Tài liệu Xây dựng website bán máy tính và linh kiện máy tính qua mạng

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 229 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG WEBSITE BÁN MÁY TÍNH VÀ LINH KIỆN MÁY TÍNH QUA MẠNG Ngành: Công Nghệ Thông Tin Hướng chuyên ngành: Quản Trị Mạng Khóa: 2007 - 2011 Giảng viên hướng dẫn: TS. LÊ XUÂN TRƯỜNG Sinh viên thực hiện: LÂM HOÀNG THIỆN MSSV: 10701131 TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lê Xuân Trường người đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt thời gian làm khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình dìu dắt, giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báo trong suốt thời gian em học tại trường. Em xin cám ơn gia đình, bạn bè và những người luôn luôn động viên và giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Mặc dù em đã cố gắng bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình nhưng do trình độ còn hạn chế và thời gian hạn hẹp nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và ban lãnh đạo để đề tài này hoàn chỉnh và mang tính thực tiễn hơn.   NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................   NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................   MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................................ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH .................................................................................................... v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ TIẾNG ANH ............................................................................ vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ........................................................................................................ 1 1.1. Giới thiệu: .......................................................................................................................... 1 1.2. Phạm vi đề tài:.................................................................................................................... 2 1.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu: ................................................................................................... 2 1.2.2. Xây dựng ứng dụng buôn bán và quản lý máy tính, linh kiện máy tính: ............................ 2 1.2.3. Xây dựng ứng dụng hệ thống website:............................................................................ 3 1.3. Phương pháp nghiên cứu: .................................................................................................... 4 1.4. Bố cục: .............................................................................................................................. 5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................................. 6 2.1. Giới thiệu Web Server......................................................................................................... 6 2.2. Giới thiệu PHP (Hypertext PreProcesor)............................................................................... 6 2.2.1. Phần mềm mã nguồn mở: .............................................................................................. 7 2.2.2. Lập trình hướng đối tượng ............................................................................................. 7 2.2.3. Tính bảo mật ................................................................................................................ 8 2.3. Thông dịch trang PHP ......................................................................................................... 8 2.4. Cách thức hoạt động của trang HTML và PHP:..................................................................... 9 2.5. Kiểu dữ liệu, hằng số và biến trong PHP ............................................................................ 10 2.5.1. Kiểu dữ liệu: .............................................................................................................. 10 2.5.2. Hằng số:..................................................................................................................... 11 2.5.3. Biến số. ...................................................................................................................... 11 2.6. Toán tử trong PHP ............................................................................................................ 12 2.7. Xử lý giá trị form trong PHP ............................................................................................. 13 2.8. Các hàm API trong PHP .................................................................................................... 14 2.8.1. Giới thiệu MySQL: ..................................................................................................... 14 2.8.2. Các hàm cơ bản làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL ...................................................... 14 2.9. Session và Cookie: ............................................................................................................ 17 2.9.1. Session: ..................................................................................................................... 17 2.9.2. Cookie: ...................................................................................................................... 18 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG. .................................................................................. 20 3.1. Phân tích yêu cầu. ............................................................................................................. 20 Trang i 3.1.1. Xác định yêu cầu: ....................................................................................................... 20 3.1.2. Phân tích yêu cầu: ....................................................................................................... 21 3.2. Sơ đồ phân tích các chức năng người dùng của hệ thống. .................................................... 23 3.2.1. Khách hàng: ............................................................................................................... 23 3.2.2. Thành viên: ................................................................................................................ 24 3.2.3. Nhân viên nhập hàng................................................................................................... 27 3.2.4. Administrator. ............................................................................................................ 28 3.3. Cấu trúc hệ thống (hình 3.1): ............................................................................................. 33 3.4. Quy trình thực hiện giao dịch của hệ thống ......................................................................... 33 3.4.1. Các công việc thực hiện trong từng giai đoạn (hình 3.6). ............................................... 33 3.4.2. Trên cơ sở quy trình thực hiện giao dịch, mô hình dữ liệu của hệ thống được thiết kế như sau (hình 3.7):...................................................................................................................... 35 3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu của website:..................................................................................... 36 3.5.1. Mô hình thực thể kết hợp (Entity – Relationship): ......................................................... 36 3.5.2. Mô tả chi tiết các thực thể ........................................................................................... 37 3.5.3. Mô hình dữ liệu quan hệ (hình 3.9): ............................................................................. 40 3.5.4. Cấu trúc các bảng dữ liệu: ........................................................................................... 40 CHƯƠNG 4: HIỆN THỰC CHƯƠNG TRÌNH. ........................................................................ 44 4.1. Giao diện website bán máy tính – linh kiện máy tính. .......................................................... 44 4.1.1. Trang chủ website. ...................................................................................................... 44 4.1.2. Phần header. ............................................................................................................... 44 4.1.3. Phần footer. ................................................................................................................ 45 4.1.4. Phần left menu............................................................................................................ 45 4.1.5. Phần right menu.......................................................................................................... 46 4.1.6. Phần content: .............................................................................................................. 46 4.2. Đăng kí và đăng nhập của hệ thống website . ...................................................................... 47 4.2.1. Đăng kí. ..................................................................................................................... 47 4.2.2. Đăng nhập: ................................................................................................................. 48 4.3. Quản lý thông tin cá nhân. ................................................................................................. 49 4.3.1. Cập nhật thông tin cá nhân: ......................................................................................... 49 4.3.2. Thay đổi mật khẩu: ..................................................................................................... 50 4.3.3. Các đơn hàng đã đặt: ................................................................................................... 50 4.4. Các chức năng thực hiện giao dịch của website: .................................................................. 50 4.4.1. Mua hàng: .................................................................................................................. 50 4.4.2. Tạo giỏ hàng: ............................................................................................................. 52 Trang ii 4.4.3. Tạo đơn đăt hàng. ....................................................................................................... 52 4.4.4. Thanh toán trực tuyến. ................................................................................................ 55 4.5. Các chức năng quản trị của website. ................................................................................... 59 4.5.1. Chức năng nhập hàng. ................................................................................................. 60 4.5.2. Quản lý hàng tồn kho. ................................................................................................. 61 4.5.3. Quản lý máy bộ HT. ................................................................................................... 61 4.5.4. Quản lý đơn đặt hàng – xuất hàng. ............................................................................... 63 4.5.5. Quản lý nhà cung cấp. ................................................................................................. 64 4.5.6. Quản lý loại sản phẩm. ................................................................................................ 65 4.5.7. Quản lý người dùng của hệ thống website..................................................................... 66 4.5.8. Thống kê hàng nhập. ................................................................................................... 68 4.5.9. Thống kê hàng xuất..................................................................................................... 69 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN......................................................................................................... 70 5.1. Các chức năng đã làm được. .............................................................................................. 70 5.2. Kiến nghị. ........................................................................................................................ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................................ 73 Trang iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Bảng kiểu số nguyên ................................................................................................... 10 Bảng 2.2. Bảng kiểu số thực........................................................................................................ 11 Bảng 2.3. Bảng các loại toán tử trong PHP ................................................................................... 13 Bảng 3.1. Bảng nhà cung cấp ...................................................................................................... 40 Bảng 3.2. Bảng khách hàng ......................................................................................................... 41 Bảng 3.3. Bảng hóa đơn .............................................................................................................. 41 Bảng 3.4. Bảng chi tiết hóa đơn ................................................................................................... 42 Bảng 3.6. Bảng linh kiện máy bộ ráp ........................................................................................... 42 Bảng 3.7. Bảng sản phẩm............................................................................................................ 42 Bảng 3.8. Bảng phiếu nhập ......................................................................................................... 43 Bảng 3.9. Bảng chi tiết phiếu nhập .............................................................................................. 43 Bảng 3.10. Bảng phương thức thanh toán ..................................................................................... 43 Bảng 3.11. Bảng phương thức giao hàng ...................................................................................... 43 Trang iv DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH Hình 2.1. Quá trình thông dịch trang PHP ...................................................................................... 8 Hình 2.2. Cách thức hoạt động của trang HTML. ........................................................................... 9 Hình 2.3. Cách thức hoạt động của trang PHP .............................................................................. 10 Hình 3.2. Mô hình chức năng khách hàng. ................................................................................... 23 Hình 3.3. Mô hình chức năng thành viên. ..................................................................................... 25 Hình 3.4. Mô hình chức năng nhân viên nhập hàng. ...................................................................... 27 Hình 3.5. Mô hình chức năng administrator ................................................................................. 29 Hình 3.1. Cấu trúc hệ thống website ............................................................................................ 33 Hình 3.6. Quy trình thực hiện giao dịch của hệ thống. ................................................................... 34 Hình 3.7. Mô hình dữ liệu của hệ thống. ...................................................................................... 35 Hình 3.8. Mô hình thực thể kế hợp (ER). ..................................................................................... 36 Hình 3.9. Mô hình dữ liệu quan hệ............................................................................................... 40 Hình 4.1. Trang chủ của website.................................................................................................. 44 Hình 4.2. Phần header của website. ............................................................................................. 45 Hình 4.3. Phần footer của website. .............................................................................................. 45 Hình 4.4. Phần left menu của website. ......................................................................................... 46 Hình 4.5. Phần right menu của website. ....................................................................................... 46 Hình 4.6. Phần content của website. ............................................................................................ 47 Hình 4.7. Trang đăng kí của website. ........................................................................................... 47 Hình 4.8. Trang đăng nhập của website. ....................................................................................... 48 Hình 4.9. Đăng nhập với tài khoản bị khóa. .................................................................................. 48 Hình 4.10. Trang giao diện các chức năng quản lý thông tin cá nhân.............................................. 49 Hình 4.11. Trang cập nhật thông tin khách hàng. .......................................................................... 49 Hình 4.12. Trang thay đổi mật khẩu khách hàng. .......................................................................... 50 Hình 4.13. Trang chi tiết sản phẩm. ............................................................................................. 51 Hình 4.14. Chức năng xem nhiều ảnh của sản phẩm. .................................................................... 51 Hình 4.15. Trang giỏ hàng của khách hàng. .................................................................................. 52 Hình 4.16. Trang cung cấp thông tin đơn hàng. ............................................................................ 53 Hình 4.17. Trang tạo đơn hàng online với thanh toán tiền mặt. ...................................................... 54 Hình 4.18. Thông báo đặt hàng thành công. ................................................................................. 54 Hình 4.19. Trang tạo đơn hàng online với thanh toán trực tuyến. ................................................... 54 Hình 4.20. Trang tạo các tài khoản ảo trên Paypal Sandbox. .......................................................... 56 Hình 4.21. Trang đăng nhập tài khoản thanh toán ......................................................................... 57 Trang v Hình 4.22. Trang thanh toán trên server của Paypal. ..................................................................... 57 Hình 4.23. Trang đã thanh toán hoàn tất. ...................................................................................... 58 Hình 4.24. Trang đăng nhập với tài khoản của cửa hàng................................................................ 58 Hình 4.25. Trang kiểm tra thanh toán của khách hàng ................................................................... 59 Hình 4.26. Trang giao diện các chức năng của nhà quản trị ........................................................... 59 Hình 4.27. Trang nhập hàng vào website (khi chưa nhập sản phẩm). .............................................. 60 Hình 4.28. Trang nhập sản phẩm mới hoặc cũ. ............................................................................. 60 Hình 4.29. Trang nhập hàng vào website (khi đã nhập sản phẩm). ................................................. 60 Hình 4.30. Trang quản lý hàng tồn kho. ....................................................................................... 61 Hình 4.31. Trang quản máy bộ HT. ............................................................................................. 61 Hình 4.32. Trang thêm máy bộ HT. ............................................................................................. 62 Hình 4.33. Trang chỉnh sửa máy bộ HT. ...................................................................................... 62 Hình 4.34. Trang giao quản lý đơn đặt hàng. ................................................................................ 63 Hình 4.35. Trang chi tiết đơn đặt hàng. ........................................................................................ 64 Hình 4.36. Trang quản lý nhà cung cấp. ....................................................................................... 64 Hình 4.37. Trang thêm nhà cung cấp mới. .................................................................................... 64 Hình 4.38. Trang chỉnh sửa nhà cung cấp. .................................................................................... 65 Hình 4.39. Trang quản lý loại sản phẩm. ...................................................................................... 65 Hình 4.40. Trang thêm loại sản phẩm mới. ................................................................................... 65 Hình 4.41. Trang chỉnh sửa loại sản phẩm. ................................................................................... 66 Hình 4.42. Trang quản lý người dùng khi tài khoản đăng nhập là nhà quản trị. ............................... 66 Hình 4.43. Thống báo khóa tài khoản. ......................................................................................... 67 Hình 4.44. Thông báo không được khóa tài khoản admin, hoặc systemadmin. ................................ 67 Hình 4.45. Trang quản lý người dùng khi tài khoản đăng nhập là nhà quản trị cấp cao. ................... 68 Hình 4.46. Trang thống kê hàng nhập ban đầu. ............................................................................. 68 Hình 4.47. Thống kê hàng nhập. .................................................................................................. 68 Hình 4.48. Trang thống kê hàng xuất ban đầu. .............................................................................. 69 Hình 4.49. Thống kê hàng xuất.................................................................................................... 69 Trang vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VÀ TIẾNG ANH API Application Programming Interface Banner Biểu ngữ CNTT Công nghệ thông tin Control Điều khiển Content Nội dung CSDL Cơ sở dữ liệu Database Cơ sở dữ liệu Form Mẫu HTML Hypertext Markup Language Language Ngôn ngữ Left Bên trái List Danh sách Logic Lập luận hợp lý Logo Biểu tượng, hình ảnh đại diện Main Chính Password Mật khẩu PHP Hypertext Preprocessor Right Bên phải Server Máy phục vụ, máy chủ Site Chỗ, vị trí Submit Trình, đệ trình Username Tên người sử dụng View Tầm nhìn, quang cảnh Web World Wide Web Website Là tập hợp nhiều trang web Window Cửa sổ Trang vii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu: Nền khoa học của thế giới đang trong giai đoạn phát triển nhanh và có trình độ cao, một trong những ngành phát triển nhất có thể nói là công nghệ thông tin, ngành công nghệ thông tin hiện nay đã có ứng dụng vào hầu hết tất cả các lĩnh vực từ giáo dục, kinh doanh, giải trí, …. cho đến mua bán, đặc biệt là mua bán qua mạng và còn gọi là thương mại điện tử (ecommerce). Thương mại điện tử đề cập đến một quá trình mua bán mà người mua và người nhận không cần trực tiếp mua bán với nhau mà thông qua một thiết bị máy tính, mà môi trường phổ biến nhất đó là Internet. Thực tế ở nước ta hiện nay do cở sở hạ tầng còn thấp, trình độ dân trí chưa cao và những hiểu biết của mọi người về thương mại điện tử còn khá mơ hồ nên ít có những cá nhân, doanh nghiệp,… quan tâm đến thương mại điện tử. Cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh, cuộc sống con người ngày càng phát triển, chúng ta cũng dần mất đi thời gian rãnh rỗi của mình cho các công việc thiết yếu của cuộc sống như: mua sắm đồ dùng gia đình, quần áo, điện thoại, máy tính, …. Do đó để giúp cho các công việc mua sắm này ngày càng trở nên nhanh chóng và tốn ít thời gian hơn chúng ta có thể ứng dụng hình thức mua bán thông qua mạng Internet. Bên cạnh đó các doanh nghiệp, cá nhân khi có nhu cầu quản bá thương hiệu, sản phẩm trực tiếp với nhiều khách hàng hoặc tìm cơ hội kinh doanh với nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác nhưng lại muốn giảm chi phí nhân công, mặt bằng kinh doanh, hay đơn giản là chỗ giữ xe cho khách hàng. Khi đó việc mua bán qua mạng có thể đáp ứng tốt các nhu cầu này. Mua bán qua mạng sẽ giảm bớt các khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân và tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật vào việc quản lý, tận dụng nguồn lực mạnh mẽ từ Internet để phát triển kinh doanh. Mua bán qua mạng sẽ thay thế cách thức buôn bán và giới thiệu sản phẩm truyền thống phức tạp, mất thời gian và hiệu quả thấp. Trang 1   Từ những nhận định trên cùng với việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng do đó cần thiết phải có một hệ thống buôn bán điện tử mà trong đó một phần không nhỏ là hệ thống bán các thiết bị máy tính qua mạng. 1.2. Phạm vi đề tài: Thực hiện việc nghiên cứu bán hàng qua mạng. Nghiên cứu các mô hình và cách thức hoạt động của một website bán hàng qua mạng chuẩn, và qua đó sẽ áp dụng thực tế vào ứng dụng. Đề tài nhằm mục đích phục vụ công việc buôn bán và quản lý kinh doanh trên Internet bao gồm buôn bán các thiết bị máy tính, linh kiện máy tính, và đề tài bao gồm những nội dung: 1.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL phù hợp với nhu cầu hổ trợ công việc buôn bán và quản lý kinh doanh trên Internet cho website và các giao dịch qua mạng Internet. 1.2.2. Xây dựng ứng dụng buôn bán và quản lý máy tính, linh kiện máy tính: Chương trình xử lý dữ liệu MySQL để xây dựng ứng dụng và kết hợp với ngôn ngữ lập trình PHP (Hypertext Preprocessor) để phát triển ứng dụng, và chương trình cho phép thực hiện các chức năng: • Giao diện: Sử dụng công cụ Rapid PHP 2010 để thiết kế giao diện cho chương trình. • Hệ thống: Sử dụng chương trình VertrigoServ là chương trình tạo máy chủ PHP và MySQL, chương trình bao gồm [Apache server + MySQL]. Sử dụng chương trình Navicat Premium để quản lý và thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu đến Server VertrigoServ. Hệ thống phân quyền cho phép người dùng truy cập vào các chức năng của hệ thống. Trang 2   • Danh mục chức năng: Hệ thống danh mục giúp người quản trị có thể chọn lựa nhanh chóng các chức năng quản lý của chương trình. Quản lý thêm, chỉnh sửa các danh mục: SẢN PHẨM, KHÁCH HÀNG, NHÀ QUẢN TRỊ , NHÀ CUNG CẤP, LOẠI SẢN PHẨM. Xem xét và thay đổi trạng thái các danh mục: ĐƠN ĐẶT HÀNG, NHẬP HÀNG, XUẤT HÀNG. Thống kê các danh mục: THỐNG KÊ HÀNG NHẬP, HÀNG XUẤT. Cho phép trưng bày hoặc không trưng bày các sản phẩm được hiển thị lên website. Cho phép khóa tài khoản đăng nhập của các thành viên hoặc nhà quản trị của hệ thống website (chỉ được phép khóa khi có cấp bậc cao hơn). • Nghiệp vụ: Tạo và quản lý các hóa đơn: mua, bán, nhập, xuất, với các mã sinh tự động và tự động lấy các thông tin như giá bán,… đã được qui định trước. Nhà quản trị cũng có thể sửa đổi các thông tin này. Quản lý hàng tồn kho và thống kê hàng hóa. Thực hiện công tác kiểm kê, điều chỉnh hàng tồn kho khi có sai lệch với thực tế. 1.2.3. Xây dựng ứng dụng hệ thống website: Thực hiện công việc giới thiệu, quảng bá, mua bán sản phẩm qua mạng. Nhằm hỗ trợ cho việc mở rộng phạm vi kinh doanh. Gồm các thành phần và yêu cầu chính: • Giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ: Cung cấp cho khách hàng những thông tin cần thiết về các sản phẩm, dịch vụ. Chúng được chia theo danh mục, mỗi danh mục có nhiều sản phẩm được trình bày dưới dạng danh sách các thành phần bao gồm hình ảnh, mô tả và giá thành. • Phần đặt hàng, giỏ hàng: Bao gồm các chức năng tạo giỏ hàng, lấy thông tin giao hàng, tạo đơn hàng online. Các chức năng được chia ra từng trang để khách hàng dễ dàng theo dõi quá trình tạo đơn hàng. Trang 3   • Thanh toán trực tiếp với khách hàng: Bao gồm việc đặt hàng, chọn phương thức thanh toán là trực tiếp và hoàn tất đơn đặt hàng, khi đó nhà quản trị sẽ xem xét đơn hàng và liên hệ khách hàng để giao hàng. • Thanh toán trực tuyến: Hệ thống hỗ trợ khách hàng thanh toán trực tuyến thông qua server của Paypal, nhằm mục đích để tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình mua hàng và thanh toán qua mạng Internet. • Phần quản trị: Quản lý thêm, xóa, chỉnh sửa các sản phẩm, đơn đặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp, …. • Tìm kiếm: Cho phép tìm các thông tin trên website theo loại sản phẩm, nhà cung cấp, giá từ, giá đến của sản phẩm một cách nhanh chóng. 1.3. Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện để tài buôn bán qua mạng này, em đã tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu, thực tế việc bán hàng qua mạng của các website bán hàng qua mạng chuẩn như: www.thegioididong.com, www.pcgamesupply.com, …. Và bên cạnh đó em cũng đã tìm hiểu các phần mềm để phát triển ứng dụng như: Rapid PHP 2010, Navicat Premium, VertrigoServ, ….. Và cùng với những phương pháp khác như: • Phương pháp tổng hợp kiến thức: Hệ thống hóa các kiến thức đã thu thập từ đó phân tích, đánh giá từng nội dung của việc bán hàng qua mạng. • Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu, ebooks, sách báo có liên quan đến việc xây dựng và quản lý bán hàng qua mạng. Trang 4   1.4. Bố cục: Chương 1: Tổng quan Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục đích và phạm vi của đề tài. Chương 2: Cơ sở lý thuyết Trình bày cơ sở lý thuyết để phát triển đề tài. Chương 3: Phân tích hệ thống Nêu lên các bước phân tích và đưa ra các mô hình để xây dựng đề tài. Chương 4: Hiện thực Trình bày chi tiết các chức năng của đề tài. Chương 5: Kết luận Tóm tắt các chức năng chính đã làm được, và đề xuất hướng phát triển của đề tài trong tương lai. Trang 5   CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1. Giới thiệu Web Server Chức năng của Web Server là chạy trên nền của hệ điều hành, lắng nghe các yêu cầu ai đó trên web gởi đến, sau đó Web Server sẽ trả lời những yêu cầu này và cấp phát những trang web thích ứng. Thực tế nhiệm vụ của Web Server là phải cung cấp tính ổn định cho môi trường web. APACHE là một kiểu mẫu Web Server rất phổ biến. Giống như Linux, PHP, MySQL, Apache cũng là một dự án nguồn mở. Và do đó Apache được hỗ trợ rất tốt trên môi trường Unix, nhưng chỉ khá tốt trong Windows Apache là nguồn mở nên bất kì ai có khả năng đều có thể viết chương trình mở rộng tính năng của Apache. PHP hoạt động với tư cách là một phần mở rộng của Apache (module của Apache). Apache có tính ổn định và tốc độ khá nhanh. Tuy nhiên Apache không hỗ trợ công cụ đồ họa trực quan do đó khi phải thực hiện các thay đổi đối với Apache chúng ta phải sử dụng dòng lệnh. Apache được phát triển và duy trì bởi một cộng đồng mã nguồn mở dưới sự bảo trợ của Apache Software Foundation. Apache được phát hành với giấy phép Apache License và là một phần mềm tự do và miễn phí. 2.2. Giới thiệu PHP (Hypertext PreProcesor) Tên đầy đủ của PHP ban đầu được viết tắt bởi cụm từ Personal Home Page, và được phát triển từ năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf. Lúc đầu PHP được dùng để lưu dấu vết người dùng trên các trang web, sau đó phát triển lên như là một máy đặc tả (scripting engine). Vào năm 1997 PHP không còn là một dự án cá nhân của Rasmus Lerdorf mà trở thành một công nghệ web quan trọng, và sau đó đã có nhiều phiên bản PHP ra đời. Từ phiên bản PHP4, PHP có phần mở rộng là (*.php), và được gọi là PHP Hypertext PreProcesor. PHP là ngôn ngữ script chạy trên phía server (trên nền PHP Engine) như các server script khác (jsp, asp, …). Cùng với ứng dụng webserver để quản lý chúng. PHP cho phép xây dựng các ứng dụng web trên mạng Internet hay Intranet tương tác với mọi cơ sở dữ liệu như: MySQL, Oracle, SQL Server, … Trang 6   PHP có thể chạy trên các nền tảng các hệ điều hành khác nhau như: Windows, Linux, Unix, …. Và có thể đem mã PHP viết trên máy này chạy trên các máy có hệ điều hành khác mà không cần phải sửa lại mã. Do có các ưu điểm là ngôn ngữ mã nguồn mở, miễn phí, uyển chuyển, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống với C và Java, dễ học, thời gian xây dựng ứng dụng tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ lập trình web khác do đó, PHP đã nhanh chóng trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất hiện nay. 2.2.1. Phần mềm mã nguồn mở: Phần mềm có mã nguồn mở là những phần mềm được cung cấp dưới cả dạng mã và nguồn không chỉ là miễn phí về giá mua mà chủ yếu là miễn phí về bản quyền bao gồm: có quyền sửa đổi, cải tiến, phát triển, nâng cấp nhưng phải theo một số nguyên tắc chung qui định trong giấy phép phần mềm mã nguồn mở mà không cần phải xin phép ai, đây là điều mà không được phép đối với các phần mềm có mã nguồn đóng. PHP cũng là một sản phẩm mã nguồn mở nên việc cài đặt và tùy biến PHP là miễn phí và tự do. Và vì có ưu điểm là mã nguồn mở nên PHP có thể được cài đặt trên hầu hết các web server thông dụng hiện nay như: Apache, IIS, … Là một ngôn ngữ mã nguồn mở cùng với sự phổ biến hiện nay của PHP thì cộng đồng PHP được coi là khá lớn, do đó việc cập nhật các bản vá lỗi của các phiên bản khá nhanh chóng, vì thế khiến PHP trở nên rất linh hoạt trong việc hoàn thiện chính mình. Cộng đồng hỗ trở và chia sẽ kinh nghiệm của PHP cũng rất lớn, với rất nhiều diễn đàn, blog trong và ngoài nước, do đó đã khiến cho quá trình tìm hiểu và tiếp cận PHP trở nên rất nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó PHP còn được cung cấp một hệ thống thư viện khá phong phú: do ngay từ đầu PHP được thiết kế nhằm mục đích xây dựng và phát triển các ứng dụng trên web nên PHP cung cấp rất nhiều hàm xây dựng sẵn giúp thực hiện nhanh chóng các công việc: gửi nhận mail, làm việc với cookie, … rất dễ dàng. Và cùng với thư viện code phong phú nên việc học tập và ứng dụng PHP trở nên rất dễ dàng và đây cũng là một đặc điểm khiến cho càng nhiều người sử dụng PHP để phát triển các ứng dụng web. 2.2.2. Lập trình hướng đối tượng Trang 7   Ngày nay, khái niệm lập trình hướng đối tượng đã không còn xa lạ với lập trình viên, với lợi ích của mô hình lập trình này mang lại nên nhiều ngôn ngữ đã triển khai để hỗ trợ. Từ phiên bản PHP5, PHP đã có khả năng hổ trợ hầu hết các đặc điểm nổi bật của lập trình hướng đối tượng như là: Inheritance (thừa kế), Abstraction, Interface, … Với việc ngày càng có nhiều Framework và ứng dụng PHP viết bằng mô hình OOP( Object Oriented Programming) nên việc lập trình viên tiếp cận và mở rộng các ứng dụng này trở nên dễ dàng và nhanh chóng. 2.2.3. Tính bảo mật PHP là mã nguồn mở và với cộng đồng phát triển PHP rất tích cực nên có thể nói PHP là khá an toàn. PHP cũng cung cấp nhiều cơ chế cho phép triển khai tính bảo mật vào ứng dụng như Session, các kĩ thuật ép kiểu, thư viện PDO (PHP Data Object), … để tương tác với cơ sở dữ liệu được an toàn hơn. 2.3. Thông dịch trang PHP Khi người sử dụng yêu cầu một trang PHP, lúc này yêu cầu sẽ được chuyển đến Web Server và Web Server này sẽ gọi PHP Engine để thông dịch trang PHP và trả về kết quả về cho người sử dụng. Hình 2.1. Quá trình thông dịch trang PHP Trang 8   2.4. Cách thức hoạt động của trang HTML và PHP: Với các trang HTML: Khi có yêu cầu tới một trang web từ phía người dùng (browser). Web server thực hiện 3 bước sau: - Đọc yêu cầu từ phía browser. - Tìm trang web trên server. - Gửi trang web đó lại cho browser (nếu tìm thấy) qua mạng Internet hay mạng Intranet. Hình 2.2. Cách thức hoạt động của trang HTML. Với các trang PHP: Khác với các trang HTML, khi một trang PHP được yêu cầu, web server phân tích và thi hành các đoạn mã PHP để tạo ra trang HTML. Được thể hiện qua 4 bước sau: - Đọc yêu cầu từ phía browser. - Tìm trang web trên server. - Thực hiện các đoạn mã PHP trên trang web đó để sửa đổi nội dung của trang. - Gửi trở lại nội dung cho browser. Trang 9  
- Xem thêm -