Tài liệu Kế hoạch thực tập cá nhân tại học viện hành chính quốc gia

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 7882 |
  • Lượt tải: 1
nguyenduychinh

Tham gia: 05/04/2016

Mô tả:

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2012 KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁ NHÂN Tại Học viện Hành chính Quốc Gia 1. Căn cứ xây dựng kế hoạch. - Kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 3, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dục năm học 2012 - 2013. - Kế hoạch hoạt động của phòng Đào tạo Đại học - Học viện Hành chính trong năm học 2012 - 2013 - Căn cứ tình hình thực tiễn công tác của cơ sở thực tập, sự góp ý của giảng viên hướng dẫn thực tập. 2. Nội dung kế hoạch thực tập. 2.1. Địa điểm thực tập 1 - Phòng Đào tạo Đại học - Ban Đào tạo - Học viện Hành chính - Địa chỉ: Phòng 107, Ban Đào tạo, Học viện Hành chính, 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 2.2. Vị trí thực tập: Chuyên viên ( phụ trách đào tạo) 2.3. Giảng viên hướng dẫn: - Tại cơ sở thực tập: ThS. Lý Thị Kim Bình ( Chuyên viên phòng Đào tạo Đại họcHọc viện Hành chính.) - Tại Học viện Quản lý Giáo dục: Thầy Nguyễn Liên Châu ( Giảng viên Khoa Quản lý) 2.4. Thời gian thực tập tốt nghiệp : 07 tuần ( Từ ngày 20/12/2012 đến ngày 07/02/2013) 2.5. Kế hoạch thực tập cụ thể: Tuần 1: ( Từ ngày 20 - 27/12/2012) - Liên hệ địa điểm thực tập ( tại phòng Đào tạo Đại học - Học viện Hành chính); - Đến cơ sở thực tập nhận nhiệm vụ thực tập; 2 - Nghiên cứu kế hoạch và nhiệm vụ thực tập của phòng Đào tạo Đại học - Học viện Hành chính; - Xây dựng kế hoạch thực tập dựa trên hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn tại Học viện Quản lý Giáo dục và giảng viên hướng dẫn tại Học viện Hành chính. Tuần 2: ( Từ 28/12/2012 đến 03/01/2013) và Tuần 3 ( Từ 04/01/2013 đến 10/01/2013) - Nghiên cứu các văn bản, giấy tờ chung về Học viện Hành chính - Nghiên cứu các văn bản uy phạm pháp luật theo quy định về công tác quản lý đào tạo của trường Đại học - Nghiên cứu và tìm hiểu các văn bản quy định chức năng, nghiệm vụ và kế hoạch làm việc của phòng Đào tạo Đại học - Nghiên cứu các văn bản về đào tạo Đại học; - Nghiên cứu các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo Đại học của Học viện Hành chính Tuần 4: ( Từ 11/01/2013 đến 17/01/2013) - Nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác quản lý đào tạo Đại học vủa Học viện Hành chính 3 Tuần 5: ( Từ 18/01/2013 đến 24/01/2013) - Nghiên cứu nội dung , quy trình thực hiện quản lý đào tạo của Học viện Hành chính; - Tham gia hỗ trợ hoạt động quản lý đào tạo do giảng viên hướng dẫn tại cơ sở thực tập giao nhiệm vụ Tuần 6: ( Từ 25/01/2013 đến 31/01/2013) - Tiếp tục tham gia hỗ trợ hoạt động quản lý đào tạo tại cơ sở thực tập do giảng viên hướng dẫn giao nhiệm vụ Tuần 7: ( Từ 01/02/2013 đến 07/02/2013) - Hoàn thiện nội dung và hồ sơ thực tập, bao gồm: Báo cáo thực tập và Nhật ký thực tập tốt nghiệp ( Théo cá nhân); - Lấy xác nhận của cơ sở thực tập theo quy định ( xác nhận vào Nhật ký thực tập và xác nhận và phiếu đánh giá kết quả thực tập); - Tổng kết thực tập và chia tay cơ sở thực tập. 2.6. Nội dung chi tiết kế hoạch thực tập tốt nghiệp được cụ thể trong bảng sau: 4 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2012 -2013 Thời gian Tuần 1 Hoạt động thực tập - Liên hệ địa điểm Nội dung cụ thể - Đến cơ sở thực tập : phòng Đào Người hướng dẫn - Thầy thực tập ( tại phòng tạo Đại học - Học viện Hành chính Nguyễn Đào tạo Đại học - nộp đơn xin thực tập tốt nghiệp và Châu Học giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp viên viện Hành chính); của Học viện Quản lý Giáo dục - Đến cơ sở thực Liên (Giảng Khoa Quản lý, Học viện Quản lý tập nhận nhiệm vụ - Ra mắt cơ sở và nhận vị trí thực Giáo dục) thực tập; tập. - Nghiên cứu kế hoạch và nhiệm vụ thực tập của phòng Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn 5 Đào tạo Đại học - thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viê Học n viện Hành chính; - Xây dựng kế - ThS. Lý Thị K3 - Khoa Quản lý - Học viện Quản Kim Bình lý Giáo dục. (Chuyên viên hoạch thực tập dựa phòng Đào tạo trên hướng dẫn của Đại học- Học giảng viên hướng viện Hành dẫn tại Học viện chính.) Quản lý Giáo dục và giảng viên hướng dẫn tại Học viện Tuần 2+3 Hành chính. - Nghiên cứu các - Nghiên cứu một só văn bản về quy - ThS. Lý Thị văn bản, giấy tờ chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào Kim Bình chung về Học viện tạo ( Quy chế 25) Hành chính (Chuyên viên - Tập văn bản quy định về quản lý phòng Đào tạo 6 - Nghiên cứu các đòa tạo của Học viện Hành chính. văn bản uy phạm - Kế hoạch đào tạo năm học 2012 - viện Hành pháp luật theo quy 2013 của Học viện Hành chính. định về công tác Đại học- Học chính.) - Tham khảo thông tin tại website: quản lý đào tạo của www.napa.vn của Học viện Hành chính trường Đại học - Quyết định thành lập phòng Đào - Nghiên cứu và tạo, quy định về chức năng - nhiệm tìm hiểu các văn vụ của phòng. bản quy định chức - Các tài liệu hướng dẫn quản lý đào năng, nghiệm vụ và tạo hiện hành trường Đại học của Bộ kế hoạch làm việc Giáo dục và Đào tạo, và của Học của phòng Đào tạo viện Hành chính. Đại học - Tài liệu tập huấn tự đánh giá mà - Nghiên cứu các Học viện được tham dự. văn bản về đào tạo Đại học; 7 - Nghiên cứu các văn bản liên quan đến vấn đề đào tạo Đại học của Học viện Hành chính Tuần 4 - Nghiên cứu, tìm - Nghiên cứu Báo cáo sơ bộ kết quả - ThS. Lý Thị hiểu thực trạng công quản lý đào tạo của Học viện Hành Kim Bình tác quản lý đào tạo chính. Đại học vủa Học viện Hành chính (Chuyên viên - Kế hoạch công tác quản lý đào tạo phòng Đào tạo học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 của Đại học- Học Học viện Hành chính viện Hành chính.) Tuần 5 - Nghiên cứu nội - Nghiên cứu tài liệu quản lý đào - ThS. Lý Thị dung , quy trình tạo của Học viện Hành chính Kim Bình thực hiện quản lý (Chuyên viên 8 đào tạo của Học viện Hành chính; - Viết báo cáo phòng Đào tạo - Viết báo cáo đánh giá quy trình, Đại học- Học nội dung quản lý đào tạo của Học viện Hành viện Hành chính. chính.) - Theo hướng dẫn của giảng viên - Tham gia hỗ trợ hướng dẫn tại cơ sở thực tập. hoạt động quản lý đào tạo do giảng viên hướng dẫn tại cơ sở thực tập giao nhiệm vụ Tuần 6 - Tiếp tục tham gia - Theo hướng dẫn của giảng viên hỗ trợ hoạt động hướng dẫn tại cơ sở thực tập quản lý đào tạo tại - ThS. Lý Thị Kim Bình - Kiểm tra, rà soát, sửa chữa báo (Chuyên viên cơ sở thực tập do cáo quản lý đào tạo tại cơ sở thực tập phòng Đào tạo 9 giảng viên hướng Đại học- Học dẫn giao nhiệm vụ viện Hành chính.) Tuần 7 - Hoàn thiện nội - Hoàn thiện báo cáo thực tập - Thầy dung và hồ sơ thực - Hoàn thiện nhật ký thực tập Nguyễn tập, bao gồm: Báo - Xin xác nhận của cơ sở thực tập Châu Liên (Giảng cáo thực tập và Nhật viên ký Quản lý, Học thực tập tốt Khoa nghiệp viện Quản lý ( Theo cá nhân); Giáo dục) - Lấy xác nhận của cơ sở thực tập theo quy định ( xác nhận vào Nhật ký thực tập và xác - Tổng kết, chia tay cơ sở thực tập 10 nhận và phiếu đánh giá kết quả thực tập); - Tổng kết thực - ThS. Lý Thị Kim Bình (Chuyên viên tập và chia tay cơ sở phòng Đào tạo thực tập. Đại học- Học viện Hành chính.) 11
- Xem thêm -