Tài liệu Luận văn thạc sĩ xây dựng chiến lược cạnh tranh nghiên cứu tình huống công ty cổ phần xi măng yên bái

  • Số trang: 75 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 126 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChLFcng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té KHOA LUÀN TOT NGHIÉP • • XÀY DU'NG CHIÉN LUaC CANH TRANH NGHIÉN CLfU TÌNH HUÓNG GÒNG TY CO PHÀN XI MÀNG YÈN BÀI • • • NGUYÉN TUÒNO THUÀT • leMBA#1 THÀNG 10,2006 INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chu'O'ng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té BÀN KHÓA LUAN NÀY DUOC NOP CHO TRiràNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUÀN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BÀN KHÓA LUAN LÀ MOT PHÀN BÀT BUÓC TRONO CHU'ONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRj KINH DOANH QUÓC TÉ THÀNG 10,2006 Phc duyét cùa Chirorng trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quoc té C'hù nhicm chmmii trình Tòi xàc nhàn ràng bàn khóa luàn này dà dàp ùng dirgc càc yèti càii cùa mot khóa Juan tól nghicp ihuòc chiraiig trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. '} /iv- «.a Chù tich Ilòi dònii Chùng tòi. ky lèn d) bàn khóa luàn hoàl y xac nhàn ràng chùng lòi da doc toàn bò khóa luàn này va còng nhàn dàp l'rng càc iiéu chuàn cùa mòl khóa luàn ì'hac s\ quan Iri kinh doanh. TS. K i n h \ c j 3 * * ' ^ Kirchner Giào vìén hu^óng dan I ThS. Q ! K I ) : Dàng Ngpc Su Giào vicn hurórng dàn 2 Càc thành vièn Hòi dòng (Xèp ihu tir lén theo bàn^j^dnt cài) \}^^.., Y.. ÌLM n^ Danh muc càc chù vièt tàt Bò KH & DT Bò ké hoach va dàu tu CBCNV Càn bò, còng nhàn vién CL Chién lugc CNH-HDH Còng nghiép boa- hién dai boa CP Co phàn CS Co sd DN Doanh nghiép LN Lgi nhuàn NN Nhà nude SO Chién lugc canh tranh két hgp càc màt manh va ea bòi cùa Còng ty (Strengths-Opportunities) SP San phàm ST Chién lugc canh tranh két hgp càc màt manh va nguy ea cùa Còng ty (Strengths-Threat) SWOT Ma tran mat manh-mat yéu-ca hòi-nguy co cùa Còng ty (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threat) SX San xuàt TB Trung bình TP Thành phò VN ViétNam WO Chién lugc canh tranh két hgp càc màt yéu va co bòi cùa Còng ty (Weaknesses-Opportunities) WT Chién lugc canh tranh két hgp càc mat yéu va nguy ea cùa Còng ty (Weaknesses -Threat) XD Xày dung XM Xi màng YB Yèn Bài YBC Còng ty co e* phàn xi màng Yèn Bài MUCLUC CHU'ONG 1 : PHÀN MÒ DÀU 1.1 Tén de tài 5 1.2 Ly do ehgn de tài 5 1.3 Muc dich nghién eùu 6 1.4 Phuong phàp nghién eùu 7 1.5 Két càu cùa khoà luàn 7 CHU'ONG 2: CO SO LY LUÀN, N H L T N G LUÀN CU" CO BÀN DE XÀY Dl/NG CHIÉN LLTOC CANH TRANH CHO DOANH NGHIÈPTRONG CO CHE THI TRUÒNG 2.1 Khài niem, yéu càu va noi dung xày dung chién lugc canh tranh 9 2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép 11 2.3 Phàn tich mòi trudng canh tranh vT md cùa doanh nghiép 12 2.4 Phàn tich mòi trudng ngành theo Michael Porter 16 2.5 Phàn tich nói bò doanh nghiép 21 2.6 Càc chién lugc canh tranh ea bàn 27 CHU'ONG 3: XÀY DI/NG CHIÉN LUOC CANH TRANH Ò CÒNG TY CP XI MÀNG YEN BÀI 3.1 Tòng quan ve Còng ty CP xi màng Yen Bài 31 3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Còng ty 33 3.3 Phàn tich mòi truàng canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài 33 3.4 Phàn tich càc chién lugc canh tranh ed thè lua chgn 47 3.5 Lira chgn chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tran 49 CHU'ONG 4: KIÉN NGHI VA KÉT LUÀN 4.1 Mot so giài phàp nhàm thuc hién thành còng chién lugc da lua chgn 63 4.2 Mot so kién nghi vdi càc ea quan quàn ly Nhà nude 66 4.3 Nhùng han che cùa khoà luàn 68 4.4 Két luàn 68 Tài liéutham khào 70 Chuang 1 Phàn modàu 1.1 Tén de tài: Xày dung chién lugc canh tranh - Nghién ciai tình huòng Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài 1.2 Ly do chon de tài: Hién nay nén kinh té nude ta dang van dòng theo co che thj trudng co su quàn ly cùa nhà nude, tùng bude bòi nhàp vào nén kinh té khu vue va thè gidi. Vice xày dung chién lugc canh tranh cho mdi doanh nghiép là bét sue quan trgng, nd giùp cho doanh nghiép ed mot vi tri trèn thi truòng va chiém ITnh nhimg phàn thi trudng nhàt djnh, nò dòng vai trò quyét dinh su thành cóng cùa doanh nghiép va hudng doanh nghiép phàt trièn mot càch ben vùng. Chién lugc canh tranh giùp cho càc nhà quàn tri va tàt cà càc nhàn vién trong doanh nghiép nhàn thuc rò dugc muc dich va hudng di cùa doanh nghiép. Qua dd mgi thành vién cùa doanh nghiép se biét mình càn phài làm nhijng gì va khuyén khich hg phàn dàu dat dugc nhijng thành tich ngàn han dòng tbdi cài thien tòt hon lgi ich làu dai cùa doang nghiép. Nò giùp cho càc nhà quàn trj nàm bàt tàn dung càc co bòi va han che bdt càc rùi ro do su bién ddng cùa mòi trudng kinh doanh mang lai. Nd giùp càc nhà quàn tri gàn càc quyét dinh cùa minh vdi mòi trudng kinh doanh, chù dòng dua ra càc ehinh sàch thich hgp de doanh nghiép phàt huy bét mgi nguòn lue nhàm xày dung lgi thè canh tranh cho doanh nghiép. Còng tàc xày dung chién lugc canh tranh càng trd nén càp thiét dói vdi doanh nghiép khi mdi trudng kinh doanh ed nhièu thay dói, nhàt là khi Viét Nam tham già chinh thuc càc tò ehùe thuang mai quòc té nhu AFTA, APEC va WTO. Còng ty eò phàn xi màng Yèn Bài cung khòng thè nàm ngoài tién trình dò. Cùng vói nhijng ca bòi to lón do tién trình bòi nhàp kinh té quóc tè mang lai là nhùng thàch thuc khòng nhó dòi vdi Còng ty, vi vày Còng ty phài co càch nhìn va phuong phàp xày dung chién lugc canh tranh khoa hoc phù hgp vdi tình hình mdi. Chinh vi nhiìng ly do dd tòi ehgn de tài; "Xày dung chién luge canh tranh - Nghién eùu tinh huòng Gong ty co phàn xi màng Yen Bài" 1.3 Mue dich nghién eùu: Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài càn nghién eùu va tìm hiéu mot càch nghièm tue ve thj trudng xi màng trong nude va trong khu vuc. Còng ty càn som khàc phue tình trang trong chd va y lai vào su bào bò cùa Nhà nude; chàc chàn ràng dèn khi Viét Nam già nhàp WTO thi su bào ho thuang mai bang bang rào tbué quan vdi ngành xi màng Viét Nam ndi chung va vdi cdng ty ndi rièng sé giàm di rat manh. Nèu su dàu tu phàt trièn cùa Còng ty CP xi màng Yen Bài klidng hgp ly va hiéu qua thi khi bang rào thué quan giàm xuòng nguy co de dga còng ty do canh tranh ngày càng Idn. Dòng tbdi vdi su ra dòi hàng loat càc nhà mày xi màng cùng loai sé day còng ty dèn cbò lùng tùng, thi truòng co thè se bi càc còng ty khàc thao tùng. Do dd càn phài nghién eùu va danh già lai lgi thè canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài so vdi càc còng ty khàc trong ngành, tu dò lua chgn va xày dung chién luge tòi uu nhàm giùp doanh nghiép dua ra mot chién lugc canh tranh phù hgp vdi khà nàng va thuc lue cùa Còng ty mình. Mot muc tiéu nìra cùa luàn vàn này là van dung nhijng ly luàn co bàn cùa viéc hoach dinh chién luge kinh doanh vào thuc tién san xuàt kinh doanh nhàm nàng cao khà nàng canh tranh cùa Còng ty trong tién trình bòi nhàp kinh tè quòc tè. Tu thuc tién dà nèu trèn chùng ta co thè bò sung mot so vàn de mdi nhàm hoàn thien quy trình xày dung chién lugc canh tranh cho Còng ty Co phàn xi màng Yèn Bài nói riéng va càc doanh nghiép Viét Nam nói chung. 1.4 Phuoìig phàp nghién eùu: Phuong phàp nghién eùu djnh tinh va dinh lugng dà dugc su dung de tién hành nghién cùn . Ò day phuong phàp "nghién cùn tình hudng" dà dugc su dung de soi rgi ly thuyèt xày dung chién lugc canh tranh vào thuc tién boat dòng cùa Còng ty eò phàn xi màng Yèn Bài. Tuy nhién, càc két luàn rùt ra tii viéc nghién eùu tình huòng cùa Còng ty co phàn xi màng Yèn Bài ed thè dugc khài quàt boa de àp dung cho càc còng ty san xuàt xi màng, cùng nhu càc loai hình doanh nghiép khàc boat dòng trèn lanh thò Viét nam. 1.5 Két càu cùa khoà luàn: Chuang 1 : Phàn md dàu Chuang 2: Ca sd ly luàn, nhùng luàn cu ea bàn de xày dung chién lugc canh tranh cho doanh nghiép trong co che thi trudng 2.1 Khài niém, yéu càu cùa chién lugc canh tranh 2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép 2.3 Phàn tich mdi trudng canh tranh vT md cùa doanh nghiép 2.4 Phàn tich mòi trudng ngành theo Michael Porter 2.5 Phàn tich noi bg doanh nghiép 2.6 Càc chién luge canh tranh ea bàn Chuang 3: Xày dung chién lugc canh tranh d Cdng ty CP xi màng Yèn Bài. 3.1 Tòng quan ve Còng ty CP xi màng Yèn Bài 3.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa Còng ty 3.3 Phàn tich mòi truòng canh tranh cùa Còng ty CP xi màng Yèn Bài 3.4 Phàn tich càc chién luge canh tranh ed thè lua chgn 3.5 Lua chgn chién lugc canh tranh bang phuong phàp ma tran Chuang 4: Kién nghi va két luàn 4.1 Mot so giài phàp nhàm thuc hién thành còng chién lugc dà lua ehgn. 4.2 Mot so kién nghi vdi càc co quan quàn ly Nhà nude 4.3 Nbijng han che cùa khoà luàn. 4.4 Két luàn. Chuong 2 Ca sd ly luàn, nhùng luàn cu co bàn de xày dung chién lugc canh tranh cho doanh nghiép trong co che thj trudng 2.1 Khài niém, yéu càu va nói dung xày dyng chién lugc canh tranh 2.1.1 Khài niem Trong nén kinh tè thi truòng tu do thi chién lugc canh tranh là yéu td song cdn cùa mòi I doanh nghiép, hàu hèt còng vice cùa càc lanh dao doanh nghiép là xùc tién thi trudng. Chién luge canh tranh cùa mot doanh nghiép là mot chuang trình hành dòng tòng quàt hudng tdi vice thuc hién nhùng muc tiéu ma doanh nghiép mong muòn va theo duòi. Boi ehi tu va cho thi trudng doanh nghiép mdi xàc dinh dugc quy mò, muc dò phàt trién cùa mình. Chién luge canh tranh sé xàc dinh va vach rò muc dich va càc muc tiéu cùa doanh nghiép, xàc dinh càc boat dòng canh tranh ma doanh nghiép càn tién hành, de ra càc chinh sàch va càc kè hoach co bàn nhàm dat dugc càc muc tiéu dò. Vice xày dung va lua chgn chién lugc nhàm dat dugc càc muc tiéu dà dat ra là mot van de trgng yéu. Nd cho biét doanh nghiép ed thè dat dugc càc muc tiéu dà de ra nhu thè nào. Chién lugc canh tranh chinh là còng cu de dat dugc càc muc tiéu dò. Viéc xày dung chién lugc canh tranh bàt dàu tu viéc phàn tich mot càch sàu sàc va toàn dien mòi trudng kinh doanh ben ngoài va thuc trang ben trong doanh nghiép. Co nhàn thùc dugc bue tranh toàn cành thi càc nhà quàn tri mai eò thè trang bj cho mình mot chién luge tòt hon de giành dugc thàng lgi cà ve phuong dién tài ehinh va cà ve phuong dien vj thè chién lugc Chién lugc canh tranh là chién lugc kinh doanh càp don vi kinh doanh nhàm dat dugc lgi thè canh tranh uu viét han dòi thù canh tranh va dat dugc doanh thu cao han doanh thu trung bình trèn tùng thi trudng. Moi chién lugc canh tranh co bàn là két qua càc su lua chgn nhàt quàn cùng ed làn cho nhau cùa còng ty ve san phàm, thi trudng va càc khà nàng rièng biét. 2.1.2 Càc yéu càu cùa chién lugc canh tranh - Chién lugc canh tranh khi xày dung phài dat dugc muc dich tàng thè lue va giành lgi thè canh tranh cho doanh nghiép, phài triét de khai thàe lgi thè so sành cùa doanh nghiép, chù yéu tàp trung càc bién phàp tàn dung thè manh cùa doanh nghiép. - Trong chién luge canh tranh phài xàc dinh pham vi kinh doanh, muc tiéu phù hgp va nhùng dièu kién co bàn de thuc hién muc tiéu. Càc muc tiéu phài rò ràng va phài chi ra càc muc tiéu co bàn nhàt. Cd gang khòng dàn trai càc nguòn lue va hét sue tranh tình trang khòng su dung hét nguòn lue cùa doanh nghiép. - Chién luge canh tranh phài du doàn dugc mòi trudng kinh doanh cùa doanh nghiép. - Chién lugc canh tranh càn ngàn ggn, sue tich, don giàn va tu nhièn. - Trong chién lugc canh tranh càn co chién lugc du phòng tinh dèn nhùng khà nàng xàu nhàt, cho phép dòi phò mot càch nhanh nhay vdi nhùng thay dòi cùa mòi truòng kinh doanh. - Chién lugc canh tranh phài két hgp dò ehin muòi vdi thài co, khòng chin muòi thi sé thàt bai nhung qua ehin muòi cung sé màt thòi ca. 2.1.3 Trình tu* noi dung xày dung chién lugc canh tranh Xày dung chién luge canh tranh là mot qua trình làp lai va lién tue, khi càn thiét nò thudng dugc càc nhà quàn tn dièu chinh cho phù hgp vói nhùng bién dòng ve mòi trudng kinh 10 doanh va tiém nàng cùa doanh nghiép, nhat là sau mòi ky san xuàt kinh doanh. Trình tu nói dung boat dòng xày dung chién lugc canh tranh gòm càc bude sau: Bude 1 : Su mang va muc tiéu chién lugc cùa doanh nghiép Bude 2: Phàn tich mòi truòng canh tranh vT mò cùa doanh nghiép Bude 3: Phàn tich mdi truòng ngành Bude 4: Phàn tich noi bg doanh nghiép Bude 5: Lua chgn càc chién luge canh tranh 2.2 Su mang va muc tiéu chién lugc cùa danh nghiép 2.2.1 Su mang cùa doanh nghiép Sau khi tién hành phàn tich mòi truàng kinh doanh va noi bò de phàt hién ra càc ea bòi va nguy co de doa dòng thòi hiéu rò càc dièm manh va dièm yéu, doanh nghiép càn phài xàc dinh su mang va muc tiéu chién luge cùa mình. Bàn su mang là mot bàn tuyèn bò eò già tri làu dai ve muc dich cùa doanh nghiép. Nò phàn biét doanh nghiép dò khàc vdi nhìing doanh nghiép khàc. Qua dd nd cùng thè hién triét ly kinh doanh, càc nguyén tàc kinh doanh va su tin tudng vào muc dich kinh doanh cùa doanh nghiép. Nd tra Idi cho càu hdi: "Còng vice kinh doanh cùa doanh nghiép là gì? Cóng viéc dd se dugc tién hành nhu thè nào? Va cho ai? Nd bude càc nhà quàn tri phài xem xét va dua ra mot càch nhìn ro ràng ve dinh hudng phàt trién doanh nghiép cùa mình trong 5-10 nàm tdi. Nd thiét ké nén con duòng di trong tuong lai cùa doanh nghiép va gidi han pham vi ITnh vuc kinh doanh cu thè cùa doanh nghiép. 2.2.2 Càc mue tiéu chién luge cho doanh nghiép 11 Tu bàn su mang dd xàc dinh dugc càc mue tiéu cu thè cho doanh nghiép. Càc muc tiéu này vùa thè hién su mong muòn cùa doanh nghiép vùa hàm y mot su thàch thùc dòi vdi doanh nghiép. Chùng buòc doanh nghiép phài phàn dàu, sàng tao de khòng ngùng nàng cao khà nàng boat dòng tài chinh làn vi thè làu dai cùa doanh nghiép trèn thi trudng. Càc mue tiéu càng ehuyèn biét càng de vach ra chién luge càn thiét de hoàn thành. Chùng là nhùng chi tiéu co bàn co thè do dugc va co khà nàng thuc hién dugc, do dò giùp cho doanh nghiép cbòng lai tinh tu man, su ma bò va thu dòng trong boat dòng. Càc muc tiéu dò phài thòng nhàt va gàn vdi tùng khoàng tbdi gian bay ebu ky boat dòng kinh doanh cùa doanh nghiép ké cà ngàn han va dai han. Viéc xàc dinh muc tiéu dò dòi bòi phài dugc thuc hién d tàt cà càc càp quàn tri. Mòi don vi cùa doanh nghiép càn phài co càc chi tiéu boat dòng cu thè eó thè do dugc de xàc dinh su dòng góp cùa mình vào càc mue tiéu chung cùa doanh nghiép. Càc mue tiéu thudng dugc gàn vdi càc chi tiéu ve: san lugng, mùc lgi nhuàn, muc tàng doanh thu, nàng suàt, vi thè canh tranh, thi phàn, phàt trién viéc làm, quan he nói bò, tràch nhiem xà hòi, vi tri còng nghé. Viéc xàc dinh rò su mang va càc muc tiéu kinh doanh cùa doanh nghiép giùp càc nhà quàn tri ed càn cu xày dung noi dung chién lugc canh tranh va to chùc thuc hién. 2.3 Phàn tieh mòi truòìig canh tranh vi mó cùa doanh nghiép Mòi trudng canh tranh cùa doanh nghiép là tàt cà nhùng yéu td, nhùng lue lugng, nhùng thè che...nàm ben ngoài doanh nghiép ma nhà quàn tri khòng kiém soàt dugc nhung chùng lai co ành hudng rat lón dèn boat dòng va két qua boat dòng cùa doanh nghiép. Mòi truòng canh tranh cùa doanh nghiép dugc chia thành hai mùc dò: Mòi trudng vT mò va mòi truòng ngành. Dàc trung ea bàn cùa mòi truòng canh tranh là tinh chat phùc tap va ludn 12 bién ddng. Do dd khi phàn tich mdi trudng canh tranh càn làm rò càc yéu td mdi trudng nào eó nhiéu khà nàng ành hudng dèn càc quyét dinh cùa doanh nghiép càc ca bòi kinh doanh ma doanh nghiép eó thè tàn dung nhu phàt hién ra càc mòi nguy ca tiém àn de doa doanh nghiép. Mòi truòng vi mò ành hudng dèn tàt cà càc ngành kinh doanh, nd tàc dòng mot càch giàn tiép dèn boat dòng cùa doarih nghiép. Co 5 yéu tò co bàn sau day cùa mòi truòng vT mò: Mòi trudng nén kinh té, mòi truòng khoa hoc còng nghé, mòi truòng ehinh tri - luàt phàp, mòi trudng vàn boa - xà boi, va mdi trudng tu nhièn. 2.3.1 Mòi truàng nén kinh té Mdi truàng nén kinh té ed ành hudng vd cùng to lón dèn boat ddng kinh doanh cùa doanh nghiép. Viéc phàn tich mòi truàng kinh té ndi chung khòng nhùng chi xem xét càc tàc nhàn hién tai tàc dòng dèn boat dòng kinh doanh cùa doanh nghiép ma cdn càn nhàe dén càc yéu tò kinh té ed thè sé gay ành hudng dèn su phàt trién cùa doanh nghiép trong tuong lai. Càc yéu tò kinh té chù yéu gay ành hudng dén càc doanh nghiép là: Su òn dinh cùa nén kinh té trong nude va khu vuc, giai doan cùa ebu ky kinh té, mùc tàng truàng GDP va thu nhàp bình quàn dàu nguài, ty le lam phàt va ành hudng cùa nd tdi mùc dàu tu cùa nèn kinh tè, lai suàt thi trudng va ành huòng cùa nò tdi khuynh hudng tiéu dùng, tièt kiém va dàu tu, càc chinh sàch tién té va ti già hdi doài va ành hudng cùa nd tdi quan he xuàt nhàp khàu, mùc dd that nghiép, he thdng thué va mùc thué ndi chung cùng nhu chinh sàch thué quan tao ra ca bòi va nguy ea nhu thè nào dòi vài doanh nghiép, chinh sàch kiém soàt luong bong/già cà, càn càn thanh toàn quòc tè, su tài trg, nhùng tàc dòng vào nén kinh té nude ta cùa qua trình toàn càu boa va mòi trudng kinh doanh quòc té nói chung... 2.3.2 Mòi truàng khoa hoc còng nghé 13 Su phàt trìén manh me cùa mòi truàng khoa hoc còng nghé tàc dòng dén hàu hèt càc ngành kinh té quòc dàn, tao ra nhiéu ca bòi thuàn lgi, nhung dòng thdi cùng tao ra nhiéu thàch thùc va de doa dén su tòn tai va phàt trièn cùa nhièu doanh nghiép. Càc doanh nghiép phài nhàn biét va khai thàe nhijng còng nghé phù hgp de tao ra lgi thè canh tranh cho mình trèn thi truàng. Su phàt trién cùa nò khòng ehi dùng lai d mot quòc già bay mot khu vuc. Mot còng nghé mdi khòng chi dugc àp dung trong mot ngành ma eó thè àp dung d nhiéu ngành khàc nhau. Cùng nhu mgi san phàm khàc còng nghé cùng eó ebu ky song cùa nò. Khi àp dung mot còng nghé tién tién càc doanh nghiép phài dàc biét chù y dèn gidi han tién bò cùa nò va càc còng nghé khàc eó thè thay thè nò de san phàm cùa mình khòng bi lac bau true tiép hoàc giàn tiép. Kinh nghièm cho thày nhièu doanh nghiép rat thành còng vài cdng nghé hién dai nhung khi bude sang thài ky bào boa trong ebu ky song cùa còng nghé dò lai gap rat nhiéu khó khan de dòi phó vài nhirng giài phàp còng nghé mdi thay thè. Viéc dàu tu manh vào mot còng nghé nhanh chóng lac bau là mot vàn de mao hièm. Bài vày khi àp dung mot cóng nghé mdi càc doanh nghiép phài chù trgng dén viéc phàn tich du bào khà nàng bién ddng cùa còng nghé, gidi han tiém nàng cùa còng nghé dò va khà nàng thay thè cùa còng nghé khàc hién dai hon. 2.3.3 Mdi truàng chinh trj - phàp luàt Doanh nghiép nào muòn tòn tai va phàt trién phài boat dòng phù hgp vdi nhùng dièu kién mòi truòng chinh tri - ph^p luàt cùa nude sd tai. Càc doanh nghiép boat dòng dugc là eó su chàp nhàn cùa xà bòi, chùng nào xà bòi thày khòng thè chàp nhàn nhùng dièu kién nào dò thi xà hòi sé rùt lai nhùng diéu kién cho phép dò bang càch dòi hòi chinh phù can thiép thòng qua càc chinh sàch hoàc he thòng phàp luàt. Càc yéu tò chinh tri - phàp luàt co thè tao ra ea bòi hoàc nguy ea cho doanh nghiép. Càc doanh nghiép phài tuàn theo càc quy dinh cùa 14 chinh phù cùng nhu càc dao luàt va chinh sàch ve boat dòng cùa doanh nghiép, kiém soàt xuàt nhàp kbàu, ho trg xuàt kbàu (Cung càp tin dung xuàt khàu, uu dai thué quan, tao mòi trudng kinh doanh, ha tàng thuàn lgi, khuyén khich xuàt khàu thdng qua chinh sàch thudng xuàt khàu....)dàu tu nude ngoài, thù tue hành chinh, thué mudn, cho vay, chdng dòc quyén, bào ve mòi truàng sinb thài, thué khoà, già cà, quàng eào...Bào ho càc doanh nghiép trong nude là mot chinb sàch dugc nhà nude ta rat chù trgng. Cho nén càc doanh nghiép trong nude phài triét de tàn dung càc ea bòi do ehinh sàch này mang lai de dòi mdi cdng nghé, nàng cao nàng suàt lao dòng, chat lugng san phàm, cài tién màu ma de tao ra san phàm eó tinh canh tranh cao khòng nhimg trèn thi truàng trong nude ma cà trèn càc thi truàng qude té. Trong qua trình tham già hòi nhàp quòc té, nhà nude ban hành càc dao luàt de thu hùt dàu tu nude ngoài cùng nhu buòc phài giàm bdt càc chinh sàch bào ho doanh nghiép trong nude chàc chàn sé tao ra nhijng thàch thùc ddi hdi càc doanh nghiép phài ed gang vuan lén de tòn tai va phàt trièn; dòng thdi cùng tao ra nhièu ca bòi lién doanh, lién két, càc ea hòi ehuyèn giao còng nghé, càc co bòi md ròng thi truàng day manh xuat khàu. Doanh nghiép càn phài phàn tieh day dù càc yéu tò chinh tri - phàp luàt khòng nhùng d trong nude mình ma à cà nude ngoài noi doanh nghiép sé boat dòng. 2.3.4 Mòi truàng vàn boa - xà hoi Càc quan rùém ve dao due, ve chat lugng cuge song, ve vai trò cùa phu nù trong xà hòi, càc dàc dièm ve bàn sàc vàn hoà va tòn giào, su già tàng dàn so... là càc yéu tò ành huòng rat lón dén su thành bai cùa doanh nghiép. Chàng han viéc khuyén khich phu nù ngày càng tham già vào càc boat dòng va còng tàc xà bòi sé dàn dén trình dò hoc vàn cùa phu nù ngày càng cao, hg xày dung già dinh muòn hon, hg muòn eó mot hoàc hai con va sinh con muòn hon, mòi già dinh sé co quy mò nhó han.. .tu do ta thay già tàng nhu càu ve dich vu va trang thiét 15 bi cho càc già dinh ed nhó, nèn càn thiét tao làp he thóng bàn le ròng Idn theo kièu G7 Mart ( Tap doàn Trung Nguyèn). Tàp quàn vàn hoà tiéu dùng cùng ành huòng quan trgng tói viéc hoach dinh chién lugc canh tranh, trong dd doanh nghiép nào nàm vùng càc dàc dièm vàn hoà truyén thòng tap quàn tiéu dùng thi sé de dàng chiém dugc thi phàn lón 2.3.5 Mòi truàng tu nhién Rùng, khòng khi, nguòn nude, tài nguyèn là càc yéu td tu nhién rat nhay càm dòi vài bàt ky doanh nghiép san xuàt nào, ed tàc dòng dèn càc quyét dinh kinh doanh cùa doanh nghiép. Dàc biét nhàn tò tài nguyèn ed vai trd cuc ky quan trgng vi nd dàm bào yéu td dòc dào rièng I eó cùa doanh nghiép xem xét duài góp dò lgi thè so sành. Phàt huy dugc nguòn lue cùa dia phuong, tao nén san phàm eó cà biét boa, eó sue canh tranh cao ve mgi mat. Càc san phàm gay ò nhièm mòi truòng, su dung làng phi tài nguyén chàc chàn khòng dugc xà bòi chàp nhàn. Bdi vày càc nhà quàn tri càn phàn tich sàu sàc càc yéu tò cùa mòi trudng tu nhièn trude khi dua ra quyét dinh. 2.4 Phàn tich mòi truàng ngành theo Michael Porter Mòi truàng ngành là mdi truàng ben ngoài doanh nghiép nhung lai tàc ddng true tiép dén boat dòng san xuàt kinh doanh cùng nhu su tòn tai va phàt trién cùa doanh nghiép, gòm 5 yéu tò co bàn là: Khàch hàng mua san phàm va dich vu cùa doanh nghiép, nhà cung càp càc dàu vào cho san xuàt, dòi thù canh tranh, càc dòi thù tiém àn va san phàm thay thè. De xày dung mot chién lugc canh tranh thàng lgi càc nhà quàn tri phài phàn tich chùng mot càch sàu sàc va toàn dien. Bdi ehi ed thàt hiéu biét chùng thi doanh nghiép mai nhàn thùc dugc mat manh va màt yéu cùa mình de tu dò dua ra càc dèi sàch thich hgp tàn dung càc ea bòi va né tranh càc nguy ca do mòi trudng ngành dem lai. Dd cùng là 5 thè lue thudng xuyén gay sue 16
- Xem thêm -