Tài liệu Luận văn thạc sĩ Quan niệm nhân sinh trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 309 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ THANH TÂM QUAN NIỆM NHÂN SINH TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM Chuyên ngành: Văn học Việt Nam LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS-TS. ĐOÀN THỊ THU VÂN Thành phố Hồ Chí Minh - 2007 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT: NHỮNG TIỀN ĐỀ CỦA QUAN NIỆM NHÂN SINH TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 1.1. Hoàn cảnh lịch sử thế kỷ XVI 1.1.1. Về chính trị 1.1.2. Về xã hội 1.1.3 Về kinh tế 1.2. Cuộc đời, sự nghiệp văn chương và tư tưởng chính trị của Nguyễn Bỉnh Khiêm 1.2.1. Tiểu sử 1.2.2. Sự nghiệp văn chương 1.2.3. Tư tưởng chính trị 1.3. Những hệ tư tưởng Nho, Phật, Đạo 1.3.1. Tư tưởng Nho 1.3.2. Tư tưởng Phật 1.3.3. Tư tưởng Đạo 1.4. Truyền thống văn hóa Việt CHƯƠNG HAI: CÁC KHÍA CẠNH CỦA QUAN NIỆM NHÂN SINH TRONG THƠ NGUYỄN BỈNH KHIÊM 2.1. Cái nhìn hiện thực 2.1.1. Chiến tranh xảy ra liên miên, tàn khốc 2.1.2. Nhân dân li tán , đói khổ, chết chóc 2.1.3. Đạo đức xã hội suy đồi, thế lực đồng tiền chi phối cuộc sống và những mối quan hệ gia đình- xã hội 2.2. Cách lý giải những vấn đề cuộc sống 2.2.1. Quan niệm về công danh, tinh thần “dĩ bất biến ứng vạn biến”. 2.2.2. Quan niệm sống nhàn và tình yêu cuộc sống 2.2.3. Triết lý Vô sự, tư tưởng bất tranh, thái độ dĩ hòa vi quí 2.2.4 Triết lý về qui luật xoay vần của cuộc sống 2.3. Những ý nghĩa tích cực và tiêu cực trong quan niệm nhân sinh của Nguyễn Bỉnh Khiêm: KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
- Xem thêm -