Tài liệu Slide ung thư phế quản

 • Số trang: 96 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 125 |
 • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

slide_ung thư phế quản
Ung th− phÕ qu¶n TS.BS. Chu ThÞ H¹nh Khoa H« HÊp BÖnh viÖn B¹ch Mai ®Þnh nghÜa Lµ tæn th−¬ng ¸c tÝnh xuÊt ph¸t tõ biÓu m« niªm m¹c khÝ phÕ qu¶n, tiÓu PQ tËn, phÕ nang vµ c¸c tuyÕn cña PQ DÞCH TÔ UTPQ   Ph¸p (1993 1993)): 30000 cas/n cas/n¨ ¨m. Tö vong 25. 25.000 cas/n cas/n¨ ¨m Anh : 300 /100 100..000 d©n Hoa Kú (1997 1997)) 170 170..000 cas TV/n TV/n¨ ¨m, chiÕm kho¶ng 1/3 sè TV do ung th− ë nam giíi vµ 1/4 ë n÷ giíi ViÖt nam (2002 2002)): −íc kho¶ng 68. 68.000 /n /n¨ ¨m C¸c yÕu tè nguy c¬   Thuèc l¸: l¸: khãi thuèc cã > 4000 ho¸ chÊt trong ®ã cã > 40 chÊt g©y UT (Benzopyrenes, nitrosamines, arsenic, nickel, chrome, c¸c ®ång vÞ phãng x¹ .... ....)) Amiant:: tiÕp xóc víi bôi nµy th Amiant th×× nguy c¬ m¾c UTPQ t¨ng lªn 10 lÇn vµ 100 lÇn nÕu cã hót thuèc l¸ NghÒ nghiÖp nghiÖp:: chrom, s¾t, arsenic, silice, uranium Tia x¹: x¹: bom nguyªn tö, tia x¹ ®iÒu trÞ bÖnh Hodgkine, radon C¸c yÕu tè nguy c¬ Do « nhiÔm kh«ng khÝ khÝ:: sèng ë vïng c«ng nghiÖp NhiÔm virus virus:: HPV, EBV  X¬ phæi phæi:: sau lao, sarcoidose, x¬ cøng b×, viªm da c¬.... c¬.... YÕu tè nh¹y c¶m di truyÒn víi c¸c chÊt g©y UT: UT: 10% 10% sè hót thuèc, vai trß cña gene p450 YÕu tè dinh d−ìng d−ìng:: tiÒn vit A, E cã thÓ lµm gi¶m UTPQ TriÖu chøng L©m sµng  TriÖu chøng PQ + Ho lµ dÊu hiÖu th−êng gÆp, ho kÐo dµi + Kh¹c ®êm kÐo dµi, ®êm trong, ®êm mñ khi cã béi nhiÔm + Ho m¸u m¸u:: gÆp trªn 50% 50%, sè l−îng Ýt, cã khi chØ lÉn víi ®êm + Khã Thë Thë:: t¨ng dÇn (Wheezing t¾c PQ lín, TDMP, co kÐo trªn øc nÕu t¾c KQ) H/C nhiÔm trïng PQ phæi cÊp: cÊp: viªm phæi, ¸p xe phæi Cã khi kh«ng cã Tr/c mµ ph¸t hiÖn t×nh cê trªn xquang TriÖu chøng L©m sµng C¸c dÊu hiÖu cña sù lan to¶ cña u: §au ngùc ngùc:: u x©m lÊn MP vµ/hoÆc thµnh ngùc DÊu hiÖu chÌn Ðp trung thÊt do x©m lÊn trùc tiÕp hoÆc di c¨n H/C chÌn Ðp TM chñ trªn trªn:: nhøc ®Çu, khã ngñ, tÝm mÆt, phï ¸o kho¸c, TM cæ TM d−íi l−ìi næi to, tuÇn hoµn bµng hÖ Gi¶I phÉu trung thÊt pHï ¸O KHO¸C chÌn Ðp tÜnh m¹ch chñ trªn TriÖu chøng L©m sµng    Tr/c chÌn Ðp thÇn kinh: kinh: TK quÆt ng−îc tr¸i tr¸i:: nãi khµn, mÊt tiÕng, giäng ®«i TK giao c¶m cæ: cæ: ®ång tö co nhá, khe mi m¾t hÑp, m¾t lâm s©u, gß m¸ ®á bªn tæn th−¬ng (H/C Claude - Bernard - Horner) TK giao c¶m l−ng l−ng:: t¨ng tiÕt må h«i mét bªn TK phÕ vÞ: vÞ: håi hép, t¨ng nhÞp tim TK hoµnh: hoµnh: nÊc, ®au vïng c¬ hoµnh, liÖt c¬ hoµnh §¸m rèi TK c¸nh tay (C8 (C8 - D1): ®au vai c¸nh tay (H/C Pancoast - Tobias) TriÖu chøng L©m sµng    ChÌn Ðp èng ngùc chñ chñ:: trµn d−ìng chÊp mµng phæi Tæn th−¬ng tim: tim: trµn dÞch mµng tim, rèi lo¹n nhÞp tim X©m lÊn vµo mµng phæi, thµnh ngùc §au ngùc (râ rÖt hoÆc kh«ng, cã khi nh− ®au thÇn kinh liªn s−ên) Trµn dÞch mµng phæi X©m lÊn h¹ch th−îng ®ßn ®ßn:: cøng, kÐm di ®éng TriÖu chøng L©m sµng DÊu hiÖu toµn th©n GÇy sót c©n, sèt nhÑ, mÖt mái §¸nh gi¸ toµn tr¹ng theo tiªu chuÈn OMS OMS:: 0 ®iÓm ®iÓm:: ho¹t ®éng b×nh th−¬ng 1 ®iÓm ®iÓm:: mªt, ho¹t ®éng bÞ h¹n chÕ Ýt 2 ®iÓm ®iÓm:: N»m t¹i gi−êng <50% 50% thêi gian ban ngµy 3 ®iÓm ®iÓm:: N»m t¹i gi−êng >50% 50% thêi gian ban ngµy 4 ®iÓm ®iÓm:: liÖt gi−êng TriÖu chøng L©m sµng DÊu hiÖu ngoµi phæi Di c¨n n·o Di c¨n x−¬ng Di c¨n gan Héi chøng cËn ung th− (thÇn kinh néi tiÕt) tiÕt):: do khèi u tiÕt c¸c chÊt cã tÝnh chÊt cña hormon, ph¶n øng tù miÔn biÓu hiÖn b»ng ph¶n øng gi÷ gi÷a u vµ m« thÇn kinh TriÖu chøng L©m sµng Héi chøng cËn ung th− H/C Pierre Marie Marie:: x−¬ng khíp ph× ph× ®¹i, ngãn tay dïi trèng, ®au khíp c¸c chi, dµy d−íi mµng x−¬ng (10% 10% K biÓu m« d¹ng biÓu b×, ®«i khi gÆp ë K tÕ bµo nhá) Héi chøng t¨ng canxi m¸u m¸u:: khèi u bµi tiÕt peptide cã ho¹t tÝnh gièng PTH, C§ ph©n biÖt di c¨n x−¬ng (phosphat alcalin bt, phospho m¸u gi¶m) H×NH ¶NH HC PIERre MARIE Mãng tay khum, ngãn tay h×nh dïi trèng TriÖu chøng L©m sµng Héi chøng cËn ung th− liªn quan ®Õn K tÕ bµo nhá H/C Schwartz - Barter Barter:: u bµi tiÕt peptide gièng ADH lµm Na m¸u gi¶m, Na niÖu bt, cã thÓ ló lÉn h«n mª, co giËt H/C Cushing Cushing:: u bµi tiÕt peptide gièng ACTH Vó to ë nam giíi giíi:: u bµi tiÕt peptide gièng gonadotropine H×NH ¶NH Vó TO ë NAM TriÖu chøng L©m sµng Héi chøng cËn ung th− H/C Lambert - Eaton Eaton:: gi¶ nh−îc c¬, mÖt c¬ gèc chi, mÊt ph¶n x¹ H/C huyÕt häc häc:: t¨ng b¹ch cÇu trung tÝnh, tiÓu cÇu, BCAT, huyÕt khèi TM H/C da liÔu liÔu:: viªm da c¬, Acanthosis nigrican Sèt Sèt:: sèt cao liªn tôc do khèi u bµi tiÕt yÕu tè ho¹i t− u TNF TNF-- α TriÖu chøng cËn l©m sµng  DÊu hiÖu x-quang X - quang chuÈn chuÈn:: thÊy tæn th−¬ng ®¸m mê ®ång ®Òu, nèt mê, cã h×nh ¶nh xÑp phæi cã kÐo c¸c t¹ng xung quanh (khÝ phÕ qu¶n, c¬ hoµnh, khoang liªn s−ên), TDMP, huû x−¬ng s−ên CT scan ngùc ngùc:: ph¸t hiÖn x©m nhËp ung th− vµo h¹ch trung thÊt, x−¬ng s−ên, xÑp phæi
- Xem thêm -