Tài liệu Tim mạch

  • Số trang: 118 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

tim mạch
BỘ MÔN TIM MẠCH TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI KHÁM MỘT BỆNH NHÂN TIM MẠCH HỎI BỆNH HỎI BỆNH Để thu thập các thông tin chung về: • Triệu chứng cơ năng • Tiền sử cá nhân • Tiền sử gia đình • Các yếu tố nguy cơ tim mạch 1. CÁC TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG HAY GẶP TRONG TIM MẠCH  ĐAU NGỰC  HO  KHÓ THỞ  HO RA MÁU  NGẤT, XỈU  MỆT  ĐÁNH TRỐNG NGỰC  CƠN ĐAU CÁCH HỒI Ở CHI DƢỚI TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG 1. TriÖu chøng g× ? 2. XuÊt hiÖn tõ khi nµo ? 3. Hoµn c¶nh xuÊt hiÖn 4. VÞ trÝ, ®Þnh khu cña triÖu chøng 5. TÝnh chÊt cña triÖu chøng 6. Thêi gian kÐo dµi cña triÖu chøng 7. DiÔn biÕn cña triÖu chøng 8. C¸c yÕu tè lµm triÖu chøng nÆng lªn 9. C¸c yÕu tè lµm triÖu chøng gi¶m ®i 10. C¸c dÊu hiÖu kh¸c ®i kÌm BỆNH NHÂN CÓ ĐAU NGỰC VÍ DỤ VỀ CÁCH HỎI BỆNH TRƢỚC MỘT BỆNH NHÂN BỊ ĐAU NGỰC 1. Đau tõ khi nµo ? 2. Đau tự nhiªn hay sau g¾ng søc? 3. §au ë vïng nµo? 4. §au nhiÒu hay Ýt? C¶m gi¸c ®au ë n«ng hay s©u? 5. §au cã lan ®I ®©u kh«ng? 6. C¬n ®au kÐo dµi bao l©u? 7. C¬n ®au t¨ng lªn khi nµo? 8. C¬n ®au gi¶m ®I khi nµo (khi nghØ ng¬I, dïng thuèc gi·n m¹ch vµnh…)? 9. C¸c triÖu chøng kÌm theo (khã thë, ho, ®¸nh trèng ngùc, c¶m gi¸c “hÉng hôt”, sèt…)? CÁC NGUYÊN NHÂN ĐAU NGỰC A. Bệnh tim mạch: 1. Bệnh động mạch vành 2. Tách thành động mạch chủ 3. Nhồi máu phổi 4. Bệnh màng ngoài tim 5. Bệnh van tim, bệnh cơ tim 6. Các rối loạn nhịp tim (Ngoại tâm thu, rối loạn nhịp nhanh, rối loạn nhịp chậm…) B. Các nguyên nhân khác: 1. Bệnh phổi và màng phổi (viêm, tràn dịch, tràn khí, u phổi, u trung thất …). 2. Bệnh của cơ thành ngực, bệnh lý ở xƣơng sƣờn và cột sống, hội chứng Tietze … 3. Bệnh hệ tiêu hoá: viêm/loét dạ dày; H/c trào ngƣợc thực quản; viêm túi mật … 4. Bệnh thần kinh: đau thần kinh liên sƣờn, Zona … Cơn đau thắt ngực điển hình do bệnh động mạch vành 1. Hoàn cảnh xuất hiện: đột ngột hoặc sau gắng sức, sau căng thẳng thần kinh, có khi đau xuất hiện khi nghỉ ngơi. 2. Vị trí: thƣờng ở sau xƣơng ức, có khi đau ở ngực trái. 3. Mức độ đau: đau nhiều, đau dữ dội, có cảm giác đè nặng ngực. 4. Thời gian đau: vài giây hoặc vài phút. Nếu đau kéo dài hơn 20 phút phải nghĩ đến khả năng nhồi máu cơ tim cấp. 5. Hƣớng lan: lan lên cổ, vai, cánh tay, cẳng tay trái, ngón 4,5 bàn tay trái. 6. Dùng nitroglycerin: Nếu đỡ đau: nghĩ đến khả năng co thắt động mạch vành. Nếu không đỡ đau: nghĩ đến khả năng tắc ĐMV. VỊ TRÍ ĐAU HƢỚNG LAN Hai hàm: 16% Hai vai và hai cánh tay: 31% Tay phải: 3% Tay trái: 21% Thƣợng vị: 5% Đau ngực do NMCT cấp  Đau ngực dữ dội, có cảm giác tim bị đè ép, bóp chẹt.  Có thể lần đầu xuất hiện hoặc đã có TS đau ngực ổn định hay không ổn định trƣớc đó. Tắc nghẽn trong lòng một nhánh ĐMV NMCT thành trƣớc  Đôi khi triệu chứng đau ngực không rõ hoặc chỉ đau nhẹ, thƣờng gặp ở bệnh nhân bị ĐTĐ hoặc BN cao tuổi. Nguồn hình ảnh: http://www.uptodate.com Đau ngực do tách thành ĐMC  Thƣờng đau ngực d÷ déi, cảm gi¸c buèt nhãi, ®au cã thÓ lan ra sau l-ng hoÆc chØ ®au ë l-ng, bông.  §¹i ®a sè xuÊt hiÖn hÕt søc ®ét ngét, bÖnh c¶nh sèc, ng-êi nhît nh¹t, ch©n tay l¹nh...  Th-êng cã tiÒn sö THA, héi chøng Marfan... Nguồn hình ảnh: http://www.bcm.edu/findings/vol2/is3/images/aortic-dissection.jpg Đau ngực do nhồi máu phổi Tim Phổi Huyết khối  Đau ngực đột ngột kèm theo ho ( ho ra máu),khó thở, lo lắng. TM đùi  Tiền sử viêm tắc TM, mới phẫu thuật, bất động kéo dài, bệnh ác tính, tăng đông máu, tuổi cao, suy tim ứ huyết, dùng thuốc tránh thai hay chửa đẻ... Vùng nhồi máu HK trong nhánh ĐMP Nguồn hình ảnh: http://www.vascularweb.org/graphics/ §au ngùc do trµn dÞch hay viªm mµng tim, mµng phæi  Đau ngực ở các khoang liên sƣờn lan ra cổ và vai.  Cảm giác nhói buốt, đặc biệt khi hít thở.  Đau giảm khi ngồi ngả ra phía trƣớc và đau tăng khi nằm nghiêng.  Có thể có sốt hoặc không. Nguồn hình ảnh: http://www.childclinic.net/cardiology/pericarditis.jpg Đau vùng ngực (do bệnh lý hệ tiêu hoá)  Đau do hội chứng trào ngƣợc, viêm thực quản thƣờng có biểu hiện nóng, bỏng, rát ở thƣợng vị và lan lên ngực.  Đau ở thƣợng vị có thể lan lên vùng ngực nhƣng không lan ra tay. Đau thƣờng liên quan đến bữa ăn hoặc khi nằm nghiêng.  Tiền sử ợ hơi, ợ chua, uống rƣợu … BỆNH NHÂN CÓ KHÓ THỞ CÁC NGUYÊN NHÂN KHÓ THỞ 1. Bệnh tim mắc phải hoặc bẩm sinh: Bệnh van tim, cơ tim, màng ngoài tim Bệnh tim bẩm sinh có tím Hội chứng suy tim 2. Bệnh phổi, màng phổi: viêm, tràn dịch, tràn khí, khối u … 3. Bệnh lý cột sống, lồng ngực: gù, vẹo cột sống, lồng ngực. 4. Bệnh lý thần kinh cơ: viêm đa rễ thần kinh, nhƣợc cơ… 5. Các nguyên nhân khác: thiếu máu, béo phì … CÁC KIỂU KHÓ THỞ VÀ PHÂN ĐỘ KHÓ THỞ TRONG TIM MẠCH CÁC KIỂU KHÓ THỞ THƯỜNG GẶP TRONG TIM MẠCH: – Khó thở khi gắng sức – Khó thở thƣờng xuyên, kể cả khi nghỉ ngơi – Cơn khó thở kịch phát – Khó thở kiểu CHEYNES – STOKES PHÂN ĐỘ KHÓ THỞ THEO NYHA (*): – NYHA 1: Không khó thở khi gắng sức, hoạt động bình thƣờng so với lứa tuổi. – NYHA 2: Khó thở khi gắng sức nhiều. – NYHA 3: Khó thở khi gắng sức ít. – NYHA 4: Khó thở cả khi nghỉ ngơi, khi nằm. Cơn khó thở kịch phát. (*): NYHA: NewYork Heart Association: Hiệp hội tim NewYork BỆNH NHÂN CÓ NGẤT, XỈU
- Xem thêm -