Tài liệu [tuyen dung fpt] bo cau hoi mau iq va gmat thi tuyen fpt

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1397 |
  • Lượt tải: 0
dungnguyen234458

Tham gia: 26/10/2016

Mô tả:

Bộ câu hỏi mẫu IQ thi tuyển FPT
A. 20 CÂU HỎI IQ PT BỘ CÂU HỎI MẪU IQ VÀ GMAT THI TUYỂN FPT un gF Câu 1: Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình: nD Câu 2: Tìm số còn thiếu: B: 13 C: 14 D:15 ye A: 12 Tu Câu 3: Tìm những số còn thiếu trong ô trống (Lưu ý các câu có nguyên tắc giống nhau): A: 18 B: 21 C: 29 D:33 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ gF B: 270 E: 45 C: 171 F: 127 un A: 99 D: 81 PT Câu 4: Tìm số thừa trong hình dưới đây: D: 360 Tu ye nD Câu 5: Hình nào thừa trong chuỗi hình dưới đây: https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ A: 89 B: 90 un gF PT Câu 6: Tìm số phù hợp để điền vào ô trống trong chuỗi hình dưới đây: C: 91 D: 92 A: 6 nD Câu 7: Điền số thích hợp để thay thế dấu hỏi: B: 7 C: 8 D: 9 Tu ye Câu 8: Thay thế dấu hỏi bằng số phù hợp: https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ B: 3 C: 4 B: 36 C: 37 D: 38 nD un Câu 10: Tìm số thích hợp để thay dấu hỏi: gF Câu 9: Điền số phù hợp vào ô còn trống: A: 35 D: 5 PT A: 2 A: 3 B: 4 C: 5 D: 6 ye Câu 11: Thay thế dấu hỏi bằng số phù hợp: Tu A:13 B: 14 C: 15 D: 16 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ un gF PT Câu 12: Điền số thích hợp vào ô trống: A: 1 B: 2 C: 3 D:4 B:2 C: 3 D:4 Tu ye A:1 nD Câu 13: Tìm số phù hợp để điền vào ô trống: https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ un gF PT Câu 14: Điền số thích hợp vào ô còn trống: ye nD Câu 15: Điền số thích hợp vào ô còn trống: Tu A: 2 B: 6 C: 12 D:18 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ gF PT Câu 16: Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống: B: 50 C: 70 D: 90 Tu ye A: 30 nD un Câu 17: Điền số thích hợp vào ô trống: https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ un gF PT Câu 18: Chọn hình thích hợp bên dưới để điền vào ô trống: ye nD Câu 19: Điền số thích hợp vào ô còn trống: Tu A: 3 B: 5 C: 7 D:9 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ C: 36 D:40 un B: 31 Tu ye nD A: 30 gF PT Câu 20: Tìm số còn thiếu trong ô trống: https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ 2. C 3. B 4. F 6. C 7. C 8. C 9. B 11. A 12. C 13. B 14. E 16. B 17. D 18. D 19. C 5. C 10. D 15. C 20. D Tu ye nD un gF 1. A PT P N CÂU HỎI IQ https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ PT B. 30 CÂU HỎI GMAT Câu hỏi 1 Trong một cuộc thi đẩy tạ, tổng số 2 lần đẩy tạ của Joe là 750 pound. Nếu 2 lần số cân nặng Joe đẩy trong lần thứ nhất hơn lần đẩy thứ hai là 300 pound thì lần đẩy thứ nhất anh ta đẩy được bao nhiêu pound? gF (1) 225 (2) 275 (3) 325 (4) 350 (5) 400 un Câu hỏi 2 Biết rằng có 664.579 số nguyên tố trong 10 triệu số nguyên dương đầu tiên, hỏi khoảng bao nhiêu phần trăm của 10 triệu số nguyên dương đầu tiên là số nguyên tố? (1) 0,0066% (3) 0,66% (4) 6,6% (5) 66% Câu hỏi 3 nD (2) 0,066% Khoảng cách từ X tới Y là 45 dặm. Một giờ sau khi Peter bắt đầu đi bộ từ X tới Y thì Danny bắt đầu đi từ Y tới X. Nếu vận tốc của Peter là 3 dặm một giờ và vận tốc của Danny là 4 dặm một giờ thì ye khi họ gặp nhau Danny đã đi được bao nhiêu dặm? (1) 24 (2) 23 (3) 22 (4) 21 Tu (5) 19,5 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ Câu hỏi 4 PT Một ống thẳng có chiều dài một yard được đánh dấu tại các điểm chia ống ra thành các phần một phần tư và một phần ba. Nếu ống được cắt thành các đoạn nhỏ tại các điểm đã đánh dấu, hỏi trường hợp nào dưới đây liệt kê được tất cả các chiều dài khác nhau của các đoạn được cắt, tính theo yard? (1) 1/6 và 1/4 (2) 1/4 và 1/3 gF (3) 1/6, 1/4 và 1/3 (4) 1/12, 1/6 và 1/4 (5) 1/12, 1/6 và 1/3 Câu hỏi 5 un Một người du lịch mua một số séc du lịch có tổng giá trị là 1.500$ với các loại tiền 10$ và 50$. Trong chuyến du lịch của mình, người du lịch đã đổi 7 séc và sau đó mất tất cả số séc còn lại. Biết rằng số séc 10$ được đổi nhỏ hơn hoặc lớn hơn số séc 50$ được đổi là 1, tìm giá trị nhỏ nhất có thể của số séc bị mất? (1) $1.430 (3) $1.290 (4) $1.270 (5) $1.150 Câu hỏi 6 nD (2) $1.310 Một cửa hàng trang trí nội thất chỉ bán hai loại bàn, loại A và loại B. Giá bán bàn loại A là 120 đô ye la, bằng 30% giá bàn loại B. Nếu cửa hàng có 2000 chiếc bàn, trong đó 3/4 là bàn loại B thì tổng số tiền thu được sau khi bán hết số bàn là bao nhiêu? (1) $114,000 (2) $186,000 (3) $294,000 Tu (4) $380,000 (5) $660,000 Câu hỏi 7 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ R người cắm trại câu trong 3 giờ. Nếu m trong số những người cắm trại câu được 2 con mỗi người PT và số người còn lại câu được tổng số là n con cá, hỏi trong một giờ thì R người cắm trại này câu được bao nhiêu con cá? (1) 2m + n(R - m) (2) (2m + n(R - m))/3 (3) (2m + n(m-R))/3 gF (4) (2m+n)/3 (5) (2m+n)/R Câu hỏi 8 Một khách hàng đi máy bay dự định đi một chặng bay gồm 3 chuyến bay nối tiếp từ các sân bay un tương ứng A, B và C. Máy bay thứ nhất dời sân bay A từng giờ, bắt đầu lúc 8.00 sáng, và đến sân bay B 2&1/2 giờ sau đó. Máy bay thứ hai dời sân bay B sau 20 phút một, bắt đầu khởi hành lúc 8.00 giờ sáng và đến sân bay C 1&1/6 giờ sau đó. Máy bay thứ ba dời sân bay C từng giờ, bắt đầu lúc 8.45 sáng. Hỏi tổng thời gian ít nhất mà khách phải trải qua giữa các chuyến bay là bao nhiêu nếu tất cả các chuyến bay tuân theo lịch trình đã cho? (2) 1 giờ 5 phút (3) 1 giờ 15 phút (4) 2 giờ 20 phút (5) 3 giờ 40 phút Câu hỏi 9 nD (1) 25 phút ye ((-1,5)(1,2) - (4,5)(0,4))/30 = (1) -1,2 (2) -0,12 (3) 0 Tu (4) 0,12 (5) 1,2 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ Câu hỏi 10 PT Biết thu nhập ròng năm 2016 của công ty A là 2,9 triệu đô la và của công ty B là 0,87 triệu đô la. Phần trăm giảm trong thu nhập ròng từ năm 2015 đến năm 2016 của công ty A và công ty B tương ứng là 8,8% và 13,3%. Hỏi thu nhập ròng của công ty B năm 2015 là xấp xỉ bao nhiêu phần trăm thu nhập ròng của công ty A năm 2016? (1) 35% gF (2) 30% (3) 25% (4) 20% (5) 15% un Câu hỏi 11 Một bể chứa 10.000 gallon dung dịch có 5% là thể tích muối. Biết rằng 2.500 gallon nước bị bay hơi từ bể, hỏi dung dịch còn lại sẽ chứa khoảng bao nhiêu phần trăm muối. (1) 1,25% (2) 3,75% (4) 6,67% (5) 11,7% Câu hỏi 12 nD (3) 6,25% Năm 2015, khoảng 1/3 trong số 37,3 triệu hành khách du lịch bằng máy bay đến Mỹ hoặc từ Mỹ đi từ sân bay Kenedy. Nếu số lượng hành khách đi hoặc đến sân bay Miami bằng 1/2 số lượng hành ye khách đi hoặc đến sân bay Kenedy và gấp 4 lần lượng hành khách ở sân bay Logan thì có bao nhiêu triệu hành khách đi hoặc đến sân bay Logan trong năm đó? (1) 18.6 (2) 9.3 (3) 6.2 Tu (4) 3.1 (5) 1.6 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ Câu hỏi 13 PT Biết a, b, và c là các số nguyên dương liên tiếp và a < b < c, trường hợp nào trong các trường hợp sau là đúng? I. c - a = 2 II. abc là số nguyên chẵn gF III. (a+b+c)/3 là số nguyên (1) chỉ trường hợp I (2) chỉ trường hợp II (3) chỉ hai trường hợp I và II (4) chỉ hai trường hợp II và III un (5) cả ba trường hợp I, II, và II Câu hỏi 14 Một cửa hàng thực phẩm mua x pound thực phẩm với chi phí phí p đô la/pound. Biết rằng y pound thực phẩm bị vứt bỏ do bị hỏng và cửa hàng bán số còn lại với giá s đô la/pound. Hỏi trường hợp (1) (x - y)s - xp (2) (x - y)p - ys (3) (s - p)y - xp (4) xp - ys (5) (x - y)(s - p) ye Câu hỏi 15 nD nào dưới đây biểu hiện lợi nhuận gộp của việc bán thực phẩm? 30% trong số các thành viên ở 1 câu lạc bộ bơi lội đã đỗ kỳ thi kiểm tra cứu hộ. Trong số những người không đỗ kỳ thi đó 12 người đã tham dự khoá học dự bị và 30 người đã không tham gia khoá học này. Câu lạc bộ bơi đó có bao nhiêu thành viên? (1) 60 Tu (2) 80 (3) 100 (4) 120 (5) 140 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ Câu hỏi 16 PT Trong một chuyến hàng có 120 linh kiện máy, có 5% bị khuyết tật. Trong một chuyến hàng có 80 linh kiện máy, có 10% bị khuyết tật. Hỏi nếu hai chuyến hàng được kết hợp với nhau thì tỷ lệ linh kiện bị khuyết tật là bao nhiêu? (1) 6,5% (2) 7,0% gF (3) 7,5% (4) 8,0% (5) 8,5% Câu hỏi 17 un Một ống dẫn nước đổ đầy một thùng trống trong 5 giờ. Một ống thứ 2 đổ đầy cũng thùng đó trong 3 giờ. Nếu cả 2 ống cùng đổ vào thùng đó thì trong bao lâu sẽ đổ đầy 2/3 thùng? (1) 8/15 hr (2) 3/4 hr (3) 5/4 hr (5) 8/3 hr Câu hỏi 18 nD (4) 15/8 hr Ba đối tác kinh doanh F, P, T đồng ý chia lợi nhuận trong 1 năm với tỷ lệ tương ứng là 2:5:8. Nếu phần của F là 4000 đôla thì toàn bộ số lợi nhuận của các đối tác trong năm sẽ là bao nhiêu ? (1) $ 26,000 ye (2) $ 30,000 (3) $ 52,000 (4) $ 60,000 Tu (5) $ 300,000 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ Câu hỏi 19 PT Mặt đất chuyển động xung quanh Mặt trời với tốc độ khoảng 18,5 miles/giây. Hỏi tốc độ tính theo giờ là khoảng bao nhiêu miles/giờ? (1) 1.080 (2) 1.160 (4) 66.600 (5) 3.996.000 Câu hỏi 20 gF (3) 64.800 Người ta đổ nước vào một bể nước cạn theo tỷ lệ không đổi, sau 8 giờ đổ được 3/5 thể tích của bể. un Hỏi cần thêm thời gian là bao lâu để đổ đầy bể nước? (1) 5 giờ 30 phút (2) 5 giờ 20 phút (3) 4 giờ 48 phút (4) 3 giờ 12 phút Câu hỏi 21 nD (5) 2 giờ 40 phút Hôm nay tuổi Rose gấp đôi tuổi Sam và Sam kém Tina 3 tuổi. Biết rằng Rose, Sam, và Tina tất cả vẫn sống sau 4 năm nữa, hỏi trường hợp nào trong các trường hợp sau là đúng sau 4 năm? I. tuổi Rose gấp đôi tuổi Sam II. Sam kém Tina 3 tuổi ye III. Rose lớn hơn tuổi Tina (1) chỉ có I (2) chỉ có II (3) chỉ có III (4) I và II Tu (5) II và III https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ Câu hỏi 22 PT Trong một dãy số tăng gồm 10 số liên tiếp nhau, tổng 5 số đầu tiên là 560. Tổng 5 số cuối trong chuỗi số đó là bao nhiêu? (1) 585 (2) 580 (3) 575 gF (4) 570 (5) 565 Câu hỏi 23 X Y 55 Z un x (1) 155 (2) 145 (3) 135 (4) 125 ye (5) 110 nD Nếu góc XYZ trên hình vẽ là góc nhọn thì góc x là bao nhiêu? Câu hỏi 24 Nếu n là một số nguyên và Tu 2 * 3 * 5 * 7 *11*13 77k n= , giá trị của k sẽ là bao nhiêu? (1) 22 (2) 26 (3) 35 (4) 54 https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ Câu hỏi 25 Nếu u>t, r > q, s > t, và t > r, câu nào dưới đây là đúng? I. u > s II. s > q (1) I (2) II (3) III (4) I và II (5) II và III un gF III. u > r PT (5) 60 Câu hỏi 26 Ben và Ann là hai người trong số 7 thí sinh sẽ được thi đấu để chọn lấy 4 người vào vòng bán kết. 5 (2) 6 (3) 7 (4) 14 (5) 21 ye (1) nD Trong các khả năng khác nhau, có bao nhiêu khả năng hoặc là Ann hoặc là Ben không được chọn? Câu hỏi 27 Nếu y  3 và 3x là số nguyên đầu tiên lớn hơn 2 thì trường hợp nào dưới đây là đúng? y x=y II. y=1 III. x và y là các số nguyên đầu tiên. Tu I. (1) Không trường hợp nào đúng https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/ (2) Chỉ trường hợp I đúng PT (3) Chỉ trường hợp II đúng (4) Chỉ trường hợp III đúng (5) Trường hợp I và III đúng Câu hỏi 28 gF 1,234 1,243 1,324 ......... ......... un + 4,321 Bài toán thêm số trên đây chỉ ra 4 trong 24 số khác nhau hình thành bằng các dùng 4 số 1, 2, 3, 4 lần lượt trong từng số. Tổng của 24 số trên đây bằng bao nhiêu? (1) 24,000 (2) 26,664 (4) 60,000 (5) 66,660 Câu hỏi 29 nD (3) 40,440 Nếu 1 mảnh đất hình vuông có diện tích x, thì chiều dài đường chéo của nó tính theo x là bao nhiêu? x (2) 2x ye (1) (3) 2 x (4) x 2 Tu (5) 2 x https://tuyendung.fpt.com.vn/ https://www.facebook.com/TuyenDungFpt/
- Xem thêm -