Tài liệu Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược kinh doanh nghiên cứu tình huống dịch vụ datapost của công ty bưu chính liên tỉnh và quốc tế

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA Chircng trinh Cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN KHOA LUAN NAY DU'OC N O P C H O TRlTONG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUOC GIA HA NQI) BAN KHOA LUAN LA M O T P H A N B A T B U O C TRONG CHLTONG TRINH DAO TAO THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC THANG 10/2006 Phe duyet cua ChiroTig trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc tc Chu nhiem chuong trinh Toi xac nhan rang ban khoa luan nay da dap I'mg dugc cac yeu cau cua mot Khoa luan tot nghiep thugc chuang trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh Chu tich Hoi dong Chung toi, ky ten duai day xac nhan rang chung toi da dgc toan bg Khoa luan nay va cong nhan ban khoa luan hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot khoa luan Thac sy Quan tri kinh doanh Dang Nggc Sir Giao vien huong dan I Giao vien huong dan 2 Cac thanh vien Hoi dong (Xep thu tu ten theo bang chu cai) '::%^, y Mn^^.).; ite/T>- — MUG LUC • • CHLTONG I: PHAN M O D A U 3 1. Tinhcap thiet cuade tai: 2. Muc dich nghien cuu cuade tai 3. D6i tugng va pham vi nghien cuu: CHLTONG il 3 4 4 6 CHIEN Ll/OC KINH DOANH vA QUY TRINH X A Y DLTNG C H I E N LLTOC KINH DOANH 6 2.1 CAC QUAN NIEM, VAI TRO VA P H A N L O A I CHIEN LLTOC 2.1.1. Cac quan niem ve chien luge 2.1.2. Vai tro cua chien luge kinh doanh 2.1.3. Phan loai chien luge kinh doanh 2.2 QUAN DIEM vA CAN ClT X A Y D U N G CHIEN L U O C KINH DOANH 2.2.1. Quan diem xay dung chien luge kinh doanh 2.2.1.1. Khai thac the manh ma Doanh nghiep c6 dugc 2.2.1.2. Sir dung hieu qua ca so ha tang va kha nang vat chat cho kinh doanh 2.2.1.3. Su dung can doi cac nguon lire trong kinh doanh 2.2.1.4. Giij vijng nhip do tang truong 2.2.1.5. Giam bat rui ro 2.2.1.6. Timkiem cac cahgi kinh doanh va dir bao nhu cau cua thi truong 2.2.2. Can cuxay dimg chien luge kinh doanh trong Doanh nghiep 2.2.2.1. LTnh vuc san xuat kinh doanh cua Doanh nghiep 2.2.2.2. Muc tieu chien luge cua doanh nghiep 2.2.2.3. Moi truong ben ngoai Doanh nghiep 2.2.2.4. Moi truong ngi bg Doanh nghiep 2.2.2.5. Chu ky song cua san pham 2.3. QUY TRINH X A Y D U N G CHIEN LlTOC KINH DOANH 2.3.1. Phan tich moi truong kinh doanh cua Doanh nghiep 2.3.1.1. Moi truong quoc gia 2.3.1.2. Moi truong quoc te vakhu vuc 2.3.1.3. Moi truong nganh 2.3.2 Phan tich ngi bg doanh nghiep 2.3.2.1. Nghien cuu vaphat trien 2.3.2.2. Nhan su 2.3.2.3. Hoat dong Marketing 2.3.2.4 Tinli hinh tai chinh 2.3.2.5. He thong thu nhap va xir ly thong tin 2.3.2.6. Cong tac to chue trong doanh nghiep 2.3.3. Xac dinh nhiem vu va muc tieu chien luge cua doanh nghiep 2.3.3.1. Xac dinh nhiem vu cua doanh nghiep 2.3.3.2. Xac dinh muc tieu chien luge cua doanh nghiep 2.3.4. Lira chgn chien luge kinh doanh 2.3.4.1. Xay dung matran danh gia cac yeu to moi truong kinh doanh EFE 2.3.4.2. Xay dung ma tran danh gia cac yeu to noi bo IFE 2.3.4.3. Matran SWOT Luan van C 'ao hoc Quan /ri kinh doanh (June le -1 - 6 6 7 8 10 10 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 15 17 19 20 24 25 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29 30 31 2.3.4.4. Ma tran B C G CHUONG III 33 X A Y DUNG CHIEN LUOC KINH DOANH DICH VU DATAPOST CUA CONG TY VPS ..35 3.1. TONG QUAN VE CONG TY BUU CHINH LIEN TINH VA QUOC TE 35 3.1.1. Qua trinh hinh thanh vaphat trien • 35 3.1.2. Co cau to chuc boat dong cua cong ty VPS 37 3.1.3. Kk qua boat dong kinh doanh cua Cong ty (giai doan 2003-2005) 39 3.1.4. Chien luge phat trien dich vubiru chinh 410 3.2. Su can thiet phat trien dich vu Datapost 431 3.3. Phan tich moi truong ben ngoai 43 3.3.1. V^ mat kinh tl 43 3.3.2. Ve mat cong nghe 43 3.3.3. V^ mat xa hoi 43 3.3.4. V^ mat dan so 44 3.3.5. Ve chinh tri va phap luat 45 3.3.6. Ve quan he kinh te vai nuoc ngoai 46 3.4. Moi truong nganh, tinh hinh dich vu in an chuyen phat 47 3.4.1. Khach hang 47 3.4.2. Nha cung cap 48 3.4.3. Doi thu canh tranh 49 3.4.4. San ph4m thay th^ 50 3.5. Phan tich moi truong ben trong 50 3.5.1. Thuc trang tinh hinh SXKD dich vu Datapost 50 3.5.2. Nguon nhan luc 52 3.5.3. Hoat dong Marketing 53 3.5.4. Tinh hinh tai chinh 53 3.6. X A Y D U N G CHIEN LUOC vA L U A C H O N CHIEN LUOC (ung dung phuang phap ma tran SWOT) de phat trien chien luge. Dinh gia so sanh cac chien luge de lira chgn 611 3.6.1. Xay dung chien luge kinh doanh dich vu Datapost tai cong ty VPS 61 3.6.2. Van dung ma tran SWOT vao xay dung chien luge kinh doanh dich vu Datapost: ....64 3.6.3. Lira chgn chien luge kinh doanh 67 3.6.4. To chuc thuc hien chien luge 69 CHUONG IV: GlAl P H A P , K I E N N G H I V A KET LUAN 700 4.1. Mot so giai phap ve cong tac xay dung chien luge a cong ty VPS 4.1.1. Xay dung bg phan chuyen trach hoach dinh chien luge cua Cong ty 4.1.2. Vai tro cua Giam doc trong xay dung chien luge 4.1.3. Hoan thien quy trinh xay dung chien luge 4.1.4. Hoan thien he thong thu thap va xu ly thong tin 4.1.5. Tangcuong cong tac nghien cuu vaphat trien 4.2. Mot so kien nghi o tarn vT mo 4.3. Phan k^t luan Luan van Cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc le 70 70 71 71 74 76 78 78 CHirONG I: PHAN Md DAU 1. Tinh cap thiet cua de tai: Dieu d^u tien ta dh dp din d6 la t4m quan trgng ciia chiln luge kinh doanh. That vay, mot to chuc noi chung hay mot Doanh nghiep noi trieng mu6n thanh cong can phai c6 kha nang ung pho vai mgi tinh hudng, phai hoan toan tu chu, tu quyk dinh va chiu trach nhiem ve moi boat dong cua minh. Vi vay, doi hoi cac to chuc phai n4m dugc xu the dang thay doi, biet khai thac nhimg dilm manh va han che nhiing diem yeu, tu do tao ra nhung buac di sang tao cho minh, noi mot each khac phai xay dimg cho minh mot chien luge kinh doanh cho phu hgp. Co th^ noi vai tro cua chien luge kinh doanh ngay cang tro nen dac biet quan trgng doi voi cac Doanh nghiep nhat la trong dieu kien hoi nhap kinh te. Trinh do san xuat ngay cang cao va canh tranh tren thi truong ngay cang gay gat, nhung tren thuc te rat nhieu Doanh nghiep Viet nam chua thuc su quan tam den cong tac xay dung chien luge cho minh. Cong ty Buu chinh lien tinh va Quoc te (VPS), don vi thanh vien cua Tap doan Buu chinh Vien thong Viet nam (VNPT), boat dong kinh doanh dich vu tren ITnh vuc Buu chinh trong nuoc va quoc te bao gom cac dich vu chinh: Buu pham, Buu kien, EMS. Buu chinh uy thac va Datapost. Cong ty can tim cho minh mot huong di dung dan, phai dinh huong cho dugc nhijng nhom dich vu chu lire can dau tu, ma rgng de c6 the dung virng va phat trien trong dieu kien kinh te thi truong canh tranh va hoi nhap. Mat khac, da c6 nhieu tac pham cua nhieu tac gia nghien cuu ve van de nay, tuy nhien van con mot so ngi dung ma toi cho la co ban can de cap d6 la vai tro cua Giam doc trong viec xay dung chien luge kinh doanh, cong tac nghien cuu va phat trien phuc vu cho viec xay dung chiln luac kinh doanh. Luan van Cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc le Dung truoc thuc tien tren, toi xin lira chgn d^ tai cho luan van tot nghiep cua minh la: ""Xay dwng chiin litffc kinh doanh-Nghien cuu tinh hudng dich vu dich vu Datapost cua Cong ty Bwu chinh Lien tinh vd Quoc te". Day la vin dk ma Cong ty VPS n6i rieng va ik ca cac Doanh nghiep n6i chung deu rat quan tam. Vi vay de tai nay rat c6 y nghia ve mat thuc tien. 2. Muc dich nghien cuu ciia de tai - Soi rgi ly thuyet chien luge canh tranh vao thuc tien kinh doanh dich vu Datapost. - Van dung ly thuylt chidn luge canh tranh dk xay dung chien luge canh tranh cho dich vu Datapost. - Gop phan lam giau ly luan ve chien luge canh tranh a Viet nam cijng nhu quoc te. 3. Doi tugng va pham vi nghien ciru: - Hoat dong xay dung va trien khai chien luge canh tranh tai Cong ty VPS 4. Pham vi nghien ciru: - Chi nghien cuu tinh huong cua Cong ty VPS Phuong phap nghien cuu: Trong nghien cuu nay phuang phap nghien cuu tinh huong (dinh tinh) dugc sir dung la chu yeu. Cu the, phuang phap chuyen gia, phong van dieu tra, dieu tra nhom trgng tam da dugc tac gia sir dung de thu thap so lieu va lay y kien. So lieu va thu thap so lieu: + So lieu: so cap va thu cap +Phuong phap thu thap: bang phieu dieu tra va phong van true tiep. Dong gop va han che cua de tai: * Dong gop: He thong hoa dugc tinh huong cua chien luge kinh doanh Ludf) van C \io hoc (Juan /ri kinh doanh (June Ic -4- Lam ro tac dung cua chien luge kinh doanh toi su ton tai va phat trien cua cong ty VPS Dong gop vao kho tang ly luan chien luge kinh doanh. * Han chl: Do nghien cuu nay chi tiln hanh nghien cinj tinh huong dich vu Datapost tai Cong ty VPS, vi vay cac kk luan rut ra chua the dai dien cho cac dich vu kinh doanh khac. Vi vay, de ap dung cac ket luan nay vao cac ITnh vuc kinh doanh khac hoac cac Doanh nghiep khac can c6 su nghien cuu them. Bo cue cua luan van Chuang I: Ma dau Chuong II: Chien luge kinh doanh va quy trinh xay dung chien luge kinh doanh cua cac Doanh nghiep Chuong III: Xay dung chien luge kinh doanh djcb vu Datapost cua Cong ty VPS Chuong IV: Kien nghi va ket luan Luan van C \io hoc Quan /ri kinh docnih (Juoc le CHU^ONG II CHIEN LirOfC KINH DOANH VA QUY TRINH XAY DU^NG CHIEN LU^aC KINH DOANH 2.1. CAC QUAN NIEM, VAI TRO VA PHAN LOAI CHIEN LlTOC 2.1.1. Cac quan niem ve chien luffc Chien luge la phuong thuc ma cac doanh nghiep su dung de dinh huong tuong lai nham dat dugc thanh cong. Thuat ngii ''chien luge" dugc sir dung dau tien trong ITnh vuc quan su de chi cac ke hoach Ion, dai ban dugc dua ra tren ca so nam dugc cai gi doi phuong c6 the lam va cai gi doi phuong CO the khong lam. Co the noi, trong ITnh vu quan su thuat ngij ''chien luge" da dugc coi nhu mot nghe thuat chi buy nham gianh thang Igi cua mot euge chien. O day, hai yeu to co ban cua chien luge la canh tranh va bat nga. Tao ra dugc cac yeu to bat nga cho doi phuong va sue manh trong canh tranh la nhung yeu to co ban dam bao cho thang Igi. Khoang nhung nam 60 cua the ky XX, chien luge dugc ung dung vao ITnh vuc kinh doanh va thuat ngij "chien luge kinh doanh" ra doi. Tuy nhien, quan niem ve chien luge kinh doanh ciing dugc phat trien dan theo thai gian va nguai ta cung tiep can no theo nhieu each khac nhau. Theo each tiep can truyen thong, chien luge la viec xac dinh nhung muc tieu ca ban dai han cua Doanh nghiep va thuc hien chuang trinh hanh dong cua vai viec phan bo cac ngu6n luc c^n thik de dat dugc nhung mue tieu ay. Co quan niem cho rang "chien luge cua Cong ty la mot nghe thuat gianh thSng Igi trong canh tranh". Cung CO the hieu "Chien luge la phuong thuc ma cac Doanh nghiep su dung dk dinh huong tuong lai nham dat dugc va duy tri nhirng thanh cong". Cu the han, co quan niem cho r^ng "chien luge la mot chuong trinh hanh dong tong quat, dai han, huong hoat dong cua toan Doanh nghiep toi viec dat dugc cac muc tieu da xac dinh". Lud/} van ('ao hoc Quan Iri kinh doanh Quoc te -6- C6 nguai cho r^ng "Chiln luge la mot dang kl hoach thdng nhat va tong hgp nhim din dat Doanh nghiep di din muc tieu mong mu6n, no la co so de xac dinh chinh sach va thu phap tac nghiep". M. Porter lai coi "chiln luge la nghe thuat xay dung cac Igi the canh tranh vijng chae de phong thu". Quan dilm nay cho ring kinh donh la phai co muu kk tire phai biet chop ca hoi dau tu nhanh, thu hm v5n nhanh, song d8 t5n tai lau dai thi muu ke phai di lien vai dao due kinh doanh. Nhu vay, truong phai nay coi chien luge la nghe thuat. Mintzberg tilp can chiln luge theo mot each khac. Ong cho rang "chien luge la mot mau hinh trong dong chay cac quylt dinh va chuang trinh hanh dong. Vi vay, theo ong chien luge co the CO ngudn g6c tu hk ky vi tri nao, noi nao ma nguai ta co kha nang hgc hoi va co nguon lire trg giup cho no. Raymond Alain Tbietart quan niem "chien luge la tong the cac quyet dinh, cac hanh dong lien quan tai viec lua chgn cac phuang tien va phan bo nguon lire nham dat dugc mot muc tieu nhat dinh". Mot each tiep can khac coi chien luge vua la ke hoach vua la nghe thuat. Nh6m nay cho rang "chien luge la nghe thuat thiet ke, to chuc cac phuong tien nham dat tai cac muc tieu dai ban cua Doanh nghiep, dam bao phu hgp voi sir bien dong cua moi truong kinh doanh". Phuong tien a day la he thong chinh sach kinh doanh, phuong an kinh doanh. du an dau tu, he thong ke hoach ho trg, chuong trinh kinh doanh... Nhu vay, thong qua cac quan niem ve chien luge neu tren, chung ta c6 the coi "chien luge la dinh huong kinh doanh nham dat dugc muc tieu da de ra cua Doanh nghiep". Chinh vi vay Doanh nghiep muon thanh cong trong kinh doanh dieu kien tien quyet phai co chien luge kinh doanh hay to chuc thuc hien chien luge tot. 2.1.2. Vai tro cua chien lu'O'c kinh doanh Jjidn van Cao hoc Quan /ri kinh difunh (June le -1 Tir cac quan nilm neu tren, ta thay chiln luge kinh doanh c6 vai tro dac biet quan trgng cho su ton tai va phat trien cua Doanh nghiep. - Chien luge kinh doanh nhu la mot dinh huong chung cho toan bg boat dong cua Doanh nghiep, giup Doanh nghiep chu dong nhan ro muc dich, huong di cua minh trong tung thai ky, dam bao cho su phat trien on dinh lau dai cho Doanh nghiep. - Chiln luge kinh doanh dugc dua ra se lam cho mgi thanh vien cua Doanh nghiep hieu dugc nhiJng viec phai lam va cam ket thuc hien no. - Chien luge kinh doanh giup Doanh nghiep khai thac nhijng diem manh va han che cac diem yeu de tao nen Igi the canh tranh, dong thai tan dung cac co hoi va giam bot cac nguy co doi vai hat dong kinh doanh ciia Doanh nghiep. - Chien luge kinh doanh la co so, can cu de lira chgn phuong an kinh doanh, phuong an dau tu, doi moi cong nghe, mo rgng thj truong... Nhu vay, moi doanh nghiep hoat dong tren thuong truong muon ton tai, phat trien. muon ung ph6 dugc nhiing thay doi thuong xuyen dien ra tren thi truong, muon gianh thang Igi trong cugc canh tranh khoc liet thi phai co mot tam nhin xa, du doan truoc dugc cac bien dong cua moi truong hay n6i each khac la phai co mot chien luge kinh doanh phu hgp. 2.1.3. Phan loai chien lu'o'c kinh doanh Ta thay, co rat nhieu cac quan niem khac nhau ve chien luge kinh doanh, hay noi each khac CO rat nhieu each tiep can khac nhau ve chien luge kinh doanh, dung tren moi goe do lai co each phan loai khac nhau. * Can cu vao tinh chat va pham vi ap dung: - Chien luge kinh doanh ket hgp: Ket hgp phi truoc, ket hgp phia sau, k^t hgp theo chilu ngang, ket hgp theo chieu dgc. - Chien luge kinh doanh chuyen sau: Xam nhap thi truong, phat triln thi truong, phat tri^n san pham. Ludn van Cao hoc Quan Iri kinh doanh Quoc le -8- - Chien luge kinh doanh ma rgng: Da dang boa d6ng tam, da dang hoa theo chieu ngang, da dang boa boat dong theo kieu hon hgp. - Chik luge kinh doanh dac thu: Lien doanh, lien kk thu hep boat dong, thanh ly, ban bat... * Can cu vao cap xay dung chien luge: - Chiln luge cap Doanh nghiep: Bao g6m chi^n luge tang truong, chien luge 5n dinh, chien luge rut lui. - Chidn luge ciia cac don vi co so (SBU) (Chien luge canh tranh, chien luge bg phan): bao g6m ba chi^n luge canh tranh co ban (chi^n luge chi ph6i bing chi phi, chien luge khach biet hoa sna phdm, chien luge trgng tam hoa), chien luge kk hgp, chi^n luge can cu vao vi the canh tranh ciia Doanh nghiep, chi^n luge can cu vao cac giai doan ciia nganh kinh doanh. - Chidn luge chuc nang (chi^n luge ho trg): chi^n luge san xuat, chien luge tai chinh, chien luge nhan su, chien luge cong nghe, ... * Can cu vao huong tiep can chien luge: - Chi^n luge tap trung vao nhiing nhan to then cbdt: tu tuong chii dao viec hoach djnh chien luge a day khong dan trai cac nguon luc, trai lai can tap trung cho nhirng hoat dong co y nghia quyet dinh ddi voi boat dong san xuat kinh doanh ciia Doanh nghiep. - Chien luge dua tren uu the tuong doi: Co so cho viec hoach dinh chien luge 6 day bat dau tu su phan tich, so sanh san pham hay dich vu ciia Doanh nghiep voi cac doi thu canh tranh. Thong qua su phan tich do de tim ra Igi the ciia Doanh nghiep, lam cho dua cho chien luge kinh doanh. - Chiln luge sang tao tan cong: viec hoach dinh chien luge dugc tiep can theo each luon nhin thang vao van de von dugc coi la pho bien, kho lam khac dugc dat cau hoi "Tai sao", nham xem xet lai nhung van de tuong chung nhu da la quy luat. Ta viec lien tiep dat ra cau hoi va nghi ngo su bat bien ciia van de, co the tim ra nhung kham pha moi lam ca so cho chien luge kinh doanh ciia Doanh nghiep. Ludn van Cao hoc Quan Iri kinh doanh Quoc te -9- - Chiln luge khai thac cac muc do tu do: chiln luge dugc hoach dinh a day khong nham vao yeu t6 then ch6t ma nbSm khai thac kha nang c6 the ciia cac nhan to bao quan nhan to then chot. * Can cu vao quy trinh quan ly: - Chien luge dinh huong - Chien luge hanh dong - Chien luge du phong * Cac phan loai khac: - Chien luge huong ngi (chien luge nhan su, chien luge Marketing...) - Chien luge huong ngoai (chien luge hoi nhap ngang, chien luge hoi nhap dgc ...) 2.2. QUAN DIEM VA CAN ClT XAY DlTNG CHIEN LlTOC KINH DOANH 2.2.1. Quan diem xay dung chien luo'c kinh doanh 2.2,1.1. Khai thac the manh ma Doanh nghiep co duac Bat ky Doanh nghiep nao ciing c6 nhirng the manh va diem yeu rieng, van de 6 day la cac Doanh nghiep can tim ra va phat buy the manh, dong thai ban che cac diem yeu ciia minh. The manh chinh la kha nang, ky nang hay mot su ban han so voi cac Doanh nghiep khac cung ton tai. De CO the phat huy dugc the manh ciia minh. Doanh nghiep can: Tan dung mgi co hoi de chuyen the manh do thanh Igi the canh tranh cua Doanh nghiep. Cac uu the ma Doanh nghiep c6 dugc phai dugc bien thanh the manh thuc su trong sir lien k^t giira cac bg phan chiic nang trong Doanh nghiep. Trong mgi tinh huong phat trien ciia Doanh nghiep can phai dua tren co so nhiing Igi th^ v5n co ciia Doanh nghiep, phai khai thac triet de nhirng the manh nay. Doanh nghiep khong the de cho Doanh nghiep khac lay di the manh cua minh mot each de dang. Doanh nghiep se khong con Igi the canh tranh niia neu nhu thd manh cua bg bi mk di hoac bi chuyen sang cho Doanh nghiep khac. Dieu nay khong de dang xay ra tren thuong truong. 2.2A.2. Sir dung hieu qua ca s& ha tang va kha nang vat chSt cho kinh doanh Ludn van C 'ao hoc (Juan tri kmh dimnh (Juoc le -10 Trong kinh doanh, co so vat chk nhu may moc thiet bi, nha xuong, kho bai, phuong tien van tai, cac chuang trinh ti^p thi, cac kenh phan phoi,... se la dieu kien tien de rat co ban cho tat ca cac Doanh nghiep. Cac tai san va dilu kien do nlu dugc su dung co hieu qua se mang lai nhieu Igi ich cho Doanh nghiep. 2.2.1.3. Sir dung can doi cac nguon lire trong kinh doanh Trong xu the kinh doanh hien nay, rat it c6 Doanh nghiep nao chi kinh doanh mot loai san pham hay chi thuc hien mot boat dong kinh doanh duy nhat, pho bien la mot Doanh nghiep kinh doanh nhieu mat hang, nhieu chung loai san pham, song chi phi cho cac boat dong va Igi ich kinh te ma chung dem lai la khong nhu nhau, dong thai trien vgng phat trien ciia tirng boat dong ciing khac nhau. Vi vay ma Doanh nghiep can c6 sir can doi cac nguon lire trong tong the cac boat dong ciia minh va phan bo nguon lire do cho phii hgp. 2.2.1.4. Gilt vitng nhip do tang trir&ng Giii virng nbjp do tang truong ciing la mot trong nhirng muc tieu chien luge quan trgng ciia Doanh nghiep. Chinh su da dang hoa boat dong la mot trong nhung yeu to quan trgng trong viec gill vijng nghip do tang truong cho Doanh nghiep. Dieu nay cang dugc th^ hien ro trong cac Doanh nghiep c6 quy mo boat dong Ion. Tuy nhien, tang truong khong phai luc nao ciing mang lai Igi nhuan cao cho cac nha dau tu. 2.2.1.5. Giam b&t rui ro Chiing ta deu biet, bat ky mot nha kinh doanh nao khi dau tu vao mot ITnh vuc nao do ciing d^u phai dac biet chii y den van de bao toan von, mot dong von dkx tu vao noi co he s6 an toan cao CO gia tri ban mot dong von dau tu vao noi day rui ro va mao hilm. Do vay, giam rui ro dh chii dong trong kinh doanh ciing la mot muc tieu chien luge ciia Doanh nghiep. Di^u nay thuong dugc the hien thong qua viec da dang hoa cac loai san pham hay djch vu. Su dan xen va bo sung cho nhau trong Doanh nghiep la ngi dung kinh te ciia vi|c giam bat rui ro trong kinh doanh. Ludn van Cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc le -11 2.2.L6. Tim kiim cac ca hoi kinh doanh vd dir bao nhu cau cua thi trir&ng Nang dong, sang tao, bat kip dugc voi sir thay d5i ciia thi truong la ylu t6 quylt dinh din su ton tai, phat tri§n ciia Doanh nghiep trong co chi thi truong. Cac Doanh nghiep luon phai phan tich. du bao xu huong biln d6i ciia thi truong dk phat hien ra co hoi kinh doanh cho minh. Nhu ciu ciia thi truong wh hang boa va sir dung djch vu ngay cang phat trien. phong phu ve chung loai va hinh thirc cung c4p, yeu chx cao ve cb4t lugng. Song khong phai tat ca cac yeu cau nay ciia thi truong d k dugc thoa man ngay lap tiic khi no xu4t hien. Thi truong luon co khoang trdng dk cac Doanh nghiep c6 co hoi tim kiem, phat hien va san lap chimg. Vi vay, Doanh nghiep co thi dimg cac nghiep vu marketing, nghien cuu du bao nhu chx thi truong. thong ke, phan tich,... dl tim ra nhirng co hoi kinh doanh moi cho Doanh nghiep minh. Buoc 1: Liet ke tat ca cac co hoi kinh doanh da phat hien bang each nghe ngong, quan sat, phan tich tinh hinh thi truong. Buoc 2: Chia cac co hoi da liet ke thanh cac nhom, moi nhom bao gom nhirng co hoi g4n giong nhau vh muc tieu hoac tuong tu nhau ve huong kinh doanh. Buoc 3: Tim dac trung ciia moi nhom Buoc 4: Tir dac trung cua moi nhom co thi chgn vai nh6m cac ca hoi kinh doanh de huong tai hoach dinh cbiln luge kinh doanh. Day la buoc kho khan va phirc tap nhat trong qua trinh tim kilm CO hoi kinh doanh. Canh ciia co hoi kinh doanh cua thi truong c6 nhieu, nhung chiing chi he ma voi muc do xk hep. 0 day, chi phi c6 hoi d6ng vai tro rat quan trong, n6 giiip Doanh nghiep xac dinh va chgn diing co hoi kinh doanh tot nhat. Co hoi kinh doanh con phu thugc vao tu duy va tam nhin cbiln luge cua mot Doanh nghiep. It co su may man va thanh cong cho Doanh nghiep nao khong co du tu duy va chien luge kinh doanli diing dan. Trong qua trinh nay, dac biet chii y phan nghien cim thi truong va du bao kha nang nhu cau ciia thi truong. Do chinh la chia khoa quyet dinh viec he mo cac ca hoi kinh doanh. No dua ra cac Ludn vein C \u) hoc (Juan iri kinh doanh Quoc le -12 chi tieu, thong s6 cin thilt vl cac co hoi kinh doanh co the co, tir do giup Doanh nghiep lira chgn dugc nhiing co hoi kinh doanh co hieu qua nhat. 2.2.2. Can cu xay dung chien luac kinh doanh trong Doanh nghiep Chung ta deu bilt chien luge kinh doanh c6 mot vai tro dac biet quan trgng doi voi bat ky mot Doanh nghiep nao, do do no phai dugc xay dung tren nhung co so khoa hgc. Chinh vi the, ta co the dua vao mot so can cii sau khi xay dung chien luge kinh doanh: 2.2.2.1. LTnh vuc san xuat kinh doanh cua Doanh nghiep Tren thuong truong co rat nhieu cac ITnh vuc kinh doanh khac nhau, moi ITnh vuc boat dong san xuat kinh doanh deu co dac diem rieng. No chiu su tac dong khac nhau cua moi truong kinh doanh, khac nhau ve quy trinh san xuat san pham, khac nhau ve chu ky song cua san pham, khac nhau ve co cau to chuc san xuat ... Chinh vi vay, chien luge kinh doanh dugc xay dung cho cac ITnh vuc boat dong san xuat kinh doanh ciing khac nhau. r 2.2.2.2. Muc tieu chien lirac cua doanh nghiep Muc tieu la mong muon ciia Doanh nghiep trong tuong lai, la cai dich de Doanh nghiep vuon toi. Muc tieu nao se c6 chien luge d6. Chien luge kinh doanh phai dugc xay dung nham thuc hien muc tieu mong mu6n ciia Doanh nghiep. Bai vi "chiln luge la nghe thuat thilt kl, t6 chuc cac phuong tien nham dat toi cac muc tieu dai ban ciia Doanh nghiep, dam bao phii hgp voi su biln dong ciia moi truong kinh doanh". Nhu vay, muc tieu chien luge ciia Doanh nghiep quy dinh loai cbiln luge kinh ma Doanh nghiep lira chgn. 2.2.2.3. Moi trir&ng ben ngoai Doanh nghiep Doanh nghiep ton tai nhu mot co the song trong moi truong kinh doanh. Co thi d6 c6 thi t6n tai, phat trien hay suy yeu phu thugc rat nhieu vao cac nhan t6 ciia moi truong va sir biln dong cua cac nhan to do. Chinh vi vay, khi xay dung chiln luge kinh doanh cho Doanh nghiep chiing ta phai dac biet quan tam din cac nhan t6 vl kinh tl, chinh tri, phap luat, cong nghe, van hoa-xa Ludn van ('an hoc Quan tri kinh doanh Quae le -13 hoi, tir nhien, khach hang, nha cung clp, ddi thu canh tranh hien tai, doi thu moi gia nhap. san phdm thay thi. Phan tich ky luong cac nhan to ciia moi truong nen kinh te, nam the luc canh tranh trong moi truong nganh dl tim ra co hoi va nguy co cho sir phat trien Doanh nghiep la co so khoa hgc khong thi thilu trong qua trinh xay dung chien luge kinh doanh cho Doanh nghiep 2.2.2.4. Moi trirang noi bg Doanh nghiep Moi truong ngi bg Doanh nghiep hay ngi luc ciia Doanh nghiep, ban ai bet cac nha quan tri phai nam dugc kha nang v6n co cua Doanh nghiep. Do la cac nguon lire ciia Doanh nghiep: nguon lire ve nhan sir, nguon luc ve co so vat chat ky thuat (may moc thiet bi, nha xuong, co so ha tang,...), nguon lire vl tai chinh. Day chinh la ca so, nen tang cho viec xay dung chien luge kinh doanh cho Doanh nghiep. Ngoai ra, de qua trinh xay dung chien luge kinh doanh thuc sir hieu qua doi hoi nha quan tri chien luge phai di sau phan tich diem manh, diem yeu cua Doanh nghiep trong timg ITnh vuc quan tri nhu: vat tu, san xuat, nhan sir, marketing, tai chinh, nghien cuu phat trien, thong tin,... dong thoi phai quan tam den kha nang canh tranh ciia Doanh nghiep. Chien luge kinh doanh dugc xay dung nham phat huy cac diem manh, ban che cac diem ylu ciia Doanh nghiep. Do do, viec xay dung chien luge kinh doanh chiu anh huong rat nhieu boi ylu t6 ngi luc cua Doanh nghiep. 2.2.2.5. Chu ky song cua san pham Ta thay, bat ky mot san pham hay dich vu nao deu co chu ky song nh§t dinh. Trong moi chu ky song cua san pham gom 4 giai doan chinh: phoi thai, tang truong, chin mu6i va suy thoai, moi giai doan co nhirng dac diem khac nhau, do d6 Doanh nghiep ciing cin diu tu ngu6n lire khac nhau de dat dugc Igi the canh tranh cho Doanh nghiep. Chiln luge kinh doanh vi the ma ciing khac nhau tuy theo giai doan trong chu ky song cua san pham. 2.3. QUY TRINH XAY DlTNG CHIEN LlTOC KINH DOANH Ludn van Cao hoc Quan Iri kinh doanh Quoc le y X -14 Quy trinh xay dung chiln luge kinh doanh cua Doanh nghiep dugc thuc hien theo nhieu each tilp can khac nhau, nhung chiing ta co thi khai quat nhiing buoc co ban de xay dung chiln luge kinh doanh ciia mot Doanh nghiep nhu sau: Buoc 1: Phan tich moi truong kinh doanh (xac dinh cac co hoi kinh doanh va nguy co d6i vai Doanh nghiep) Buoc 2: phan tich ngi bg doanh nghiep (xac dinh ro thi manh va diem yeu cua Doanh nghiep). Buac 3: Xac dinh nhiem vu va muc tieu chien luge ciia Doanh nghiep Buoc 4: Hinh thanh cac phuong an chien luge va lira chgn chien luge kinh doanh phii hgp So do 1.1: Quy trinh xay dung chien luge kinh doanh Phan tich moi trw&ng kinh doanh de xac dinh cac c(f hoi kinh doanh vd nguy cff doi v&i Doanh nghiep Phan tich noi bo Doanh nghiep de xac dinh ro the manh vd diem yeu cua Doanh nghiep Xac dinh nhiem vu vd muc tieu chien Iwac ciia Doanh nghiep i Hinh thanh cac phwo'ng an chien luffc vd lua chgn chien Iwgc kinh doanh phii hgp 2.3.1. Phan tich moi tru'ang kinh doanh cua Doanh nghiep Ludn van C 'ao hoc Quan iri kinh d(fanh Quoc le 15 Moi truong kinh doanh dugc hilu la tdng thi cac ylu t6, nhan t6 ben ngoai va ben trong van dong tuong tac Ian nhau, tac dong true tilp hay gian tilp din hoat dong san xuat kinh doanh cua Doanh nghiep. Moi truong kinh doanh tac dong din Doanh nghiep hay noi each khac no co the mang lai cho Doanh nghiep co hgi nhung cung co thi dua lai nhiing riii ro bit ngo ma Doanh nghiep kliong luong truoc dugc. Cac ylu t6 cua moi truong kinh doanh luon van dong va biln d6i khong ngung, doi hoi Doanh nghiep phai thich ling kip thai voi nhiing thay ddi do. Vay, de thich ung dugc voi moi truong kinh doanh thi Doanh nghiep phai lien tuc nghien cuu, phan tich moi truong. Lam tot dilu nay se giup Doanh nghiep co kha nang tim kilm dugc nhiing co hgi, phat hien ra nhirng nguy CO va thach thirc voi Doanh nghiep dl Doanh nghiep chu dong tim giai phap ung pho, giiip Doanh nghiep co nhiing can cir, dinh huong diing dan de ra cac quyet dinh kinh doanh mot each chinh xac, tao uu thi canh tranh tren thuong truong. Nhu vay, de hoach dinh chien luge kinh doanh hoac ra cac quylt dinh kinh doanh, cac nha quan tri khong the khong chii y nghien cim, phan tich va du bao moi truong kinh doanh. Ludf} van Cao hoc Quan iri kinh doanh Quoc te 16 2.3.1.1. Moi trie&ng qudc gia (Moi trw&ng vi mo) Moi truong qudc gia anh huong din xk ca cac nganh kinh doanh, no tac dong mot each gian tilp din boat dong kinh doanh ciia Doanh nghiep, no bao gom cac yeu to: YIU to kinh tl, ylu t6 chinh tri va phap luat. ylu t6 cong nghe, yeu to van hoa-xa hgi, yeu to tu nhien va co so ha tang. Cac yeu to nay co moi lien he mat thiet va dan xen Ian nhau. * Yeu to kinh te; Cac yeu to kinh te co vai tro dac biet quan trgng, no anh huong rat Ion den hoat dong kinh doanh cua Doanh nghiep. Viec phan tich moi truong kinh te khong nhiing xem xet cac yeu to anh hudng den hoat dong kinh doanh cua Doanh nghiep hien tai ma con ca cac yeu td co the se gay anh hudng den su phat trien ciia Doanh nghiep tuong lai. Cac yeu td kinh te chii yeu tac dong den Doanh nghiep bao gom: tdc do tang truong kinh te; cac chinh sach kinh te vT md, chu ky kinh doanh; ty le lam phat, that nghiep, ty gia hdi doai; he thdng tai chinh; lai suat thi truong; chinh sach thue quan; can can thanh toan;... Trong xu the hgi nhap kinh te qudc te nhu hien nay, dac biet chiing ta de da bilt Viet Nam dang trong giai doan cudi ciia Id trinh gia nhap AFTA va tien tai lam thanh vien cua td chuc thuong mai the gidi (WTO), ro rang day la ylu td md ra rat nhilu co hgi cho Doanh nghiep nhung no ciing se dem den khdng it cac thach thirc ma buoc cac Doanh nghiep phai tim ra nhirng giai phap de xay dung chien luge kinh doanh thich irng cho Doanh nghiep tuong lai. * Yeu td chinh tri va phap luat Cac yeu td thugc ve chinh tri va luat phap cd tac dong voi mire do ngay cang Ion din boat dong cua cac Doanh nghiep. Bat ky mot Doanh nghiep nao hoat dong kinh doanh ciing phai tuan theo cac quy dinh ciia Chinh phu, no bao gdm cac ylu td: He thdng phap luat, he thdng cac cong cu, chinh sach va quy dinh viia Nha nude cd lien quan den nhiing hoat dong kinh doanh nhu: quy dinh ve thue muon nhan cong, thul, quang cao, bao ve moi truong, chinh sach tai chinh, chinh sach tiln te, chinh sach xudt nhap khdu, chinh sach Ludn van Cao hoc Quan Iri kinh doanh Quoc le -17
- Xem thêm -