Tài liệu Vận dụng phương pháp dạy học khám phá có hướng dẫn trong dạy học giải phương trình lượng giác lớp 11 ở trường trung học phổ thông ( ban nâng cao)

  • Số trang: 158 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 39894 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU ...................................................................................... 1 ................................................................................... 3 3. ............................................................................... 4 4. ................................................................................. 4 5. ........................................................................................... 4 6. ................................................................................... 4 7. ................................................................................ 5 8. ươ 9. ......................................................................... 5 .................................................................................................... 5 10. .................................................................................. 6 Chương 1 : M U C C L M C Đ .......... 7 ư 1.1.1. Kh U ......................... 7 ........................................................................................... 7 ư ư .................................. 8 .................................... 9 ............. 9 ......................................... 10 ........................................................................... 10 .............................................. 11 1.2.1. ........................................................................................... 11 ươ ....................... 12 1.2.3. ................ 13 ............................................. 13 4 ươ 1.3. ư ................... 14 ư 14 1.3.2. ư ................................................................................................... 15 ươ 1.3.3. ư .................. 16 ư 1.4. ư .................................................................................... 20 ươ ư ơ 11(ban nâng cao) ...... 20 ư ư ............................................................................................... 22 ươ 1 ....................................................................................... 29 Ụ Chương 2: C C M C Ở C L C L 11 ( TRUNG H C PHỔ THÔNG ............................................... 31 ư .......................... 31 ươ ư ươ ơ ư 11(ban nâng cao) ....................................................................... 33 ư ư ơ ươ ươ ................................................................................ 35 ư ư ơ ư ................................................................................ 35 B ừ ư ươ ươ ........................... 69 ................................................................... 79 ,cos .................................................... 83 ư ` ư ươ 11(ban nâng cao) ........................................................ 86 5 ươ 2 ....................................................................................... 98 C Chương M 3.1. M ................................................ 100 .......................................................................... 100 ........................................................................... 100 ư B .............................................................. 101 "P ươ ư ơ 7 11- Ban nâng cao ) ............................................................... 101 B Gi ươ "M 15 ư ơ 11- Ban nâng cao)................................ 110 B G ươ "M 16 ư ơ 11- Ban nâng cao ) ............................... 117 3.3. ............................................................................ 125 ư ...................................................................... 125 3.3.2. ....................................................................... 128 ươ 3 ................................................................. 128 ...................................................................... 129 3.4. .......................................................................... 129 ư ........................................................................... 131 .............................................................................. 138 ươ K LU 3 ...................................................................................... 139 VÀ KHUY NGHỊ ........................................................... 140 ................................................................................................... 140 ............................................................................................ 140 À L U M ........................................................................ 142 Ụ LỤC 6 bà tập k ểm tra [?] [!] BTVN DH Dự đ án à tập D trả lờ n à ọ GTLN á tr l n n t GTNN á tr n GV á HS ọ sn Đ n t n tđ n PP n p áp PPDH n p áp PT n tr n SGK á á k SBT á bà tập THPT r n ọ p ọ a t n VD Đ á nđ 3 xử lý ủa ọ s n 1. 2009) - I 9) ý I ặ 5 ừ e ứ è ễ e I 28 2) ú ứ ứ ứ 1 2) ỹ ứ ú è ứ ễ ỹ e ứ ú ứ ý ừ , : è - Rè ứ ễ -S -B e nhó … ỗ - Rè ứ ứ ứ ý ý … ặ 2 . ý ứ : " (Ban nâng cao)" ừ ý e e R R e ừ 9 ứ ễ e e e e eB 9 e ) : ứ ứ . S ứ . ặ ) ứ ễ ừ ứ . ú ứ ứ ứ ặ ỹ ừ ừ B ừ S . ú ứ ừ 98 ặ ứ 3 ỹ e … ễ ễ . ứ . - . 11 (ban nâng cao). ừ . e . 4. Ph ứ - ) THPT. ứ - ễ ) ý . 11 ban nâng cao). - ? - ? 4 ? ứ S . ừ . ứ - ý : ứ ý ý ứ . - : ú . ễ ứ ỹ . ý . ý . 11. e . 5 : : : ) thông : 6 HƯƠN N HƯƠN N H Ơ H N H N H N N HƯ N N ứ ứ S ứ ứ ú ) ứ S S , tr ứ S ứ e S ú ứ S ứ ú S . ứ e : ứ ừ ứ ứ e ỗ … -Ð - ứ ễ ứ ứ ừ ứ 7 ứ ứ ứ Ð S ứ ứ ứ ứ ú e ứ ừ ứ ứ . ứ ặ S ứ . Tr ứ ừ ứ ứ e ỗ … ễ . ú - - . . ứ - ú ỗ . 8 ừ - ứ ứ ứ . - - . DH - KP S . - S ú - : - S - :  HS  - ứ +G S ễ  S   S S  S - S - ú - e : ặ e . ứ 9 . , ứ ú . ứ . ừ e ứ e ặ e ứ . : . ừ . . . . . . . … S ứ ừ S. Tuy nhiên ỗ không nên c S ứ ỗ S . : 10 - S ) ứ ỹ ứ . -S ỗ ứ S ỗ S . S ừ ú ừ S . S ặ . ) ứ ứ . ỗ ỗ ễ S ứ ý móc. ú 11 S ứ ừ ứ S ú ừ ứ ứ S ứ . ú Sý ứ e . e " S thông 2 9 S SB : . . S ứ ặ ứ . ứ c. ú S , ú úý ứ . ừ . e ú ặ 12 ứ ỹ è ứ ý ừ ễ ý ễ ý úý e ú ý: ứ 1.2.3. n ừ è S ừ úý S ặ ỗ S e ích nào ứ : 2sin2x + 2cos4x = 2cos2x - sin4x 13 ứ - HS ứ ứ …) - S ứ - Rè . S phân tích. S - . 1.3. - : ứ ứ ? ? ? - : ặ ặ ặ ừ … . ứ ứ . ừ . úý - : ứ . ặ ừ ứ . ứ . ừ5 14 ú ú ỹ . e e ứ e . ý n sau S . S ỗ e . úý ứ ỗ . ứ : ứ ứ ừ ú ứ . ỗ . . -S . -S ừ ỗ S ý . 15 - S ỗ . ú ứ 1 : 1 3   8sin x sin x cos x . (1) ) ? 1 3   8sin x sin x cos x sin x  0  sin 2 x  0 cos x  0 : ) ứ ? ứ (a+b) = cosa.cosb - sina.sinb ứ : sin a.sin b  1 cos(a  b)  cos(a  b)  2 ) sin x  0  sin 2 x  0 (*) cos x  0 : (1)  cos x  3sin x  8sin x.sin x.cos x  cos x  3sin x  4sin x.sin 2 x  cos x  3sin x  2(cos x  cos3x)  cos x  3sin x  2cos3x 16 (1)
- Xem thêm -