Tài liệu Tổng luận 12 cung của lá số tử vi

  • Số trang: 108 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 426 |
  • Lượt tải: 4
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

Phaàn Toång Luaän Cho Phuùc Ñöùc Cung Phuùc Ñöù ñöôïc xem laø Cung nghieân cöùu xem baûn thaân mình coù nhieàu cô hoäi hay khoâng, toát hay xaáu trong sinh hoaït suoát ñôøi. Loái xeáp ñaët cuûa ngöôøi xöa Cung Phuùc Ñöùc luoân luoân xung chieáu vôùi Cung Taøi Baïch, ñieàu naøy cho thaáy roõ söï giaøu hay ngheøo ñeàu ñaõ ñöôïc ñònh saün bôûi chính nhaân quaû, nghieäp baùo cuûa mình vaø gioøng hoï gaây neân töø bao ñôøi tröôùc. Cho neân, vieäc ñaët moà maû cuûa oâng baø toå tieân chæ laø moät phaàn naøo aûnh höôûng ñeán mình, maø coøn chính haønh ñoäng cuûa mình toát hay xaáu ñoái vôùi xaõ hoäi muoân loaøi nhö theá naøo thì môùi coù theå caûi söûa ñöôïc. Ví duï: Cung Phuùc Ñöùc cho thaáy hoï haøng hoaëc mình bò muø, maét keùm, chính mình phaûi taïo phöôùc giuùp ñôõ ngöôøi khieám thò, taïo söï hoïc haønh cho treû moà coâi. Neáu vaän soá cuûa mình bò ngheøo thì chòu khoù tham gia vaøo caùc sô quan töø thieän, hoaëc coù taâm vui möøng khi thaáy ngöôøi khaùc giaøu coù, khoâng ñoá kî, ghen töùc, môùi mong coù keát quaû toát, ñaây chính laø soá maïng toát hay xaáu ñeàu tuøy thuoäc vaøo baøn tay cuûa mình. Ñaây chính laø yù nghóa cuûa caâu Ñöùc Naêng Thaéng Soá vaäy. Neáu baïn thaáy trong laù soá Töû Vi cuûa mình coù Cung Phuùc Ñöùc Voâ Chính Dieäu, töùc laø Cung khoâng coù 14 chính tinh Töû Vi, Thieân Cô, Vuõ Khuùc, Thieân Ñoàng, Lieâm Trinh, Thieân Phuû, Thaùi AÂm, Tham Lang, Cöï Moân, Thieân Töôùng, Thieân Löông, Thaát Saùt, Phaù Quaân. Ví duï: Cung Phuùc Ñöùc naèm taïi Cung Muøi Voâ Chính Dieäu, Cung Söûu laø cung xung chieáu, coù sao Vuõ Khuùc, Tham Lang, thì laáy sao Vuõ Khuùc, Tham Lang naøy ñeå maø luaän giaûi cho Cung Phuùc Ñöùc cuûa mình. Phaàn luaän giaûi Cung Phuùc Ñöùc qua 12 Cung treân ñaây chæ laø phaàn toång quaùt, baïn caàn phaûi nghieân cöùu theâm nhöõng ñieàu sau. Ngoaøi 14 chính tinh, duø toát hay xaáu, vöôïng ñòa hay haõm ñòa, moät Cung Phuùc Ñöùc chuû söï may maén, coù nhieàu cô hoäi traùnh tai naïn, laøm giaøu nhanh choùng, soáng laâu, ñeàu phaûi coù theâm caùc sao Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Taû Phuø, Höõu Baät, Tam Thai, Baùt Toïa, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Thai Phuï, Phong Caùo, AÂn Quang, Thieân Quyù, Thieân Quan, Thieân Phuùc, Ñaøo Hoa, Hoàng Loan, Hæ Thaàn, Thanh Long, Baïch Hoå, Loäc Toàn, Thieân Maõ, Hoùa 1 Khoa, Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc. Phuùc Ñöùc caøng lôùn töùc laø khi coù nhieàu sao toát ôû treân hoäi tuï caøng nhieàu. Duø sao chính tinh coù bò haõm ñòa, nhöng nhôø caùc sao toát naøy thì chaéc chaén cuoäc ñôøi seõ coù cô hoäi vöôn leân. Traùi laïi, duø Cung Phuùc Ñöùc coù caùc sao mieáu ñòa, vöôïng ñòa, ñaéc ñòa, maø laïi coù theâm caùc sao Thieân Hình, Thieân Rieâu, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Hoùa Kî, Kình Döông, Ñaø La, Ñaïi Hao, Tieåu Hao, Thieân Khoác, Thieân Cô, Sao Töû, sao Tuyeät, TUAÀN TRIEÄT, Kieáp Saùt, Coâ Thaàn Quaû Tuù, Ñaåu Quaân, Linh Tinh, Hoûa Tinh, thì duø cuoäc ñôøi coù leân nhanh, söï giaøu sang chaéc chaén khoâng veïn toaøn cho ñeán cuoái ñôøi, neáu veà giaø vaãn giaøu coù thì noäi boä gia ñình cuûa mình cuõng coù ngöôøi cheát non, beänh taät nan y khoù chöõa, duyeân nôï vôï choàng traéc trôû, con caùi coâng danh khoâng ra gì, chôi bôøi, coâ ñoäc, goùa buïa, beänh taät. Cung Tyù thuoäc Haønh Döông Thuûy, laø loaïi nöôùc noùng, höôùng chính Baéc, neân hôïp vôùi tuoåi thuoäc maïng Moäc, Thuûy, Kim, khaéc maïng Hoûa, maïng Thoå. Cung Tyù thuoäc queû Khaûm, veà nguõ haønh laø Thuûy, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø nöôùc, chaát loûng, möa, maët traêng. Veà ngöôøi laø con trai thöù, hoaëc con trai giöõa, taùnh ngöôøi thì khoân ngoan, thaâm traàm, saéc beùn, trí saâu, taùnh daáu dieám, bí maät, choã hieåm hoùc. Neáu ñau beänh thöôøng ôû vuøng loã tai, maùu huyeát, thaän, bong boùng, baøn tay. Laøm aên hôïp thaùng 11, muøa ñoâng, phöông Baéc. Hôïp thöùc aên loaïi haûi saûn, laø con heo, con caù, traùi caây coù nöôùc nhö traùi döøa, röôïu, quaùn caø pheâ. Hôïp maøu saéc ñen. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp nhaø saøn ôû gaàn soâng, bieån, raïch, nôi coù nöôùc, vò maën, vuøng coù khí laïnh, hoaëc vuøng thôø nhaân thaàn, töùc laø thôø nhöõng ngöôøi khai quoác coâng thaàn. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, laø phuùc ñöùc keùm, giaûm thoï, coù ngöôøi yeåu töû, taät nguyeàn, ñôøi deã gaëp ruûi ro. Nhöng neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Hôïi, moät sao ôû Cung Söûu, laø soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch 2 ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. Cung Söûu thuoäc AÂm Thoå, haïp maïng Hoûa, Thoå, maïng Kim. Khaéc maïng Moäc, maïng Thuûy. Nhöng baát luaän tuoåi naøo, caàn phaûi coù sao Moäc thì môùi toát. Cung Daàn laø Cung Döông Moäc, haïp maïng Moäc, maïng Hoûa, khaéc maïng Thoå, maïng Thuûy, maïng Kim, neáu coù thaønh coâng thì cuõng laém gian nan. Ngöôøi tuoåi Ñinh, tuoåi Taân phaùt taøi veà ngaønh cô khí, vaän chuyeån, coâng kyõ ngheä. Cung Daàn thuoäc queû Caán, veà nguõ haønh laø Thoå, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø maây muø, haïp vuøng ñoài nuùi, nôi coù ñaù. Veà ngöôøi töôïng tröng cho con trai uùt, ngöôøi giuùp vieäc, baûo veä, gaùc coång, quaûn gia. Laøm aên hôïp thaùng Gieâng, muøa xuaân, höôùng Ñoâng Baéc, vuøng coù khí haäu aám. Neáu coù beänh thöôøng ôû ngoùn tay, loã muõi, caùi löng, xöông coát, ñau bao töû. Hôïp maøu saéc vaøng, naâu. Hôïp caùc loaïi thöùc aên coù vò ngoït, caùc loaïi luùa, ñaäu. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp ôû nhöõng nôi nhö choã cuøng taän, ngoû taét. Veà suùc vaät laø caùc loaïi nhö choù, coïp, chuoät, beo. Neáu coù sao Baïch Hoå, Tham Lang, Lieâm Trinh thì hay gaëp tai naïn xe coä, suùc vaät caén, nuoâi suùc vaät khoâng coù lôïi, tuø ñaøy, beänh lao toån. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, toïa thuû, vaø xung chieáu, laø phuùc ñöùc keùm, ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, laø ngöôøi coù saéc töôùng nghieâm, quyeát ñoaùn, taùnh tình ñoâi khi coù söï khaéc nghieät. Nhöng neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Maõo, moät sao ôû Cung Söûu, laø phuùc ñöùc keùm, soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. 3 Cung Maõo laø Cung AÂm Moäc, haïp maïng Moäc, maïng Thuûy, maïng Hoûa. Khaéc maïng Kim, maïng Thoå. Baát luaän tuoåi gì, maïng ñoùng ôû cung naøy thì phaûi boân ba, ñi xa môùi thaønh coâng. Cung Maõo thuoäc queû Chaán, veà nguõ haønh laø Moäc, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø saám seùt. Laø ngöôøi tröôûng nam, ngöôøi coù tay ngheà kheùo, thoâng minh. Duø nam hay nöõ coù Cung Meänh ñoùng taïi cung naøy thöôøng vaát vaû buoåi ban ñaàu, nay ñaây mai ñoù, deã ly höông, xuaát ngoaïi, ña tình, ña caûm. Hôïp caùc ngaønh ngheà coù söï löu ñoäng, coâng taùc xa. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû gan, maét, gaân, toùc, maät. Hôïp thaùng gieâng, thaùng hai, muøa xuaân, höôùng chaùnh Ñoâng. Veà suùc vaät laø caùc loaøi raén, caùc loaïi thuù bieát bay, boø saùt. Thöùc aên coù vò chua, caùc moùn aên thuoäc ñaäu, haït, caùc loaïi naåy maàm, hoaëc cuû. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp caùc nôi ñoâng ñaûo, phoàn hoa, ñoâ hoäi, chôï buùa. Nôi coù thôøi tieát naéng aám. Veà vaät duïng laø caùi ñieän thoaïi, caùc loaïi ñoà vaät taïo ra aâm thanh, caùi loø beáp, oâng taùo. Veà tinh thaàn laø tình caûm noäi boä gia ñình, ngöôøi thaân. Neân gaëp Kình Döông, Ñaø La, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Linh Tinh, Hoûa Tinh laø gia ñaïo ly taùn, moà coâi, coâ ñoäc, coù thöông tích, baát hoøa, hay caõi nhau, duyeân nôï chaép noái, goùa buïa, soá gian truaân. Ñôøi hay gaëp söï ñaûo loän baát ngôø ngoaøi döï tính. Hôïp maøu xanh laù caây. Cung Thìn laø Cung Döông Thoå, laø loaïi ñaát noùng, haïp maïng Thoå, maïng Hoûa maïng Kim. Khaéc maïng Moäc, maïng Thuûy, raát caàn Kình Döông laøm kinh teá gioûi, möu löôïc. Cung Tî laø Cung AÂm Hoûa, haïp maïng Moäc, maïng Hoûa, maïng Thoå, khaéc maïng Thuûy, maïng Kim. Cung Meänh ôû cung naøy ñaùng sôï nhaát laø coù Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñoàng cung hoaëc giaùp Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp. Nhöng tuoåi Thìn, Tuaát, ñöôïc caùch naøy thì laøm giaøu nhanh choùng, boân ba xöù ngöôøi. 4 Cung Tî thuoäc queû Toán, veà nguõ haønh laø Moäc, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø Gioù, caùi quaït. Veàø ngöôøi laø con gaùi tröôûng, tu só, saûn khoa, nhi khoa, khoa taâm thaàn, taâm lyù. Hôïp ngaønh ngheà tieáp thò, quaûng caùo, uoán toùc, thaåm myõ, thuû coâng, laøm moâi giôùi, cho vay, baûo hieåm, nhaø baùo, vieát vaên, phoùng vieân, hay löu ñoäng, ñi xa. Veà taùnh tình, laø ngöôøi coù taùnh ngang böôùng, hay thay ñoåi, coù nieàm tin veà thaàn thaùnh, toân giaùo, coù tö töôûng thoaùt traàn, thích hôïp nhöõng sinh hoaït taâm linh, huyeàn bí. Hôïp caùc ngöôøi coù daùng cao, nhanh nheïn. Neáu ñau beänh thöôøng xuaát hieän ôû töù chi, thaàn kinh, nhöõng beänh veà tim vaø maùu. Laøm aên gì thì haïp vaøo khoaûng thôøi gian giöõa xuaân sang heø, höôùng Ñoâng Nam. Hôïp caùc loaïi vaät duïng coù hình thuø daøi nhö tre, truùc, caây thoâng, vaûi voùc, gaäy ñaùnh golf, billard. Thöùc aên coù vò chua, caùc moùn aên thuoäc loaøi gia caàm, rau traùi. Hôïp maøu xanh luïc. Nhaø cöûa, nôi laøm vieäc hôïp gaàn ngaõ tö, vuøng coù nhieàu ñöôøng ñi xen keû, giao nhau nhö baøn côø, hoaëc nhaø cao taàng coù nhieàu haønh lang, coù vöôøn hoa, gaàn chuøa, nhaø thôø, mieáu thaàn, ñaøi töôûng nieäm, vöôøn baùch thuù. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñoàng cung, laø phuùc ñöùc keùm, ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Nhöng laïi toát cho caùc tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñöùng giaùp hai beân, moät sao ôû Cung Ngoï, moät sao ôû Cung Thìn, laø phuùc ñöùc keùm, soá raát vaát vaû, ly höông, sanh ra ñôøi ñaõ gaëp nhieàu baát haïnh, ñau yeáu, moà coâi, coâ ñoäc, gia ñaïo ly taùn, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, coù thöông tích. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, taùnh tình ñoâi khi coù söï khaéc nghieät. Hôïp caùc ngheà coâng ngheä tinh xaûo, y hoïc, baùn quaùn. Cung Ngoï laø Cung Döông Hoûa, laø loaïi löûa noùng, haïp maïng Hoûa, maïng Thoå. Khaéc maïng Kim, maïng Thuûy. Ngöôøi maïng Moäc, tuy haïp nhöng ñôøi hay gaëp laém chuyeän traùi ngang. 5 Ngöôøi maïng Thoå phaùt taøi nhanh nhöng laém tai naïn. Cung Ngoï thuoäc queû Ly, veà nguõ haønh laø Hoûa, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø Löûa, ñieän, caàu voøng. Veà ngöôøi laø con gaùi thöù, maét coù töôùng laï. Gaëp sao Thaùi Döông giaùp Linh Tinh, Hoûa Tinh, hay coù beänh veà maét, khoa nhaõn. Taùnh tình nhaïy caûm, thoâng minh, khieâm toán. Voùc daùng saùng suûa. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû maét, beänh tim maïch. Laøm aên gì thì haïp vaøo khoaûng thaùng 5, muøa haï. Hôïp höôùng Nam. Ngheà nghieäp thích hôïp laø vaên hoïc, ngheä thuaät. Neáu coù theâm Linh Tinh, Hoûa Tinh laø ngheà coù lieân quan ñeán haøng khoâng, haøng haûi. Thöùc aên coù vò ñaéng, caùc moùn aên thuoäc loaøi gia caàm, boø saùt, caùc loaïi ôû döôùi nöôùc nhö ruøa, cua. Veà nhaø cöûa, nôi laøm vieäc hôïp caùc nôi saùng suûa, nhieàu cöûa soå. Daùng nhaø cöûa phía treân coù hình nhoïn, choùp noùn, vuøng ñaát cuûa Long Thaàn, töùc laø vuøng coù thôø thaàn, hoaëc mang teân ñöôøng ngöôøi nöõ linh thieâng. Ví duï: nhaø ôû ñöôøng Hai Baø Tröng, Buøi Thò Xuaân. Vuøng thôø baø Chuùa nuùi Sam, Baø Ñen.... Hôïp maøu ñoû, hoàng. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, laø phuùc ñöùc keùm, giaûm thoï, coù ngöôøi yeåu töû, taät nguyeàn, ñôøi deã gaëp ruûi ro. Nhöng neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Muøi, moät sao ôû Cung Tî, laø soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. Cung Muøi laø Cung AÂm Thoå, thuoäc loaïi ñaát laïnh. Haïp maïng Hoûa, maïng Thoå, maïng Kim. Khaéc maïng Moäc, maïng Thuûy. Baát luaän laø tuoåi gì ñeàu phaûi coù sao Moäc thì môùi hay, beàn vöõng. 6 Cung Thaân laø cung Döông Kim, thuoäc loaïi Kim cöùng, haïp maïng Kim, maïng Thuûy, maïng Thoå. Khaéc maïng Moäc, maïng Hoûa. Cung Thaân thuoäc queû Khoân, veà nguõ haønh laø Thoå, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø ñaát, söông, thoân daõ. Veà ngöôøi laø meï, ngöôøi nöõ lôùn tuoåi, ngöôøi quaûn gia, ngöôøi laøm khoa saûn, chaêm soùc treû em, chuû noâng traïi, taùnh tình hieàn laønh, nhu thuaän, hay giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû boä phaän tieâu hoùa. Laøm aên gì thì hôïp thaùng 7, höôùng Taây Nam, cuoái heø sang thu, thôøi tieát aám, maùt. Veà suùc vaät laø traâu, boø, gia suùc. Veà vaät duïng, tónh vaät laø vaûi, nguõ coác, caùc loaïi laøm baèng ñaát, caùi goái. Hôïp maøu saéc vaøng, naâu, maøu ñaát. Veà muøi vò vaø thöùc aên laø ñoà ngoït, caùc loaïi loøng gia suùc, gia caàm, caùc loaïi cuû. Veà nguõ quan laø caùi mieäng. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp vuøng thoân daõ, hoaëc nhaø coù vöôøn, coù caây bao quanh, trang traïi, daùng nhaø hình vuoâng vaø thaáp. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, toïa thuû, vaø xung chieáu, laø phuùc ñöùc keùm, ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Nhöng neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Daäu, moät sao ôû Cung Muøi, laø phuùc ñöùc keùm, soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. Cung Daäu laø cung AÂm Kim, thuoäc loaïi Kim loûng, haïp maïng Kim, maïng Thuûy, maïng Thoå, khaéc maïng Moäc, maïng Hoûa. Ngöôøi tuoåi Daäu neáu coù sao Thieân Hình thì deã bò tuø, hoaëc thôøi theá khoâng thuaän lôïi cho mình. Cung Daäu thuoäc queû Ñoaøi, veà nguõ haønh laø Kim, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø möa, traêng, sao, ao, ñaàm, bôi loäi. 7 Veà ngöôøi laø con gaùi uùt, ngöôøi nöõ nhoû tuoåi, vôï nhoû, ngöôøi laøm moâi giôùi, ngöôøi laøm ngheä thuaät, coù taøi naêng, kheùo tay, ngheà tinh xaûo, taùnh tình vui veû, hoøa thuaän, hoøa nhaõ, kheùo aên noùi. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû heä hoâ haáp, tai, muõi, hoïng. Laøm aên gì thì hôïp thaùng 8, höôùng chaùnh Taây, muøa thu, thôøi tieát maùt. Veà suùc vaät laø con deâ, con nai. Veà vaät duïng, tónh vaät laø con dao, caùc loaïi bình chöùa nöôùc nhö cheùn aên côm, toâ canh, bình baùt cuûa khaát só. Hôïp maøu saéc traéng. Veà muøi vò vaø thöùc aên laø ñoà cay, caùc loaïi thöùc aên coù nöôùc nhö caùi laåu, phôû, huû tíu. Veà nguõ quan laø cuoáng hoïng, ñaøm, heä hoâ haáp. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp ôû nhöõng nôi coù ao hoà, ñaàm laày, thung luõng, gieáng, raïch, soâng, hoøn non boä, gaàn hoà bôi, röøng thieân nhieân, khu du lòch, thaùnh ñòa, giaùo xöù. Cung Tuaát laø Cung Döông Thoå, thuoäc loaïi ñaát noùng. Haïp maïng Hoûa, maïng Thoå, maïng Kim; Khaéc maïng Thuûy, maïng Moäc. Cung Hôïi laø Cung AÂm Thuûy, thuoäc loaïi nöôùc laïnh, neân neáu coù Linh Tinh, Hoûa Tinh, thì laøm ngheà cô ñieän laïnh, taïo gen di truyeàn, vi sinh vaät, men, naám, uû, raát noåi tieáng. Haïp maïng Thuûy, maïng Kim, maïng Moäc. Khaéc maïng Hoûa, maïng Thoå. Cung Hôïi thuoäc queû Caøn, veà nguõ haønh laø Kim, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø Trôøi, baàu trôøi, baêng ñaù. Veà ngöôøi laø cha, ngöôøi ñaøn oâng lôùn tuoåi, oâng giaø, ngöôøi laõnh ñaïo, ngöôøi laøm quan, trí thöùc, trung tröïc, chuoäng söï thoâng thaùi, taùnh tình quaû quyeát nhöng ñoä löôïng bao dung, hay laøm phöôùc. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû heä thaàn kinh, ñaàu, heä hoâ haáp, maét, xöông, da, loâng. Laøm aên gì thì hôïp thaùng 9 vaø thaùng 10, höôùng Taây Baéc, muøa ñoâng. 8 Veà suùc vaät laø voi, sö töû, ngöïa, ñua ngöïa, nuoâi ngöïa, caùc loaøi chim. Veà vaät duïng, tónh vaät laø vaøng ngoïc, chaâu baùu, cuûa caûi quyù giaù, caùc loaïi coù hình troøn, hình caàu saùng boùng, hình baùn nguyeät, voøng cung, caùi göông soi hình troøn, vôït caàu loâng, tennis, caây vôït, boùng baàu duïc, boùng ñaù, boùng baøn, boùng roå. Hôïp maøu saéc traéng. Veà muøi vò vaø thöùc aên laø ñoà cay, baùnh canh, mì oáng, caùc loaïi thòt, traùi caây. Veà nguõ quan laø loã muõi. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp ôû vuøng thuû ñoâ, trung taâm thöông maïi, bieät thöï, laàu cao, gaàn caùc dinh coù chöùc quyeàn. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñoàng cung laø phuùc ñöùc keùm, ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñöùng giaùp hai beân, moät sao ôû Cung Tuaát, moät sao ôû Cung Tyù laø phuùc ñöùc keùm, soá vaát vaû, ly höông, ít khi naøo ñöôïc yeân thaân, moà coâi, coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, neáu khoâng nhö vaäy cuõng laø ngöôøi khoâng coù söùc khoûe toát, tieàn baïc hay bò tieâu hao, ngheà nghieäp khoâng oån ñònh, hay thay ñoåi, ít ngoài yeân taïi choã, phaûi xoay trôû, duyeân nôï laän ñaän, hay gaëp chuyeän phieàn loøng. Phaàn Toång Luaän Cho Meänh Coù theå noùi, Cung Meänh laø cung quan troïng nhaát cuûa sinh maïng, vaän soá, noù nhö laø goác reã to lôùn, beàn chaët cuûa caây coái; cho neân bao giôø Cung Boån Maïng cuõng phaûi maïnh vaø vöõng, töùc laø toái thieåu trong Cung Meänh phaûi coù sao toát hôïp vôùi Nguõ Haønh maïng cuûa mình. Ví duï: Maïng Moäc, toái thieåu phaûi coù sao Moäc toát, Cung toïa thuû coù Haønh töông sinh vôùi Haønh cuûa maïng, cung toïa thuû cuõng phaûi laø cung coù Nguõ Haønh töông sinh vôùi mình vaø 9 nhaát laø phaûi traùnh xa caùc sao hung laø Thieân Hình, Thieân Rieâu, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Kình Döông, Ñaø La, Linh Tinh, Hoûa Tinh, Hoùa Kî, TUAÀN, TRIEÄT hoäi tuï. Caùc sao xaáu naøy caøng hoäi tuï nhieàu thì ñôøi caøng vaát vaû, gian nan, chí khoâng thaønh, danh khoâng toaïi. Taát nhieân, Cung Meänh coøn caàn phaûi coù Cung an Thaân, Cung Phuùc Ñöùc toát, hôïp caùch Cuïc, thì môùi toaøn myõ. Ta coù theå ví duï Cung Meänh toát maø Cung Ñieàn xaáu thì cuõng laø ngöôøi taøi gioûi, tuy gian nan nhöng vaãn coù söï nghieäp. Coøn Cung Meänh xaáu maø Cung Ñieàn toát, thì chæ laø ngöôøi phuï vieäc cho caùc nhaø giaøu maø thoâi. Tröôøng hôïp Cung Meänh voâ chính dieäu laø ngöôøi khoân ngoan saéc saûo, gia ñaïo thöôøng coù hai gioøng, hoaëc moà coâi, luùc coøn treû thì vaát vaû, khoù laøm ñieàu gì moät laàn maø xong ngay, xa nhaø sôùm, deã gaëp ñau oám, hoaëc beänh taät. Ngoaøi söï luaän giaûi naøy ta phaûi laáy caùc chính tinh ôû cung xung chieáu ñeå luaän giaûi theâm môùi chính xaùc ñöôïc. Cung Meänh voâ chính dieäu raát caàn sao TUAÀN, TRIEÄT aùn ngöõ, hoaëc coù Thieân Khoâng, Ñòa Khoâng hoäi hoïp. Cung Meänh voâ chính dieäu maø coù Ñaø La moät mình toïa thuû, goïi laø caùch Ñaø La ñoäc thuû, laø caùch cuûa ngöôøi laøm neân nghieäp baù, ñoâi luùc hoaïnh taøi, khaù giaû gaëp vaän may. Nhöng neáu bò sao TUAÀN hoaëc TRIEÄT ñoùng aùn ngöõ, thì khoâng coøn toát ñeïp ñöôïc nöõa, trong caùi may coù caùi ruûi. Caùch Cung Meänh voâ chính dieäu, vaø söï töông quan giöõa Cung Meänh vaø Cung an Thaân seõ ñöôïc dieãn giaûi ôû phaàn Cung an Thaân. Cung Tyù thuoäc Haønh Döông Thuûy, laø loaïi nöôùc noùng, höôùng chính Baéc, neân hôïp vôùi tuoåi thuoäc maïng Moäc, Thuûy, Kim, khaéc maïng Hoûa, maïng Thoå. Cung Tyù thuoäc queû Khaûm, veà nguõ haønh laø Thuûy, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø nöôùc, chaát loûng, möa, maët traêng. Veà ngöôøi laø con trai thöù, hoaëc con trai giöõa, taùnh ngöôøi thì khoân ngoan, thaâm traàm, saéc beùn, trí saâu, taùnh daáu dieám, bí maät, choã hieåm hoùc. Neáu ñau beänh thöôøng ôû vuøng loã tai, maùu huyeát, thaän, bong boùng, baøn tay. Laøm aên hôïp thaùng 11, muøa ñoâng, phöông Baéc. Hôïp thöùc aên loaïi haûi saûn, laø con heo, con caù, traùi caây coù nöôùc nhö traùi döøa, röôïu, quaùn 10 caø pheâ. Hôïp maøu saéc ñen. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp nhaø saøn ôû gaàn soâng, bieån, raïch, nôi coù nöôùc, vò maën, vuøng coù khí laïnh, hoaëc vuøng thôø nhaân thaàn, töùc laø thôø nhöõng ngöôøi khai quoác coâng thaàn. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, laø ngöôøi coù saéc töôùng nghieâm, quyeát ñoaùn, taùnh tình ñoâi khi coù söï khaéc nghieät, coâ ñoäc, coù thöông taät. Nhöng neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Hôïi, moät sao ôû Cung Söûu, laø soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. Coù sao Ñaøo Hoa thì coâng danh sôùm. Coù sao Thieân Hình, Thieân Rieâu, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, thì tha phöông laän ñaän môùi thaønh coâng. Cung Söûu thuoäc AÂm Thoå, haïp maïng Hoûa, Thoå, maïng Kim. Khaéc maïng Moäc, maïng Thuûy. Nhöng baát luaän tuoåi naøo, caàn phaûi coù sao Moäc thì môùi toát. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp toïa thuû vaø hôïp chieáu, laø soá vaát vaû, khoù giöõ ñöôïc tieàn cuûa, coâng danh laän ñaän, trong ngöôøi coù thöông tích, ít nhaát laø coù beänh nheï nhö ñau maét, caän thò, vieãn thò, coù taøi ngheä ñaëc bieät, hoaëc coù ngheà tay traùi kheùo leùo. Cung Daàn laø Cung Döông Moäc, haïp maïng Moäc, maïng Hoûa, khaéc maïng Thoå, maïng Thuûy, maïng Kim, neáu coù thaønh coâng thì cuõng laém gian nan. Ngöôøi tuoåi Ñinh, tuoåi Taân phaùt taøi veà ngaønh cô khí, vaän chuyeån, coâng kyõ ngheä. Cung Daàn thuoäc queû Caán, veà nguõ haønh laø Thoå, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø maây muø, haïp vuøng ñoài nuùi, nôi coù ñaù. Veà ngöôøi töôïng tröng cho con trai uùt, ngöôøi giuùp vieäc, baûo veä, gaùc coång, quaûn gia. Laøm aên hôïp thaùng Gieâng, muøa xuaân, höôùng Ñoâng Baéc, vuøng coù khí haäu aám. Neáu coù beänh thöôøng ôû ngoùn tay, loã muõi, caùi löng, xöông coát, ñau bao töû. 11 Hôïp maøu saéc vaøng, naâu. Hôïp caùc loaïi thöùc aên coù vò ngoït, caùc loaïi luùa, ñaäu. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp ôû nhöõng nôi nhö choã cuøng taän, ngoû taét. Veà suùc vaät laø caùc loaïi nhö choù, coïp, chuoät, beo. Neáu coù sao Baïch Hoå, Tham Lang, Lieâm Trinh thì hay gaëp tai naïn xe coä, suùc vaät caén, nuoâi suùc vaät khoâng coù lôïi, tuø ñaøy, beänh lao toån. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, toïa thuû, vaø xung chieáu, laø ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, laø ngöôøi coù saéc töôùng nghieâm, quyeát ñoaùn, taùnh tình ñoâi khi coù söï khaéc nghieät. Nhöng neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Maõo, moät sao ôû Cung Söûu, laø soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. Cung Maõo laø Cung AÂm Moäc, haïp maïng Moäc, maïng Thuûy, maïng Hoûa. Khaéc maïng Kim, maïng Thoå. Baát luaän tuoåi gì, maïng ñoùng ôû cung naøy thì phaûi boân ba, ñi xa môùi thaønh coâng. Cung Maõo thuoäc queû Chaán, veà nguõ haønh laø Moäc, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø saám seùt. Laø ngöôøi tröôûng nam, ngöôøi coù tay ngheà kheùo, thoâng minh. Duø nam hay nöõ coù Cung Meänh ñoùng taïi cung naøy thöôøng vaát vaû buoåi ban ñaàu, nay ñaây mai ñoù, deã ly höông, xuaát ngoaïi, ña tình, ña caûm. Hôïp caùc ngaønh ngheà coù söï löu ñoäng, coâng taùc xa. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû gan, maét, gaân, toùc, maät. Hôïp thaùng gieâng, thaùng hai, muøa xuaân, höôùng chaùnh Ñoâng. Veà suùc vaät laø caùc loaøi raén, caùc loaïi thuù bieát bay, boø saùt. Thöùc aên coù vò chua, caùc moùn aên thuoäc ñaäu, haït, caùc loaïi naåy maàm, hoaëc cuû. 12 Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp caùc nôi ñoâng ñaûo, phoàn hoa, ñoâ hoäi, chôï buùa. Nôi coù thôøi tieát naéng aám. Veà vaät duïng laø caùi ñieän thoaïi, caùc loaïi ñoà vaät taïo ra aâm thanh, caùi loø beáp, oâng taùo. Veà tinh thaàn laø tình caûm noäi boä gia ñình, ngöôøi thaân. Neân gaëp Kình Döông, Ñaø La, Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Linh Tinh, Hoûa Tinh laø gia ñaïo ly taùn, moà coâi, coâ ñoäc, coù thöông tích, baát hoøa, hay caõi nhau, duyeân nôï chaép noái, goùa buïa, soá gian truaân. Ñôøi hay gaëp söï ñaûo loän baát ngôø ngoaøi döï tính. Hôïp maøu xanh laù caây. Cung Thìn laø Cung Döông Thoå, laø loaïi ñaát noùng, haïp maïng Thoå, maïng Hoûa maïng Kim. Khaéc maïng Moäc, maïng Thuûy, raát caàn Kình Döông laøm kinh teá gioûi, möu löôïc. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp toïa thuû vaø hôïp chieáu, laø soá vaát vaû, khoù giöõ ñöôïc tieàn cuûa, coâng danh laän ñaän, trong ngöôøi coù thöông tích, ít nhaát laø coù beänh nheï nhö ñau maét, caän thò, vieãn thò, coù taøi ngheä ñaëc bieät, hoaëc coù ngheà tay traùi kheùo leùo. Cung Tî laø Cung AÂm Hoûa, haïp maïng Moäc, maïng Hoûa, maïng Thoå, khaéc maïng Thuûy, maïng Kim. Cung Meänh ôû cung naøy ñaùng sôï nhaát laø coù Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñoàng cung hoaëc giaùp Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp. Nhöng tuoåi Thìn, Tuaát, ñöôïc caùch naøy thì laøm giaøu nhanh choùng, boân ba xöù ngöôøi. Cung Tî thuoäc queû Toán, veà nguõ haønh laø Moäc, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø Gioù, caùi quaït. Veàø ngöôøi laø con gaùi tröôûng, tu só, saûn khoa, nhi khoa, khoa taâm thaàn, taâm lyù. Hôïp ngaønh ngheà tieáp thò, quaûng caùo, uoán toùc, thaåm myõ, thuû coâng, laøm moâi giôùi, cho vay, baûo hieåm, nhaø baùo, vieát vaên, phoùng vieân, hay löu ñoäng, ñi xa. Veà taùnh tình, laø ngöôøi coù taùnh ngang böôùng, hay thay ñoåi, coù nieàm tin veà thaàn thaùnh, toân giaùo, coù tö töôûng thoaùt traàn, thích hôïp nhöõng sinh hoaït taâm linh, huyeàn bí. Hôïp caùc ngöôøi coù daùng cao, nhanh nheïn. Neáu ñau beänh thöôøng xuaát hieän ôû töù chi, thaàn kinh, nhöõng beänh veà tim vaø maùu. Laøm aên gì thì haïp vaøo khoaûng thôøi gian giöõa xuaân sang heø, höôùng Ñoâng Nam. 13 Hôïp caùc loaïi vaät duïng coù hình thuø daøi nhö tre, truùc, caây thoâng, vaûi voùc, gaäy ñaùnh golf, billard. Thöùc aên coù vò chua, caùc moùn aên thuoäc loaøi gia caàm, rau traùi. Hôïp maøu xanh luïc. Nhaø cöûa, nôi laøm vieäc hôïp gaàn ngaõ tö, vuøng coù nhieàu ñöôøng ñi xen keû, giao nhau nhö baøn côø, hoaëc nhaø cao taàng coù nhieàu haønh lang, coù vöôøn hoa, gaàn chuøa, nhaø thôø, mieáu thaàn, ñaøi töôûng nieäm, vöôøn baùch thuù. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñoàng cung, laø ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Nhöng laïi toát cho caùc tuoåi Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñöùng giaùp hai beân, moät sao ôû Cung Ngoï, moät sao ôû Cung Thìn, laø soá raát vaát vaû, ly höông, sanh ra ñôøi ñaõ gaëp nhieàu baát haïnh, ñau yeáu, moà coâi, coâ ñoäc, gia ñaïo ly taùn, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, coù thöông tích. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, taùnh tình ñoâi khi coù söï khaéc nghieät. Hôïp caùc ngheà coâng ngheä tinh xaûo, y hoïc, baùn quaùn. Cung Ngoï laø Cung Döông Hoûa, laø loaïi löûa noùng, haïp maïng Hoûa, maïng Thoå. Khaéc maïng Kim, maïng Thuûy. Ngöôøi maïng Moäc, tuy haïp nhöng ñôøi hay gaëp laém chuyeän traùi ngang. Ngöôøi maïng Thoå phaùt taøi nhanh nhöng laém tai naïn. Cung Ngoï thuoäc queû Ly, veà nguõ haønh laø Hoûa, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø Löûa, ñieän, caàu voøng. Veà ngöôøi laø con gaùi thöù, maét coù töôùng laï. Gaëp sao Thaùi Döông giaùp Linh Tinh, Hoûa Tinh, hay coù beänh veà maét, khoa nhaõn. Taùnh tình nhaïy caûm, thoâng minh, khieâm toán. Voùc daùng saùng suûa. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû maét, beänh tim maïch. Laøm aên gì thì haïp vaøo khoaûng thaùng 5, muøa haï. Hôïp höôùng Nam. Ngheà nghieäp thích hôïp laø vaên hoïc, ngheä thuaät. Neáu coù theâm Linh Tinh, Hoûa Tinh laø ngheà coù lieân quan ñeán haøng khoâng, haøng haûi. 14 Thöùc aên coù vò ñaéng, caùc moùn aên thuoäc loaøi gia caàm, boø saùt, caùc loaïi ôû döôùi nöôùc nhö ruøa, cua. Veà nhaø cöûa, nôi laøm vieäc hôïp caùc nôi saùng suûa, nhieàu cöûa soå. Daùng nhaø cöûa phía treân coù hình nhoïn, choùp noùn, vuøng ñaát cuûa Long Thaàn, töùc laø vuøng coù thôø thaàn, hoaëc mang teân ñöôøng ngöôøi nöõ linh thieâng. Ví duï: nhaø ôû ñöôøng Hai Baø Tröng, Buøi Thò Xuaân. Vuøng thôø baø Chuùa nuùi Sam, Baø Ñen.... Hôïp maøu ñoû, hoàng. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Muøi, moät sao ôû Cung Tî, laø soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. Cung Muøi laø Cung AÂm Thoå, thuoäc loaïi ñaát laïnh. Haïp maïng Hoûa, maïng Thoå, maïng Kim. Khaéc maïng Moäc, maïng Thuûy. Baát luaän laø tuoåi gì ñeàu phaûi coù sao Moäc thì môùi hay, beàn vöõng. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp toïa thuû vaø hôïp chieáu, laø soá vaát vaû, khoù giöõ ñöôïc tieàn cuûa, coâng danh laän ñaän, trong ngöôøi coù thöông tích, ít nhaát laø coù beänh nheï nhö ñau maét, caän thò, vieãn thò, coù taøi ngheä ñaëc bieät, hoaëc coù ngheà tay traùi kheùo leùo. Cung Thaân laø cung Döông Kim, thuoäc loaïi Kim cöùng, haïp maïng Kim, maïng Thuûy, maïng Thoå. Khaéc maïng Moäc, maïng Hoûa. Cung Thaân thuoäc queû Khoân, veà nguõ haønh laø Thoå, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø ñaát, söông, thoân daõ. Veà ngöôøi laø meï, ngöôøi nöõ lôùn tuoåi, ngöôøi quaûn gia, ngöôøi laøm khoa saûn, chaêm soùc treû em, chuû noâng traïi, taùnh tình hieàn laønh, nhu thuaän, hay giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû boä phaän tieâu hoùa. Laøm aên gì thì hôïp thaùng 7, höôùng Taây Nam, cuoái heø sang thu, thôøi tieát aám, maùt. Veà suùc vaät laø traâu, boø, gia suùc. Veà vaät duïng, tónh vaät laø vaûi, nguõ coác, caùc loaïi laøm baèng ñaát, caùi goái. 15 Hôïp maøu saéc vaøng, naâu, maøu ñaát. Veà muøi vò vaø thöùc aên laø ñoà ngoït, caùc loaïi loøng gia suùc, gia caàm, caùc loaïi cuû. Veà nguõ quan laø caùi mieäng. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp vuøng thoân daõ, hoaëc nhaø coù vöôøn, coù caây bao quanh, trang traïi, daùng nhaø hình vuoâng vaø thaáp. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, toïa thuû, vaø xung chieáu, laø ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh, laø ngöôøi coù saéc töôùng nghieâm, quyeát ñoaùn, taùnh tình ñoâi khi coù söï khaéc nghieät. Nhöng neáu coù sao Linh Tinh, Hoûa Tinh ñöùng giaùp hai beân, töùc laø moät sao ôû Cung Daäu, moät sao ôû Cung Muøi, laø soá vaát vaû, ly höông, deã gaëp caûnh moà coâi, hoaëc coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, gia ñaïo ly taùn, söùc khoûe keùm, deã lao löïc, lao taâm, neáu khoâng thì cuõng coù taät nguyeàn, trong ngöôøi coù thöông tích. Cung Daäu laø cung AÂm Kim, thuoäc loaïi Kim loûng, haïp maïng Kim, maïng Thuûy, maïng Thoå, khaéc maïng Moäc, maïng Hoûa. Ngöôøi tuoåi Daäu neáu coù sao Thieân Hình thì deã bò tuø, hoaëc thôøi theá khoâng thuaän lôïi cho mình. Cung Daäu thuoäc queû Ñoaøi, veà nguõ haønh laø Kim, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø möa, traêng, sao, ao, ñaàm, bôi loäi. Veà ngöôøi laø con gaùi uùt, ngöôøi nöõ nhoû tuoåi, vôï nhoû, ngöôøi laøm moâi giôùi, ngöôøi laøm ngheä thuaät, coù taøi naêng, kheùo tay, ngheà tinh xaûo, taùnh tình vui veû, hoøa thuaän, hoøa nhaõ, kheùo aên noùi. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû heä hoâ haáp, tai, muõi, hoïng. Laøm aên gì thì hôïp thaùng 8, höôùng chaùnh Taây, muøa thu, thôøi tieát maùt. Veà suùc vaät laø con deâ, con nai. Veà vaät duïng, tónh vaät laø con dao, caùc loaïi bình chöùa nöôùc nhö cheùn aên côm, toâ canh, bình baùt cuûa khaát só. 16 Hôïp maøu saéc traéng. Veà muøi vò vaø thöùc aên laø ñoà cay, caùc loaïi thöùc aên coù nöôùc nhö caùi laåu, phôû, huû tíu. Veà nguõ quan laø cuoáng hoïng, ñaøm, heä hoâ haáp. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp ôû nhöõng nôi coù ao hoà, ñaàm laày, thung luõng, gieáng, raïch, soâng, hoøn non boä, gaàn hoà bôi, röøng thieân nhieân, khu du lòch, thaùnh ñòa, giaùo xöù. Cung Tuaát laø Cung Döông Thoå, thuoäc loaïi ñaát noùng. Haïp maïng Hoûa, maïng Thoå, maïng Kim; Khaéc maïng Thuûy, maïng Moäc. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp toïa thuû vaø hôïp chieáu, laø soá vaát vaû, khoù giöõ ñöôïc tieàn cuûa, coâng danh laän ñaän, trong ngöôøi coù thöông tích, ít nhaát laø coù beänh nheï nhö ñau maét, caän thò, vieãn thò, coù taøi ngheä ñaëc bieät, hoaëc coù ngheà tay traùi kheùo leùo. Cung Hôïi laø Cung AÂm Thuûy, thuoäc loaïi nöôùc laïnh, neân neáu coù Linh Tinh, Hoûa Tinh, thì laøm ngheà cô ñieän laïnh, taïo gen di truyeàn, vi sinh vaät, men, naám, uû, raát noåi tieáng. Haïp maïng Thuûy, maïng Kim, maïng Moäc. Khaéc maïng Hoûa, maïng Thoå. Cung Hôïi thuoäc queû Caøn, veà nguõ haønh laø Kim, coù bieåu töôïng vaø yù nghóa laø Trôøi, baàu trôøi, baêng ñaù. Veà ngöôøi laø cha, ngöôøi ñaøn oâng lôùn tuoåi, oâng giaø, ngöôøi laõnh ñaïo, ngöôøi laøm quan, trí thöùc, trung tröïc, chuoäng söï thoâng thaùi, taùnh tình quaû quyeát nhöng ñoä löôïng bao dung, hay laøm phöôùc. Neáu ñau beänh thöôøng gaëp ôû heä thaàn kinh, ñaàu, heä hoâ haáp, maét, xöông, da, loâng. Laøm aên gì thì hôïp thaùng 9 vaø thaùng 10, höôùng Taây Baéc, muøa ñoâng. Veà suùc vaät laø voi, sö töû, ngöïa, ñua ngöïa, nuoâi ngöïa, caùc loaøi chim. Veà vaät duïng, tónh vaät laø vaøng ngoïc, chaâu baùu, cuûa caûi quyù giaù, caùc loaïi coù hình troøn, hình caàu saùng boùng, hình baùn nguyeät, voøng cung, caùi göông soi hình troøn, vôït caàu loâng, tennis, caây vôït, boùng baàu duïc, boùng ñaù, boùng baøn, boùng roå. Hôïp maøu saéc traéng. 17 Veà muøi vò vaø thöùc aên laø ñoà cay, baùnh canh, mì oáng, caùc loaïi thòt, traùi caây. Veà nguõ quan laø loã muõi. Veà nhaø cöûa vaø nôi laøm vieäc hôïp ôû vuøng thuû ñoâ, trung taâm thöông maïi, bieät thöï, laàu cao, gaàn caùc dinh coù chöùc quyeàn. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñoàng cung laø ngöôøi boân ba, ñi xa, ra ngoaøi phaûi chaät vaät tranh ñaáu môùi coù, deã coù thöông tích, tai naïn. Neáu coù sao Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp ñöùng giaùp hai beân, moät sao ôû Cung Tuaát, moät sao ôû Cung Tyù laø soá vaát vaû, ly höông, ít khi naøo ñöôïc yeân thaân, moà coâi, coâ ñoäc, xa caùch ngöôøi thaân, neáu khoâng nhö vaäy cuõng laø ngöôøi khoâng coù söùc khoûe toát, tieàn baïc hay bò tieâu hao, ngheà nghieäp khoâng oån ñònh, hay thay ñoåi, ít ngoài yeân taïi choã, phaûi xoay trôû, duyeân nôï laän ñaän, hay gaëp chuyeän phieàn loøng. Toång Luaän Cho Cung An Thaân Cung an Thaân laø cung quan troïng thöù nhì sau Cung Boån Maïng, duøng ñeå ñoaùn haäu vaän, keát quaû cuoái cuoäc ñôøi nhö theá naøo, toát hay xaáu. Cung an Thaân ñoùng vaøo cung naøo thì söï quan troïng cuûa cung ñoù ñöôïc gia taêng, caàn phaûi luaän giaûi kyõ caøng. Cung Boån Maïng vaø Cung an Thaân ñeàu saùng suûa toát ñeïp: Cuoäc ñôøi eâm aû, toaïi nguyeän, traùnh ñöôïc nhieàu tai naïn nguy hieåm, thöôøng gaëp vaän may. Cung Boån Maïng saùng suûa toát ñeïp, Cung an Thaân môø aùm, coù nhieàu sao xaáu laïi khaéc haønh cuûa Baûn Meänh, hoaëc coù caùc Thaát Saùt Tinh, Baïi Tinh khaéc vôùi caùc sao cuûa Boån Maïng: Thôøi tuoåi tre ûtoát ñeïp, may maén. Nhöng caøng lôùn tuoåi thì gaëp nhieàu gian nguy traéc trôû, haäu vaän xaáu. Cung Boån Maïng môø aùm, coù nhieàu sao xaáu, Cung an Thaân coù nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp: Thôøi tuoåi treû lao ñao khoå sôû, ñau oám, tai naïn, moà coâi, long ñong. Caøng lôùn tuoåi vaän haïn toát ñeïp eâm aû. Tröôøng hôïp Cung an Thaân voâ chính dieäu caàn löu yù caùc ñieåm nhö sau: Duøng caùc chính tinh ôû cung xung chieáu ñeå luaän giaûi, coi nhö caùc chính tinh naøy ñoùng ôû Cung an Thaân. Nhöng neáu Cung an Thaân coù caùc sao Baïi Tinh, hoaëc Thaát Saùt Tinh ñoàng haønh vôùi baûn 18 meänh, thì caùc sao naøy ñöôïc goïi laø sao toïa thuû ñeå luaän giaûi tröôùc tieân, sau môùi ñeán caùc chính tinh ôû cung xung chieáu. Neáu Cung an Thaân coù caùc sao chính tinh hôïp chieáu, maø trong ñoù coù sao ñoàng haønh vôùi baûn meänh, thì sao naøy duøng ñeå luaän giaûi tröôùc tieân, sau môùi ñeán caùc chính tinh ôû cung xung chieáu. Tröôøng hôïp Cung Boån Maïng vaø Cung an Thaân ñeàu voâ chính dieäu: Ñôøi khoù vieäc gì laøm neân, khoù laøm moät laàn maø xong, hay thay ñoåi coâng danh, chöùc vuï, ngheà nghieäp, caùi gì cuõng bieát nhöng khoâng ñaéc duïng laâu daøi, hay gaëp traéc trôû, hoaïn naïn, beänh taät, taøn taät, coù aùm taät, hay bò cheøn eùp, lo aâu, phieàn muoän. Trong tröôøng hôïp naøy Cung Meänh phaûi coù sao TRIEÄT ñoùng aùn ngöõ, Cung an Thaân phaûi coù sao TUAÀN ñoùng aùn ngöõ, thì cuoäc ñôøi môùi gaëp söï toaïi nguyeän, haäu vaän sung söôùng toát ñeïp. Tröôøng hôïp Cung Boån Maïng coù chính tinh toïa thuû, Cung an Thaân voâ chính dieäu: Taùc duïng giaûi ñoaùn Cung Boån Maïng bao giôø cuõng öu tieân hôn laø Cung an Thaân. Duø Cung an Thaân coù nhieàu sao saùng suûa toát ñeïp, cuõng khoâng theå giaøu coù lôùn ñöôïc, vaän hoäi xoay chuyeån raát chaäm, coù tieáng maø khoâng coù mieáng. Tröôøng hôïp naøy caàn phaûi coù sao TUAÀN ñoùng aùn ngöõ ôû Cung an Thaân môùi toát. Tröôøng hôïp Meänh, Thaân ñoàng cung ñeàu voâ chính dieäu, ñoùng taïi boán Cung Thìn, Tuaát, Söûu, Muøi: Ñôøi vaát vaû lao ñao, khoù laøm neân, hay gaëp tai öông, tai naïn. Trong tröôøng hôïp naøy caàn phaûi coù sao TUAÀN hoaëc sao TRIEÄT ñoùng aùn ngöõ môùi toát, giaûi tröø ñöôïc tai naïn, haäu vaän dö daû chuùt ít. Neáu khoâng thì phaûi caàn nhieàu sao toát ñeïp nhö Taû Phuø, Höõu Baät, Hoùa Khoa, Hoùa Quyeàn, Hoùa Loäc, Vaên Xöông, Vaên Khuùc, Thieân Khoâi, Thieân Vieät, Kình Döông, Ñaø La, Linh Tinh, Hoûa Tinh ñaéc ñòa ñoàng haønh vôùi baûn meänh: Cuõng coù thôøi oanh lieät, thaønh coâng nhöng khoâng beàn. Tröôøng hôïp Meänh, Thaân ñoàng cung ñeàu voâ chính dieäu, ñoùng taïi boán Cung Tyù, Ngoï, Maõo, Daäu: Soá gian khoù, khoù tuï taøi, phaûi ly höông, boân ba, khoâng coù vieäc gì beàn vöõng, keå caû vaán ñeà tình caûm, goùa buïa, coâ ñoäc, phaûi coù taät nguyeàn môùi soáng laâu. Tröôøng hôïp naøy phaûi coù sao TUAÀN hoaëc TRIEÄT ñoùng aùn ngöõ môùi ñôõ xaáu. Tröôøng hôïp Cung Boån Maïng voâ chính dieäu, Cung an Thaân coù chính tinh toïa thuû, thuoäc caùch Thieân Cô, Thaùi AÂm, Thieân Ñoàng, Thieân Löông, Cöï Moân, Thaùi Döông, Cung Phuùc Ñöùc bò Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp xaâm phaïm, hoaëc caû hai cung Meänh, Thaân ñeàu coù Ñòa Khoâng hoaëc Ñòa Kieáp toïa thuû: Tuoåi treû laän ñaän, keùm söùc khoûe, moà coâi, hoaëc con hai doøng, trong ñôøi phaûi coù laàn gaëp tai naïn, beänh taät naëng, coù taät, coù taøi, nhöng phaûi thay ñoåi ngheà, sau khaù giaû baèng caùc ngheà kheùo leùo, tinh vi trong kyõ thuaät, myõ thuaät, y hoïc. 19 Cung Boån Maïng coù sao TUAÀN ñoùng aùn ngöõ, Cung an Thaân coù sao TRIEÄT ñoùng aùn ngöõ: Phaûi thuoäc caùch Thieân Cô, Thaùi AÂm, Thieân Ñoàng, Thieân Löông môùi toát ñeïp. Caùc caùch khaùc tuy khaù giaû nhöng khoâng beàn, hay gaëp tai öông, trôû löïc. Cung Meänh coù Ñòa Khoâng toïa thuû, Cung an Thaân coù Ñòa Kieáp toaï thuû, ñöôïc goïi laø caùch Meänh Ñòa Khoâng, Thaân Ñòa Kieáp: Coù chí, khoân ngoan, thôøi treû tuoåi coâng danh, chöùc vuï khoù beàn vöõng, ly höông, deã gaëp traéc trôû hoaëc ñau yeáu, lôùn tuoåi môùi khaù. Neáu Cung Meänh voâ chính dieäu laïi coù Ñaïi Hao, Tieåu Hao hoäi hoïp, caøng lôùn tuoåi caøng coù söï nghieäp. Nhöng neáu Cung Boån Maïng hoaëc Cung an Thaân coù caùc sao Thieân Ñoàng, Thieân Löông, Phaù Quaân thì söï nghieäp khoâng beàn, hay gaëp tai naïn, nôï naàn, tuùng thieáu, gia ñaïo khoâng yeân, giaûm thoï. Duø khoâng coù caùc sao naøy, nhöng khi löu haïn vaän ñeán gaëp caùc sao naøy, cuõng sanh tai bieán, hoïa haïi, söï nghieäp ñoã vôõ. Cung Meänh coù Ñòa Kieáp toïa thuû, Cung an Thaân coù Ñòa Khoâng toïa thuû, ñöôïc goïi laø caùch Meänh Ñòa Kieáp, Thaân Ñòa Khoâng: Laøm gì cuõng khoâng beàn, thaønh baïi thaát thöôøng. Neáu Cung Boån Maïng voâ chính dieäu laïi gaëp Thaát Saùt Tinh, Ñaøo Hoa, Hoàng Loan toïa thuû hoaëc chieáu: Giaûm thoï, ngöôøi nöõ raát laän ñaän veà tình duyeân, ly höông, vaát vaû, khoâng nôi cö truù oån ñònh. Trong tröôøng hôïp naøy Cung Boån Maïng hoaëc Cung an Thaân phaûi coù caùc Sao Töû Vi, Thaùi Döông, Thaùi AÂm hoaøn toaøn ñaéc ñòa, mieáu ñòa, hoaëc vöôïng ñòa toïa thuû, thì duø coù gaëp trôû ngaïi, lao ñao, cuoäc ñôøi cuõng ñöôïc sung tuùc, no aám, coù quyù nhaân giuùp ñôõ tieàn baïc, nôi aên choán ôû, nhôø con, nhôø chaùu, hoaëc ñöôïc chính phuû, caùc cô quan töø thieän trôï caáp chu ñaùo. Cung Boån Maïng hoaëc Cung an Thaân coù Thieân Hình toïa thuû gaëp sao TUAÀN hay TRIEÄT ñoùng aùn ngöõ: Soá ly höông, cuoäc ñôøi phaûi coù söï gaãy ñoã moät laàn veà coâng danh, söï nghieäp, tình caûm. Thaân cö Thieân Di gaëp sao TUAÀN hay TRIEÄT ñoùng aùn ngöõ: Soá ly höông, nhöng khi lôùn tuoåi, quay veà coá höông laøm aên chaéc chaén seõ thaønh coâng may maén, trôû laïi choán xöa. Nhöng neáu coù theâm Ñòa Khoâng, Ñòa Kieáp, Hao, Hoùa Kî thì thaát baïi, muoán quay veà cuõng khoâng ñöôïc, laïi thaønh coâng ôû xöù ngöôøi, cheát taïi xöù ngöôøi. Thaân cö Phu Theâ: Coâng danh, taøi loäc, nôi aên choán ôû ñeàu phuï thuoäc vaøo Cung Phu Theâ toát hay xaáu ñeå giaûi ñoaùn haäu vaän. Thaân cö Taøi Hoùa Loäc, Thaân cö Quan Loäc, Thaân cö Phuùc Ñöùc cuõng vaäy. 20
- Xem thêm -