Tài liệu A213 thanh ly hop dong kiem toan

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

A213 1/2 Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------o0o--------Số: /2011/ABC BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (1)  Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;  Căn cứ Hợp đồng kiểm toán số …/2010/HĐKT. Hôm nay, ngày… tháng… năm 2011, đại diện hai bên chúng tôi, gồm: BÊN A : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VAS (Bên A) Người đại diện Chức vu Địa chi Điện thoại Mã số thuế : Nguyễn Văn C : Giám đốc (Theo giấy ủy quyền số …… ngày ………………)(nếu là Phó Giám đốc) : Số 1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội : (04) 6285 8887 ; Fax: (04) 6285 8888 : BÊN B: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ABC (Bên B) Người đại diện Chức vu Địa chi Điện thoại Mã số thuế Tài khoản số Tại Ngân hàng : Trần Văn A : Giám đốc (Theo giấy ủy quyền số …… ngày ………………)(nếu là Phó Giám đốc) : Phòng 304 nhà Dự án số 4 Ngõ 1 Hàng Chuối, Hà Nội : 04 3 810 820; Fax: 04 3 810 830 : : : Hai bên cùng nhau thống nhất các điều khoản thanh lý hợp đồng sau: ĐIỀU 1 : Thanh lý Hợp đồng dịch vu Kiểm toán số…/2010/HĐKT ký ngày… tháng… năm 2010 về việc kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại VAS. ĐIỀU 2 : Bên B đã hoàn tất dịch vu kiểm toán BCTC năm 2010 như đã nêu trong Điều 1 của Hợp đồng. Bên B đã giao cho Bên A… bộ Báo cáo kiểm toán chính thức bằng tiếng Việt và… bộ Báo cáo kiểm toán bằng tiếng (Anh), (Thư quản lý – nếu có) và hoàn trả tất cả các hồ sơ, tài liệu có liên quan mà Bên A đã cung cấp để thực hiện dịch vu ghi tại Điều 1. Bên B có trách nhiệm giữ bí mật nội dung các tài liệu trên. ĐIỀU 3: Tổng giá trị Hợp đồng là: ……………………..(Bằng chữ:……………………………………………………………..); Bên A đã thanh toán lần 1 cho Bên B là:……………………(Bằng chữ:……………………………………………..); Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) A213 2/2 Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán Bên A có nghĩa vu thanh toán phí dịch vu còn lại cho Bên B là:………………………(Bằng chữ: ………………………..) ngay sau khi nhận được Báo cáo kiểm toán chính thức kèm theo hóa đơn GTGT và bản thanh lý hợp đồng này. ĐIỀU 4: Hợp đồng dịch vu Kiểm toán số…/2010/HĐKT ký ngày… tháng… năm 2010 hết hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký Biên bản thanh lý hợp đồng này. Biên bản này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản. Đại diện Bên A Đại diện Bên B CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VAS Giám đốc CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ABC Giám đốc Nguyễn Văn C Trần Văn A [Lưu ý: (1) Mẫu Biên bản thanh lý được xây dựng dựa trên VSA 210 đã ban hành và có hiệu lực từ 10/1999 * Các điều khoản có thể thay đổi tùy theo thực tế thỏa thuận giữa hai bên.] Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -