Tài liệu Trường mn 2015-2016 hậu - copy_2

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 181 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non QUẢNG PHÚ Líp mÉu gi¸o A3 Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : Tr¦êNG MÇm NON LỒNG GHÉP: TẾT TRUNG THU Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn (Tõ ngµy 7/9 ®Õn 25/9/2015) N¨m häc: 2015 – 2016 KẾ HOẠCH TUẦN 1 Chñ ®Ò nh¸nh: Trêng mÇm non QUẢNG PHÚ cña bÐ ( Thêi gian: Tõ 7/9®Õn 18/9 n¨m 2015) 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ vui vÎ phÊn khëi tríc khi ®Õn líp. BiÕt chµo hái lÔ phÐp c« vµ c¸c b¸c trong trêng. CÊt ®å dïng c¸c nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh 2. ChuÈn bÞ: - Phßng nhãm th«ng tho¸ng s¹ch sÏ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c nguån níc, Ých lîi vµ c¸ch b¶o vÖ c¸c nguån níc - Ch¬i tù do ë c¸c gãc - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña bÐ, nh¾c trÎ cÊt ®å dïng vµo ®óng n¬i quy ®Þnh, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc, thÓ dôc s¸ng, tËp ii. ThÓ dôc s¸ng: 1. Môc ®Ých- yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy. 2. ChuÈn bÞ: S©n tËp, c¸c dông cô: N¬, vßng, bãng, gËy... 3. Híng dÉn: * Bµi tËp kÕt hîp víi lêi ca: §u quay * Bµi tËp TD: a.§éng t¸c h« hÊp: thæi bãng b. §éng t¸c tay: - §éng t¸c 1: §a tay ra phÝa tríc, sau §øng th¼ng, 2 ch©n ngang vai + §a 2 tay th¼ng lªn cao qu¸ ®Çu. + §a th¼ng 2 tay ra phÝa tríc, cao ngang vai. + §a 2 tay ra phÝa sau. + §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i theo ngêi. c. §éng t¸c ch©n: - §éng t¸c 1: §øng cói vÒ tríc §øng 2 ch©n réng b»ng vai, 2 tay gi¬ cao qu¸ ®Çu. + cói xuèng, 2 ch©n th¼ng, tay ch¹m ®Êt. + §øng lªn, 2 tay gi¬ cao. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i ngêi. d. §éng t¸c bông: - §éng t¸c 1: Khuþ gèi §øng th¼ng, 2 gãt ch©n chôm vµo nhau, 2 tay chèng h«ng. + Nhón xuèng, ®Çu gèi h¬i khuþu. + §øng th¼ng lªn ®. BËt nh¶y - §éng t¸c 1: BËt tiÕn vÒ phÝa tríc. §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Nh¶y lªn phÝa tríc. iii. Ho¹t ®éng gãc Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ pp tiÕn hµnh - C« gi¸o, b¸c sü, b¸n - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng häc - Trß chuyÖn ch¬i, thÓ hiÖn dîc tËp. 1.Gãc ph©n hµng. hµnh ®éng cña c¸c - §å ch¬i nÊu víi trÎ vÒ vai vai. ¨n, vµ ®å dïng líp häc. b¸c sÜ. - Giíi thiÖu - X©y dùng trêng mÇm - TrÎ biÕt sö dông c¸c -Hµng rµo, c©y non, vên trêng. nguyªn liÖu cã s½n, hoa, th¶m cá, c¸c gãc ch¬i, - L¾p ghÐp c¸c ®å ch¬i phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó sái ®¸, m« - Cho trÎ th¶o 2. Gãc x©y trong s©n trêng, x©y hµng l¾p ghÐp, x©y dùng h×nh ®å ch¬i luËn vµ lùa dùng-L¾p rµo. s¸ng t¹o thµnh m« ngoµi trêi . ghÐp h×nh trêng mÇm non -§å ch¬i l¾p chän néi víi c¸c líp häc, s©n ghÐp. dung ch¬i ë ch¬i, c©y cèi, vên trêng. tõng gãc. - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in h×nh vÒ trêng mÇm non theo trÝ tëng tîng, s¸ng t¹o cña trÎ. - TrÎ biÕt c¸ch cÇm - Xem tranh ,truyÖn kÓ s¸ch vµ më s¸ch. 4. Gãc häc truyÖn theo tranh vÒ trêng - KÓ chuyÖn theo tËp s¸ch líp mÇm non, lµm s¸ch tranh víi sù s¸ng t¹o tranh vÒ trêng mÇm non. cña m×nh. 3. Gãc t¹o h×nh - VÏ trêng mÇm non, vÒ ®å dïng ®å ch¬i trong líp, nÆng ®å ch¬i trong líp, t« mÇu tranh - Bót s¸p, giÊy - TrÎ ch¬i, c« mµu, ®Êt nÆn, q/s¸t gîi ý, - H×nh mÉu khÝch lÖ trÎ - S¸ch, truyÖn ch¬i. KÞp thêi vÒ trêng mÇm gi¶i quyÕt non. - Tranh ¶nh, c¸c t×nh huèng... häa, b¸o... TrÎ biÕt xÕp vµ so §å dïng, ®å - Cho trÎ s¸nh, nhËn xÐt sù so ch¬i trong líp, nhËn xÐt vÒ s¸nh. c¸c b¹n trong gãc ch¬i cña líp.... trÎ. C« nhËn - TrÎ biÕt gäi tªn vµ - X«, chËu, xÐt vµ kÕt sö dông c¸c ®å dïng b×nh . thóc buæi gãc thiªn nhiªn ch¬i. - H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ - TrÎ biÕt h¸t móa, - §µi b¨ng ®Üa, trêng mÇm non biÓu diÔn hån nhiªn , mò móa. vui t¬i - XÕp vµ so s¸nh sè lîng b¹n trong líp biÕt so 5.Gãc khoa c¸c s¸nh h¬n, Ýt h¬n, to häc- to¸n h¬n, nhiÒu nhá h¬n, cao h¬n, thÊp h¬n c¸c thµnh viªn trong líp 6.Gãc thiªn - Lµm quen c¸c ®å dïng nhiªn gãc thiªn nhiªn 7.Gãc ©m nh¹c KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 7/9/2015 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: H§C: Trß chuyÖn vÒ trêng MN - H§KH: ©m nh¹c, to¸n. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ trêng MN, vÒ c¸c ho¹t ®éng cña trêng,vÒ c« giao, c¸c b¹n vµ mäi ngêi trong trêng. - Kü n¨ng: + RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái. + RÌn kü n¨ng trong lao ®éng. - Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ lßng yªu quý, kÝnh träng c« gi¸o, b¹n bÌ; biÕt b¶o vÖ, gi÷ g×n trêng líp, quan t©m ®Õn b¹n bÌ. BiÕt sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ c¸c nguån n¨ng lîng nh ®iÖn, níc , ¸nh s¸ng trong trêng mÇm non 2. ChuÈn bÞ: - M« h×nh trêng MN, ¶nh mét sè ho¹t ®éng cña líp,mét sè thµnh viªn trong líp. - VÏ hcn vµ h×nh vu«ng ë sµn líp ®ñ diÖn tÝch cho trÎ ®øng vµo trong. - §µn ocgan. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Ch¬i * Ch¬i trß ch¬i: Bèn mïa. * TrÎ ch¬i 1- 2 lÇn trß ch¬i : * Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c mïa trong n¨m: * TrÎ nªu ý kiÕn cña *H§2:T×m m×nh. hiÓu kh¸m + Con biÕt ®ay lµ mïa g×? V× sao? + Mïa thu. ph¸vÒ trêng Mïa thu lµ mïa khai trêng cña tÊt c¶ c¸c b¹n MN häc sinh ®Õn trêng ®îc häc, ®îc ch¬i vµ cã rÊt nhiÒu trß ch¬i nhiÒu ®iÒu thó vÞ. - Cho trÎ ®i th¨m quan trêng MN( kÕt hîp ®i b»ng ph¬ng tiÖn « t«) * §©y lµ g×? Trêng MN cña chóng m×nh tªn lµ * §øng xung quanh m« g×? N»m ë ®êng g×? h×nh trêng MN cïng trß + Trong trêng cã nh÷ng ai? Lµm nh÷ng c«ng chuyÖn víi c« gi¸o. viÖc g×? + Ai cã thÓ kÓ vÒ ng«i trêng cña m×nh cho c« vµ c¸c b¹n cïng nghe nµo. - B¸c hiÖu trëng tªn lµ gi? Phßng lµm viÖc cña b¸c ë ®©u? - Ngoµi ra trong trêng cßn cã ai n÷a? - C« gi¸o dôc trÎ ph¶i lÔ phÐp víi mäi ngêi trong trêng, khi gÆp ph¶i chµo hái. - Cïng móa h¸t” Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”. - H·y kÓ vÒ líp chóng m×nh nµo? - §µm tho¹i cïng c« vÒ - H»ng ngµy ®Õn trêng c¸c con ®îc lµm g×? trêng MN theo sù hiÓu - C« cho trÎ xem tranh vµ ®o¸n tªn c¸c ho¹t ®éng biÕt cña b¶n th©n. trong tranh. - Chóng ta cÇn sö dông c¸c nguån n¨ng lîng tiÕt - T¾t bãng diÖn, kiÖm nh thÕ nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ trong trêng mÇm qu¹t ...khi kh«ng dïng non? n÷a, tËn dông c¸c nguån ¸nh s¸ng mÆt - §Õn trêng cßn ®îc ch¬i rÊt nhiÒu trß ch¬i trêi, tËn dông níc röa tay dÓ déi nhµ vÖ sinh... * C« nãi tªn trß ch¬i, cho trÎ nªu luËt ch¬i, c¸ch * Nªu c¸ch ch¬i, luËt *H§3:Trß ch¬i “ dung d¨ng dung dΔ, “ t×m b¹n th©n”.... ch¬i vµ ch¬i trß ch¬i. ch¬i: - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i kÕt hîp h¸t c¸c bµi h¸t vÒ - h¸t móa cïng c«. trêng MN, khi cã hiÖu lÖnh t¹o nhãm th× trÎ ph¶i vÒ « h×nh trßn (®èi víi b¹n g¸i), « h×nh vu«ng(®èi víi b¹n trai). - KÕt thóc: H¸t”trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. Quan s¸t: Tham quan líp häc cña b¹n. - Môc ®Ých: TrÎ biÕt ®îc tªn c¸c líp häc trong trêng, vÞ trÝ c¸c líp häc.. - Gi¸o dôc : TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp. 2. TCV§: KÐo co. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi, vÏ phÊn III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, nÊu ¨n, b¸n hµng, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non,l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non,nÆn ®å ch¬itrong líp, t« mµu tranh 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5.Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh, truyÖn kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp MN *M§YC: TrÎ ch¬i ngoan ®oµn kÕt ph¶n ¸nh néi dung ch¬i x¸c thùc thÓ hiÖn ®óng hµnh ®éng vai giao tiÕp víi nhau ®óng mùc biÕt sö dông c¸c NVL kh¸c nhau t¹o ra nhiÒu SP s¸ng t¹o vµ ®Ñp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc c¸c bµi th¬: B¹n míi, C« gi¸o, T×nh b¹n - H§ ë c¸c gãc: Gãc t¹o h×nh - VÖ sinh: Röa mÆt *) §¸nh gi¸:..................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: Thø 3 ngµy 8/9/2015 LQCC H§C: Lµm quen c¸ch cÇm bót , t thÕ ngåi VÀ CÁC NÉT CƠ BẢN 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: trÎ biÕt c¸ch cÇm bót vµ ngåi ®óng t thÕ. - Kü n¨ng: TrÎ t« ®îc mét sè nÐt d¬n gi¶n: NÐt ngang, nÐt xiªn, nÐt cong… - Th¸i ®é : TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2. ChuÈn bÞ: - Bµn ghÕ ®óng quy ®Þnh. - Bót ch×, vë tËp t« cho trÎ, bót mµu. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« *H§ 1: *Cho trÎ h¸t bµi:Trêng chóng ch¸u lµ trêng MN. Trß chuyÖn * Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c ho¹t ®éng cña trêng. + §Õn trêng c¸c con ®îc lµm nh÷ng g×? + ThÕ c¸c con cã muèn thi ®ua xem ai cÇm bót ®óng vµ ®Ñp kh«ng? * Khi ngåi t«, c¸c con ph¶i ngåi th¼ng, ®Çu h¬i cui, nhng kh«ng cói s¸t, kh«ng t× ngùc vµo bµn. *H§ 2: - Khi viÕt tay ph¶i cÇm bót, cÇm b»ng 3 ®Çu Híng dÉn t ngãn tay.cÇm kh«ng qu¸ cao còng kh«ng qu¸ thÕ ngåi vµ thÊp. c¸ch cÇm bót Khi t«, t« tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng díi. * Cho trÎ t« trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hµnh c« quan s¸t söa sai cho trÎ. *H§ 3: * Cho trÎ t« ®Ñp cÇm vë cho c¸c b¹n xem. TrÎ thùc hiÖn - Sau ®ã cho trÎ khëi ®éng: ThÓ dôc thÕ nµy. *H§ 4: - Cho trÎ thu dän vë, bót. KÕt thóc Ho¹t ®éng cña trÎ *H¸t biÓu diÓn theo lêi ca. * TrÎ ®a ra c¸c ý kiÕn tr¶ lêi. * Quan s¸t vµ l¨ng nghe c« lµm mÉu. * TËp t« * Khëi ®éng tay - Thu dän ®å dïng Thø 4 ngµy 9/9/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQVH : - H§C: TruyÖn Häc trß cña c« gi¸o chim kh¸ch. - H§KH: ¢m nh¹c ,MTXQ, To¸n. 1.Môc ®Ých yªu cÇu: + KiÕn thøc - TrÎ nhí tªn c©u chuyÖn, hiÓu ®îc néi dung c©u chuyÖn nãi vÒ c¸ch d¹y häc lµm tæ cña c« gi¸o chim kh¸ch vµ sù ham häc cña chÝch chße, sù ham ch¬i lêi häc cña tu hó vµ sÎ con. - TrÎ nhí néi dung c©u chuyÖn, kÓ l¹i dîc c¸c ®o¹n ®èi tho¹i trong chuyÖn. + Kü n¨ng: - LuyÖn kÜ n¨ng tr¶ lêi c©u hái cña c« m¹ch - LuyÖn kÜ n¨ng kÓ diÔn c¶m + Th¸i ®é:- BiÕt yªu quÝ trêng líp,v©ng lêi c« gi¸o, ®oµn kÕt víi c¸c b¹n. 2. ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ néi dung c©u chuyÖn(6 tranh). -2 tranh vÏ chim kh¸ch rêi ®Ó trÎ ghÐp. -§o¹n vi o clÝp vÒ Chim kh¸ch ®ang d¹y chÝch chße häc. - Bµi h¸t “ C« vµ mÑ” 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn * Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i th¨m quan : Vên cæ - C¶ líp ch¬i ®Þnh trß tÝch - TrÎ nèi ®u«i nhau chuyÖn , giíi - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “ Vên cæ tÝch” ®i c¸c kiÓu. thiÖu. - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. Cho 2 ®éi cïng q/s ®o¹n vi« clÝp vÒ Chim kh¸ch ®ang d¹y chÝch chße häc, vµ trß truyÖn vÒ ®o¹n - TrÎ cïng q/s vµ phim. trß truþªn vÒ ®o¹n - Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i. phim * Vßng1: T×m ®Ò tµi. * Cho 2 ®éi lªn thi ®ua ch¬i trß ch¬i : “GhÐp TrÎ thi nhau lªn tranh nhanh” . ghÐp. Trong 2 phót 2 ®éi nµo ghÐp ®óng, ®Ñp , xong tríc sÏ lµ ngêi th¾ng cuéc. +2 ®éi cung ®oc tõ + NhËn xÐt kÕt qu¶, vµ cho trÎ ®äc tõ “ Häc trß 2 lÇn. cña c« gi¸o chim kh¸ch” - TrÎ tr¶ lêi theo + Cã 1 c©u chuyÖn rÊt hay kÓ vÒ c¸c loµi chim ®- suy nghÜ. îc bè mÑ ®a ®Õn l¬p häc cña c« gi¸o chim kh¸ch nhê c« d¹y cho c¸c chim con c¸ch lµm tæ ®Ó biÕt chó chim nµo v©ng lêi c« gi¸o ®· lµm ®îc tæ chóng ta cïng l¾ng nhe c« kÓ c©u chuyÖn “Häc * H§2: C« kÓ trß cña c« gi¸o chim kh¸ch” chuyÖn. - C« kÓ lÇn 1 kh«ng tranh. * TrÎ l¾ng nghe. * C« kÓ lÇn2+ Xem tranh - Gi¶ng ND : C©u chuyÖn nãi vÒ sù chÞu khã ham hoc v©ng lêi c« gi¸o cña chim chÝch chße vµ sù ham ch¬i kh«ng v©ng lêi cña tu hó, vµ sÎ con nªn kh«ng biÕt lµm tæ khiÕn c« gi¸o, bè mÑ buån. - TrÝch dÉn lµm râ ý: - TrÎ ®èi tho¹i theo * ChÝch chße mÑ, chim sÎ mÑ,tu hó mÑ ®a con gi¶ng gi¶i cña c«. ®Õn nhê c« gi¸o chim kh¸ch d¹y con c¸ch lµm tæ ( Tõ ®Çu....c¸c chim mÑ ®Òu dÆn con häc gi¬i vµ nghe lêi c« gi¸o...) *Häc trß ®Õn ®ñ c« gi¸o tØ mØ d¹y c¸ch lµm tæ vµ dÆn sau 10 ngµy c« kiÓm tra ai lµm tèt sÏ thëng. (TiÕp theo.... tra ai lµm tèt sÏ thëng * Sù chñ quan vµ lêi häc cña tu hó vµ sÎ con ( TiÕp theo... m·i viÖc nªn ch¼ng nh¾c nhë con.) * Sù bu«n rÇu vµ xÊu hæ cña c« gi¸o khi kiÓm tra tæ cña sÎ con vµ tu hó( Ngµy c« chim kh¸ch ®Õn kiÓm tra.sÎ con kh«ng ngoan råi) * H§3 : §µm *NiÒm vui cña c« gi¸o khi kiÓm tra tæ cña chÝch tho¹i kÕt hîp chße biÕt chÝch chße ham häc vµ v©ng lêi ( Tiªp theo ®Õn hÕt) trÝch dÉn. * TrÎ cö ®¹i diÖn * Vßng 2: Vît qua thö th¸ch. lªn b¾t th¨m sau ®ã - Trß ch¬i h¸i qu¶.( §µm tho¹i) c¶ ®éi héi ý vµ 1 + C« võa kÓ chuyÖn g× ? ®¹i diÖn tr¶ lêi c©u hái. +Trong c©u chuyÖn cã nh÷ng ai ? + C¸c chim mÑ ®ua c¸c chim con ®Õn gÆp c« gi¸o chim kh¸ch lµm g×? + C« gi¸o hái c¸c chim con d¹y c¸ch lµm tæ chÝch chße tr¶ lêi ntn? SÎ con ra sao? Vµ Tu hó lµm gi ? +Khi c« gi¸o d¹y c¸ch lµm tæ th× c¸c chó chim ntn? +KiÓm tra tæ cña tu hó vµ sÎ con c« gi¸o táa vÎ ntn? + V× sao chÝch chße l¹i ®îc c« khen vµ thëng s¸ch cã nhiÒu tranh ®Ñp? * H§4: BÐ c©u chuyÖn c¸c con häc ®îc ®iÒu g× ? tËp kÓ chuyÖn +Qua + Gi¸o dôc :TrÎ yªu th¬ng nghe lêi bè mÑ, c« *TrÎ tËp kÓ truyÖn. gi¸o, ch¨m chØ häc . * Vßng3 : TËp lµm nghÖ sü. * C« lµm ngêi dÉn chuyÖn cho trÎ tËp kÓ c¸c ®o¹n ®èi tho¹i c¸c nh©n vËt trong chuþÖn( C« gîi * TrÎ vui h¸t. ý cho trÎ kÓ cïng trÎ). * Cho trÎ vui h¸t bµi: ( C« vµ mÑ) II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Quan s¸t s©n trêng vµ ®å ch¬i trong s©n trêng. +Môc ®Ých, y/c: TrÎ biÕt gäi tªn, c«ng dông, chÊt liÖu… cña c¸c ®å dïng, ®å ch¬i. + §µm tho¹i: Ai biÕt ®©y lµ g×? Ai biÕt g× vÒ ®åch¬i nµy? Cßn ai muèn kÓ n÷a?... 2. Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét. * Môc ®Ých y/c: TrÎ nhËp vai ch¬i tÝch cùc vµ hiÓu luËt ch¬i. 3. Ch¬i tù do:Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i cã s½n trong s©n trêng. III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, b¸n hµng, , b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non, LG c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, x©y hµng rµo. 3. Gãc häc tËp- s¸ch: KÓ chuyÖn theo tranh vÒ trêng líp mÇm non, lµm s¸ch tranh vÒ trêng mÇm non. 4. Gãc thiªn nhiªn: Lµm quen c¸c ®å dïng gãc thiªn nhiªn. 5. Gãckhoa häc- to¸n: So s¸nh to-nhá, cao-thÊp, c¸c b¹n trong líp. XÕp vµ so s¸nh c¸c b¹n trong líp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Ch¬i ë ho¹t ®éng gãc: gãc ph©n vai, gãc x©y dùng -lq bài mới: hát múa ngày vui của bé - VÖ sinh: Röa tay *) §¸nh gi¸: .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Thø 5 ngµy10/9/2015 I Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: - H§C: To¸n : ¤n sè lîng 1,2. NhËn biÕt ch÷ sè 2. ¤n so s¸nh chiÒu dµi. - H§KH: ¢N, MTXQ. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - kiÕn thøc: BiÕt sè lîng 1,2. nhËn biÕt ®îc ch÷ sè 2. LuyÖn nhËn biÕt so s¸nh chiÒu dµi - Kü n¨ng: Ph©n biÖt ®îc c¸c lo¹i ®å ch¬i theo kÝch thíc, mµu s¾c,tªn gäi. - Th¸i ®é: TrÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng, ®å ch¬i, høng thó víi ho¹t ®éng. 2. ChuÈn bÞ: + C¸c nhãm ®å vËt cè sè lîng 1,2. c¸c thÎ sè 1,2. + mçi trÎ 4 b¨ng giÊy trong ®ã 3 b¨ng giÊy mµu xanh 1 b¨ng mµu ®á( trong ®ã cã 2 b¨ng dµi b»ng b¨ng mµu ®á, b¨ng cßn l¹i ng¾n h¬n) 3 sîi d©y len( ntrong ®ã cã 2 d©y dµi b»ng b¨ng giÊy ®á, 1 ®©y ng¸n h¬n), c¸c thÎ sè 1, 2, 3. + §å dïng cña c« gièng trÎ , kÝch thíc hîp lý. + §µn. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« *H§1: æn * H¸t vµ vËn ®éng bµi: “ Trêng chóng ch¸u lµ tr®Þnh tæ chøc êngMN” -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ trêng MN. +Ai biÕt g× vÒ trêng Mn cña chóng m×nh? + Tíi trêng c¸c con ®îc ch¬i nh÷ng ®å ch¬i g×?... * TC: M¾t ai tinh? *H§2:LuyÖn + H·y t×m cho c« nhãm ®å ch¬i cã sè lîng 1,2. tËp nhËn biÕt + Cho trÎ vç tay bªn ph¶i 1 tiÕng, bªn tr¸i 2 tiÕng sè lîng 1,2 * B¹n bóp bª tÆng líp nhiÒu ®å ch¬i lµm ®å ch¬i ®ãn tÕt trung thu. *H§3: NhËn - Cho trÎ q/s c¸c b¨ng giÊy vµ sîi d©y. biÕt ch÷ sè - Cho trÎ lÊy ræ ®/c vµ nãi tªn ®å dïng 1,2. ¤n so - T×m xem cã mÊy b¨ng giÊy mµu xanh ng¾n s¸nh chiÒu h¬n b¨ng giÊy mµu ®á. dµi. - Cho trÎ t×m xem cã mÊy sîi d©y ng¾n h¬n b¨ng giÊy ®á ? + Hái trÎ: Cã mÊy b¨ng giÊy ng¾n h¬n b¨ng giÊy ®á? Cã mÊy sîi d©y ng¾n h¬n b¨ng giÊy ®á? - Cho trÎ cïng chän sè 1 gi¬ lªn vµ ®äc,sau ®ã ®Æt sè 1 vµo gi÷a b¨ng giÊy vµ sîi d©y. * Cho trÎ t×m sîi d©y dµi b»ng b¨ng giÊy ®á. * Cho trÎ t×m b¨ng giÊy xanh dµi b¨ng giÊy ®á. - Hái trÎ: Cã mÊy b¨ng giÊy xanh dµi b¨ng giÊy ®á? Cã mÊy sîi d©y dµi b¨ng giÊy ®á? * Ch¬i : Thi xem ai t×m nhanh. C« gi¬ sè ®/c *H§5: Trß + VD: 1 b«ng hoa ch¬i. 2 bóp bª ( vµ ngîc l¹i) - Trß ch¬i1: VÒ ®óng nhµ + Yªu cÇu trÎ vÒ ®óng nhµ theo hiÖu lÖnh cña c«. - Trß ch¬i 2: §o¸n sè 1 b¹n viÕt sè vµo lng b¹n kh¸c vµ cho b¹n ®ã ®o¸n xem lµ sè m©ý? *NhËn xÐt, chuyÓn ho¹t ®éng. Ho¹t ®éng cña trÎ * H¸t vµ trß truyÖn vÒ chñ ®iÓm. + TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña c« + 3,4 lªn thi nhau ch¬i. + TrÎ vç vµ ®Õm. -TrÎ so s¸nh nãi cã 1 b¨ng giÊy. -TrÎ so s¸nh nãi 1 sîi d©y ng¾n h¬n. ( 1 b¨ng, 1 sîi) * TrÎ t×m so s¸nh nãi kÕt qu¶( 2 sîi d©y dµi b¨ng giÊy ®á, 2 b¨ng giÊy xanh dµi b¨ng giÊy ®á. * TrÎ ch¬i theo yªu cÇu cña c«. * H§6: KÕt * ChuyÓn ho¹t ®éng. thóc. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Tham quan líp häc cña b¹n. - Môc ®Ých: TrÎ biÕt ®îc tªn c¸c líp häc trong trêng, vÞ trÝ c¸c líp häc.. - Gi¸o dôc : TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp. 2. TCV§: KÐo co. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi, vÏ phÊn… III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, nÊu ¨n, b¸n hµng, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non,l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non,nÆn ®å ch¬itrong líp, t« mµu tranh 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5.Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh, truyÖn kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp MN *M§YC: TrÎ ch¬i ngoan ®oµn kÕt ph¶n ¸nh néi dung ch¬i x¸c thùc thÓ hiÖn ®óng hµnh ®éng vai giao tiÕp víi nhau ®óng mùc biÕt sö dông c¸c NVL kh¸c nhau t¹o ra nhiÒu SP s¸ng t¹o vµ ®Ñp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc c¸c bµi th¬: B¹n míi, C« gi¸o, T×nh b¹n - H§ ë c¸c gãc: Gãc t¹o h×nh - VÖ sinh: Röa mÆt *) §¸nh gi¸:..................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Thø 6 ngµy 11/ 9 /2015 ¢m Nh¹c: - H¸t vµ vËn ®éng bµi: Ngµy vui cña bÐ - Nghe h¸t: Ngày đầu tiên đi häc. - TC¢N: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt. - H§KH : LQ víi to¸n vµ MTXQ i. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ thuéc, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt h¸t theo c¸c kü n¨ng: h¸t to- nhá, cao- thÊp.... - Th¸i ®é : TrÎ biÕt yªu quý trêng, líp mÇm non, h©n hoan høng thó khi ®îc ®i häc. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: §i häc.- Mét sè dông cô ©m nh¹c, mò chãp. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Trß * TËp trung trÎ l¹i vµ giíi thiÖu ch¬ng tr×nh: “ *§µm tho¹i cïng c«. chuyÖn. Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ” *Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c mïa trong n¨m + B©y giê lµ mïa g×? Con biÕt g× vÒ mïa thu? Mïa thu lµ mïa khai trêng. +Ngµy héi ®Õn trêng lµ ngµy nµo? +§Õn ngµy khai gi¶ng c¶m gi¸c cña c¸c con ntn? *H§2: H¸t * DÉn d¾t vµo bµi h¸t: Ngµy vui cña bÐ. * H¸t theo ®µn. vµ vËn - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn sau ®ã giíi thiÖu c¸c ®éng ®éng minh t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t. - H¸t vµ vËn ®éng minh ho¹ bµi: - C« ®µn h¸t cïng trÎ, vµ cho trÎ kÕt hîp mét sè ho¹ mét sè ®éng t¸c. “Ngµy vui ®éng t¸c minh ho¹ theo líp. cña bÐ ” -Thi ®ua gi÷a c¸c tæ. - §¹i diÖn c¸c tæ lªn biÓu diÔn. - C¸ nh©n trÎ biÓu diÔn. - Cho trÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. *H§3: * C« h¸t 2 lÇn sau ®ã giíi thiÖu néi dung bµi h¸t Nghe h¸t: “ vµ minh ho¹ ®éng t¸c. §i häc” - C« ®µn h¸t cho trÎ nghe *H§4: Trß *Trß ch¬i “ ai nhanh nhÊt” ch¬i. - C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Sau ®ã c« cñng cè l¹i. - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. * Nghe c« h¸t vµ hëng øng theo giai ®iÖu. - TrÎ nghe vµ c¶m thô giai ®iÖu vµ lêi ca. * Nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. - Ch¬i trß ch¬i. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1.Quan s¸t: Trß chuyÖn vÒ c¸c ®å dïng, ®å ch¬i trong trêng líp MN. -Yªu cÇu: TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ mét sè lo¹i ®å dïng, ®å ch¬i trong trêng líp - §µm tho¹i: + Con h·y kÓ vÒ c¸c lo¹i ®å dïng ®å ch¬i trong trêng, líp MN? Cßn ai biÕt g× n÷a?... 2. Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét. 3. Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i cã s½n trong s©n trêng III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, nÊu ¨n, b¸n hµng, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non,l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non,nÆn ®å ch¬itrong líp, t« mµu tranh 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5.Gãc häc tËp s¸ch: Xem tranh, truyÖn kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp MN IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - ôn bài cũ: các bài hát chủ điểm trường mầm non - nhận xét cuối tuần: *) §¸nh gi¸:..................................................................................................................... ......................................................................................................................................... KẾ HOẠCH TUẦN 2 Chñ ®Ò nh¸nh: Trêng MÇm Non QUẢNG PHÚ Cña BÐ (Thêi gian tõ 14/9 ®Õn 18/9 n¨m 2015) §ãn trÎ 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ vui vÎ phÊn khëi tríc khi ®Õn líp. - BiÕt chµo hái lÔ phÐp c« vµ c¸c b¸c trong trêng. - CÊt ®å dïng c¸c nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh 2. ChuÈn bÞ: - Phßng nhãm th«ng tho¸ng s¹ch sÏ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c nguån níc, Ých lîi vµ c¸ch b¶o vÖ c¸c nguån níc - Ch¬i tù do ë c¸c gãc, thÓ dôc s¸ng, tËp - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña bÐ, nh¾c trÎ cÊt ®å dïng vµo ®óng n¬i quy ®Þnh, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò. Trß chuyÖn vÒ ®å dïng,®å ch¬i trong s©n trêng. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc , tËp kÕt hîp bµi “ Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non”. ThÓ dôc s¸ng 1. Môc ®Ých- yªu cÇu:Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy. 2. ChuÈn bÞ: S©n tËp, cê, gËy, bãng, b¨ng ®Üa... 3. Híng dÉn: * Khëi ®éng: Cho trÎ ®i ch¹y vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ 4 hµng ®Ó tËp BTPTC. * Träng ®éng : TËp kÕt hîp víi bµi “ Trêng chóng ch¸u lµ trêng mÇm non” a. §éng t¸c h« hÊp: thæi bãng b. §éng t¸c tay: - §éng t¸c1: §a tay ra phÝa tríc, sau §øng th¼ng, 2 ch©n ngang vai + §a 2 tay th¼ng lªn cao qu¸ ®Çu. + §a th¼ng 2 tay ra phÝa tríc, cao ngang vai. + §a 2 tay ra phÝa sau. + §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i theo ngêi. c. §éng t¸c bông: - §éng t¸c 1: §øng cói vÒ tríc §øng 2 ch©n réng b»ng vai, 2 tay gi¬ cao qu¸ ®Çu. + cói xuèng, 2 ch©n th¼ng, tay ch¹m ®Êt. + §øng lªn, 2 tay gi¬ cao. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i ngêi. d. §éng t¸c ch©n : - §éng t¸c 1: Khuþ gèi §øng th¼ng, 2 gãt ch©n chôm vµo nhau, 2 tay chèng h«ng. + Nhón xuíng, ®Çu gèi h¬i khuþu. + §øng th¼ng lªn - BËt: BËt lªn xuèng. ®. BËt nh¶y - §éng t¸c 1: BËt tiÕn vÒ phÝa tríc. §øng th¼ng, tay chèng h«ng. + Nh¶y lªn phÝa tríc. III.Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung - Líp mÉu gi¸o (C« b¸c sü (Phßng y tÕ 1.Gãc ph©n gi¸o), cña trêng), bÕp ¨n cña trvai êng Yªu cÇu ChuÈn bÞ - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng häc ch¬i, thÓ hiÖn dîc tËp. hµnh ®éng cña c¸c - §å ch¬i nÊu vai. ¨n, vµ ®å dïng b¸c sÜ. - X©y dùng trêng mÇm non, l¾p gÐp c¸c ®å ch¬I s©n trêng, x©y hµng 2. Gãc x©y trong rµo. dùng-L¾p ghÐp - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh m« h×nh trêng mÇm non víi c¸c líp häc, s©n ch¬i, c©y cèi, vên trêng. - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in h×nh vÒ trêng mÇm non theo trÝ tëng tîng, s¸ng t¹o cña trÎ. - VÏ trêng mÇm non, vÏ ®Õn líp, vÏ ®å dïng 3. Gãc t¹o ®¬ng ®å ch¬i trong líp, nÆn ®å h×nh ch¬i trong líp, t« mÇu tranh. - Xem tranh, chuyÖn, kÓ 4. Gãc häc chuyÖn theo tranh vÒ trtËp s¸ch êng líp, lµm s¸ch tranh vÒ trêng mÇm non. 5. khoa to¸n - XÕp vµ so s¸nh c¸c b¹n Gãc trong líp, biÕt so s¸nh häc nhiÒu h¬n, Ýt h¬n, to h¬n, nhá h¬n thµnh viªn trong líp - Lµm quen c¸c ®å dïng 6. Gãc gãc thiªn nhiªn thiªn nhiªn -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, m« h×nh ®å ch¬i ngoµi trêi . -§å ch¬i l¾p ghÐp. - Bót s¸p, giÊy mµu, ®Êt nÆn, - H×nh mÉu - S¸ch, truyÖn TrÎ biÕt su tÇm tranh vÒ trêng mÇm ¶nh vÒ trêng mÇm non. non vµ thÝch ®îc tham - Tranh ¶nh, gia lµm s¸ch tranh häa, b¸o... BiÕt kÓ chuyÖn theo tranh. TrÎ biÕt so s¸nhvµ ®a - §å ra nhËn xÐt cña m×nh. dïng , ®å ch¬i, l« t« vÒ trêng mÇm non - C©y xanh trong gãc. - TrÎ biÕt gäi tªn c¸c - Mét sè c©y ®å dïng ë gãc thiªn c¶nh gãc thiªn nhiªn - Bé ®å ch¬i c¸t, níc pp tiÕn hµnh -Trß chuyÖn. -Thao t¸c mÉu. - Gîi ý ®Ó trÎ ch¬i. -Híng dÉn -§éng viªn. - Quan s¸t, thao t¸c mÉu. -§éng viªn, khuyÕn khÝch. -Híng dÉn c¸ nh©n. -Gi¶i quyÕt t×nh huèng khi ch¬i. - NhËn xÐt kÜ n¨ng ch¬i ë tõng gãc. - Quan s¸t trÎ ch¬i - Quan s¸t, híng dÉn trÎ ch¬i 7. Gãc ©m - H¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ - TrÎ h¸t ®óng theo - Nh¹c cô ©m nh¹c trêng líp mÇm non nh¹c, kÕt hîp vËn nh¹c ®éng nhÞp nhµng theo bµi h¸t KÕ Ho¹ch Ngµy Thø 2 ngµy 14/ 9 /2015 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: ThÓ dôc: Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng TrÎ biÕt phèi hîp thùc hiÖn ®éng t¸c mét c¸ch nhÞp nhµng, thuÇn thôc. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt tung bãng lªn cao ngang tÇm vµ b¾t bãng, kh«ng ®Ó r¬i bãng xuèng ®Êt. Ph¸t triÓn sù khÐo lÐo vµ nhanh nhÑn cña ®«i bµn tay. - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, cã nÒ nÕp trong häc tËp. 2. ChuÈn bÞ: - 20 qu¶ bãng nhùa - C¸c c©u ®è vÒ trêng mÇm non. - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. - X¾c x«. 2. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Trß *Trß chuyÖn vÒ nh÷ng ngµy ®Çu ®Õn líp. * Trß chuyÖn cïng c«. chuyÖn - Hái c¸c trÎ míi ®i häc. Nãi lªn c¶m nghÜ cña + ThÊy trêng mÇm non nh thÕ nµo? m×nh... + Cã g× kh¸c víi ë nhµ? - DÉn d¾t vµo ho¹t ®éng träng t©m. *H§2: khëi * Cho trÎ xÕp thµnh ®éi h×nh vßng trßn vµ ®i c¸c * TrÎ khëi ®éng - dµn ®éng: kiÓu ®i. ®éi h×nh. *H§2:Träng * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: ®éng + Tay:§T3 Tay gËp tríc ngùc quay c¼ng tay vµ ®a *TËp c¸c ®éng t¸c ngang cuén th¸o len. trong bµi tËp ph¸t triÓn chung. + Ch©n:§T3 Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc +Bông- lên:DDT3. Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc. + BËt: DDT1. TiÕn vÒ phÝa tríc. * VËn ®éng c¬ b¶n: Tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: - Hai tay c« cÇm bãng, ch©n ®ngs réng b»ng vai, tung bãng lªn cao ngang tÇm m¾t,m¾t nh×n theo bãng, khi bãng r¬i xu«ng ®a hai tay ra b¾t bãng sao cho bãng kh«ng bÞ r¬i xuèng ®Êt. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - TrÎ thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« më nh¹c cho trÎ høng thó. - Cho trÎ thùc hiÖn nhiÒu lÇn ( Chó ý söa sai vµ rÌn kÜ n¨ng cho trÎ) - Ch¬i vËn ®éng “ KÐo ca lõa xΔ. *Ho¹t ®éng *Cho trÎ lµm m¸y bay bay lîn nhÑ nhµng 1- 2 3:håi tÜnh vßng s©n - ChuyÓn ho¹t ®éng - Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn, thùc hiÖn nhiÒu lÇn. - TrÎ ch¬i nhiÒu lÇn. * TrÎ lµm m¸y bay ch¬i 1-2 vßng s©n. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t : Quan s¸t s©n trêng vµ ®å ch¬i trong s©n trêng - Môc ®Ých: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ trêng mÇm non. - §µm tho¹i: + S©n trêng nh thÕ nµo? + Cã nh÷ng ®å ch¬i g×? + Ra s©n ch¬i víi môc ®Ých g×? 2. Trß ch¬i V§: T×m b¹n th©n. * Môc ®Ých y/c: Khi nghe hiÖu lÖnh trÎ nhanh chãng t×m cho m×nh 1 b¹n, ai kh«ng t×m ®îc lµ thua. 3. Ch¬i tù do: VÏ phÊn trªn s©n trêng. Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi... III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: Líp mÉu gi¸o: C« gi¸o, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng MN .LG c¸c ®å ch¬i trong s©n trêng, x©y hµng rµo. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non, vÏ ®å dïng,®å ch¬i trong líp. 4. Gãc khoa häc- to¸n:XÕp vµ so s¸nh sè lîng c¸c b¹n trong líp, biÕt so s¸nh to-nhá, cao-thÊp,c¸c b¹n trong líp. 5. Gãc thiªn nhiªn: Lµm quen c¸c ®å dïng gãc thiªn nhiªn. *M§YC: - TrÎ ch¬i ngoan ®oµn kÕt ph¶n ¸nh néi dung ch¬i x¸c thùc thÓ hiÖn ®óng hµnh ®éng vai giao tiÕp víi nhau ®óng mùc biÕt sö dông c¸c NVL kh¸c nhau t¹o ra nhiÒu SP s¸ng t¹o vµ ®Ñp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Lµm quen bµi mới: o, ô, ơ - Híng dÉn vÖ sinh c¸ nh©n.Röa tay b»ng xµ phßng * §¸nh gi¸:..................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Thø 3 ngµy 15/9/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: Lµm quen ch÷ c¸i: H§C: Lµm quen ch÷ c¸i O, ¤, ¥ H§KH: VH, ¢N, TO¸N, thÓ dôc 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng , chÝnh x¸c ch÷ o,«,¬ NhËn ra ch÷ o,«,¬ trong tõ, tiÕng trän vÑn thÓ hiÖn néi dung cña chñ ®iÓm trêng mÇm non- tÕt trung thu. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt sö dông kü n¨ng vÏ, vËn ®éng trß ch¬i ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ngnhËn biÕt vµ ph¸t ©m ch÷ o,«,¬. - Th¸i ®é: TrÎ cã nÒ nÕp trong häc tËp,say sa, høng thó trong khi häc. 2. ChuÈn bÞ: - Tranh vÏ “®Ìn «ng sao”, “®å ch¬i”, “c« gi¸o”. - Bµn ghÕ ®óng quy ®Þnh. -ThÎ ch÷ c¸i o,«,¬ cho c« vµ trÎ.. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: æn *C« cïng trÎ h¸t “ ChiÕc ®Ìn «ng sao” ®Þnh tæ Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c ho¹t ®éng ngµy tÕt trung chøc thu. +TÕt trung thu vµo ngµy nµo? + C¸c con cã thÝch tham gia c¸c trß ch¬i vÒ ngµy tÕt trung thu kh«ng? *H§2: * C« treo tranh “ ®Ìn «ng sao” “c« gi¸o,” “®å ch¬i Q/S tranh - Cho trÎ ®äc tõ díi tranh vµ ghÐp tõ. - Cho trÎ ghÐp tõ gièng tõ trong tranh. - Ch¬i “ trêi tèi, trêi s¸ng”, cÊt ch÷, cßn l¹i c¸c ch÷ o, «, ¬. * C« giíi thiÖu ch÷ o ( in thêng) *H§3: Lµm quen - C« ph¸t ©m mÉu + nãi cÊu t¹o cña ch÷. víi ch÷ + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ ch÷ o? o,«,¬. - C« nh¾c l¹i ch÷ o viÕt thêng. * C« giíi thiÖu ch÷ «, ¬ ( t¬ng tù gièng ch÷ o ). - GhÐp c¸c nÐt rêi thµnh ch÷ nguyªn vÑn - So s¸nh: o- «; «- ¬. + Ai ph¸t hiÖn ®iÒu g× gi÷a 2 ch÷ nµy? + Cßn ai tinh m¾t n÷a?... *H§4: Trß * Trß ch¬i: - Ai giái nhÊt. *TrÎ h¸t cïng c« - §µm tho¹i cïng c«. * Quan s¸t tranh vµ ®äc tõ díi tranh - TrÎ ghÐp tõ gièng tõ díi tranh. * TrÎ ®äc ch÷, nghe c« ph©n tÝch ch÷, nh¾c l¹i c¸ch cÊu t¹o ch÷. -TrÎ so s¸nh ch÷. *Ch¬i trß ch¬i Theo ch¬i nhËn biÕt - Thi xÕp ch÷ - Ai nhanh nhÊt. C« phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i ®Ó trÎ ch¬i. : *Sau ®ã cho trÎ khëi ®éng chuyÓn t thÕ. yªu cÇu cña c« *H§5 KÕt thóc T¹o h×nh *Khëi ®éng cïng c« H§C:VÏ Trêng mÇm non( ®Ò tµi ). H®kh: mtxq,to¸n,thÓ dôc 1.Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc:TrÎ biÕt phèi hîp c¸c nÐt ®Ó t¹o thµnhbøc tranh vÏ trêng mÇm non. TrÎ biÕt m« t¶ nh÷ng Ên tîng cña m×nh vÒ trêng líp mÇm non. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó vÏ s¸ng t¹o, thÓ hiÖn luËt xa gÇn. - Th¸i ®é: TrÎ yªu trêng líp vµ b¹n bÌ. Cã ý thøc gi÷ g×n vµ sö dông c¸c nguån n¨ng lîng( diÖn, than, níc, ¸nh s¸ng...) mét c¸ch cã hiÖu qu¶. 2. ChuÈn bÞ: - Cho trÎ quan s¸t ng«i trêng cña m×nh - Mét sè bøc tranh vÏ trêng mÇm non.- Vë t¹o h×nh, bót mµu, ®µn. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: æn * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “ Vui cïng s¾c mµu” * TrÎ l¾ng nghe. ®Þnh tæ chøc +Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i: +Giíi thiÖu c¸c vßng ch¬i +Giíi thiÖu chñ ®Ò ch¬i: “ BÐ lµm häa sÜ” *H§2: Trß *Vßng 1: T×m ®Ò tµi * §µm tho¹i: nªu lªn chuyyÖn * trß chuyÖn vÒ trêng mÇm non: nhËn xÐt vÒ trêng mÇm + ë trêng mÇm non cã nh÷ng g×? non. + Trêng ®îc x©y nh thÕ nµo? *H§3: Quan * C« vµ trÎ cïng th¶o luËn néi dung, mµu s¾c, bè * Quan s¸t vµ th¶o luËn s¸t tranh gîi côc cña tõng bøc tranh: cïng c«. ý. + Tranh vÏ trêng nh thÕ nµo? + Ngoµi ra cßn cã nh÷ng g×? + §å ch¬i ®îc ®Æt ë ®©u? - Th¨m dß ý kiÕn cña trÎ: + Con cã thÝch vÏ vÒ ng«i trêng cña m×nh kh«ng? - 4-5 trÎ nªu lªn ý tëng + Con vÏ nh thÕ nµo? Ai cã ý kiÕn kh¸c? cña m×nh. (lång GDMT vµ TKNL) *Vßng 2: ThÓ hiÖn tµi n¨ng *H§4: VÏ tr- * Cho trÎ thùc hiÖn : * TrÎ thùc hiÖn vÏ trêng êng mÇm - Trong qu¸ tr×nh trÎ vÏ, c« më nh¹c kh«ng lêi, mÇm non. non. kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung, c¸ch phèi mµu cho bøc tranh. *Vßng 3: B×nh xÐt vµ trao gi¶i *H§5: NhËn * Cho trÎ trng bµy s¶n phÈm lªn gi¸, hái trÎ: * TrÎ nhËn xÐt s¶n phÈm xÐt s¶n + ThÝch bøc tranh nµo nhÊt? V× sao? Chóng ta sÏ cña m×nh vµ cña b¹n. phÈm. sö dông nh÷ng bøc tranh nµy vµo gãc nµo? Ch¬i g×? - Sau ®ã, c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng trÎ. (Lång GD tiÕt kiÖm n¨ng l¬ng ®iÖn t¾t c¸c thiÕt bÞ ®iÖn khi ra khái líp) II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: §å ch¬i trong s©n trêng. +Môc ®Ých, y/c: TrÎ biÕt gäi tªn, cong dông, chÊt liÖu cña c¸c ®å dïng, ®å ch¬i. + §µm tho¹i: Ai biÕt ®©y lµ g×? Ai biÕt g× vÒ ®åch¬i nµy? Cßn ai muèn kÓ n÷a?... 2. TCV§: T×m b¹n th©n. 3. Ch¬i tù do: NhÆt hoa l¸ vÒ lµm ®å ch¬i, cho c¸ ¨n... III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, bÕp ¨n cña trêng , b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non,l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng, x©y hµng rµo. 3. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng MN, nÆn ®å ch¬i, vÏ ®êng ®Õn líp, nÆn ®å ch¬i trong líp. 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t, móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5. Gãc khoa häc- to¸n:XÕp vµ so s¸nh sè lîng c¸c b¹n trong líp, biÕt so s¸nh to-nhá, cao-thÊp,c¸c b¹n trong líp. *M§YC: -TrÎ ch¬i ngoan ®oµn kÕt ph¶n ¸nh néi dung ch¬i x¸c thùc thÓ hiÖn ®óng hµnh ®éng vai giao tiÕp víi nhau ®óng mùc biÕt sö dông c¸c NVL kh¸c nhau t¹o ra nhiÒu SP s¸ng t¹o vµ ®Ñp. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - lq bài mới:bạn mới đến trường - H§ ë c¸c gãc. X©y dùng, gãc ph©n vai. - VÖ sinh ®Çu tãc quÇn ¸o tr¶ trÎ. *) §¸nh gi¸:......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. Thø 6 ngµy 18/9/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: V¨n häc: - H§C: “B¹n míi ®Õn trêng” - H§KH: ¢N, TD, MTXQ. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: + TrÎ thuéc th¬, hiÓu ý nghÜa néi dung bµi th¬. + TrÎ biÕt quan t©m ch¨m sãc b¹n bÌ. - Kü n¨ng: + RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái. + RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m. -Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ lßng yªu th¬ng quý mÕn b¹n bÌ. 2. ChuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹. - §µn oãcgan. - B¶ng cµi. - Bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Ho¹t ®éng1: * C« vµ trÎ chơi : “Dung dăng dung dẻ" * Cïng c« ch¬i trß ch¬i 2 æn ®Þnh tæ chøc lÇn. * Ho¹t ®éng 2: *Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c b¹n trong líp: * Trß chuyÖn cïng c«. Trß chuyÖn + Chơi trò chơi có vui không? + Hàng ngày đÕn trêng c¸c con ®îc gÆp ai? + GÆp c« vµ c¸c b¹n con c¶m thÊy nh thÕ nµo? + Con thÝch ch¬i v¬i nh÷ng b¹n nµo? + H«m nay c« thÊy líp m×nh cã 1 sè b¹n * TrÎ chó ý nghe ®äc th¬ míi ®i häc ®ã lµ nh÷ng b¹n nµo? C¸c con vµ tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái. sÏ lµm g× ®Ó quan t©m ®Õn b¹n. - DÉn d¾t vµo bµi th¬. * TrÎ nghe c«. Cã 1 nhµ th¬ ®É ghi l¹i c¶m xóc ®ã qua * Ho¹t ®éng 3: bµi th¬: B¹n míi dÕn trêng. Th¬: B¹n míi * C« ®äc th¬ diÔn c¶m lÇn 1. - Hái trÎ vÒ tªn bµi th¬? Tªn t¸c gi¶? * Ho¹t ®éng 4: - §äc lÇn 2 kÕt hîp tranh minh häa. *C« trÝch dÉn, gi¶ng néi dung, gi¶ng tõ TrÝch dÉn khã: “ nhót nh¸t”- cã nghÜa: cha quen víi Gi¶ng néi c¸c b¹n, c¸c c«. dung- Tõ khã * Ho¹t ®éng 5: * TrÎ ®a ra c¸c ý kiÕn tr¶ *C« võa ®äc bµi th¬ g×? §µm thoai: lêi theo néi dung bµi th¬. + B¹n míi ®i häc th× nh thÕ nµo? + C¸c con sÎ lµm g× ®Ó gióp b¹n? + C« cã th¸i ®é nh thÕ nµo ®èi víi nh÷ng hµnh ®éng cña c¸c con? + ë líp m×nh c¸c con ®· gióp b¹n nh÷ng g×? + §îc c¸c b¹n gióp ®ì con c¶m thÊy nh * Ho¹t ®éng 6 : thÕ nµo? * §äc th¬ theo c¸c h×nh D¹y trÎ ®äc th¬ * C¶ líp ®äc cïng c«. thøc kh¸c nhau. - TrÎ nh×n vµ ®äc theo. - §äc th¬ theo tæ, nhãm, c¸ nh©n . * Ho¹t ®éng 7: - Cho trÎ ®äc th¬ ch÷ to. * TrÎ thùc hiÖn ch¬i trß Trß ch¬i: GhÐp * C« nãi tªn trß ch¬i, cho trÎ nªu luËt ch¬i ®óng luËt. tranh. ch¬i, c¸ch ch¬i, sau ®ã c« cñng cè l¹i. - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i: GhÐp néi dung - chuyÓn ho¹t ®éng. bµi th¬. - NhËn xÐt, chuyÓn ho¹t ®éng. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: VÏ phÊn trªn s©n trêng. - Môc ®Ých yªu cÇu : Gióp trÎ lu l¹i nh÷ng Ên tîng , kû niÖm vÒ trêng mÇm non. - §µm tho¹i: Con cã nh÷ng kû niÖm g× vÒ trêng mÇm non? Con thÝch vÏ g× vÒ trêng mÇm non?... 2. Ch¬i vËn ®éng: B¸nh xe quay. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi, nhÆt l¸ rông. III. Hoat ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, b¸n hµng,nÊu ¨n, b¸c sÜ. 2. Gãc XD- hLG: XD trêng mÇm non, l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc khoa häc- to¸n: XÕp, so s¸nh sè lîng c¸c b¹n trong líp. 4. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng MN, nÆn ®å ch¬i, vÏ ®êng ®Õn líp, nÆn ®å ch¬i trong líp. 5. Gãc thiªn nhiªn: TËp ch¨m sãc c©y trong gãc. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - hát các bài hát trong chủ điểm. -ôn bài cũ: bạn mới đến trường - Ch¬i tù do. *) §¸nh gi¸:........................................................................................................................ .................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .......... ..................................................... Thø 5 ngµy 17/9/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: TOÁN: Hoạt động chính: Ôn số lượng 3, nhận biết số 3.Ôn so sánh chiều rộng. Hoạt động k/hợp: Âm nhạc : Nghe hát” sinh nhật hồng” , MTXQ. 1.Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: - Củng cố nhận biết số lượng trong phạm vi 3. Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết chữ số 3. - Luyện nhận biết so sánh chiều rộng. - Kỹ năng: - Biết cách phân nhóm, phân loại thông qua hoạt động trò chơi “Đi chợ chọn hàng”. Đếm thành thạo số lượng trong phạm vi 3. Biết cách so sánh chiều rộng. - Thái độ: - Có tinh thần học tập, trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Giáo dục tính thẩm mỹ, thói quen tự phục vụ, vệ sinh gọn gàng ngăn nắp. Sử dụng và tiết kiệm nguồn năng lượng nước 1cách có hiệu quả. 2. Chuẩn bị * Của trẻ: - Mỗi trẻ 5 băng giấy trong đó có 3 băng giấy rộng bằng nhau, màu xanh, 2 bằng còn lại hẹp hơn khoãng 0,5cm .Các thẻ số 1,2,3. * Của cô: - Đồ dùng của cô giống của trẻ nhưng kích thước phù hợp. - Các nhóm dồ dùng giành cho trẻ như: kem đánh răng, bát, thìa, có số lượng 1, 2, 3, để xung quanh lớp. - Mô hình ngôi nhà có số lượng người trong phạm vi 3. - Đàn óc gan. 3. Cách tiến hành. N/D hoạt động Hoạt động của cô *Hoạt động 1:Gây * Cho trẻ chơi : “Đêm trung thu” hứng thú - TRò truyện với trẻ về ngày tết trung thu. *Hoạt đông 2:Ôn * Cô cùng trẻ cùng tổ chức một số lượng trong chuyến đi chợ để chọn mua một số đồ phạm vi 3. dùng phục vụ cho bản thân có số lượng 3. - Chơi: ở đâu có số lượng này. - Cho trẻ vỗ tay bên phải 3 cái, bên trái 3 cái .Dậm chân bên phải, bên trái 3 cái. - Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô. * Hoạt động 3. * Cho trẻ đến nơi nhận quà của bạn Nhận biết chữ số búp bê tặng và về chỗ quan sát xem 3.Ôn so sánh chiều bạn búp bê tặng gì? rộng. * Cho trẻ xếp các băng giấy ra , hỏi trẻ các băng giấy có rộng bằng nhau không? Để biết có bao nhiêu băng giấy rộng bằng nhau các con hãy q/ s cô đo nhé. - Cô đo mẫu và hướng dẫn lại cách đo. Cô gắn băng giấy màu đỏ lên bảng sau đó lấy thêm 1 băng giấy nữa đặt trùng khít mép chiều dài của 2 băng giấy chồng lên nhau. - Hỏi trẻ: Các con có n/x gì về 2 băng giấy này? Cô tiếp tục đặt 1 băng nữa( tương tự 3 băng chồng nhau) + 3 băng giấy này có rộng bằng nhau . không? Lấy số mấy đặt vào? Tiếp tục với 2 băng còn lại và cho trẻ n/x. + 2 băng giấy này ntn? Ai có n/x gì? Chọn số mấy đặt vào? * Cho trẻ đo băng giấy của trẻ và nêu Hoạt động của trẻ * Trẻ chơi 2 lần. * Trẻ đếm và tìm mua được nhóm kem đánh răng, bát, thìa, trong phạm vi 3. - 3 trẻ thi nhau lên tìm và nói kết quả. - Trẻ đếm và nói kết quả. * Trẻ đi lấy và cùng q/s nói tên các băng giấy. * Trẻ xếp các băng giấy ra trước mặt - Trẻ q/s cách đo - Rộng bằng nhau + Số 3 + Hẹp hơn 3 băng trước, số 2. * Trẻ thực hiện đo *Hoạt động 4. Luyện tập, nhận biết số lượng có 3 đối tượng. n/x qua mỗi lần đo. * Cô q/s và giúp đỡ trẻ chưa làmđược - Cho trẻ đếm nhóm đồ dùng có số lượng 3 và lên giúp cô chọn số 3 đặt vào 2 nhóm ( Áo, quần) * Cô giới thiệu số 3 - Cô cho cả lớp đọc số 3. Tổ đọc, nhóm đọc, cá nhân đọc. - Cô phân tích số 3. * Trò chơi 1: Con số bí mật. - Trò chơi 2: Chơi bập bênh + Hỏi trẻ bập bênh phải có mấy người chơi? - Trẻ đếm và lên tìm số 3 đặt vào . * Trẻ q/s lắng nghe - Trẻ T/H theo yêu cầu của cô. - Trẻ tự nêu và nhận xét. * Trẻ chơi. II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: Quan s¸t c¸c khu vùc trong trêng MN - Môc ®Ých: TrÎ biÕt c¸c khu vùc trong trêng MN. - GD: TrÎ biÕt gi÷ g×n vÖ sinh trêng líp. - §µm tho¹i: + Con biÕt trong s©n trêng cã nh÷ng khu vùc nµo? + Cßn ai muèn kÓ n÷a?... 2. TCV§: Dung d¨ng dung dÎ. 3. Ch¬i tù do: VÏ phÊn trªn s©n trêng, ch¬i tù do víi ®å ch¬i ngoµi trêi... III. Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, b¸c sÜ, b¸n hµng. 2. Gãc XD-LG: XD trêng mÇm non vµ l¾p ghÐp ®å ch¬i trong s©n trêng. 3. Gãc khoa häc- to¸n:XÕp vµ so s¸nh sè lîng c¸c b¹n trong líp, biÕt so s¸nh to-nhá, cao-thÊp,c¸c b¹n trong líp. 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng mÇm non. 5. Gãc häc tËp- s¸ch:Xem tranh, truyÖn, kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp MN. IV. Ho¹t ®éng chiÒu: - Lµm quen c¸ch röa tay b»ng xµ phßng. - Lµm quen bµi míi: hát vận động vui đến trường - Ch¬i nu na nu nèng. *) §¸nh gi¸:.................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Thø 6 ngµy 18/9/2015 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: ¢m Nh¹c: - H¸t vµ vËn ®éng bµi: “Vui dÕn trêng” Hå B¾c - Nghe h¸t: §i häc. - TC¢N: Nghe tiÕng h¸t t×m ®å vËt. - H§KH : LQ víi to¸n vµ MTXQ i. Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých. 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ thuéc, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. BiÕt h¸t theo c¸c kü n¨ng: h¸t to- nhá, cao- thÊp.... - Th¸i ®é : TrÎ biÕt yªu quý trêng, líp mÇm non, h©n hoan høng thó khi ®îc ®i häc. 2. ChuÈn bÞ: - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: §i häc.- Mét sè dông cô ©m nh¹c, mò chãp. 3. TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *H§1: Trß * TËp trung trÎ l¹i vµ giíi thiÖu ch¬ng tr×nh: “ *§µm tho¹i cïng c«. chuyÖn. Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ” *H§2: H¸t vµ vËn ®éng minh ho¹ bµi: “vui đến trường ” *Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c mïa trong n¨m + B©y giê lµ mïa g×? Con biÕt g× vÒ mïa thu? Mïa thu lµ mïa khai trêng. +Ngµy héi ®Õn trêng lµ ngµy nµo? +§Õn ngµy khai gi¶ng c¶m gi¸c cña c¸c con ntn? * DÉn d¾t vµo bµi h¸t: Vui ®Õn trêng. * H¸t theo ®µn. - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn sau ®ã giíi thiÖu c¸c ®éng t¸c minh ho¹ cho bµi h¸t. - H¸t vµ vËn ®éng minh - C« ®µn h¸t cïng trÎ, vµ cho trÎ kÕt hîp mét sè ho¹ mét sè ®éng t¸c. ®éng t¸c minh ho¹ theo líp. -Thi ®ua gi÷a c¸c tæ. - §¹i diÖn c¸c tæ lªn biÓu diÔn. - C¸ nh©n trÎ biÓu diÔn. - Cho trÎ h¸t vµ vËn ®éng theo ý tëng cña trÎ. * C« h¸t 2 lÇn sau ®ã giíi thiÖu néi dung bµi h¸t * Nghe c« h¸t vµ hëng *H§3: vµ minh ho¹ ®éng t¸c. øng theo giai ®iÖu. Nghe h¸t: “ - TrÎ nghe vµ c¶m thô §i häc” - C« ®µn h¸t cho trÎ nghe giai ®iÖu vµ lêi ca. *Trß ch¬i “ ai nhanh nhÊt” * Nh¾c l¹i luËt ch¬i, *H§4: Trß - C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ch¬i, c¸ch ch¬i. ch¬i. luËt ch¬i. Sau ®ã c« cñng cè l¹i. - Ch¬i trß ch¬i. - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: C¸c líp häc trong trêng mÇn non. - Môc ®Ých: TrÎ nhËn biÕt vµ nªu lªn ®îc ý kiÕn cña m×nh vÒ líp häc - §µm tho¹i: H·y QS vµ kÓ tªn nh÷ng líp häc trong trêng mµ con biÕt? TÇng 1 lµ nh÷ng líp nµo? ®é tuæi nµo? TÇng 2? .... 2. Trß ch¬i vËn ®éng: BÐ ®Õn trêng.. 3. Ch¬i tù do: Ch¬i víi c¸c ®å ch¬i cã s½n trong s©n trêng, nhÆt hoa l¸ vÒ lµm ®å ch¬i… III- Ho¹t ®éng gãc: 1. Gãc ph©n vai: c« gi¸o, b¸n hµng, bÕp ¨n cña trêng , b¸c sÜ. 2. Gãc XD- LG: XD trêng mÇm non. LG c¸c ®å ch¬i trong s©n trêng, x©y hµng rµo. 3. Gãc häc tËp- s¸ch:Xem tranh, truyÖn, kÓ truyÖn theo tranh vÒ trêng líp mÇm non 4. Gãc ©m nh¹c: H¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ trêng, líp mÇm non. 5. Gãc t¹o h×nh: VÏ trêng mÇm non, vÏ ®å dïng,®å ch¬i trong líp. IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ nhËn ®óng tæ cña m×nh, nhËn ®óng ký hiÖu. - Hoµn thiÖn 1 sè bµi trong vë tËp t«. - D¹y trÎ lao ®éng: NhÆt l¸ vên trêng - Nhận xét cuối tuần: * §¸nh gi¸:........................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. ............................................................................... Chñ ®Ò nh¸nh: Líp häc cña bÐ – TẾT TRUNG THU ( Thêi gian: Tõ 21/9®Õn 25/9 n¨m 2015) I. §ãn trÎ: 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ vui vÎ phÊn khëi tríc khi ®Õn líp. BiÕt chµo hái lÔ phÐp c« vµ c¸c b¸c trong trêng. CÊt ®å dïng c¸c nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh 2. ChuÈn bÞ: - Phßng nhãm th«ng tho¸ng s¹ch sÏ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c nguån níc, Ých lîi vµ c¸ch b¶o vÖ c¸c nguån níc - Ch¬i tù do ë c¸c gãc - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ líp häc cña bÐ, nh¾c trÎ cÊt ®å dïng vµo ®óng n¬i quy ®Þnh, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc, thÓ dôc s¸ng, tËp ii. ThÓ dôc s¸ng: 1. Môc ®Ých- yªu cÇu: Gi¸o dôc ph¸t triÓn vËn ®éng nh»m gióp trÎ khoÎ m¹nh vµ cã kÜ n¨ng vËn ®éng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy. 2. ChuÈn bÞ: S©n tËp, c¸c dông cô: N¬, vßng, bãng, gËy... 3. Híng dÉn: * Bµi tËp kÕt hîp víi lêi ca: §u quay * Bµi tËp TD: a.§éng t¸c h« hÊp: thæi bãng b. §éng t¸c tay: - §éng t¸c 1: §a tay ra phÝa tríc, sau §øng th¼ng, 2 ch©n ngang vai + §a 2 tay th¼ng lªn cao qu¸ ®Çu. + §a th¼ng 2 tay ra phÝa tríc, cao ngang vai. + §a 2 tay ra phÝa sau. + §øng th¼ng, 2 tay th¶ xu«i theo ngêi. c. §éng t¸c ch©n: - §éng t¸c 1: §øng cói vÒ tríc §øng 2 ch©n réng b»ng vai, 2 tay gi¬ cao qu¸ ®Çu. + cói xuèng, 2 ch©n th¼ng, tay ch¹m ®Êt. + §øng lªn, 2 tay gi¬ cao. + §øng th¼ng, 2 tay xu«i ngêi. d. §éng t¸c bông: - §éng t¸c 1: Khuþ gèi §øng th¼ng, 2 gãt ch©n chôm vµo nhau, 2 tay chèng h«ng. + Nhón xuèng, ®Çu gèi h¬i khuþu. + §øng th¼ng lªn ®. BËt nh¶y
- Xem thêm -