Tài liệu Phân tích cơ bản - nguyễn thanh lâm

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 149 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

PHÂN TÍCH CƠ BẢN - Nguyễn thanh lâm
PHÂN TÍCH CƠ BẢN Nguyễn Thanh Lâm TỔNG QUAN  Trên thị trƣờng tài chính nói chung và thị trƣờng chứng khoán nói riêng, phần lớn các nhà đầu tƣ có kiến thức đều trang bị cho mình một hoặc nhiều cách thức để phân tích biến động thị trƣờng nhằm phục vụ cho các hoạt động mua bán của mình CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ BIẾN  Phân tích cơ bản - Fundamental Analysis  Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis  Phân tích tài chính hành vi - Behavioral finance PHÂN TÍCH CƠ BẢN   Là phƣơng pháp phân tích dựa vào các nhân tố nền tảng với mục đích cuối cùng là tìm ra đƣợc giá trị thực (giá trị nội tại) của doanh nghiệp Niềm tin của các nhà PTCB là “giá trị thị trƣờng của một doanh nghiệp sẽ xoay quanh giá trị nội tại và có xu hƣớng tiến lại gần giá trị nội tại” PHÂN TÍCH KỸ THUẬT   Là phƣơng pháp phân tích dựa vào đồ thị biến động giá và khối lƣợng giao dịch để từ đó xác định xu hƣớng giá cả trong tƣơng lai của chứng khoán đó Niềm tin của các nhà PTKT là “giá cả phản ánh tất cả mọi thông tin và hành động trên thị trƣờng” TÀI CHÍNH HÀNH VI   Là trƣờng phái phân tích phản biện lại các giả định của thuyết “thị trƣờng hiệu quả” Niềm tin của phƣơng pháp TCHV là các tác động của những nhà đầu tƣ “không duy lý” trong nhiều trƣờng hợp sẽ có ảnh hƣởng lâu dài đến thị trƣờng và không dễ dàng thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch giá để điều chỉnh thị trƣờng (MÔ HÌNH PHÂN TÍCH 3 BƯỚC) TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH Phân tích tổng quan nền kinh tế Phân tích ngành Phân tích công ty BƢỚC 1   Phân tích các nền kinh tế và các thị trƣờng chứng khoán khác nhau Mục tiêu:  Đƣa ra các quyết định phân bố tài sản giữa các quốc gia  Phân bố tài sản giữa trái phiếu, cổ phiếu và tiền mặt BƢỚC 1  Những vấn đề cần phân tích:  Tốc độ tăng trƣởng của nền kinh tế và các thị trƣờng tài chính  Những chính sách tài chính đang đƣợc chính phủ áp dụng  Phân tích những tác động của lạm phát – lãi suất – tỷ giá hối đoái  Vấn đề thu hút vốn đầu tƣ và triển vọng đầu tƣ của quốc gia  Rủi ro và sự kỳ vọng vào nền kinh tế và TTCK BƢỚC 2   Phân tích ngành Mục tiêu:  Xác định những ngành có triển vọng , những ngành dễ bị tổn thƣơng  Những ngành có tốc độ tăng trƣởng tốt và ổn định so với nền kinh tế BƢỚC 2  Những vấn đề cần phân tích:  Phân tích cấu trúc cạnh tranh của các ngành  Những thuận lợi và khó khăn mà ngành nghề đó gặp phải  Phân biệt giữa “ngành hấp dẫn” và “ngành có lợi nhuận cao”  Các rào cản cạnh tranh và ƣu tiên của chính phủ cho từng ngành MÔ HÌNH 5 TÁC NHÂN CẠNH TRANH – MICHAEL PORTER MÔ HÌNH 5 TÁC NHÂN CẠNH TRANH – MICHAEL PORTER  Áp lực cạnh tranh của nhà cung cấp:  Số lƣợng và quy mô nhà cung cấp  Khả năng thay thế sản phẩm của nhà cung cấp  Ví dụ:  Thị trƣờng cung cấp chip máy tính  Thị trƣờng lúa gạo MÔ HÌNH 5 TÁC NHÂN CẠNH TRANH – MICHAEL PORTER  Áp lực cạnh tranh từ khách hàng:  Khách hàng bao gồm:  Khách hàng lẻ  Nhà phân phối  Quy mô  Tầm quan trọng  Chi phí chuyển đổi khách hàng  Ví dụ: Wal-Mart, PVGasD MÔ HÌNH 5 TÁC NHÂN CẠNH TRANH – MICHAEL PORTER  Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn:  Sức hấp dẫn của ngành  Những rào cản gia nhập ngành  Ví dụ: Ngành ngân hàng, ngành tiêu dùng MÔ HÌNH 5 TÁC NHÂN CẠNH TRANH – MICHAEL PORTER  Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế:  Sự phát triển của khoa học kỹ thuật  Các yếu tố về giá, chất lƣợng  Chi phí chuyển đổi  Ví dụ: Window và Linux , Phim cuộn và Thẻ nhớ MÔ HÌNH 5 TÁC NHÂN CẠNH TRANH – MICHAEL PORTER  Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành:  Tình trạng ngành  Cấu trúc của ngành  Các rào cản rút lui  Ví dụ: BƢỚC 3   Phân tích doanh nghiệp Mục tiêu:  Lựa chọn doanh nghiệp, cổ phiếu cụ thể để tiến hành đầu tƣ.  Xác định những công ty có triển vọng và đang bị định giá thấp  Lựa chọn thời điểm để giao dịch tốt nhất BƢỚC 3  Những vấn đề cần phân tích:  Phân tích SWOT (điểm mạnh – điểm yếu – cơ hội – thách thức)  Phân tích trình độ quản trị của công ty  Phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính  Định giá công ty , chứng khoán  Xác định thời điểm mua bán hợp lý nhất
- Xem thêm -