Tài liệu Ngọc lịch bửu phiêu - chương 1

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1322 |
  • Lượt tải: 3
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Ngoïc Lòch Böûu Phieâu CHÖÔNG 1: LAI LÒCH CUÛA “NGOÏC LÒCH BÖÛU PHIEÂU” Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt giaùo hoùa chuùng sanh trong Theá giôùi Dieâm Phuû. Trong ngaøy giaùng sinh, Dieâm Vöông Thaäp ñieän vaø Thaàn linh caùc nôi ñeàu ñeán tham baùi chuùc möøng cho Boà Taùt. Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt ñaïi phaùt töø bi noùi: “Toâi döïa vaøo nguyeän löïc töø bi cöùu ñoä chuùng sanh. Vaøo ngaøy vía ñeàu ban lôøi caên daën, aân xaù hoaëc mieãn giaûm hình phaït vôùi caùc ma quyû phaïm toäi, thaû chuùng ñeán sanh luïc ñaïo. Tieác raèng ngöôøi treân theá gian, haønh thieän raát ít, laøm aùc thì nhieàu, ngöôøi naøy ñi, ngöôøi kia laïi ñeán, trong luùc cöùu ñoä chöa keát thuùc, caùc hình phaït trong aâm phuû thaät laø theâ thaûm, laøm phieàn caùc vò xem xeùt thaät tæ mæ, xaùc thöïc, neáu nhö coù toäi phaïm bieát saùm hoái, vaû laïi luùc soáng treân traàn gian coù khuyeân qua ngöôøi laøm ñöôïc moät hai vieäc thieän, coù theå xem xeùt khoan dung giaûm nheï hoaëc mieãn giaûm hình phaït. Vì theá, phaûi taän duïng phöông phaùp naøo toát, ñeå cho ngöôøi treân theá gian tin vaøo nhaân quaû baùo, saùm hoái toäi loãi, ngöng taát caû chuyeän xaáu aùc, luoân laøm vieäc thieän, tu taâm höôùng veà Phaät, taïo cho ngöôøi töø töø rôøi xa söï soáng cheát luaân hoài. Moät maët ñöôïc chaám döùt caùc nghieäp chöôùng trong ñòa nguïc. Maët khaùc, coù theå ñeå chuùng sinh döôùi aâm phuû döïa vaøo coâng ñöùc cuûa con chaùu ñôøi sau ñaõ laøm, coù theå ñöôïc sieâu thoaùt nhanh?”. Sau khi Thaäp ñieän Dieâm Vöông baøn baïc xong ñaõ noùi vôùi Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt raèng nhöõng ngöôøi treân traàn gian neáu töø nhoû ñaõ coù tính löông thieän, khoâng ngöøng tích tröõ coâng ñöùc, sau khi cheát coù theå leân thieân ñaøng, voâ tieân ñaïo; nhöõng ngöôøi coù coâng ñöùc vaø toäi loãi song song vôùi nhau, sau khi cheát coù theå mieãn nhaäp voâ tam aùc ñaïo chòu khoå, ñeå cho hoï ñaàu thai vaøo laøm ngöôøi, keát thuùc caùc duyeân cuõ, aân nghóa cuûa kieáp tröôùc; nhöõng ngöôøi laøm vieäc thieän ít, laøm chuyeän xaáu nhieàu, daãn ñeán vaøo caùc ñòa nguïc chòu cöïc hình. Sau ñoù, caên cöù vaøo nhöõng haønh vi kieáp tröôùc ñaõ laøm, xeùt cho ñaàu 26 Ngọc Lịch Bửu Phiêu thai thaønh ngöôøi phuù quyù hoaëc ngöôøi ngheøo khoå hoaëc ngöôøi soáng thoï, hoaëc ngöôøi baïc maïng, hoaëc suoát ñôøi bò beänh taät hoaëc ngöôøi taøn taät. Vì theá, môùi khaûo saùt laïi taâm tính thieän aùc cuûa hoï, ngöôøi naøo taêng tính thieän seõ ñöôïc chuyeån ñeán nhöõng nôi phöôùc laønh, ngöôøi gaây nghieäp aùc seõ chuyeån vaøo cöïc hình chòu ñau khoå, hoaëc ñeå cho hoï ñeán nhöõng choã vöøa khoå vöøa ngheøo, soáng maø phaûi chòu tai hoïa, sau khi cheát phaûi chìm saâu trong ñòa nguïc laâu daøi, nhöõng keû baát trung baát hieáu, khinh sinh, töï saùt, thích saùt sanh, saùt haïi ñoäng vaät, khoâng tin vaøo nhaân quaû baùo, sau khi cheát seõ bò caàm tuø, trong ñòa nguïc chòu cöïc hình vónh vieãn. Coù moät soá ngöôøi bòa ra luaän ñieäu sai traùi laø khi ngöôøi cheát ñaõ taét thôû, khoâng coøn caûm giaùc, laøm sao coøn coù theå bieát ñau khoå cuûa cöïc hình? Ngöôøi traàn gian seõ khoâng bieát ñöôïc, tuy thaân xaùc ñaõ cheát nhöng vaãn coøn linh hoàn, khi soáng laøm caùc chuyeän aùc, khi cheát roài vaãn phaûi bò traû baùo. Taát caû nhöõng ngöôøi truyeàn baù nhöõng taø yù veà nhaân quaû baùo maø gaây cho ngöôøi theá heä sau laàm töôûng, cuõng seõ bò ñaåy voâ ñòa nguïc chòu cöïc hình ñau khoå vónh vieãn. Coù moät soá ngöôøi tuy bieát lòch ñaïi thaùnh hieàn vaø caùc toân giaùo khuyeân thieän, daïy kieâng giôùi vaãn cho laø chuyeän bình thöôøng vaø khoâng coù thaät. Thaät söï laø phuï loøng töø aân cuûa thieân ñòa. Nhöõng ngöôøi nhö vaäy, bieát maø coøn coá chaáp vi phaïm, giaùo duïc nhieàu laàn khoâng söûa neân phaûi nghieâm khaéc trò toäi, theâm caùc hình phaït. Hieän giôø, Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt ñaõ töø hueä khuyeân daën, ñeå chôø khi nghieân cöùu thaûo luaän vaø trình taâu: taát caû nam nöõ treân traàn gian duø khoûe maïnh, giaø yeáu, beänh taät... quaù khöù töøng laøm chuyeän xaáu, neáu nhö vaøo ngaøy leã vía cuûa caùc thaàn thaùnh, Boà Taùt vaø Thaäp ñieän Dieâm vöông coù theå tu taâm aên chay, nguyeän theà saùm hoái, baûo ñaûm tu söûa sau naøy khoâng laøm chuyeän aùc hoaëc quyeát taâm laøm moät hai vieäc töø thieän, sau khi cheát xuoáng aâm phuû seõ ñöôïc mieãn chòu moät taàng cöïc khoå. Tröø nhöõng vò laøm thaàn maø baát trung thaønh, laøm con maø baát hieáu, töï töû cheát ngang vaø möu keá haõm haïi ngöôøi toát treân theá gian, seõ bò 27 Ngoïc Lòch Böûu Phieâu seùt ñaùnh cheát hoaëc bò cheát nöôùc, cheát chaùy, soùi, hoå, raén gaây cheát, coøn bò giaûi ñeán caùc ñòa nguïc ñeå khaûo tra xem xeùt coâng ñöùc nhieàu hay ít, caân ñoái roài mieãn giaûm chòu caùc cöïc hình ñeå chuoäc thieän baùo. Ngoaøi ra, coøn phaûi ñieàu tra, taäp hôïp thoâng tin xem luùc treân traàn gian ñaõ vi phaïm nhöõng chuyeän sai laàm gì roài ñeán caùc ñòa nguïc naøo, chòu hình phaït theá naøo, sau ñoù söû duïng töø ngöõ thoâng thöôøng ñeå cho ngöôøi theá gian deã hieåu, cho nhöõng ngöôøi coù ñaïo ñöùc truyeàn baù thieân haï, khuyeán hoùa cho ngöôøi theá gian hieåu ñöôïc. Ñòa Taïng Vöông Boà Taùt noùi: “Ñuùng, thì laøm nhö vaäy, raát toát, raát toát!” Nhö vaäy, ngaøy muøng 3 thaùng 8, mang nhöõng baùo caùo ñaõ soaïn saün vaø caùc ñieàu luaät cuøng vôùi Thaäp ñieän Dieâm Vöông vaø caùc thaàn linh, trình leân cho Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá xem. Khi Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá xem xong raát vui möøng vaø noùi: “Raát toát, raát toát!” Sau naøy, taát caû thaàn thaùnh khi giaùm saùt con ngöôøi treân traàn gian neáu nhö coù ngöôøi xin theà höôùng veà thieän, luùc coøn soáng bieát saùm hoái, caûi chính moät vieäc ñaõ laøm sai traùi, khoâng vi phaïm nöõa, ñöôïc duyeät cho mieãn vaø chuoäc laïi hình phaït cuûa hai vieäc sai traùi ñaõ laøm; neáu nhö sau khi saùm hoái, quyeát taâm thöïc hieän ñaït ñeán nhieàu hôn naêm vieäc, taát caû caùc hình phaït, seõ ñöôïc aân xaù heát; nam seõ ñöôïc ñaàu thai vaøo caùc ñieåm phöôùc ñöùc, coøn phuï nöõ seõ ñöôïc ñaàu thai thaønh nam. Neáu nhö sau khi caûi chính, tu söûa maø laøm quaù naêm vieäc töø thieän thì cho pheùp hoï ñöôïc ñaïi dieän cho toå tieân höôûng phöôùc ñöùc treân traàn gian, ñeå caàu sieâu cho caùc linh hoàn thaân quyeán thoaùt khoûi ñau khoå. Neân nhanh tay saép xeáp caùc ñieàu theo qui trình vaø phöông phaùp trong baùo caùo bieân soaïn ra “Ngoïc Lòch Böûu Phieâu” thoâng haønh cho nhöõng vò thaàn ôû haï giôùi döôùi daân gian nhö Thaàn Thaønh Hoaøng, Thaàn Thoå Ñòa, Thaàn Moân, Thaàn Taùo Quaân bieát. Baét ñaàu töø nay phaûi nghieâm tuùc tuaân thuû vaø kính neå chaáp haønh caùc ñieàu luaät trong saùch. 28
- Xem thêm -