Tài liệu Nâng cao chất lượng giờ ôn tập, luyện tập phần hóa hữu cơ lớp 12 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực

  • Số trang: 128 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ DẠY HỌC DẠNG BÀI ÔN TẬP LUYỆN TẬP HÓA HỌC PHỔ THÔNG ....................................................... 6 1.1. Cơ sở lý luận về đổi mới phương pháp dạy học .................................... 6 ................................ 6 ................................................. 6 ự ........................................... 7 ự ............................................. 7 ự ........................................ 7 ự .................................................... 7 ( à ò ) ......................... 7 ề ........................... 8 ỏ ..................................... 10 .................................................................. 10 .................................................................................. 12 2 X 3 PP H 3 eo í K 32 í ặ ể 4 ộ số 4 P ủ í í à o 42 P à 43 P ợ 44 P ự 45 ợ ồ 46 P q eo 14 ự ............................................................. 15 .......................................................................... 15 ........................................................................................... 15 ủ à ......................................................................................... 16 1.2. Cơ sở lý thuyết về bài ôn tập luyện tập ................................................... 17 ộ số ỹ 5 Kỹ ồ 53 K ă 2 ậ í ậ sử 52 S G ậ ........................................................... 17 ậ ................................................ 18 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giờ ôn tập, luyện tập ................. 18 1.3.1 18 22 K à ậ ấ ................................................... 5 sử o ầ â ề à ô q í HS ậ ủ ĩ à ô ộ ậ ứ .............................................................. 4 3 2 Sự 32 ẩ ủ GV à HS ô ậ ................................. 20 Sự ẩ ủ GV ............................................................................... 20 3 2 2 Sự ẩ ủ HS ............................................................................... 20 33 C ứ q í 33 ứ ộ o 332 ô 34 í 34 C q 342 C q ô ậ à ấ 21 ................................................................... 21 ậ .................................................................... 21 ậ ................................................................ 22 í ............................................................ 22 ......................................................................... 23 ủ ậ ủ í ứ ố ủ GV ............................................ ềô 3 5 Nộ 3 6 Sự ậ à ĩ ă ầ ô ........................................... ợ à ỹ 3 7 Sự ỗ ợ ủ ậ 24 .................... 24 .................................................... 25 1.4. Thực trạng các giờ ôn tập, luyện tập ở một số trường THPT cụm Long Biên -Gia Lâm ......................................................................................... 4 í 26 o s ..................................................................................... 26 o s .......................................................... 26 o s ....................................................................................... 26 Tiểu kết chương 1 ............................................................................................. 33 4 2 Nộ à 1.4.3. K q Chương 2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỜ ÔN TẬP LUYỆN TẬP PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 12 - CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC ....................................................... 34 2.1. Phân tích chương trình Hóa học hữu cơ lớp 12 ...................................... 34 2 ............................................................................... 34 ............................................... 34 2.2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn, luyện tập ...................... 35 Cấ ú 2 2 P â 22 í ặ B 22 ộ : Sử ợ ể ự ể ẫ ở ố s â ẩ ỏ à à ố ô ậ à ậ ê à à ........................................................................................................ Bộ â ỏ 2 2 2 Bộ â ỏ o o à à ậ ợ à “Ô à à ậ à ” .... 36 o ” .................................... 38 ợ à ộ số ẫ x ấ ủ o 5 ậ ầ ă 35 ậ “ ố ê 2.2 3 Bộ â í ấ ủ ỏ ộ số 2 2 4 Bộ â í à à ậ o ỏ o x 2.2.1.5 Bộ â à ợ à ậ "Cấ à à ậ ợ à ậ "Po 2: ự ứ ậ eo 3: Sử PP H ể ă eo ợ ă ồ ợ PP G 4: Sử 225 B 5: P ố ợ ậ 225 Bà “Ô 2 2 5 2 Bà ủ ự ầ 50 às 52 ................................. 54 ....................... 55 ă ”............................................................................ 55 ậ “ ố à ò ê o o à ộ số ẫ x ấ ocacbon” ................................................................................................ 2 2 5 3 Bà 47 o ............................................................................................................. 224 B 43 e à ậ ủ HS .......................................................................................... 223 B 41 o à e“ ........................................................................................................ í ồ ú o e " ............................................................. ỏ 2.2.2 B ộ ậ :“ Cấ ể ’’ ...................................................... à à ậ ấ ủ o ê ợ à ậ “Cấ ú à í ấ ủ ộ số o ê ể ”.................................................................................................................... 2 2 5 4 Bà ậ “Cấ o à í 2.2.5 5 Bà ậ “Po e à ậ ấ ủ ê o o x 55 56 o e ” ..... 56 e” ............................................ 56 2.3. Thiết kế giáo án bài ôn, luyện tập phần hóa học hữu cơ 12 chương trình nâng cao theo các biện pháp đề xuất .................................................... 56 2.3 56 G o à ô 2.3 2 G o x ấ ủ 2.3 3 G o à o ậ ầ ă ậ “ (Á ố PP H ê eo ợ o o ồ à ) .......... ộ số ẫ o ” ........................................................................................ à ậ “Cấ ú à í ấ ủ ộ số o ê ể ”................................................................................................................................... 2.3.4 G o à ậ “Cấ o à í ấ ủ o x à ự ậ “Po e à ậ o 78 à o e ” ............................................................................................................... 2.3.5 G o 69 86 e” ............................................................................................. 91 Tiểu kết chương 2 ............................................................................................. 94 6 Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ....................................................... 95 3.1. Mục đích thực nghiệm............................................................................... 95 3.2. Nhiệm vụ thực nghiệm .............................................................................. 95 3.3. Đối tượng thực nghiệm.............................................................................. 95 3.4. Tiến trình thực nghiệm ............................................................................. 96 34 ........................................................................... 96 ................................................................................. 96 ....................................................................................... 97 3.5. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm ................................................ 97 35 97 C ẩ o 342 à 343 ứ ể ậ q ê ....................................................................................... 352 Kể 3. . ố ê ................................................................. 97 ết quả thực nghiệm ................................................................................. 97 3.6.1. K q 36 Bà o o 3.6. 2 Bà ủ ự ể 5 ặ ú s à ẫ x ấ ủ ể ộ số 3.6.1.3. Bà ề ể ................................................. 6 ( à 4)o s o ợ ố ê o .......................................................... 4 ( à 9- ê ậ : ậ Cấ ú à í 30 ( à 8- ậ Po 97 ấ ể ........................................................................ s 97 100 e à ậ polime ................................................................................................................. 103 362 K q ..................................................... 106 Tiểu kết chương 3 ............................................................................................. 109 ẾT LUẬN ....................................................................................................... 110 ự TÀI LIỆU THAM ề ặ í HẢO................................................................................ 112 PHỤ LỤC .......................................................................................................... 116 7 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTHH : à ậ CTCT : ô ứ CTPT : ô ứ Dd : C : H : ố : ấ o â ử ứ ề ê GD : o GS : os GV : o HC : HCHC : HS : NC : â NDDH : ộ Nxb : PP : PPDH : PPDHHH : PT : PTHH : SGK : THPT : TN : ẩ ê hidrocacbon ợ ấ s o àx ấ s o o ô ự 8 DANH MỤC CÁC BẢNG B 1 Số GV ở .................................................. 26 B 2 K q os ộ ............................................................... 27 B 3 K q os ộ 2 ............................................................... 27 B 4 K q os ộ dung 3 ............................................................... 28 B 5 K q os ộ 4 ............................................................... 28 B 6 K q os ộ 5 ............................................................... 28 B 7 K q os ộ 6 ............................................................... 29 B 8 K q os ộ 7 ............................................................... 29 B 9 K q os ộ 8 ............................................................... 30 B 0 K q os ộ g 9 ............................................................. 30 B 1. K q os ộ 0 ........................................................... 31 B 2. K q os ộ ........................................................... 32 B 2 B 2 2 Cấ o à í B 3 s B 32 B B Cấ ú 33 B ầ H o ................. 34 ể ....................... 51 N à C ............................................................. 96 ấ ủ 2 â ộ số â ố o o â ố ầ số ầ s ấ à ậ : q o ể s à à ẫ x ấ ủ ố ê o ậ : ê o ................................. à ầ số ũ ê ố o í à o ể s à ẫ x ấ ủ hidrocacbon ........................................................................................ B 34 B â o q o B 35 B 36 B Cấ B ố 37 B ố à í â à o â s à o q ấ ủ à o ú ể ể à ộ số o ể ấ ủ í ộ số ê o ...... à 99 100 ậ ể ..................... à ể o 100 s ê ể ..................................................................................................... 9 98 à o s ê à ầ số ũ à í ố s à ẫ x ấ ủ ố ầ số ầ s ấ ậ Cấ ậ : o ................................. số ặ ê ú ể à ẫ x ấ ủ ợ ậ : B o à 98 101 B 38 B â í B 39 B B B ộ số à í ể s o à ê ấ ủ e à ậ q o â à ộ số ố o ể ú ể ê à à ậ Po ể ............................. ể s à o à s ủ à e .................................... o ậ o e.................................................................................... ậ Po e à ậ số ặ à à ậ Po ể s 103 e à 104 à polime ............................................................ 10 103 ể â ợ ể í 102 ậ 3 2 B 3 3 B q à ầ số ũ e à ậ 101 ậ Cấ e .................................................................. ố ầ số ầ s ấ à ậ Cấ ể ......................................... số ặ â 3 1 B s à ợ 3 0 B Po B q ấ ủ ú B o 105 DANH MỤC CÁC HÌNH H 3 ồ o H 32 ồ 33 H 34 35 36 à ể ể s í à ể o ũ ê í à ậ : s ê s ố ê ố à ậ Cấ ú ậ Cấ ú à í s à ậ Po à ể s à ậ Po 104 e à ậ polime ................................................................................................ 11 102 e à ậ e ......................................................................................... q 101 ấ ể ........................................................ ể 99 à ể ......................................... à 99 ê o ......................................... ể o ậ : o ................................. à o à à o s ộ số ộ số ồ ồ à ẫ x ấ ủ q o H o ũ ồ à à ẫ x ấ ủ ấ ủ ủ H o ồ í í q o H ũ 104 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài o xã ộ o à ê ứ ầ ề ố í ứ ề ể ủ xã ộ K ể ầ ứ ô ậ q ê ê ò à ă ào ộ s ộ ặ à o ỗ ú ậ q ấ ề ử số ứ à ự ậ o “ ầ s ố o o N ứ í ự q s í ủ s H à í ự ào ể ợ ề s ố o e ã ợ Bộ G o o HS ộ à ào o ầ ừ ô s ào ể ể í o è ở ê ủ ù ự à ĩ ự o o ể e ề à ậ V à ộ số ầ ă ỹ ă ô ậ ậ à ậ ô à ô ù ợ o q ứ ậ ứ à ô ô ê ự ẹ ề ô ự ứ ủ q à o ô ũ ự ề o ậ à eo ố è số ợ ô o ể eo ủ ộ ự à à ào ? G - ĩ ẻ o ậ à ô ” ể ô H o o ộ ộ ộ “ o ở o eo ấ V xử à ò à 2006-2007. Vậ à ộ à ứ às ẽ ể ừ ợ ộ ỉ à ề ào ở x ă ô ợ ộ ậ ứ ể o o HS o ậ ứ àq ỉ ậ à â ” ố ô P o o C o ê à o às ô â ậ : ỗ o o ự à s ố ợ eo . H à ô o ừ òq ầ o ề ộ ũ ủ H H ừ è HP à P ầ H à ự số ã o HS ở ề ầ ề ộ H s 12 ậ ã o ộ P ầ ể 2 q ê s ô à ứ ỳ ỉ è sở o ậ ò ủ à ô H ậ 2 à ậ : ủ à ô ù ố o ứ í ự ú ừ ứ ự à ô ê ô o à ố à ậ H ố ứ N ự ậ ã q sâ q ê â o ũ ô ứ q q ê ợ GV à HS ò ậ ề à “Nâng cao chất lượng giờ ôn tập luyện tập phần Hóa học hữu cơ lớp 12 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực” ộ ố ầ â o q o ộ ộ ô ở HP 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu: Nâ o ấ ợ à ứ ê ào o ồ â ự ầ V à ô H ê ậ ô o à à à ĩ ă ĩ x o à Bà ồ 2 o ậ ã ậ ợ o ố ậ ê ứ ê sĩ ự ứ ứ ĩ ă à â sâ ứ PP H o q ĩx o ũ à à è à à â ộ số à ứ ợ oà ố ứ ô ê ă ủ ê ê ở ủ s ộ số ề à s ậ ộ số ô ; Bà à à ú à ấ à ê oà ậ …V ề ứ à ằ ĩ ă ợ ề ể à à à ô ấ q ê : Bà à q ũ à ề o à à ộ số à C ú ậ ă sĩ ô ã ể : (1). Vũ Thị Thu Hoài (2003) “ Sử dụng phương pháp grap kết hợp với một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn tập tổng kết – hóa học lớp 10 trung học phổ thông” ậ ă sĩ B o HSP Hà Nộ (2). Nguyễn Phan Hằng (2005) “Nghiên cứu một số biện pháp để nâng cao chất lượng bài luyện tập, ôn tập SGK Hoá học 12 THPT” ậ ă sĩ B o HSP Hà Nộ (3). Đinh Thị Nga (2008) “Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn tập luyện tập – hóa hữu cơ – ban nâng cao lớp 11”. HSP Hà Nộ 13 ậ ă sĩ. B o (4). Đ Thanh Mai (2009) “ Thiết kế các bài luyện tập thuộc chương tr nh hóa học lớp 11 trung học phổ thông (nâng cao) th o hướng ho t động hóa người học”. ậ ă sĩ B o HSP HC (5). Ngô Quỳnh Nga (2010) “Sử dụng phương pháp Grap và lược đồ tư duy tổ chưc ho t động học tập của học sinh trong giờ ôn tập – luyện tập phần kim lo i hóa học 12- THPT nâng cao nhằm nâng cao năng lực nhận thức, tư duy lozic cho học sinh”. ă : V- LA1/1528 (6). Võ Thị Thái Thủy (2010)” Thiết kế bài luyện tập th o hướng d y học tích cực phần hóa học lớp 10 – trung học phổ thông” ậ ă sĩ B o HSP Tp.HCM. (7). Triệu Thị Kim Loan (2011) “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ ôn tập, luyện tập phần hóa học hữu cơ lớp 11 nâng cao”. HSP ậ ă sĩ B o HC (8). Nguyến Thị Minh Thanh( 2011) “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng việc ôn tập tổng kết môn Hóa học lớp 10 chương tr nh nâng cao ở trường Trung học phổ thông” ậ ă sĩ B o HSP PHC (9). Lò Thị Lợi (2011) "Xây dựng và sử dụng lược đồ tư duy nhằm nâng cao kết quả bài luyện tập – ôn tập môn hóa học THCS” C o ề à ê ê ã ộ ằ à ậ o ô ứ â ậ ộ số o ấ N ôQ ỳ oặ s N ò eo ặ ủ t ứ ( ồ í ủ ( ự ủ s à ợ sử ậ ă ợ sử ủ Vũ ằ ă ủ ầ , “Bài tập” sử à ậ Võ Ho o à eo C à ậ ự à ê à ậ ừ ủ ợ ê ợ ) sử í í 0 à ầ “ iến thức cần nhớ” G à ậ ê ặ o ừ K o N ê ú ô o ễ …) V ứ l eo ềx ấ 2 ồ í ể ú ồ â o ủ ấ ề à ợ ô ậ ê ậ ô ộ số ợ s ồ eo ợ à sử ử ỗ ợ o 14 à ê ầ à ô o ú ậ ậ ê sử ô ằ ở â o ấ ợ à ê HP 3. Mục đích nghiên cứu N ê ứ ầ HHHC ự ấ à ềx ấ ộ số â 2 NC s à â ợ H o ấ o à ê ô à o HS ộ số ứ â ợ ậ ô ậ eo í ựô ậ à q ậ ể ố à ậ 4. Nhiệm vụ nghiên cứu -N ê ứ sở ậ à ự ễ ê q à ô ậ ủ GV à HS HP - ê ậ sở ềx ấ ú ộ số s í ố ằ â o ầ ấ ợ ô 2 ậ â o eo ự - ộ số ộ â ỏ - Vậ à ậ ã ềx ấ s ợ ú HS ự ô ộ số à ê - ự ể q 5. hách thể và đối tượng nghiên cứu ủ ậ ô ậ sử ềx ấ 5.1. Khách thể Q à ô 2 â oở HP 5.2. Đối tượng ộ số â 2 o â o ấ ợ ô eo í ậ ậ ầ ự . Phạm vi nghiên cứu - Nộ - :C à ô ậ à : Bố Bê – G K ậ ầ 2C HP â â –Hà Nộ : , HP HP N o o o ễ G X , â o ề , HP HP Yê V ê 7. Giả thuyết khoa học N ô ậ ềx ấ ậ sẽ ợ â ù ợ o à eo 15 o ê í ậ ự ố ấ ợ 8. Phương pháp nghiên cứu 8.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận - à -P â í -P â o ê ứ à ê q ề à. ợ ố … 8.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn -P q s ( ự -P ỏ -P ề -P ) ấ ằ ă ò ê -P ự s 8.3. Phương pháp toán thống kê Sử ậ ấ ầ ề Ex e xử số ự é so s ố ề 9. Những đóng góp mới của đề tài - ề ự ậ ở à ộ số - ề x ấ í ự - HP ự à ê â ấ o ằ ủ HS o q ậ ậ à Hà Nộ ợ ô ậ ợ o ú HS ự ô q à ê ô ậ o â à à à ậ ủ ộ ê - à G ỏ 2C í ê â ầ o ộ ộ số ộ số ộ â ợ í ô ậ eo ậ ậ ậ ở à ậ ô ậ ầ ậ 2C â ã ềx ấ. 10. Cấu trúc của luận văn N oà ợ ầ ở ầ à ậ à o à ậ ă : Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Nâng cao chất lượng giờ ôn tập luyện tập phần Hóa học hữu cơ lớp 12- chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 16 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ DẠY HỌC DẠNG BÀI ÔN TẬP LUYỆN TẬP HÓA HỌC PHỔ THÔNG 1.1. Cơ sở lý luận về đổi mới phương pháp dạy học 1 1 1 Đ nh hướng Cố õ o i ới phương pháp dạy học hóa học ủ ộ PP H ậ ộ í ự ủ ộ PP H ứ o s à PP H o ủ HS o ồ ộ ĩ ê à ố ồ q e ộ ề ủ GV à HS ê ứ ậ ứ ậ ộ o xã ộ ể o q : -B s ê -P ù ợ ộ -P ù ợ ặ -P ù ợ o ô ể ể ứ sở ậ HS ấ ề -P ù ợ ể -K à sử ợ ủ à q ậ q ố í ự PP H ủ ê PP H ề ố - ă sử à ặ ứ ủ 1 1 2 Xu hướng -H i ê à -H 2: ă ô ới phương pháp dạy học [25], [26] : ă t ô í í ự í â í ă ò s ứ ă í oở ề ộ ự ậ ứ â ủ PP H ừ í ự ã ào ễ ă í ô ộ số s x ấ ô -H 3: C ể o s ầ í ấ â – ấ ể ô o o ộ ê à eo â -H 4: ê -H 5: ê ề PP H ê ẻ à PP H ợ PP H ỹ 17 ậ ứ ợ ( ộ nghe í -H 6: C -H 7: …) o ể o PP H à ù à ỹ ậ PP H ặ ù ợ ù ủ ấ ô ậ o ô *C ú :-H ểs ợ PP H 2 3 ể oà o ấ ợ PP H H 4 5 6 7 PP H 113 Đ i ới PPDH theo hướng dạy học tích cực Q ể í à HS ↔ HS o ú ầ ỡ HS í ự o ộ ậ ể à ậ à ũ ự ự ể ở sự GV N ợ ứ ợ ề ò HS ở ể o à ủ ể ự “ ấ ộ à o HS ự ã ” à“ ộ ậ ê sự ứ à â ố ấ ủ q ấ s GV ↔ HS ộ ể ủ V ứ ê q “Ho ợ ứ ú ể â ” àq ể ” 1.1.3.1. Khái niệm phương pháp d y học tích cực Phương pháp d y học tích cực là ể ộ ỉ s PP ậ à ú eo ợ ù ở í í ự ề ủ o ủ PP H í ủ ự o ĩ ô à ậ ậ à o ộ ứ ộ ự í í ào ào PP í í í ự o ự ộ ậ ứ ủ ủ ứ PP H í ự à PP 1.1.3.2. Đặc điểm của phương pháp d y học tích cực C ể ê 2 4 ấ ặ ô ứ q ú 3 ă 4 K è ể ủ o í ộ ậ ự : ủ HS PP ự ậ ợ ủ ầ ố ợ ự ậ ủ ợ ò 1 1 4 Một số phương pháp dạy học tích cực 1.1.4.1. Phương pháp đàm tho i phát hiện ( đàm tho i t m tòi) [33] - à o s ợ x ò ( à í ể o Ơx x ): GV ù HS ừ ộ ố â ấ ủ sự ậ 18 ỏ “ ẫ í q ” ợ ậ ủ ợ ể ể K sử à ợ ủ GV GV sử HS HS ừ í í sự ộ ô Y ể ậ ầ ò PP à o à PP à ể ở ố ố ỏ â ố HS í ốq ự sự à ằ í ô ủ PP à ộ ô ềx ê sự ẫ GV ề ậ ề ộ ợ ở HS oặ N ậ ứ ộ ấ HS à q à o ấ o GV ô o ứ PP à o ào à ự ứ sự q ủ HS ứ sự o q ấ ể â GV ò â PP H ũ ấ GV à ề – HS ộ â o ố â ố â ỏ â à ỏ à ể ỏ ủ GV ậ ự o â ỏ ủ GV ẫ HS ừ ấ ủ sự ậ ủ ợ í í sự ò ố ể ủ HS GV ố ứ sự ò ò HS ố ự ự ứ ố ậ ố â ỏ ủ GV ầ í ấ ê ề ể o ê ộ í ủ ủ à ề q ố â HS ậ ủ ấ ủ PP à o ỏ N xâ ự à sử HS ào ộ à o í í ể à ợ í sự ú ợ ứ ặ ỏ à ú â ỏ GV sẽ ủ HS à ô í ộ ứ â à ĩ ă HS q ậ K ú ộ à o HS ủ sự HS ừ ợ ứ ừ ợ PP ể 1.1.4.2. Phương pháp d y học phát hiện và giải quyết vấn đề [19] ủ HS ẫ Khái niệm: H ă à ự ố ă ấ ề ú HS ĩ ấ ề q ấ ề à o o ấ à q ự â ậ à q q ố ứ ộ ứ ĩ ă ứ í H ứ ể ẫ à PP ể ề ề àq í ậ ằ ề HS ợ ặ ậ ô q ậ ự ộ ự ự ợ H ấ ấ ứ ứ ứ ứ à ể o H ậ ề à ủ HS ể ủ HS Cấu trúc của một bài học th o phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề thường gồm 3 giai đo n G o : ặ + o ấ ề xâ ố ự ấ à o ậ ề 19 ứ +P ậ +P G o ể ấ ấ 2: G ề ầ q ấ o q ự o o 3: K + q q + ậ G q ậ o ậ q à +K ẳ ỏ +P ể ấ ề K â q ố o o ự o ấ â N ậ ấ ề ồ ứ ừ ợ ậ ê o PP H à â sự ứ ộ à ậ ê ậ + ềx ấ à s ề ặ + ềx ấ + ề ấ ứ ú ợ PP ấ ấ í ề ự ể sử í í ề ấ ề ặ ề GV HS ào Bằ ứ ứ ố HS ừ s ề à ậ ề í HHH GV ấ ấ ứ ố í q q ậ ứ o à ú HS ự ự o ố H ă ậ ủ HS ề ể o o à o ể ào ợ HS ò ố Có thể tổ chức các ho t động học tập th o các mức độ HS tham gia phát hiện và giải quyết vấn đề: - ứ : GV ặ q - ấ ấ ứ 2: GV ặ ề ấ q - ề s q - ầ ê ấ q ự ề ậ ẫ ê ấ ề sự ề ô o à q ủ GV GV ợ ấ q ể HS ề HS à q ú ỡ ủ GV o ố ự ềx ấ ầ ấ ự ủ HS ấ ề HS ự GV à HS ù ề HS à ự àx HS ự ề GV à HS ù ứ 4: HS ự ự ồ ấ eo ề ấ ứ 3: GV ầ ề ấ s ấ ề q ủ GV ề HS s q ú . 20 o ấ oà ề ự ủ oặ ấ ợ ộ 1.1.4.3. Phương pháp d y học hợp tác th o nhóm nhỏ [6], [29] Khái niệm: PP H ợ ợ ủ ấ ề eo ỏ à à ậ ợ o ỏ ừ4 6 ẫ ê â ừ ầ K q ộ ủ ứ ỳ H í s ầ ợ o ù ủ o ê ủ ợ à ứ ộ ợ à à oà Phương pháp ho t động nhóm có thể tiến hành như sau: - Làm việc chung cả lớp: + Nê ấ + ứ ề x +C +P â â à oặ - Tổng kết trước lớp: ề ẫ ứ oặ à ợ ề o o à ú â ĩ ấ ấ ộ ủ ề ê o ô ầ ặ o oă o o q ậ o à o q eo oặ ê o ủ ậ + GV P â ồ +C o à o ộ ậ + Cử + ẫ ô ứ o +H - Làm việc theo nhóm: ậ ù xâ ỗ ể ầ ô à ỏ ậ ê ự õ ộ ề o ứ ộ à sẻ ậ Bà sự ấ Bằ ể ở ă ủ à ề ủ q ỏ ừ GV 1.1.4.4. Phương pháp d y học dự án [2], [3], [5] a) Khái niệm d y học theo dự án eo ự ự ( H ộ o s ự ự o o ậ ẩ oà à A) à ứ ộ ứ ợ ể N ộq ậ ứ à sự G o ủ H o ợ à ợ ê ỉ à ự à ự í ò à A b) Quy tr nh thực hiện d y học dự án - Quyết định chủ đề: GV à HS ù í ủ ự Cầ o ộ ềx ấ ố x ấ 21 ở ứ x ự ủ ề à ộ ấ ề à ê oà ự ũ ễ xã ộ ĩ xã ộ ủ à số Cầ ô í - Thực hiện dự án : C à à ê ự à o o o ộ ấ ự à o o à S ẩ ẳ ộ ể ú ủ â ầ ô à ô ự ậ ã ề o o ô eo o â - Tr nh bày sản phẩm dự án: K o ứ ề à - Xây dựng kế ho ch: HS ầ x à ú ộ ẩ ủ ự eo K q ủ ứ ấ ợ à ộ s ợ o q ộ o ậ ằ o à s oà xã ộ q ự ú ự ậ ể à ở ể ợ ẩ ũ à ừ ể s ự - Đánh giá dự án : GV à HS ợ ự ự ủ ễ o ự ề ể xã ộ S ợ q à o ũ ể ợ q ũ ự ừ ê ự p oà c) Lập kế ho ch cho dự án - X nh m ê kỹ ă c tập c thể bằ sử d ậc cao mong muố ợc bằ - Thiết lập Bộ câu hỏi khung: Bộ â o ặ â ú ự ở o ấ ấ ở ê â ỏ â o ộ q à + Câu hỏi Khái quát: à ố q ĩ ự ố K ẫ ủ â ( ã ô à ê o ậ ộ ỏ à o o â à â ê à ở ò ê s ứ à ê sâ ỏ ỏ ào oà ào ấ ĩ x ê s ố ể í ở ở Gợ ộ ủ í ậ P ô ộ Bộ â ẫ ã) ô ú ộ ộ q à Bộ â ợ ỏ ấ ộ ấ à s ô ô í ể ấ ở ù ợ q à ề ể ằ ẫ o ồ sẽ ự ng : ỏ ỏ x ê s ố sự â ẩn nội dung à ợ ứ ở sự ê à o ủ ứ s ứ ậ s + Câu hỏi Bài học: ũ à â ỏ ở 22 ẹ o ộ ủ ề oặ ô ộ à ể ộ + Câu hỏi Nội dung: à í Câ ỏ sự â í ê ỏ à ể o ầ ứ à ú ỹ ă â ẩ ộ s ộ ợ ể à “ ú ê ” õ à ào sự s í x ĩ ậ o ự ỗ ậ d) Một số ưu điểm và h n chế chính của d y học dự án  Ư C ể ặ ể ủ H A ã ể à à ể ộ q s ấ o ộ ă ă ể ĩ ă ự ể s s o ủ ề ê ẫ q ự P ự Rè à ă ấ ề ẳ í ă ể ề í Rè C ự s ậ ỉ A:G à o ề ủ PP H à ô ự ự ộ H A q í q ự o ấ à ề ứ P ể …  N ợ ể H ề H ề P ấ ự ủ à xã ộ G ú o í â ể à q ợ Rè s ể A ò ỏ ề à ậ à à ố ể ậ o V o o ậ ứ s à sử ê sẽ H ấ A o ề ự ô o PP ầ ê o à s o PP H sẽ ấ ề ự … 1.1.4.5. D y học hợp đồng [5] a) Khái niệm d y học theo hợp đồng à s eo ợ ợ o ộ o oà à à ộ o ấ (ự ự ồ ự ộ ợ ứ ậ ồ H ) q o ỗ / à ậ s ợ q ề ề / à ậ ô o o ủ ộ à ộ ậ q ỗ / à ậ à ứ o b) Quy tr nh thực hiện d y học th o hợp đồng B1. Chọn nội dung và quy ào ủ ô ể nh thời gian: ợ ô 23 q o ê ầ x ứ à ề ộ à sẽ
- Xem thêm -