Tài liệu Ngọc lịch bửu phiêu - chương 6

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 470 |
  • Lượt tải: 1
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Ngọc Lịch Bửu Phiêu Phoå nhìn thaáy caûnh luoäm thuoäm cuûa ngöôøi meï, môùi tænh ngoä lôøi cuûa laõo hoøa thöôïng noùi cha meï môùi laø Phaät soáng. Töø nay veà sau, heát mình hieáu thaûo vôùi cha meï, veà maët vaät chaát, coá gaéng daãn ñaïo cho cha meï tin aên chay nieäm Phaät, tu döôõng taâm tính. Sau naøy, Döông Phoå giaø ñaõ höôûng thoï ñeán 86 tuoåi, trong luùc laâm chung, mieäng nieäm kinh “Kinh Kim Cang” boán caâu kinh ngoân, an hoøa maø qua ñôøi. Trong Phaät giaùo “Ñaïi Taäp Kinh” coù noùi: “Neáu theá gian khoâng coù Phaät maø thieän ñaõi cha meï töùc laø thieän ñaõi Phaät”. Coå xöa coù caâu : “Treân ñaïi ñöôøng coù hai töôïng Phaät, khoâng bieát giaän hôøn theá nhaân, khoâng caàn vaøng kim ñoùng thaønh, töùc laø, song thaân cuûa hieän thôøi vaø cuõng laø Thích Ca Di Laëc, neáu ñöôïc thaønh kính ñoái xöû, chaúng caàn caàu xin coâng ñöùc khaùc”. Phaät trong “Boán möôi hai chöông kinh” coù noùi: “Kính thieân ñòa quyû thaàn ñeå caàu phöôùc thì neân kính neå cha meï, hieáu thaûo cha meï ñöôïc phöôùc nhieàu, raát linh nghieäm”. Töø nhöõng kinh vaên Phaät Phaùp nhö treân vaø caùc luaân ngoân thôøi coå ñöùc, coù theå cho thaáy Voâ Teá Ñaïi Sö khai thò vôùi Döông Phoå, thieät laø coù lyù. Hieän giôø, coù raát nhieàu ngöôøi khi cha meï coøn soáng khoâng kính hieáu nuoâi döôõng, vaû laïi coøn laøm nhieàu vieäc baïc ñaõi baát hieáu vôùi cha meï, ñeå cho cha meï phaûi buoàn loøng öu saàu. Ñeán khi luùc cha meï maát ñi laïi heát mình, boû ra khoaûn tieàn lôùn ñeå xem phong thuûy, xaây moà maû cho khang trang, cuùng ñoát nhieàu giaáy tieàn vaøng baïc vaø leã vaät, saùt sanh ñoäng vaät ñeå cuùng baùi, nhöõng thöù naøy khoâng nhöõng ñeàu laø haønh vi ngöôïc ñôøi voâ duïng, maø coøn taêng toäi loãi cho song thaân ñaõ maát. Khi cha meï coøn soáng khoâng ban moät gioït nöôùc, khi cheát ñi ñaøo oan vaïn truøng suoái. Cho neân ñeå cho caùc chö quaân thieân haï suy nghó nghe!. 6.2 Hieáu thaân baùo ôn, tuï phöôùc chaùnh ñaïo Laâm Thaønh Myõ ngöôøi Phuùc Kieán, luùc coøn nhoû ñaõ moà coâi cha, ngöôøi meï cuûa anh nhaát ñònh khoâng chòu taùi giaù, taän taâm nuoâi döôõng anh ta leân 148 Ngọc Lịch Bửu Phiêu ngöôøi. Khi Thaønh Myõ lôùn leân nghó ñeán coâng ôn cuûa cha meï khoù baùo ñaùp, neân ñaõ khoùc suoát ngaøy ñeâm. Coù moät oâng thieàn sö noùi vôùi anh ta: “Con hieáu thaûo töôûng nhôù ôn thaân, chæ khoùc thì khoâng coù lôïi ích, neân phaûi tìm caùch ñeàn ñaùp môùi coù ích lôïi, thôøi coå xöa coù caâu: “Haønh thieän vôùi thaân coù ích, laøm aùc vôùi thaân coù öu phieàn”. Neáu muoán baùo ñaùp song thaân, chæ coù kieâng saùt sanh maø ñi phoùng sanh, quaûng tích aâm ñöùc, môùi chính laø hieáu ñaïo baùo ñaùp”. Thaønh Myõ nghe ñöôïc, caûm thaáy raát coù ñaïo lyù, töø nay veà sau, laäp trí kieâng saùt sanh maø phoùng sanh, quaûng tu caùc vieäc thieän ñeå cöùu theá thaân. Sau naøy oâng giaø ñöôïc höôûng thoï ñeán 96 tuoåi, con chaùu ñeàu hoïc thaønh taøi vaø coù danh voïng. Ngöôøi coå xöa thöôøng xem ngaøy sinh nhaät cuûa mình goïi laø ngaøy “ngaøy maãu nan”, ngöôøi meï ñaõ mang thai 10 thaùng, thaân xaùc naëng neà ñau ñôùn, trong loøng luoân lo aâu cho thai nhi, ngaøy sanh ñeû bieát bao ñau ñôùn, caøng sôï haõi vaø lo aâu caøng nhieàu. Cho neân, ôn nghóa meï to lôùn. Kinh Phaät coù noùi: “Nhöõng ngöôøi coøn töø maãu laø nhöõng ngöôøi giaøu coù, töø maãu ñaõ maát laø ngöôøi ngheøo nhaát; töø maãu coøn soáng ngaøy ngaøy trong saùng, töø maãu ñaõ maát nhö laø maët trôøi xuoáng nuùi”. Trong kinh Phaät coøn noùi vôùi chuùng ta: “Kính troïng, hieáu thaûo vôùi cha meï nhö cuùng Phaät ñeàu taäu ñöôïc phöôùc ñöùc gioáng nhau”. Khoâng ít ngöôøi ñaõ tieâu khoaûn tieàn lôùn laën loäi ñeán caû ngaøn daëm caây soá caàu phöôùc, caàu loäc hoaëc caàu ñoâng, caàu taây ñeå mong ñöôïc soá may phöôùc ñoû. Laïi khoâng bieát ñöôïc, nhaø nhaø ñeàu coù moät töôïng Phaät, ñaâu caàn phaûi lao thaân ñi xa ñeå caàu xin taïi ngoaïi. Ngöôøi trong thôøi ñaïi hieän nay, moãi khi ñeán ngaøy sinh nhaät thì ñua nhau gieát moå gaø vòt, coù caù coù thòt ñeå ñaõi khaùch chuùc möøng. Ñaây chính laø phaûn laïi chæ ñònh cuûa thieân ñaïo veà ñeàn ôn baùo ñaùp ôn nghóa, laøm nhö vaäy khoâng ñöôïc taêng theâm phöôùc loäc, ngöôïc laïi coøn tieâu huûy phöôùc baùo vaø soá 149 Ngọc Lịch Bửu Phiêu maïng. Cho neân, ngaøy sinh nhaät neân ñi mua ñoäng vaät phoùng sanh hoaëc truy töôûng laïi coâng ôn nuoâi döôõng cuûa cha meï hoaëc ñi boá thí ngöôøi ngheøo khoå, in taëng saùch thieän hoaëc nieäm kinh nieäm Phaät haønh thieän, môùi laø chính ñaïo laøm phöôùc cho thieân ñòa. 6.3 Gaéng söùc hieáu meï, con ñöôïc töôùng hieàn Thoâi Haûo, töø nhoû ñaõ coù tính baåm sinh laø hieáu thaûo. Cha cuûa anh ta qua ñôøi raát sôùm, ngöôøi meï vì thöông nhôù öu saàu, khoùc nhieàu quaù daãn ñeán bò beänh maét. Thoâi Haûo baùn heát gia taøi trong nhaø, ñi khaép nôi tìm baùc só ñeán chöõa beänh cho meï nhöng vaãn voâ hieäu quaû, ñoâi maét bò muø. Töø ñoù, anh ta raát thaønh kính phuïng döôõng ngöôøi meï, ba möôi naêm nhö moät ngaøy. Taát caû caùc thöù ñoà duøng aên maëc cuûa meï, ñeàu saém theo thôøi tieát noùng laïnh, ñôøi soáng sinh hoaït cuûa ngöôøi meï raát thoaûi maùi, khoâng coù thieáu thoán chuùt naøo. Moãi khi trôøi ñeïp khoâng khí trong laønh, nhaát ñònh dìu daét meï ñi ra ngoaøi du ngoaïn, ñeå ñöôïc hít hôi thôû trong laønh cuûa thieân nhieân. Tuy ñoâi maét cuûa ngöôøi meï bò muø, khoâng ñöôïc chieâm ngöôõng phong caûnh ñeïp nhö tranh, oâng Thoâi mieâu taû caûnh vaät thieân nhieân nhö roàng bay phöôïng muùa, keå cho ngöôøi meï nghe raát höùng thuù, moïi söï kieän tin töùc phaùt sinh trong ngaøy, cuøng baøn luaän vôùi meï trong tieáng cöôøi vui nhoän, giaûi saàu cho tuoåi giaø, queân ñi ñau khoå veà ñoâi maét muø, raát vui veû. Sau naøy, oâng Thoâi tuoåi caøng lôùn daàn, quan vò ñöôïc toân vinh, coøn töï tay cuøng vôùi con chaùu troàng nhöõng caây hoa quaû trong vöôøn nhö ñaøo, maän, hoàng vaø caùc loaïi caây khaùc ñeå boán muøa ñeàu coù quaû töôi aên. Khi ngöôøi meï qua ñôøi, ñeå baùo ñaùp ôn nghóa cho meï, ñeán daàn cuoái ñôøi chuyeån aên chay tröôøng. Do oâng Thoâi haønh ñöùc cao thöôïng, cho neân laøm ñöôïc chöùc quan lôùn, con trai oâng Nhöôïc Phoâi, cuõng thaønh moät ñaïi töôùng trong ñôøi sau. Trong taäp “Caûm öùng kyù söï” coù noùi: Hieáu thaûo song thaân, khoâng neân laïnh nhaït vôùi cha meï, khoâng neân ñeå cho cha meï giaø phaûi baän taâm lo aâu, 150 Ngọc Lịch Bửu Phiêu khoâng neân ñeå cho cha meï phaûi sôï haõi, khoâng neân ñeå cho cha meï phaûi buoàn phieàn, khoâng neân ñeå cho cha meï coù taâm söï khoù noùi ra, khoâng neân ñeå cho cha meï coù loøng haän thuø. Neáu laøm ñöôïc haønh vi hieáu thaûo nhö vaäy, thieân ñòa nhaân quyû ñeàu toân kính chuùng ta. Laøm phaän con caùi, duøng vaät chaát ñeå cung döôõng, tinh thaàn chaêm lo ñeå oån ñònh taâm trí ngöôøi giaø, laø vieäc hieáu thaûo caên baûn nhaát; coá söùc hoïc taäp, thieát thaät kính nghieäp, ñeå thaønh moät ngöôøi coù ích cho xaõ hoäi, cho quoác gia, vì cha meï thaêng quang, laø moät ñaïi hieáu; daãn ñaïo cha meï giaø hoïc taäp chính ñaïo Phaät Phaùp, khuyeân ñaïo nieäm caâu thaùnh ngoân “Nam Moâ A Di Ñaø Phaät” ñeå caàu ñeán tònh thoå trong theá giôùi Taây Phöông cöïc laïc, vónh vieãn thoaùt khoûi ñau khoå cuûa söï luaân chuyeån, laø moät ñaïi hieáu myõ maõn nhaát treân theá gian. 6.4 Hieáu ñaïo meï choàng, caû nhaø hoùa giaûi dòch beänh   Thôøi Thanh Trieàu thaùng ba naêm Giaùp Ngoï, huyeän Voõ Tieán tænh Giang Toâ, cö daân cuûa Thaønh Ñoâng, con trai Nguïy Thaønh cöôùi coâ Thò Tieàn laøm vôï. Coù moät laàn, Thò Tieàn veà nhaø thaêm song thaân, khoâng bao laâu, xoùm laøng phía beân choàng phaùt sinh dòch beänh caáp tính, truyeàn nhieãm raát roäng, beänh gaây cheát raát nhieàu ngöôøi, ngöôøi naøo cuõng sôï bò truyeàn nhieãm, baø con thaân thieát cuõng khoâng daùm thaêm hoûi, lo thaùo chaïy traùnh dòch khoâng kòp. Nguïy Thaønh khoâng may cuõng bò nhieãm dòch, sau naøy caû gia ñình hoï taùm ngöôøi, ñeàu bò nhieãm heát dòch beänh. Thò Tieàn taïi beân laøng gaùi nghe tin ba meï choàng ñeàu bò nhieãm dòch beänh, noùng loøng muoán veà nhaø hoûi thaêm beänh tình, cha meï coâ ta thöông con, sôï con gaùi veà nhaø choàng seõ bò nhieãm beänh, neân khuyeân con gaùi khoâng neân veà nhaø choàng vaøo luùc naøy. Nhöng Thò Tieàn thaáu hieåu ñaïi nghóa, coâ ta noùi: “Choàng cöôùi vôï veà laø muoán ñeå vôï mình phuï chaêm lo cho cha meï choàng. Baây giôø cha meï choàng ñang beänh nguy kòch, neáu nhö toâi nhaãn taâm khoâng veà, nhö vaäy ñaâu khaùc bieät vôùi caàm thuù!”. Cuoái cuøng khoâng nghe söï phaûn ñoái cuûa cha meï, khoâng sôï söï truyeàn nhieãm 151 Ngọc Lịch Bửu Phiêu cuûa dòch beänh, töï mình veà nhaø choàng. Khi Thò Tieàn veà ñeán nhaø choàng, vôï choàng Nguïy Thaønh vaø caû taùm ngöôøi nhaø ñeàu kyø tích ñoät nhieân khoûi beänh. Nhöõng ngöôøi trong nhaø luùc aáy, ñeàu cho raèng caû nhaø Nguïy Thaønh ñöôïc thoaùi khoûi söï cheát choùc cuûa dòch beänh laø do söï hieáu thaûo cuûa Thò Tieàn, caûm ñoäng ñaõ nhaän ñöôïc söï caûm öùng cuûa thaàn linh. Hieän giôø, trong xaõ hoäi coù con chaùu bieát hieáu thaûo vôùi cha meï raát ít maø caàu coù naøng daâu bieát hieáu thaûo vôùi cha meï choàng coøn khoù theâm. Nguyeân do cuûa beänh taät laø do vi khuaån caûm nhieãm, nhöng chöùc naêng mieãn dòch trong cô theå con ngöôøi bò haï thaáp cuõng laø moät nguyeân nhaân quan troïng. Ñaïi hoïc Megigan cuûa nöôùc Myõ ñaõ tieán haønh thöû nghieäm theo doõi ñieàu tra trong voøng 14 naêm ñoái vôùi 2700 ngöôøi, phaùt hieän ngöôøi thöôøng xuyeân haønh thieän baûn naêng coù heä thoáng mieãn dòch raát cöôøng traùng. Ñaïi hoïc Haï Phaät beân nöôùc Myõ nghieân cöùu, ñaõ töøng ñeå hoïc sinh xem moät boä phim kyù söï, noäi dung noùi veà moät phuï nöõ ngöôøi Myõ caû ñôøi ñi ñeán nöôùc AÁn Ñoä cöùu trôï caùc ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi beänh taät. Hoïc sinh bò kyù söï naøy laøm cho caûm ñoäng, tieáp theo laø nhaø khoa hoïc naøy ñaõ laáy nöôùc boït cuûa moãi hoïc sinh tieán haønh thí nghieäm, phaùt hieän tieâu chuaån cuûa baïch caàu mieãn dòch taêng cao nhieàu hôn tröôùc khi xem phim ñaït kyû luïc. Caûm öùng naøy laø do Thò Tieân coù chính khí vó ñaïi, duõng caûm, hieáu thaûo, taêng cöôøng söùc ñeà khaùng cuûa caû gia ñình, laøm cho vi khuaån dòch beänh khoâng coù choã phaùt sinh neân ñöôïc thoaùt cheát. Nhöõng chuyeän nhaân quaû thaät söï laø phuø hôïp nguyeân lyù cuûa khoa hoïc. CHÖÔNG 7 : TOÂN KÍNH THAÀN MINH 7.1 Maéng thieân nhuïc thaàn, aùc vaän ñeo thaân Toâi laø ngöôøi Sôn Ñoâng, töø nhoû ñaõ raát thoâng minh, sinh ra nhìn raát khaùu khænh vaø khaû aùi. Tuy gia caûnh ngheøo naøn nhöng coù khí chaátvaø caù tính khaùc so vôùi nhöõng con nít xung quanh, thaønh tích hoïc taäp luoân ñaït haïng nhaát, toâi luoân laø tieâu ñieåm cuûa thaày giaùo, baïn hoïc vaø haøng xoùm. Khoâng ít 152
- Xem thêm -