Tài liệu Tiểu luận Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ của Ban Quản lý chợ Long Xuyên

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 418 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

A. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Hồ Chí Minh đã đánh giá rát cao về dân chủ và thực hành dân chủ. Người cho rằng “Dân chủ là quý báu nhất”, “Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để có thể giải quyết mọi khó khăn”. Hơn nữa Người còn khẳng định “Nước ta là nước dân chủ địa vị cao nhất là nhân dân nếu dân làm chủ” Từ khi chính quyền thuộc về tay nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ ngày một thêm gắn bó. Phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, đã động viên được lực lượng toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cách mạng nước ta đã liên tục đạt được những thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực, trong công cuộc đổi mới toàn diện hiện nay. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo ra sức mạnh to lớn, góp phần quyết định vào sự thành công của cách mạng. Quyền làm chủ của nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội đã được ghi nhận trong Hiến pháp 1992 và được cụ thể hóa các văn bản pháp luật của Nhà nước, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, tăng cường đại đoàn kết của toàn dân, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng bộ, chính quyền vá các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với yêu cầu bức thiết của cuộc sống hiện nay. Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp, các ngành cần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, có hiệu quả, khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, mất dân chủ trong giải quyết các công việc. Với yêu cầu đó, trong thời gian qua, hệ thống chính trị ở cơ sở đã tích cực thực hiện quy chế dân chủ, đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, trong đó có cơ quan tôi trong thời gian qua tương đối tốt nhưng việc thực hiện còn chưa hoàn hảo, cần phát huy tốt trong thời gian tới.. Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện địa hóa nông thôn, Do đó tôi chọn 1 đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ Ban Quản lý chợ Long Xuyên đến năm 2015”. 2. Giới hạn của tiểu luận: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ờ Ban Quản lý chợ Long Xuyên trong những năm qua, đề xuất mục tiêu, giải pháp từ nay đến năm 2015.. 3. Kết cấu của tiểu luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận, tiểu luận gồm có 3 chương: Chương 1: Những lý luận chung về dân chủ và dân chủ cơ sở Chương 2: Thực trạng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Ban Quản lý chợ Long Xuyên từ năm 2008 - 2013 Chương 3: Mục tiêu giải pháp nâng cao hiệu quả dân chủ của Ban Quản lý chợ Long Xuyên từ nay đến 2015. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Tiểu luận vận dụng những phương pháp luận chung nhất của chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các văn bản, nghị định, chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra tiểu luận còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, đồng thời sử dụng số liệu của một số báo cáo có liên quan đến đề tài. 2 CHƢƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ SỞ VÀ DÂN CHỦ CƠ SỞ 1.1. Những lý luận chung về dân chủ 1.1.1 Một số khái niệm Xuất phát từ Hy Lạp cổ đại là “Demokratia”, trong đó “Demos” là nhân dân, “kratia” là chính quyền hay quyền lực. Như vậy theo nguyên nghĩa của nó, dân chủ có nghĩa là quyền lực nhân dân, nó nói nên rằng nhân dân là chủ thể của quyền lực. Dân chủ là sự phản ảnh trạng thái, mức độ giải phóng con người trong tiến trình phát triển của xã hội. Nó thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân, được quy định trong pháp luật Nhà nước cũng như được thể hiện trong cuộc sống. Ở phương diện này, dân chủ thể hiện thực chất quan hệ giữa người và người được duy trì theo quan niệm và nguyên tắc bình đẳng. Ở đây dân chủ là một giá trị nhân văn, đánh dấu những mức độ của việc giải phóng con người trên tiến trình phát triển của xã hội Dân chủ là sự biểu thị thành quả của cuộc đấu tranh giữa một bên là những người lao động và một bên là giai cấp bốc lột. Vì vậy dân chủ không chỉ đơn thuần là quyền lực, lợi ích thuộc về giai cấp cầm quyền, mà nó còn là phần quyền lực, lợi ích của đông đảo nhân dân, do chính họ giành được trong cuộc đấu tranh. Ở đây, dân chủ là một tương quan xã hội, phản ánh so sánh giữa các lực lượng, các khuynh hướng xã hội. Dân chủ còn được hiểu với tính cách là nguyên tắc, phương thức hoạt động của một tổ chức chính trị xã hội. Ví dụ: nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và quản lý Nhà nước. Đó là các khía cạnh khác nhau của khái niệm dân chủ, tùy bối cảnh người ta nhấn mạnh khía cạnh này hay khía cạnh khác. Trải qua các chế độ xã hội từ Cộng sản nguyên thủy, Nhà nước chủ nô đến Nhà nước phong kiến thì các giai cấp bốc lột đã biến Nhà nước thành công cụ thực hiện quyền chính trị của mình vì lợi ích của giai cấp mình. Sau hàng ngàn năm bị mất quyền và các quyền tự do dân chủ bị bốc lột tàn nhẫn về kinh tế, bị cấm đoán về các hành động chính trị, tư tưởng; con người đã được giải phóng và được qui định những quyền tự do, dân chủ nhất định là do sự ra đời của nền dân chủ tư sản là một bước phát triển tiến bộ của lịch sử. Nhưng bản chất của nền dân chủ tư sản vẫn là nền dân chủ tư sàn bảo đảm cho địa vị thống trị của giai cấp tư sản. Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra tính tất yếu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bản chất của vấn đề 3 là dân chủ - với tất cả các chế độ dân chủ đã từng tồn tại chỉ có dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ dân chủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, dù là đỉnh cao của dân chủ thì dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ chính trị Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân. 1.1.2. Khái niệm dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp: - Dân chủ trực tiếp: là hình thức dân tham gia trực tiếp bày tỏ chính kiến nguyện vọng của mình về những vấn đề mà cộng đồng quan tâm. Hình thức dân chủ này biểu hiện phong phú ở cơ sở, cơ quan đơn vị,… - Dân chủ gián tiếp: là hình thức mà dân bầu, cử người đại diện của mình vào các cơ quan chính quyền các cấp thông qua người đại diện của mình bày tỏ nguyện vọng chính kiến về những vấn đề chung của quốc gia, của địa phương mình. Ví dụ như: Bầu Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp,… 1.2. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin về dân chủ Nghiên cứu lịch sử phát triển của xã hội loài người, Cac-Mác người đầu tiên đặt cơ sở khoa học cho chủ nghĩa xã hội khoa học và sau đó cho toàn bộ phong trào công nhân để chứng minh rằng “Toàn bộ lịch sử loài người từ khi phân chia thành giai cấp đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp”. Mác và Ăngghen chỉ rõ để đảm bảo cho cuộc đấu tranh giai cấp vô sản thắng lợi phải đảm bảo 2 yếu tồ cơ bản đó là giai cấp vô sản phải thành lập được chính đảng vô sản của mình và Đảng cộng sản phải làm công tác vận động quần chúng để vận động đông đảo đa số quàn chúng tích cực tự nguyện tham gia cách mạng. Người khẳng định quần chúng nhân dân chính là lực lượng quyết định lịch sử, quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu của mọi cuộc cách mạnh xã hội, bởi lẽ các xã hội có đối kháng giai cấp, chính cuộc đấu tranh của những người bị áp bức bốc lột chống lại giai cấp bốc lột là động lực thúc đẩy các xã hội đó phát triển. Vì khi các cuộc đấu tranh đến mức quyết liệt (cách mạng xã hội) sẽ làm sụp đổ chế độ xã hội cũ và chế độ xã hội mới xuất hiện. Ăng ghen viết “Chính con người sáng tạo ra lịch sử của minh nhưng sáng tạo ra trong một hoàn cảnh nhất định một hoàn cảnh nó chế ước lịch sử đó. Như vậy, lấn đầu tiên chủ nghĩa Mác đã chứng minh một cách khoa học vai trò của nhân dân là lực lượng quyết định và mối quan hệ biện chứng giữa quần chúng nhân dân và cá nhân trong sự phát triển của xã hội. Đó là sự chuyển biến cách mạng trong nhận thức về lịch sử đồng thời là căn cứ khoa học giúp cho các Đảng cộng sản và công 4 nhân chỉ đạo việc xây dựng cương lĩnh, quyết định chủ trương, biện pháp hoạt động thực tiễn đi đúng hướng và đạt thắng lợi. Phát triển tư tưởng của Mác – Ăng ghen trong thời đại của mình, Lê-nin cho rằng: “Không có sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động đối với đội ngũ tiên phong của mình tức là đối với giai cấp vô sản thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được”. Lê-nin chỉ ra rằng: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Do đó cách mạng vô sản phải giành lấy sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động” Thực tiễn cách mạng đã chứng minh đây là vấn đề có tính quy luật, là sự tương ứng giữa nội dung và hình thức, giữa mục tiêu cách mạng và phương pháp cách mạng. Vận dụng và phát triển tư tưởng của Mác – Ăng ghen chỉ đạo về công tác quần chúng. Lê – nin đã đưa ra 5 luận điểm cơ bản: Một là: quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. Cách mạng là sự nghiệp của bảnh thân quần chúng, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của quần chúng, do đó cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hai là: muốn vận động quần chúng phải quan tâm đến lợi ích của bản thân họ. Lợi ích là cái gắn bó người ta lại với nhau, lợi ích gắn liền với cuộc đấu tranh. Trong đó lợi ích kinh tế là lợi ích thiết thân nhất của cá nhân, là động lực mạnh mẽ nhất. Ba là: phải tập trung quyết định trong tổ chức do Đảng cộng sản lãnh đạo quần chúng được tập hợp trong tổ chức sẽ tạo ra sức mạnh. Đảng phải biết cách làm công tác tuyên truyền sao cho dễ tiếp thu nhất, dễ hiểu nhất, rõ ràng nhất và sinh động nhất. Bốn là: cách mạng phải đoàn kết “Vô sản các nước, các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” Năm là: về phương pháp vận động quần chúng: Lê – nin rất coi trọng công tác thuyết phục giáo dục, rèn luyện nêu gương và mở rộng dân chủ, người đề ra nhiệm vụ hàng đầu cho các Đảng cọng sản phải “Thuyết phục cho đa số nhân dân thấy được sự đúng đắn của cương lĩnh và sách lược của mình”, “Người cho rằng việc giáo dục và rèn luyện quần chúng lao động là nhiệm vụ cơ bản của Đảng cộng sản”. Cán bộ đảng viên, các tổ chức Đảng phải gương mẫu trước quần chúng nhân dân. Lê-nin coi công tác thuyết phục giáo dục vận động quần chúng và mở rộng dân chủ là nhiệm vụ chiến lược cả trong thời kỳ chưa có chính quyền và thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội. 5 Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã nêu lên bản chất đặc trưng của chế độ dân chủ là giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủ, tuyệt đại đa số thành viên trong giai xã hội được hưởng dân chủ. Là Nhà nước dân chủ do chính Đảng và giai cấp công nhân lãnh đạo tổ chức, giai cấp công nhân và quảng đại quần chúng nhân dân tham gia quản lý và giám sát, là nền dân chủ thực hiện công cuộc giải phóng lao động, xây dựng xã hội chủ nghĩa. 1.3. Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hiện dân chủ Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Nước ta là nước dân chủ, nên dân là chủ, địa vị cao nhất là dân, do đó: Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân, sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân, chính quyền từ xã đến trung ương do dân cử ra, đoàn thể từ trung ương đến xã do dân đều do dân tổ chức lên” Người đánh giá rất cao về dân chủ là của quý báu nhất. Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dân là người giữ vai trò quyết định trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến văn hóa, xã hội. Từ những chuyện nhỏ có liên quan đến lợi ích của mỗi cá nhân, đến những chuyện lớn như lựa chọn thể chế, lựa chọn người đứng đầu Nhà nước. Ngưởi dân có quyền làm chủ bản thân, nghĩa là quyền được bảo vệ thân thể, được tự do đi lại, tự do hành nghề, tự do ngôn luận, tự do học tập trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Người dân có quyền làm chủ tập thể, làm chủ địa phương, làm chủ cơ quan nên mình sống và làm việc, người dân có quyền làm chủ các đoàn thể, các tổ chức chính trị, thông qua bầu cử và bãi miễn. Hồ Chí Minh nói: “Mọi quyền hạn đều ở nơi dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân:… Người giải thích dân là gốc của nước, dân là người không tiếc máu xương để xây dựng và bảo vệ đất nước, nước không có dân thì không thành nước, nước do dân xây dựng lên, do dân đem xương máu ra bảo vệ, vì vậy dân là chủ đất nước. Thực tiễn trong quá trình thực hiện cách mạng do Đảng cộng sản lãnh đạo, nhân dân đã cung cấp cho Đảng những người con ưu tú nhất, lực lượng của Đảng là lớn mạnh được hay không là do nhân dân là người xây dựng, đồng thời cũng là người bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ của Đảng, nhân dân là lực lượng biến chủ trương đường lối của Đảng thành hiện thực. Do vậy nên không có dân sự tồn tại của Đảng cũng 6 chẳng có ý nghĩa gì đối với chính phủ và các tổ chức quần chúng cũng như vậy, lợi ích của Đảng xuất phát từ lợi ích của nhân dân. Chế độ dân chủ mà nhân dân xây dựng là chế độ dân chủ thực sự là của nhân dân gắn liền với công bằng xã hội, xóa bỏ áp bức bốc lột Bác nói: “Cán bộ từ trên xuống dưới làm đầy tờ cho nhân dân, phải xứng đáng là người công bộc trung thành của nhân dân”. “tài dân, sức dân làm lợi cho dân”. Có như vậy mới động viên được đông đảo nhân dân, tích cực tham gia thực hiện kế hoạch ở địa phương cơ sở mình. Khi thi hành xong phải cùng với dân phải kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. Dân kiểm tra là một nội dung về quyền dân chủ, dựa vào dân mà xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và các tổ chức đoàn thể nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, việc đấu tranh chống tham ô lãng phí, quan liêu, cậy thế trái phép… chỉ có thể thực hiện có hiệu quả nếu biết thực sự dựa vào sự kiểm tra giám sát của quần chúng nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ được thể chế bằng việc xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay là lĩnh vực đề tài tập trung nghiên cứu. Đặc biệt trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang dấy lên phong trào thi đua nghiên cứu học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để thấm nhuần hệ thống quan điểm phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh để kiên định mục tiêu lý tưởng, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân. Vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Để phát huy quyền dân chủ của nhân dân, Đảng và Nhà nước ta đã có những quan điểm đúng đắn, chủ trương chính sách phù hợp với điều kiện của đất nước. Trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội an ninh quốc phòng nhất là ở địa bàn cơ sở để đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhất thiết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để làm cho dân chủ đi đúng định hướng dân chủ xã hội chủ nghĩa là dân chủ thực sự, dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương, lấy hiếp pháp và pháp luật làm cơ sở pháp lý. 1.4. Những quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Dưới ánh sáng và quan điểm lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương và chính sách đúng đắn nhằm 7 đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII và Nghị quyết TW 3 khóa VIII ngày 18/2/1998. Bộ chính trị ra Chỉ thị số 30/CT-TW về “xây dựng và thự hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Chỉ thị nhấn mạnh “Nhà nước cần ban hành quy chế dân chủ ở cơ sở, có tính pháp lý, yêu cầu mọi người, mọi tổ chức ở cơ sở đều phải nghiêm chỉnh thực hiện. Quy chế dân chủ cần được xây dựng cho từng loại cơ sở xã, phường, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, viên nghiên cứu và các cơ quan hành chính… phù hợp với từng cơ sở”. Để ngày càng hoàn thiện những nội dung cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước năm 1998, Bộ chính trị khóa VIII có chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 về việc xây dựng và hoàn thiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ thị 30 của Bộ chính trị được triển khai ở cơ sở nhằm phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền làm chủ của nhân dân đó vừa là mục đích, vừa là động lực cho sự phát triển. Góp phần ngăn chặn tình trạnh suy thoái về đạo đức, tham nhũng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu nhân dân trong bộ máy chính quyền các cấp, tạo điều kiện xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần khắc phục tình trạng vừa mất dân chủ ở cơ sở vừa dân chủ cực đoan tạo cho quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng, đưa quy chế dân chủ trở thành nề nếp trong hoạt động của chính quyền các cấp. Quy chế dân chủ còn góp phần khai thác phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của nhân dân, tạo sức mạnh vật chất tinh thần to lớn trong thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh”. Thực chất là cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” Những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong xây dựng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cụ thể: Một là: Đặc biệt phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị theo phương châm: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Hai là: Phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện gắn việc nâng cao chất lượng và hiệu lức hoạt động của quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp, 8 gắn với việc thực hiện chế độ dân chủ trực tiếp để nhân dân bàn bạc, quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết thực gắn với lợi ích của mình. Ba là: Phát huy dân chủ phải gắn liền với phát triển cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ là chất lượng và có hiệu quả. Bốn là: Nội dung các quy chế dân chủ ở cơ sở phải phù hợp với hiến pháp, pháp luật, thể hiện dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn đi liền với trách nhiệm, chống tình trạng vi phạm pháp luật hoặc các hành vi làm trái với quy chế dân chủ. Năm là: Cần gắn quá trình xây trình và thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính, sửa đổi nhửng cơ chế chính sách và các thủ tục không phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước. 1.5. Cơ sở thực tiễn về dân chủ: - Trong quan điểm bản chất nhà nước ta được Hiến pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 1992 thể chế hóa: “Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. tất cả quyền lực thuộc về nhân dân lao động, tầng lớp trí thức”. Do đó, nguyên tắc tối cao của chế độ ta “ Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân”. Để cụ thể hóa chỉ thị 30 của Bộ chính trị nay sau đó Ủy ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chính phủ có các nghị định về thực hiện quy chế dân chủ trên 3 loại hình cơ sở đó là: Nghị định 29 ra ngày 11/7/2003 thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Nghị định số 07/NĐ- CP ra ngày 7/8/1998 về thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp. Nghị định số 71/NĐ- CP ra ngày 8/9/1998 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan hành chính sự nghiệp. - Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước và quyền làm chủ xã hội không phải với tư cách người riêng lẻ có lợi ích cá nhân tách rời mà trái ngược với lợi ích cộng đồng. thực hiện quyền lực nhà nước và quyền làm chũ xã hội của nhân dân. - Pháp luật là cái thể hiện và là cái bảo đảm cho quyền làm chủ của nhân dân lao động và là công cụ quản lý xã hội. Nhà nước quãn lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, bắng hệ thống pháp luật để thực 9 hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng toàn diện hơn, Đảng và nhà nước ta lươn thay đổi các Chỉ thị, nghị quyết, Nghị định cho phù hợp tình hình đổi mới của đất nước. - Nghị định số: 29/CP của Chính phủ Ban hành quy chế dân chủ ở xã quy định: “Quy chế thực hiện dân chủ ở xã nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân ở xã, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của nông dân và nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, tăng cường đoàn kết nông thôn, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể ở xã hội trong sạch vững mạnh; ngăn chặn và khắc phục tình trạng suy thoái, quan liêu, tham nhũng, góp phần vào sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn mình, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. - Chỉ thị số: 22/1998/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ “ về việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở xã” quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với các đoàn thể, chỉ đạo các ngành tổ chức triển khai thực hiện Quy chế của Chính phủ ở địa phương mình”. - Chỉ thị số: 23/1998/CT-TTg ngày 20 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “về việc tăng cường sự phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”. - Công văn số 215-CV/TU ngày 18/5/2012 của Thành ủy Long Xuyên về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. - Kế hoạch số 46-KH/KTTU ngày 24/7/2012 của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Long Xuyên về việc giám sát chuyên đề đối với chi bộ Ban Quản lý chợ Long Xuyên. - Kế hoạch số 22/KH- UBND ngày 11/3/2011 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Qua các buổi họp lệ, chi bộ đã tổ chức thông tin, tuyên truyền và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn, …của Đảng, Nhà nước đến đảng viên trong chi bộ điển hình như: - Để thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Hàng năm thông qua các cuộc họp 10 lệ Chi bộ tháng, các nội dung trong Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị cùng với văn bản hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” đều được Chi bộ tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong việc chấp hành và thực hiện quy định của Bộ Chính trị. - Quyết định 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI. - Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về những điều đảng viên không được làm. - Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. - Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ. - Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 17/4/2012 của Ban Chấp hành Trung ương thực hiện Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. - Kế hoạch số 13 – KH/TU ngày 08/11/2011 của Thành ủy Long Xuyên về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh từ nay đến năm 2015. - Hướng dẫn số 03 – HD/TG ngày 06/01/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. - Thực hiện Công văn số 450/UBND-TTr ngày 09/4/2012 của UBND thành phố về việc thực hiện công khai kê khai tài sản, thu nhập hàng năm, chi bộ đã tổ chức triển khai đến cán bộ, đảng viên, viên chức đơn vị. - Triển khai kế hoạch số 05-KH/CB ngày 15/5/2012 của chi bộ Ban Quản lý chợ Long Xuyên về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 11 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ BAN QUẢN LÝ CHỢ LONG XUYÊN 2.1. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội Ban quản lý chợ khi triển khai thực hiện quy chế dân chủ - Tên đơn vị: Ban Quản lý chợ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Địa điểm trụ sở: Khu Bách hóa chợ Long Xuyên, đường Nguyễn Trãi, khóm 2, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Ban Quản lý chợ thành phố Long Xuyên được thành lập ngày 27/10/1995 (theo Quyết định số 114/QĐ.UB của UBND thị xã Long Xuyên, nay là UBND thành phố Long Xuyên). Ban Quản lý chợ thành phố Long Xuyên là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Các vấn đề về bộ máy tổ chức, về thu, chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản căn cứ theo Nghị định 43/2006/NĐ – CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. * Bộ máy CBVC (tính đến tháng 03/2013) 20 đ/c, có 08 đảng viên (có 02 nữ). Trong đó: - Ban lãnh đạo: 02 đ/c - Nhân viên hợp đồng không thời hạn: 13 đ/c - Nhân viên hợp đồng có thời hạn: 05 đ/c * Chia thành 02 Tổ trực thuộc: - Tổ Văn phòng – KTTV: gồm 04 nhân viên. - Tổ Điều hành chợ Long Xuyên: gồm 14 nhân viên Chợ Long Xuyên do đặc điểm là chợ trung tâm thành phố, nên lưu lượng hàng hóa nhập xuất ở chợ Long Xuyên rất lớn, diễn ra thường xuyên ngày và đêm, cả đường thủy lẫn đường bộ. Ngoài nhiệm vụ trật tự vệ sinh, công tác PCCC, an ninh trật tự chợ còn đảm bảo công tác thu tiền cho thuê mặt bằng, các khoản thu khác, hàng năm thu vượt chỉ tiêu thu giao và công tác tổ chức bố trí, sắp xếp, di dời các hộ kinh doanh về nơi bán tạm trong thời gian xây dựng chợ Long Xuyên. 12 - Trong thời gian xây dựng khu Nông sản thực phẩm tươi sống chưa hoàn thành (giai đoạn 2 khu Ô Nổi) Ban Quản lý chợ bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh về nhiều địa điểm nên tình hình trật tự, vệ sinh môi trường từng lúc không đảm bảo và nhất là nguy cơ phát sinh cháy nổ rất cao, do đó ngoài yêu cầu đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh, công tác PCCC được Ban Quản lý chợ đặc biệt quan tâm hàng đầu trong những năm qua. Ban Quản lý chợ thành phố Long Xuyên là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước. Các vấn đề về bộ máy tổ chức, về thu, chi tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản căn cứ theo Nghị định 43/2006/NĐ – CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 2.2. Những thành tựu và hạn chề khi thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 2.2.1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Quy đ nh số 57-QĐ/TW và các Hƣớng d n của Ban Tổ chức Trung ƣơng: Để thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Hàng năm thông qua các cuộc họp lệ Chi bộ tháng, các nội dung trong Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị cùng với văn bản hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 24/10/2007 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” đều được Chi bộ tổ chức quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất cao trong việc chấp hành và thực hiện quy định của Bộ Chính trị. 2.2.2. Rà soát hồ sơ, lý l ch của cán ộ, đảng viên: Việc rà soát các hồ sơ, lý lịch của cán bộ, đảng viên được Chi bộ lãnh đạo thực hiện khá tốt và trở thành nề nếp thường xuyên của Chi bộ (phối hợp cùng cán bộ phụ trách công tác văn thư lưu trữ). Từ đó đã hỗ trợ tích cực cho Chi bộ trong công tác rà soát hồ sơ, lý lịch của cán bộ, đảng viên và phục vụ tốt cho công quy hoạch cán bộ cũng như công tác phát triển đảng viên mới tại đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một trường hợp đồng chí Trƣơng Trọng Tân là đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ. Trong quá trình kê khai lý lịch để làm hồ sơ phát triển Đảng của đồng chí Trương Trọng Tân có thiếu sót, kê khai chưa đầy đủ 13 và chính xác về lịch sử chính trị của Cha ruột, Chú ruột, Bác ruột, Cậu ruột. Thực hiện Công văn số 150-CV/BTC ngày 27/5/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy đồng chí Trương Trọng Tân đã bổ sung lý lịch theo yêu cầu của Ban Tổ chức và tự phong hình thức kiểm điểm phê bình trước chi bộ. 2.2.3. C ng tác th m tra, xác minh; th m đ nh tiêu chu n chính tr phục vụ cho c ng tác cán ộ, đảng viên: Công tác quy hoạch cán bộ và phát triển đảng viên là những công tác được Chi bộ đặc biệt quan tâm. Để chủ động thực hiện tốt các mặt công tác này, trong 05 năm qua Chi bộ đã phân công cán bộ tiến hành việc thẩm tra, xác minh lý lịch 02 CBVC nhằm phục vụ cho công tác phát triển đảng viên mới. Qua công tác thẩm tra, xác minh đã kết nạp được 02 đảng viên mới. 2.2.4. Kết quả x lý những trƣ ng hợp vi phạm Quy đ nh 57-QĐ/TW: Qua công tác thẩm tra, xác minh đơn vị có trường hợp đảng viên vi phạm nội dung Quy định 57-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Điều 2, mục 1.5). Do đó ảnh hưởng đến công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt giai đoạn 2010 – 2015. 2.2.5. C ng tác n m tình hình nội ộ: Chi bộ luôn quan tâm thường xuyên việc nắm tình hình nội bộ thông qua như trao đổi tâm tư nguyện vọng từng cán bộ, đảng viên, viên chức hoặc hội ý giữa Bí thư Chi bộ với tập thể lãnh đạo cùng tổ trưởng các tổ, qua đó chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vị. Ngoài ra Chi bộ cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt việc “mở sổ ghi chép tình hình chính trị nội bộ” theo các nội dung quy định ở Điều 8 (liên quan đến nước ngoài và người nước ngoài) và Điều 10 (cán bộ, đảng viên có vấn đề cần xem xét về chính trị); tuy nhiên trên thực tế đơn vị không có trường hợp nào thuộc diện cần phải quản lý ghi chép, theo dõi hoặc báo cáo về trên theo quy định. - Được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sắc của Chi bộ, từ đó đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Xây dựng được kế hoạch thực hiện khá đầy đủ theo các nội dung qui định và triển khai tổ chức thực hiện trong toàn đơn vị. Qua công tác tuyên truyền giáo dục, đơn vị đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất nội bộ, cùng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra. 14 - Tạo được sự chuyển biến rõ nét ở cơ quan trên nhiều lĩnh vực, trong công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể tạo khí thế phấn khởi thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. CBVC - LĐ đã nhận thức được trách nhiệm đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, có ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, công tác xã hội…và các hoạt động của đoàn thể - Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan được phát huy, kịp thời giải quyết những phản ánh dư luận cũng như hoạt động của cơ quan, từ đó đã tác động tích cực thúc đẩy CBVC - LĐ càng ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Thông qua sinh hoạt tổ tự quản kinh doanh, tổ phụ nữ chợ, hộ kinh doanh đã khẳng định sự chuyển biến tích cực của đội ngũ CBVC - LĐ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời phát huy hơn nữa những mặt tích cực để tạo nên mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết giữ hộ kinh doanh và cán bộ nhân viên Ban Quản lý chợ, không để các trường hợp nhũng nhiểu, hạch sách dân, tiêu cực xảy ra. * Về kinh tế: - Chi bộ luôn có Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hàng tháng, hàng năm và với những nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế. Lãnh đạo và điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện kế hoạch thu tiền thuê mặt bằng hàng tháng và các khoản thu khác, thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác thu, nộp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra về công tác quản lý tài chính của Tổ thu, không để các trường hợp thất thoát hoặc vi phạm nguyên tắc tài chính xảy ra. - Tập trung tăng cường quản lý các nguồn thu trong phạm vi quản lý, Chi bộ cũng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành theo kế hoạch được giao như công tác thu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu thu hàng năm. Ngoài ra đã lãnh đạo đơn vị thực hiện kế hoạch di dời các hộ kinh doanh khu vực chợ Tạm và khu Ô Nổi về bán tạm trong thời gian xây dựng chợ Long Xuyên giai đoạn 2. * Về lĩnh vực an ninh trật tự - ATXH - Công tác Tết: Bố trí 04 điểm ngăn các loại xe vào khu vực chợ Long Xuyên, nhằm tạo thông thoáng lối đi để nhân dân tiện đi lại mua sắm. Tuần tra, kiểm tra ngăn chặn các hoạt động mua bán lấn chiếm khu vực chợ Long Xuyên, chợ tạm, chợ Hoa tươi – Trái cây, công viên Nguyễn Huệ và khu vực bán Tết đường Nguyễn Trãi từ 25 Tết. 15 - Thông qua hệ thống loa truyền thanh chợ và sử dụng loa tay, đã thông tin đến toàn thể hộ kinh doanh mua bán khu vực chợ Long Xuyên, thông báo nhắc nhở thời gian tổng vệ sinh chợ cuối năm (từ ngày 25 Tết đến 30 Tết). Phối hợp Ban Công trình đô thị Long Xuyên trong việc tăng ca thu gom, lấy rác đảm bảo không để tồn đọng khu vực chợ Long Xuyên. Ngoài ra toàn thể Cán bộ nhân viên đơn vị tổ chức ra quân tổng vệ sinh, rửa chợ nhằm tạo vẽ mỹ quan và sạch đẹp để chào mừng Tết Tân Mão. - Ngoài ra tăng cường công tác tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh nêu cao ý thức về an toàn PCCC, thực hiện tốt các quy định về PCCC trong khu vực chợ, không được nấu ăn tại nơi mua bán, đốt nhang, trưng bày hàng hóa lấn chiếm lối đi nội bộ, dây dẫn điện,… - Thực hiện kế hoạch số 06/KH-QLC ngày 08/6/2012 v/v tổ chức bố trí, sắp xếp, di dời các hộ vựa trái cây, hàng bông và các hộ tự sản tự tiêu chợ Long Xuyên đã được sự thống nhất của UBND thành phố tại cuộc họp ngày 22/6/2012, Ban Quản lý chợ xây dựng kế hoạch và tổ chức họp các hộ vựa trái cây (gồm các đơn vị tham dự như phòng Kinh tế, phòng Tài chính – Kế hoạch, Thanh tra, UBND phường Mỹ Long cùng tham dự), kết quả như sau: - Tiếp tục thực hiện việc đăng ký lô kinh doanh vào khu Bách hóa chợ Long Xuyên, đến nay đã đăng ký 181 hộ/221 l /352 l , trong đó: tầng trệt 163 hộ/191 l (còn trống 01 lô); tầng lầu 18 hộ/ 30 l (còn trống 130 lô). Tính đến nay có 107 lô đã mở cửa hoạt động kinh doanh. - Phối hợp với các ngành chức năng như Thuế, Đội Quản lý thị trường số 3, Đội Y tế dự phòng, Trạm Thú y thành phố,…nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch cúm gia cầm, chống các hành vi buôn lậu, trốn thuế và gian lận thương mại,.. Ngoài ra, qua việc báo An Giang phản ảnh có 01 hộ bán thịt heo ướp phẩm màu hóa chất bán tại khu vực chợ tạm Công viên Nguyễn Huệ (bán vào khoảng thời gian 17 giờ). Với tình hình trên Ban Quản lý chợ đã phối hợp với các ngành như: phòng Cảnh sát môi trường, phòng Y tế, Trạm Thú y, địa phương,…tổ chức kiểm tra và cho 08 hộ bán thịt heo cam kết không được bán thịt ướp phẩm màu hóa chất, và lấy mẫu thịt heo của 01 hộ kiểm nghiệm, qua kết quả kiểm tra không có ướp phẩm màu. Hiện nay hộ bán thịt heo theo như báo An Giang đăng tin không còn bán tại khu vực chợ tạm tại Công viên Nguyễn Huệ. 16 * Về lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy: - Đội PCCC Ban Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chữa cháy, nhằm đảm bảo các dụng cụ và máy bơm PCCC hoạt động tốt. Bố trí nhân viên trực 24/24 tại văn phòng Ban Quản lý chợ nhằm đảm bảo tốt công tác PCCC trước, trong và sau Tết. - Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác PCCC hàng tháng ở các khu vực chợ Long Xuyên, chợ Hoa tươi – Trái cây, công viên Nguyễn Huệ, khu vực chợ cá tạm đường Lê Văn Nhung, phường Mỹ Bình (Sau sân vận động An Giang). Nhìn chung công tác PCCC được Ban Quản lý chợ quan tâm thường xuyên, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên các khu vực chợ tạm không có sự cố cháy nổ lớn xảy ra gây thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng của các hộ mua bán. Qua 10 năm thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy tập thể Ban Quản lý chợ Long Xuyên được Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên tặng giấy khen đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy (2001 – 2011). * Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: - Trụ sở làm việc của cơ quan thông thoáng, ngăn nắp. Ngay từ đầu năm cơ quan đã cấp đồng phục cho CBVC - LĐ, thực hiện nghiêm chỉnh nội qui, qui chế cơ quan làm việc hội họp đúng giờ và luôn thực hiện tốt qui định văn minh trong cuộc họp hoặc hội nghị; trong giờ làm việc thực hiện tốt việc mang bảng tên. - Tại Văn phòng làm việc được niêm yết đầy đủ nội quy, quy chế làm việc, các bảng hướng dẫn về thủ tục hành chính có liên quan nhằm giúp cán bộ viên chức và các hộ kinh doanh tiện theo dõi và thực hiện tốt. - Tổng số CBVC - LĐ đơn vị tính đến ngày 01/11/2012 là: 20 đồng chí. Trong đó 02 biên chế, 18 nhân viên hợp đồng (có 08 đảng viên, 06 nam, 02 nữ). - Thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí cơ quan đã triển khai đến CBVC để tổ chức thực hiện, 100% CBVC - LĐ ký bản cam kết “Thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVH và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” hàng năm với những nội dung cụ thể. Trong sinh hoạt lệ cơ quan hàng tháng luôn nhắc nhở CBVC - LĐ việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức và ý thức phục vụ nhân dân, do thường xuyên quan tâm, nhắc nhở nên trong năm chưa phát hiện trường hợp tham nhũng, tiêu cực nào xảy ra tại đơn vị. 17 * Về lĩnh vực giáo dục: Thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, đảng viên, nhân viên tham gia các lớp sinh hoạt, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định và các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước. Ngoài ra đã tổ chức tuyên truyền giáo dục CBVC - LĐ quán triệt Nghị định 71/1998/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan có liên quan đến quyền lợi của CBVC, được công khai tại cơ quan nội dung Quy chế dân chủ để cán bộ công nhân viên biết, theo dõi 7 việc cán bộ công chức phải được biết; 8 việc cán bộ công chức tham gia ý kiến, Thủ trưởng cơ quan quyết định; 5 việc cán bộ công chức giám sát, kiểm tra…và tập trung vào những vấn đề cơ bản như công khai tài chính, dân chủ trong công tác thi đua – khen thưởng, kỷ luật, đề bạt cán bộ, thông tin về kết quả hoạt động và phương hướng thực hiện hàng tháng, quí, năm… Nhìn chung qua công tác tuyên truyền, giáo dục đã giúp cho CBVC - LĐ cơ quan hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan. Qua đó đã phát huy được tính tích cực, chủ động tham gia vào hoạt động chuyên môn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tạo được không khí đoàn kết gắn bó trong nội bộ. Vai trò của đoàn thể và cá nhân được phát huy, việc thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động của cơ quan mang tính tự giác đã được nâng lên rõ nét, phát huy tính sáng tạo và nâng cao năng lực hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. - Trong công tác tư tưởng chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, giải quyết nhanh các vụ việc trong phạm vi trách nhiệm được giao. Thông qua họp chi bộ, cơ quan hàng tháng, họp báo đơn vị thường xuyên tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt đợn vị đã tập trung tổ chức thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 100% cán bộ, đảng viên, nhân viên tham dự các lớp học quán triệt các chuyên đề. Qua học tập tất cả cán bộ, đảng viên, nhân viên có bản đăng ký phấn đấu tu dưỡng đạo đức, lối sống và bổ sung chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. - Thường xuyên vận động, giáo dục cán bộ nhân viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia các hoạt động tại địa phương, đóng góp các quỹ như: quỹ Khuyến học, quỹ Vì Người nghèo, quỹ Đền ơn đáp nghĩa… 18 *Về văn hóa thể thao: - Đơn vị có một đội bóng đá mini (gồm 10 thành viên); một đội chạy việt dã (gồm 4 thành viên) thường xuyên tham gia đá giao hữu với các đơn vị bạn nhân các ngày lễ lớn, sinh hoạt Khối Công đoàn và các phong trào do Liên đoàn lao động thành phố tổ chức. - Bố trí 01 Hội trường vừa là phòng họp tập trung của cơ quan và là phòng truyền thống được sưu tầm các hình ảnh về hoạt động của Chi bộ, công đoàn…các bằng khen, giấy khen, đồng thời thành lập 01 tủ sách cơ quan trong đó có các loại sách pháp luật, các tài liệu về công tác Đảng, tìm hiểu về bộ Luật lao động…và các loại báo như: báo An giang, Tuổi trẻ, Pháp luật… * Công tác chính sách xã hội - Nhằm hỗ trợ cho các hộ kinh doanh vay vốn Ban Quản lý chợ liên kết với Ngân hàng TMCP Saigon Thương tín – Chi nhánh An Giang – Phòng giao dịch Long Xuyên giới thiệu cho 125 hộ vay với tổng số tiền vay 4 tỷ 024 triệu đồng. 2.2.6. Hạn chế và nguyên nhân Nhìn chung trong những năm qua Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Thành ủy và UBND thành phố giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, đã có sự nổ lực, đoàn kết, phấn đấu vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được đơn vị phân công, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm và thường xuyên thực hiện đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế tồn tại: - Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. - Tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ của một số nhân viên chưa mạnh dạn phê bình và tự phê bình. Ý chí phấn đấu vươn lên, tự giác học tập nâng cao trình độ, chủ động, sáng tạo còn yếu, thiếu rèn luyện (do trình độ văn hóa của một số nhân viên còn hạn chế nên nhận thức, trách nhiệm chưa cao đối với công việc được giao). - Đối với công tác chuyên môn việc lãnh đạo tổ chức triển khai mở rộng nguồn thu đạt hiệu quả chưa cao (do địa bàn quản lý thu hẹp ảnh hưởng đến nguồn thu). Chợ Long 19 Xuyên trong thời gian xây dựng, di dời các hộ kinh doanh về nhiều khu vực bán tạm từng lúc tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Trong công tác tuyên truyền giáo dục còn thụ động, chưa có những hình thức phong phú, chủ yếu thông qua tài liệu tuyên truyền. Một số cán bộ, nhân viên chưa mạnh dạn tham gia góp ý xây dựng phong trào. 2.3. Vấn đề đặt ra: - Cần có sự quan tâm sâu sắc của chi bộ trong thực hiện phát huy dân chủ tại cơ quan, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên nên trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả cao trong thực hiện công tác nhưng phải phát huy hơn nữa, sâu sắc hơn nữa. - Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan cần được phát huy hơn nữa để kịp thời giải quyết phản ánh, dư luận trong lực lượng CBVC và hộ kinh doanh. - Cần phát huy hơn nữa những mặt tích cực để tạo nên mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết giữ hộ kinh doanh và cán bộ nhân viên Ban Quản lý chợ, không để các trường hợp nhũng nhiểu dân, tiêu cực xảy ra. - Thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định những điều đảng viên không được làm. - Cần tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tính chủ động và tinh thần trách nhiệm của tập thể CBVC đơn vị trên tinh thần bàn bạc, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công tác trong thời gian qua, lắng nghe ý kiến đóng góp và định ra những công việc chủ yếu thực hiện trong thời gian tới. - Cần thực hiện Quy định 76 và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị tốt hơn nữa và vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. - Chi bộ, chi ủy, đảng viên, cán bộ làm việc theo kế hoạch vạch ra, nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, xây dựng đoàn kết và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc; chi bộ trong sạch vững mạnh. - Cần tổ chức Hội nghị công nhân viên chức đúng theo thời gian qui định, thông qua các Quy chế chi tiêu nội bộ, các tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng tháng, năm, 20
- Xem thêm -