Tài liệu Luận văn thạc sĩ Thế giới nghệ thuật thơ Á Nam Trần Tuấn Khải

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM TP. HOÀ CHÍ MINH NGOÂ HOÀNG HIEÄP THEÁ GIÔÙI NGHEÄ THUAÄT THÔ AÙ NAM TRAÀN TUAÁN KHAÛI Chuyeân ngaønh : Vaên hoïc Vieät nam Maõ soá : 60 22 34 LUẬN VĂN THẠC SỸ VĂN HỌC NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: PGS. TS. PHUØNG QUYÙ NHAÂM Thaønh phoá Hoà Chí Minh -2007 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI NIỆM THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT VÀ THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT THƠ TRỮ TÌNH 1.1. Thế giới nghệ thuật 1.1.1. Thế giới nghệ thuật là thuật ngữ khoa học thuộc thi pháp học hiện đại, nhấn mạnh tính đặc thù, khu biệt và toàn vẹn của tác phẩm nghệ thuật 1.1.2. Thế giới nghệ thuật là gì? 1.1.3. Hình tượng nghệ thuật, yếu tố năng động nhất tạo nên thế giới nghệ thuật 1.2. Thế giới nghệ thuật thơ trữ tình Chương 2: HÌNH TƯỢNG CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI. 2.1. Hình tượng cái tôi, một kiểu nhân vật trong thế giới nghệ thuật của thơ trữ tình 2.2. Hình tượng cái tôi trữ tình trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải: 2.2.1. Hình tượng cái tôi tràn đầy cảm hứng yêu nước và trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước, dân tộc 2.2.2. Hình tượng cái tôi đạo lí Chương 3: KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG THƠ Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI. 3.1. Không gian nghệ thuật 3.1.1. Không gian nghệ thuật – hình thức tồn tại chủ quan của hình tượng 3.1.2. Không gian nghệ thuật trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải 3.2. Thời gian nghệ thuật 3.2.1. Thời gian nghệ thuật: Sự cảm thụ, ý thức về thời gian được dùng làm hình thức nghệ thuật 3.2.2. Thời gian nghệ thuật trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải Chương 4: PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN TRONG THƠ Á NAM TRẦN TUẤN KHẢI 4.1. Phương thức biểu hiện trong thơ 4.2. Đặc sắc về phương thức biểu hiện trong thơ Á Nam Trần Tuấn Khải 4.2.1. Thể loại 4.2.2. Ngôn ngữ KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
- Xem thêm -