểm toán có ảnh hưởng đến tính độc lập của chúng tôi. Chức danh Họ tên Chữ ký Ngày/ tháng Thành viên BGĐ phụ trách cuộc KT: Người soát xét công việc KSCL: Chủ nhiệm kiểm toán: KTV chính/Trưởng nhóm: Kiểm toán viên: Trợ lý 1: Trợ lý 2: Trợ lý 3: Trợ lý 4: ……….: ……….: ……….: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -