Tài liệu Suy tim

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 186 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Suy tim
Suy tim Bs NguyÔn l©n hiÕu §Þnh nghÜa „ Cung l-îng tim kh«ng ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu oxy cña c¬ thÓ dÞch tÔ häc suy tim (thèng kª cña who -1996) C¸c vïng T©y ©u §«ng ©u Liªn x« (cò) B¾c Mü NhËt b¶n C¸c n-íc kh¸c Sè m¾c (triÖu) 5,3 1,3 5,6 2,4 2,4 2,8 Tû lÖ (/100 000) 1400 1300 1900 1800 1900 1100 dÞch tÔ häc suy tim (tû lÖ m¾c % qua 34 n¨m theo dâi ë nghiªn cøu framingham - usa) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9.1 4.9 2.3 0.8 50-59t 60-69t 70-79t 80-89t dÞch tÔ häc suy tim (tû lÖ míi m¾c theo tuæi vµ giíi qua 34 n¨m theo dâi ë nghiªn cøu framingham usa) 35 31 Tû lÖ/1000 30 28 25 20 17 15 13 10 9 5 0 1 2 45-54t 3 5 55-64t 6 65-74t 75-84t 85-94t Chi phÝ cho ®iÒu trÞ suy tim (thèng kª cña who -1996) C¸c vïng Mü Ph¸p Anh Hµ lan Sè tiÒn (tû USD) 9,0 2,3 1,5 0,5 Tiªn l-îng suy tim Sinh lý bÖnh Ventricular Filling Sinh lý bÖnh Atrial Systole Sinh lý bÖnh Ventricular Ejection Sinh lý bÖnh Isovolumetric Contraction Sinh lý bÖnh Isovolumetric Relaxation Sinh lý bÖnh C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn cung l-îng tim. „ TiÒn g¸nh. ‟ TG ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng V/P cuèi TTr cña thÊt ‟ TG phô thuéc : P ®æ ®Çy thÊt (l-îng m¸u TM vÒ thÊt), ®é gi·n cña thÊt „ Søc co bãp cña tim (luËt Starling): ‟  P/Vcuèi TTr trong t©m thÊtco bãp c¬ tim, Vnh¸t bãp . ‟ Nh-ng tíi mét møc nµo ®ã, th× dï P/V cuèi TTr cña thÊt tiÕp tôc  nh-ng V nh¸t bãp sÏ kh«ng  t-¬ng øng, mµ cßn  Sinh lý bÖnh „ HËu g¸nh. ‟ HG lµ søc c¶n cña c¸c §M ®èi víi sù co bãp cña tim. ‟ Søc c¶n cao th× søc co bãp cña t©m thÊt ph¶i lín. NÕu søc c¶n thÊp th× lµm gi¶m søc co bãp cña tim. Nh-ng søc c¶n cao lµm t¨ng c«ng vµ tiªu thô oxy cña tim Gi¶m søc co bãp cña c¬ tim vµ gi¶m l-u l-îng tim. „ TÇn sè tim. ‟ Trong suy tim, lóc ®Çu TS tim t¨ng ®Ó bï vµo t×nh tr¹ng gi¶m V nh¸t bãp, qua ®ã duy tr× cung l-îng tim. ‟ Nh-ng nÕu TS tim t¨ng qu¸ nhiÒu th× nhu cÇu oxy cña tim t¨ng, c«ng cña tim t¨ng lµm tim suy nhanh. Sinh lý bÖnh C¸c c¬ chÕ bï trõ trong suy tim „ C¬ chÕ bï trõ t¹i tim. ‟ Gi·n t©m thÊt: thÝch øng víi  P cuèi TTr cña thÊt -> kÐo dµi c¸c sîi c¬ tim ->  søc co bãp cña c¸c sîi c¬ tim nÕu dù tr÷ co c¬ vÉn cßn (Starling) ‟ Ph× ®¹i t©m thÊt:  hËu g¸nh ->  V tèng m¸u ->  bÒ dµy lªn (Laplace) Sinh lý bÖnh C¸c c¬ chÕ bï trõ trong suy tim „ C¬ chÕ bï trõ ngoµi tim. ‟ HÖ TK giao c¶m bÞ kthÝch,  Catecholamin -> co bãp c¬ tim vµ  TS tim; co m¹ch ngo¹i vi ë da, thËn, c¬, c¸c t¹ng trong æ bông… ‟ HÖ Renin-Angiotensin-Aldosterol: Do c-êng giao c¶m vµ gi¶m t-íi m¸u thËn (do co m¹ch)  Renin  Angiotensin II ‟ HÖ Arginin-Vasopressin: ë giai ®o¹n stim muén h¬n, vïng d-íi ®åi tuyÕn yªn bÞ kthÝch sÏ tiÕt ra Arginin-Vasopressin t/d com¹ch cña AII, vµ  t¸i hÊp thu n-íc ë èng thËn. ‟ Ngoµi ra trong s/tim, ®Ó bï trõ t×nh tr¹ng co m¹ch kh- tró hay toµn th©n nãi trªn c¸c chÊt gi·n m¹ch nh- Bradikinin, Prostaglandin (PGI2, PGE2) vµ yÕu tè nhÜ t¨ng th¶i natri (Atrial Natriuretic Peptid) APN còng ®-îc huy ®éng song hiÖu qu¶ th-êng kh«ng nhiÒu Sinh lý bÖnh HËu qu¶ cña suy tim. „ Gi¶m cung l-îng tim. ‟ Gi¶m vËn chuyÓn oxy trong m¸u, gi¶m cung cÊp oxy cho tæ chøc. ‟ L-u l-îng m¸u gi¶m ë da, c¬, thËn vµ ë 1 sè t¹ng kh¸c ®Ó -u tiªn m¸u cho n·o vµ ®éng m¹ch vµnh. ‟ Cung l-îng tim thÊpl-u l-îng läc cña thËn thÊp „ T¨ng ¸p lùc tÜnh m¹ch ngo¹i vi ‟ Suy tim ph¶i: T¨ng P cuèi TTr thÊt ph¶i nhÜ ph¶i P ë c¸c TM ngo¹i viTM cæ næi, gan to, phï, tÝm t¸i... ‟ Suy tim tr¸i: T¨ng P cuèi TTr thÊt tr¸i nhÜ tr¸iP TM phæi vµ mao m¹ch phæi. M¸u ø ë phæi  thÓ tÝch khÝ ë c¸c phÕ nang,  trao ®æi oxy ë phæi  khã thë. Khi P mao m¹ch phæi t¨ng nhiÒu, sÏ ph¸ vì hµng rµo phÕ nang-mao m¹ch, ht-¬ng trµn vµo c¸c phÕ nang, g©y phï phæi. Chu tr×nh cña suy tim trong bÖnh §MV NMCT HuyÕt khèi §MV ThiÕu m¸u c¬ tim BÖnh §MV Rèi lo¹n nhÞp mÊt c¬ tim T¸i cÊu tróc Gi·n thÊt tr¸i Suy tim V÷a x¬ §M Dµy thÊt tr¸i YÕu tè nguy c¬ (THA, RL lipid, ®t®... ChÕt Sinh lý bÖnh suy tim do bÖnh tim thiÕu m¸u côc bé (bÖnh §MV) THA/ bÖnh §MV/dµy TT NMCT cÊp T¸i cÊu tróc ThÊt tr¸i Suy tim cÊp Suy tim Phï phæi cÊp Shock tim Rèi lo¹n nhÞp Sinh lý bÖnh suy tim do bÖnh tim thiÕu m¸u côc bé (bÖnh §MV) BÖnh §MV ThiÕu m¸u c¬ tim HuyÕt khèi §MV NMCT Rèi lo¹n nhÞp MÊt c¬ tim Gi·n c¬ tim Suy tim
- Xem thêm -