Tài liệu Di truyền đột biến

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 306 |
  • Lượt tải: 0
sushinguyen

Tham gia: 09/08/2017

Mô tả:

DI TRUY N GI I TÍNH Câu 1 ð c ñi m nào dư i ñây không ñúng nói v c p nhi m s c th (NST) Gi i tính : A) Ch g m 1 c p NST B) C) D) Khác nhau 2 gi i M t s trư ng h p con ñ c ch có 1 NST gi i tính X Con ñ c luôn luôn mang c p NST gi i tính XY,Con cái mang c p NST gi í tính XX D ð c ñi m nào dư i ñây không ph i là c a NST thư ng : T n t i g m nhi u c p tương ñ ng Ch y u mang các gen quy ñ nh tính tr ng thư ng , m t s ít NST có mang m t s gen chi ph i s hình thành gi i tính Gi ng nhau c 2 gi i tính Các gen t n t i thành t ng c p Alen B Hi n tư ng con ñ c mang c p NST gi i tính XX còn con cái mang c p NST gi i tính XY ñư c g p : ð ng v t có vú Chim , Bư m, ch nhái b nh y Châu ch u , r p B Hi n tư ng con ñ c mang c p NST gi i tính X còn con cái mang c p NST gi i tính XX ñư c g p : ð ng v t có vú Chim , Bư m, ch nhái b nh y Châu ch u , r p D Hi n tư ng con cái mang c p NST gi i tính X còn con ñ c mang c p NST gi i tính XX ñư c g p : Ru i gi m cây gai, chua me B nh y Châu ch u và r p C Gi i ñ ng giao t là : Cơ th có ki u gen ñ ng h p t Cơ th có ki u gen d h p t ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án C âu 6 A) B) Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n C) D) ðáp án C âu 7 A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) Cơ th mang c p NST gi i tính là XX Cơ th mà gi i tính ch do m t NST gi i tính X quy ñ nh C Gi i d giao t là Cơ th có ki u gen d h p t Cơ th có ki u gen ñ ng h p t Cơ th mang c p NST gi i tính là XY Cơ th mang c p NST gi i tính XX C Phát bi u nào dư i ñây v s di truy n gi i tính là không ñúng? Các gen trên NST gi i tính không ch quy ñ nh tính tr ng liên quan ñ n gi i tính mà còn quy ñ nh m t s tính tr ng thư ng các loài giao ph i, th ng kê trên m t s lư ng l n cá th cho th y s cơ th ñ c và cơ th cái x p x b ng nhau C p NST gi i tính có th tương ñ ng ho c không tương ñ ng tuỳ theo gi i tính c a t ng nhóm . loài C p NST gi i tính ch có t bào sinh d c D ngư i bình thư ng , n i dung nào dư i ñây nói v các NST là không ñúng : M i t bào sinh d c 2n ñ u có 44 NST thư ng và 2 NST gi i tính Ngư i n là gi i d giao t , ngư i nam là gi i ñ ng giao t Tr ng mang NST X g p tinh trùng mang NST X s hình thành h p t mang c p NST XX phát tri n thành ngư i n . Tr ng mang NST X g p tinh trùng mang NST Y s hình thành h p t mang c p NST XX phát tri n thành ngư i nam Ngư i nam mang c p NST gi i tính XY, qua gi m phân cho 2 lo i giao t X và Y v i t l x p x 1:1 khi tính trên s lư ng l n B NST gi i tính có ñ c ñi m T n t i thành t ng c p gi ng nhau 2 gi i Ch mang các gen chi ph i s hình thành các tính tr ng ñ c trưng cho gi i NST gi i tính có th tương ñ ng ho c không tương ñ ng tuỳ theo gi i tính c a t ng nhóm , loài M t gi i mang c p NST gi i tính XY gi i kia là XX C ngư i s thai nam cao hơn s thai n ñư c cho là do: Gen ñ t bi n gây ch t trên NST Y làm t l thai nam b s y nhi u hơn Tinh trùng mang NST Y nh hơn lên có t c ñ v n chuy n nhanh hơn tinh trùng mang NST X , do ñó t l th tinh c a các tinh trùng Y cao hơn Trên NST X có th mang các gen l n ñ t bi n có h i do ñó các thai n c ó t l s y cao hơn NST X mang cái gen l n ñ t bi n có h i trong khi ñó NST Y không mang các gen tương ng v i NST X nên thai nam có t l s y thai và ñ non hơn Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 thai n B ngư i di n bi n c a t l gi i tính qua các giai ño n di n ra như sau Khi sinh : t l con gái nhi u hơn con trai ;tu i thi u niên : t l con trai b ng con gái ; tu i già c bà nhi u hơn c ông Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con trai b ng con gái ; tu i già c bà nhi u hơn c ông Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con gái b ng con trai ; tu i già c ông nhi u hơn c bà Khi sinh : t l con trai nhi u hơn con gái ;tu i thi u niên : t l con gái b ng con trai ; tu i già c ông nhi u hơn c bà B ngư i t l con trai nhi u hơn con gái nhưng tu i thi u niên t l con gái b ng con trai ñư c cho là do : Gen ñ t bi n gây ch t trên NST Y làm t l tr nam b ch t nhi u hơn tu i thi u niên , ñưa t l nam và n v tr ng thái cân b ng Gen ñ t bi n trên NST Y làm t l tr nam b ch t nhi u hơn tu i thi u niên . ñưa t l nam và n vào tr ng thái cân b ng Trên NST X có th mang các gen tr i ñ t bi n có h i do ñó các tr nam mang c p NST gi i tính s có t l t vong cao trong th i kì thi u niên NST X mang các gen l n ñ t bi n có h i trong khi ñó NST Y không mang các gen tương ng v i NST X nên tr nam có t l t vong tu i thi u niên cao hơn n , ñưa t l nam và n v tr ng thái cân b ng D N i dung nào dư i ñây là không ñúng ngư i b NST 2n =46 v i 44NST thư ng và 2 NST gi i tính. ngư i n mang c p NST gi i tính XX , ngư i nam là XY ngư i t l nam cao hơn m t ít so v i n giai ño n sơ sinh nhưng ñ tu i già t l c bà cao hơn c ông Ngư i nam mang c p NST gi i tính XY s cho 2 lo i giao t X và Y v i t l x p x nên s th tinh s cho 2 lo i t h p XX v à XY v i t l b ng nhau ngư i , vi c sinh trai hay gái ch y u do giao t c a ngư i m quy t ñ nh D bò sát châu châ ú và r p …. Con cái mang c p NST gi i tính XX , Con ñ c là XO Con cái cho 1 lo i giao t mang X , con ñ c cũng cho m t lo i giao t mang X Con ñ c mang h i ch ng Tocno Con ñ c qua gi m phân cho 2 lo i giao t , 1 lo i mang NST X , 1 lo i ch g m các NST thư ng , không ó NST gi i tính T l gi i tính nhóm này l à 2 cái :1 ñ c C Cơ s t bào h c c a s hình thành gi i tính ñ c cái sinh v t à: Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu19 A) B) C) D) ðáp án C âu 20 A) B) C) D) ðáp án C âu 21 A) B) S phân ly và t h p c a c p NST gi i tính trong quá trình nguyên phân và th tinh Vai trò c a các hoocmon trong quá trình phát tri n cá th S phân ly và t h p c a c p NST gi i tính trong quá trình gi m phân và th tinh Ph thu c vào c p NST gi i tính tương ñ ng hay không tương ñ ng cơ th C Y u t nào dư i ñây có th nh hư ng ñ n s phân hoá gi i tính Cái hoocmon sinh d c nh t ñ , s chi u sáng , dinh dư ng……. Có th nh hư ng lên s phân hoá gi i tính nh hư ng c a môi trư ng trong và ngoài lên s phát tri n c a các tính tr ng gi i tính T t c ñ u ñúng -D Trong s n xu t hi u ñư c cơ ch xác ñ nh gi i tính và các y u t nh hư ng t i quá trình phân hoá gi i tính ngư i ta có th : Ch ñ ng ñi u ch nh t l ñ c, cái ñ i sau nh m ñưa l i hi u qu s n xu t cao thu t l i trong vi c l a ch n c p b m thích h p ñ t o ưu th lai Giúp phát tri n s m gi i tính v t nuôi và cây tr ng T t c ñ u ñúng A Ngo i tr trưòng h p ph bi n là con ñ c mang căp NST XY con cái là XX , Còn có trư ng h p ñ c XX . Cái XY ñ c XO . Cái XX ð c XX . Cái XO T t c ñ u ñúng -D Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta ñ m ñư c 23 NST . ñây là b NST c a châu ch u thu c gi i tính nào Châu ch u cái Châu ch u ñ c Châu ch u mang ñ t bi n th 3 nhi m Châu ch u mang ñ t bi n th 1 nhi m B Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta ñ m ñư c 23 NST . Con châu ch u s cho bao nhiêu lo i giao t khác nhau . N u các c p NST ñ ng d ng có c u trúc khác nhau gi s không x y ra trao ñ i chéo trong quá trình gi m ph ân 2048 4096 Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n C) D) ðáp án C âu 22 A) B) C) D) ðáp án C âu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) B) C) 1024 Không có giao t do gi m phân b t thư ng A Quan sát t bào sinh dư ng c a 1 con châu ch u bình thư ng ngư i ta ñ m ñư c 23 NST . S lư ng NST trong b NST c a châu ch u c a gi i tính kia : 24 22 21 26 A M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Các phôi bào ñư c kích thích ñ phát tri n thành các cá th này có th giao ph i ñư c v i nhau không Có th giao ph i ñư c v i nhau do các cá th mang c p NST gi i tính khác nhau Không th giao ph i ñư c v i nhau do các cá th mang c p NST gi i tính gi ng nhau Có th giao ph i ñư c ho c không tuỳ theo c p NST gi i tính c a cơ th Có th giao ph i ñư c ho c không tuỳ theo các ch t kích thích tăng trư ng ñư c s d ng B M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r .N u l y tr ng trong cơ th cái c a loài ñó ñem ña b i hoái nhân t o ñ t o thành cơ th lư ng b i , gi i tính c a các cơ th ña b hoá này s gi ng nhau hay khác nhau? Khác nhau n u cơ th cái c a loài là gi i d giao t , gi ng nhau n u cơ th cái c a loài là gi i ñ ng giao t Gi ng nhau n u cơ th cái c a loài là gi i d giao t , khác nhau n u cơ th cái c a loài là gi i ñ ng giao t Luôn luôn khác nhau do tính ch t c a th ña b i Luôn luôn gi ng nhau do ñư c lư ng b i hoá t 1 tr ng ñơn b ch c 1 NST gi i tính A M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Gi i tính c a các cơ th lư ng b i hoá nói trên có gi ng v i gi i tính c a cơ th m không ? Luôn luôn khác do các cơ th ñư c t o ra b ng con ñư ng ña b i hoá , cơ th mang các tính ch t c a th ña b i Luôn luôn gi ng v i cơ th m do ñư c lư ng b i hoá t các tr ng l y t cơ th m N u cơ th m là gi i d giao t s không có c th nào có gi i tình gi ng m . Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n D) ðáp án C âu 26 A) B) C) D) ðáp án C âu 27 A) B) C) D) ðáp án n u m là gi i ñ ng giao t các cá th ñ u có gi i tính gi ng m N u cơ th m là gi i ñ ng gia t s không có cá th nào có gi i tính gi ng m , n u m là gi i d giao t các cá th ñ u có gi i tính gi ng m C M t t bào tr ng c a 1 lo i ñơn tính giao ph i ñư c th tinh trong ng nghi m, khi h p t nguyên phân ñ n giai ño n 8 phôi bào ngư i ta tách các phôi bào và cho phát tri n riêng r . Ki u gen cu các cá th ñư c hình thành t con ñư ng ña b i hoá nói trên có ñ ng nh t v i nhau không Hoàn toàn ñ ng nh t do các tr ng ñơn b i ñã ñư c lư ng b i hoá , d n ñ n s nhân ñôi c a ki u gen ñơn b i M t s ñ ng nh t nhưng m t s thì không do s khác bi t trong c p NST gi i tính M t s ñ ng nh t nhưng 1 s thì không ph thu c vào s phân ly ng u nhiên c a các c p NST và s trao ñ i chéo gi a các c p NST tương ñ ng trong gi m phân Không do trong gi m ph ân s phân ly ng u nhiên c a các c p NST khác nhau v ngu n g c ,s trao ñ i chéo c a các c p NST tương ñ ng ñã d n ñ n s khác bi t trong c u trúc c a ki u gen m i giao t D Trên cơ s hi u ñư c c ơ ch xác ñ nh gi i tính ngư i . di truy n h c gi i tính có ý nghĩa gì ñ i v i y h c Hi u ñư c nguyên nhân và ñ xu t các phương pháp phát hi n c a 1 s b nh di truy n hi m nghèo do r i lo n phân ly và t h p c a c p NST gi i tính Cho phép sinh con theo ý mu n ði u tr các trư ng h p b t thư ng v gi i tính ngư i T t c ñ u ñúng A Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n DI TRUY N H C NGƯ I Hãy ch n câu tr l i ñúng nh t: Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5` A) B) C) D) ðáp án Câu 6 Nghiên c u di truy n h c ngư i có nh ng khó khăn do: kh năng sinh s n c a loài ngư i ch m và ít con b nhi m s c th s lư ng nhi u, kích thư c nh Các lí do xã h i t t c ñ u ñúng -D Phương pháp nghiên c u nào dư i ñây không ñu c áp d ng ñ nghiên c u di truy n h c ngư i: Phương pháp nghiên c u ph h Phương pháp lai phân tích Phương pháp di truy n t bào Phưong pháp nghiên c u tr ñ ng sinh B hi n nay ngư i ta hi u bi t khá nhi u v nh ng quy lu t di truy n ngư i nh phương pháp: Phương pháp nghiên c u ph h Phương pháp lai phân tích Phưong pháp lai thu n ngh ch Phương pháp di truy n gi ng lai A Trong vi c l p ph h kí hi u Hôn nhân ñ ng huy t ð ng sinh khác tr ng Anh ch em khác b ho c khác m Anh ch em cùng b m A Trong vi c l p ph h kí hi u Hai anh em trai cùng b m Hai tr ñ ng sinh Hai anh em sinh ñôi cùng tr ng Hai anh em sinh ñôi khác tr ng D Trong vi c l p ph h kí hi u A) B) C) D) Hai anh em trai cùng b m Hai tr ñ ng sinh Hai anh em trai sinh ñôi cùng tr ng Hai anh em trai sinh ñôi khác tr ng Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n ðáp án Câu 7 C Trong vi c l p ph h kí hi u A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) ngư i nam và ngư i n m c b nh ngư i nam và ngư i n bình thư ng ngư i nam và ngư i n ñã ch t ngư i nam và ngư i n mang gen tr ng thái d h p C Trong vi c l p ph h kí hi u là … ngư i n m c b nh Ngư i n bình thư ng ngư i n ñã ch t Ngư i n mang gen tr ng thái d h p D Vi c nghiên c u ph h ñư c th c hi n nh m m c ñích Theo dõi s di truy n c a m t tính tr ng nào dư i ñây ngư i là tính tr ng tr i: Phân tích ñư c tính tr ng hay b nh có di truy n không và n u có thì quy lu t di truy n c a nó như th nào Xác ñình tính tr ng hay b nh di truy n liên k t v i nhi m s c th th gi i tình hay không t t c ñ u ñúng -D Qua nghiên c u ph h tính tr ng nào ñươi ñây ngư i là tính tr ng tr i: Da tr ng Tóc th ng Môi m ng Lông mi dài D Qua nghiên c u ph h tính tr ng nào ñươi ñây ngu i là tính tr ng l n Da ñen Tóc th ng Môi dày Lông mi dày B Qua nghiên c u ph h bênh nào dư i ñây ngư i là di truy n theo ki u ñ t bi n gen tr i B ch t ng ñi c di truy n t t 6 ngón tay Câm, ñi c b m sinh C Qua nghiên c u ph h b nh nào dư i ñây ngư i là di truy n theo ki u ñ t bi n gen l n B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n A) B) C) D) ðáp án Câu 14 t t xương chi ng n Ngón tay ng n t t 6 ngón tay Câm, ñi c b m sinh D Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t b nh qua ba th h : A) B) C) D) ðáp án Câu 15 ð t bi n gen l n trên NST thư ng ð t bi n gen l n trên NST thưòng ð t bi n gen l n trên NST gi i tính X ð t bi n gen tr i trên NST gi i tính X B Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t b nh qua năm th h : A) B) C) D) ðáp án Câu 16 ð t bi n gen l n trên NST gi i tính x ð t bi n gen tr i trên NST gi i tính X ð t bi n gen l n trên NST thư ng ð t bi n gen tr i trên NST thư ng D Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t b nh qua b n th h Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n A) B) C) D) ðáp án Câu 17 ð t bi n gen l n trên NST thư ng ð t bi n gen l n trên NST gi i tính X ð t bi n gen tr i trên NST thư ng ð t bi n gen tr i trên NST gi i tính X A Quan sát ph h mô t s di truy n c a m t bênh qua b n th h A) B) C) D) ðáp án Câu 18 ð t bi n gen l n trên NST thư ng ð t bi n gen trên NST gi i tính Y ð t bi n gen tr i trên NST thư ngq ð t bi n gen tr i trên NST gi i tính X B Trong nghiên c u di truy n ngư i phương pháp nghiên c u t bào là phương pháp: S d ng kĩ thu t AND tái t h p ñ nghiên c u c u trúc gen Nghiên c u tr ñ ng sinh ñư c sinh ra t cùng m t tr ng hay khác tr ng Phân tích b NST c a ngư i ñ ñánh giá v s lư ng và c u trúc c a các NST Tìm hi u cơ ch ho t ñ ng c a m t gen qua quá trình sao mã và t ng h p protein do gen ñó quy ñ nh C H i ch ng ðao có th d dàng xác ñ nh b ng phương pháp A) B) C) D) ðáp án Câu 19 Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n A) B) C) D) ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) Nghiên c u ph h Nghiên c u t bào Di truy n hoá sinh Nghiên c u tr ñ ng sinh B Phương pháp nghiên c u nào dư i ñây cho phép phát h i ch ng tơcnơ ngư i Nghiên c u tr ñ ng s nh Nghiên c u t bào Nghiên c u ph h Di truy n hoá sinh B Phương pháp nghiên c u nào dư i ñây cho phép phát h i ch ng claiphentơ ngư i Nghiên c u tr ñ ng sinh Nghiên c u ph h Nghiên c u t bào Di truy n hoá sinh C ñ phát hi n các d t t và b nh b m sinh liên quan ñ n các b nh ñ t bi n NST ngư i, ngư i ta s d ng phương pháp nào dư i ñây Nghiên c u tr t bào Nghiên c u tr ñ ng sinh Nghiên c u ph h Di truy n hoá sinh A Phát bi u nào dư i ñây không chính xác Các tr ñ ng sinh khác tr ng có ch t li u di truy n tương t như các anh ch em sinh ra trong nh ng l n sinh khác nhau c a cùng m t b m Các tr ñ ng sinh cùng tr ng luôn luôn cùng gi i Các tr ñ ng sinh khác tr ng ñư c sinh ra t các tr ng khác nhau, nhưng ñư c th tinh t m t tinh trùng Các tr ñ ng sinh khác tr ng có th khác gi i ho c cùng gi i C Nghiên c u tr ñ ng sinh cho phép Phát hi n quy lu t di truy n chi ph i các tính tr ng ho c b nh Xác ñ nh m c ñ tác ñ ng c a môi trư ng lên s hình thành các tính tr ng c a cơ th Phát hi n các trư ng h p tính tr ng ho c b nh lý do ñ t bi n gen và NST B và C ñúng B Hai tr sinh ñôi cùng tr ng là k t qu quá trình Th tinh gi a m t tinh trùng và hai tr ng sau ñó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n B) C) D) ðáp án Câu 26 A) B) C) D) ðáp án Câu 27 A) B) C) D) ðáp án Câu 28 A) B) C) D) ðáp án Câu 29 A) B) C) D) ðáp án Câu 30 th tinh gi a hai tinh trùng và m t tr ng sau ñó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th th tinh gi a m t tr ng và m t tinh trùng nhưng sau ñó h p t tách thành hai t bào phát tri n thành m t cơ th th tinh gi a hai tr ng v i hai tinh trùng trong cùng m t l n mang thai sau ñó m i h p t phát tri n thành m t cơ th C Hai tr sinh ñôi cùng tr ng là k t qu c a quá trình: Th tinh gi a m t tinh trùng và hai tr ng sau ñó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thanh m t cơ th th tinh gi a hai tinh trùng và m t tr ng sau ñó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th th tinh gi a m t tr ng và m t tinh trùng nhưng sau ñó h p t tách thành hai t bào, m i t bào phát tri n thành m t cơ th th tiinh gi a hai tr ng v i hai tinh trùng trong cùng m t l n mang thai, sau ñó h p t phát tri n thành m t cơ th D ð i v i y h c di truy n h c có vai trò Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân, ch n ñoán và d phòng và ñi u tr m t ph n cho m t s b nh di truy n và m t s các d t t b m sinh trên ngư i Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân chu n ñoán và d phòng cho m t s b nh di truy n và m t s các d t t b m sinh trên ngư i Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân và chu n ñoán cho m t s b nh di truy n và m t s b nh t t b m sinh trên ngư i Giúp y h c tìm hi u nguyên nhân và cơ ch c a m t s b nh di truy n trong nh ng gia ñình mang ñ t bi n A Phát bi u nào dư i ñây v di truy n trong y h c là không chính xác: nhi u t t b nh di truy n và các d t t b m sinh liên quan ñ n ñ t bi n NST ho c ñ t bi n gen b ng các phương pháp và kĩ thu t hi n ñ i ñã có th chu n ñoán s m và chính xác các b nh di truy n th m chi ngay t giai ño n bào thai M t s b nh di truy n hi n ñã có phương pháp ñi u tr c th Có th d ñoán kh năng xu t hi n các t t b nh di truy n trong nh ng gia ñình mang ñ t bi n C B nh b ch t ng ngư i gây ra do thi u s c t mêlanin Không có kh năng t ng h p enzym tirôzinaza Tirôzin không th bi n thành s c t mêlanin t t c ñ u ñúng -D B nh bách t ng là m t b nh do ñ t bi n gen…(T: tr i; L: l n) trên NST (T: thư ng; G: gi i tính) gây ra. Ngư i b nh không có kh năng t ng h p Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n A) B) C) D) ðáp án Câu 31 A) B) C) D) ðáp án Câu 32 A) B) C) D) ðáp án Câu 33 A) B) C) D) ðáp án Câu 34 A) B) C) D) ðáp án Câu 35 A) B) enzym tirôzinnaza xúc tác cho vi c bi n ñ i…(TM: tirôzin thành s c t mêlanin; MT: mêlanin thành tirôzin) nên ngư i b nh có tóc da lông tr ng, m t h ng L; T; TM L; T; MT L; G; TM T; G; MT A ð i v i m t b n di truy n do gen ñ t bi n l n n m trên NST thư ng, n u b m bình thư ng, nhưng mang gen b nh thì t l con c a h không m c b nh s là: 50% 0% 25% 75% D ð i v i m t b nh di truy n do gen ñ t bi n tr i n m trên NST thư ng, n u m t trong hai b m bình thư ng, ngư i kia m c b nh thì t l con c a h m c b nh s là: 50% O% 25% 75% A ñ i v i bênh di truy n do gen ñ t bi n tr i n m trên NST thư ng, n u hai b m ñ u bình thư ng, bà con n i ngo i bình thư ng, h có m t ngư i con m c b nh thì gi i thích hi n tư ng này th nào B ho c m mang gen b nh nhưng b át ch không bi u hi n Do gen ñ t bi n xu t hi n tr ng thái ñ ng h p và làm bi u hi n b nh ðã phát sinh m t ñ t bi n m i làm xu t hi n b nh trên b ho c m mang gen b nh nhưng do ñ t bi n m t ño n NST ño n mang gen ñ t bi n C N i dung dư i ñây nói v b nh khó ñông ngư i là không ñúng` B nh do m t ñ t bi n gen l n trên NST X gây ra Máu c a ngư i này b thi u ch t sinh s i huy t nên không b t n thương ch y máu, máu s không ñông ñư c B nh g p ph bi n ngư i nam, r t hi m g p n ðây là b nh di truy n duy nh t có th ch a ñư c D N u m t b nh di truy n không th ch a ñư c thì c n ph i làm gì: Ngăn ch n h u qu cho con cháu b ng cách không sinh ñ Ngăn ch n h u qu cho con cháu b ng cách c m k t hôn g n, h n ch sinh ñ Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n C) D) ðáp án Câu 36 A) Không c n ñ t v n ñ này ra vì b nh nhân s ch t Không có phương pháp nào c B ð ñi u tr cho ngư i m c b nh máu khó ñông, ngư i ta ñã: S a ch a c u trúc c a gen ñ t bi n B) C) D) ðáp án Câu 37 Thay gen ñ t bi n b ng gen bình thư ng Tiêm ch t sinh s i huy t Làm m t ño n NST ch a gen ñ t bi n C m t bác sĩ cho r ng m t b nh nhân c a ông ta m c h i ch ng ðao, làm th nào ñ kh ng ñ nh chu n ñoán c a bác sĩ: Căn c trên ñ c ñi m ki u hình c a b nh nhân S d ng phương pháp nghiên c u t bào S d ng phương pháp nghiên cưú ph h S d ng phương pháp nghiên c u tr ñ ng sinh B Hai tr ñ ng sinh cùng tr ng nhưng có s khác bi t v m t tính tr ng ho c b nh nào ñó. Gi i thích hi n tư ng này như th nào: Do tác ñ ng môi trư ng s ng Do ñ t bi n ti n phôi x y ra m t trong hai bào thai Do s khác bi t ñ i v i h gen ngoài nhân t t c ñ u ñúng -D Hai tr ñ ng sinh cùng tr ng có ki u gen và gi i tính gi ng nhau vì: Do h p t tình c mang v t ch t di truy n hoàn toàn gi ng nhau Do phân bào nguyên nhi m nên t h p t ñã cho ra các phôi bào gi ng h t nhau v phương di n di truy n Do gi m phân nên hai h p t ñã cho ra các phôi bào gi ng h t nhau v phương di n di truy n A và B ñúng -B Khi nhu m t bào c a m t ngư i b b nh di truy n ta th y NST(NST 21) có ba cái gi ng nhau, NST gi i tính g m ba chi c trong ñó có hai chi c gi ng nhau, ñây là trưòng h p: ngư i n m c h i ch ng ðao ngư i n v a m c h i ch ng ðao, v a m c h i ch ng 3 NST X ngư i nam m c h i ch ng ðao ngư i nam v a m c h i ch ng ðao v a m c h i ch ng Claiphentơ -D Phương pháp ph h không th nghiên c u ñ c tính nào dư i ñây các tính tr ng ho c b nh c a ngư i Xác ñ nh b nh ho c các tính tr ngdi truy n hay không di truy n Xác ñ nh vai trò c a môi trư ng trong quá trình hình thành b nh ho tính A) B) C) D) ðáp án Câu 38 A) B) C) D) ðáp án Câu 39 A) B) C) D) ðáp án Câu 40 A) B) C) D) ðáp án Câu 41 A) B) Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n C) D) ðáp án Câu 42 A) B) C) D) ðáp án Câu 43 A) B) C) D) ðáp án Câu 44 A) B) C) D) ðáp án Câu 45 A) B) C) D) ðáp án Câu 46 tr ng Xác ñ nh b nh di truy n ki u ñơn gen hay ña gen Xác ñ nh ki u di truy n theo ki u gen ñ t bi n trên NST thư ng hay liên k t v i gi i tính B Phương pháp ph h không th nghiên c u ñ c tính nào dư i ñây các tính tr ng ho c b nh c a ngư i Xác ñ nh b nh ho c các tính tr ngdi truy n hay không di truy n Xác ñ nh vai trò c a môi trư ng trong quá trình hình thành b nh ho tính tr ng Xác ñ nh b nh di truy n ki u ñơn gen hay ña gen Xác ñ nh ki u di truy n theo ki u gen ñ t bi n trên NST thư ng hay liên k t v i gi i tính B Phương pháp nghiên c u t bào không th nghiên c u lo i b nh di truy n nào c a ngư i: B nh do ñ t bi n c u trúc NST b nh do ñ t bi n c u trúc NST d ng ñ o ño n hay chuy n ño n tương h B nh do ñ t bi n gen B nh do b t thư ng s lư ng NST C Trên ph h c a m t b nh di truy n do gen l n trên nhi m s c th (NST) gi i tính X và m t b nh di truy n do trên NST Y ñ u th y bi u hi n nam. Làm th nào ñ phân bi t hai hi n tư ng này: b nh do gen ñ t bi n trên NST Y b m c b nh s truy n l i cho t t c con trai b nh do gen ñ t bi n trên NST Y b không m c b nh s không bao gi có con m c b nh b nh do gen ñ t bi n trên NST Y s không bao gi có con gái m c b nh t t c ñ u ñúng -D n i dung nào dư i ñây nói v phương pháp nghiên c u tr ñ ng sinh là không ñúng: Nghiên c u các c p sinh ñôi ho c nhóm ñ ng sinh có th phát hi n nh hư ng c a môi trư ng ñ i v i các ki u gen ñ ng nh t Giúp xác ñ nh tính tr ng ho c b nh nào do gen quy t ñ nh là ch y u, tính tr ng ho c b nh nào ch u nh hư ng c a môi trư ng Các tr ñ ng sinh cùng tr ng s có ch t li u di truy n gi ng như các anh ch em trong cùng m t gia ñình do ñó s là m t ñ i tư ng r t t t cho nghiên c u vai trò c a y u t môi trư ng lên ki u hình nh ng khác bi t gi a các tr ñ ng sinh cùng tr ng cho phép nghĩ ñ n vai trò c a môi trư ng lên s hình thành tính tr ng ho c b nh C m t c p v ch ng bình thư ng sinh ñư c m t con trai bình thư ng, m t Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n A) B) C) D) ðáp án con trai mù màu và m t con trai m c b nh máu khó ñông. Ki u gen c a hai v ch ng trên như th nào? Cho bi t gen h gây b nh máu khó ñông, gen m gây b nh mù màu các alen bình thư ng ng là H và M B XmHY, m XMhXmh B XmhY, m XmH ho c XMhXmH b XMHYm XMHxMH B xMHY; m XMHXmh ho c XMhXmH D Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n ð T BI N ðA B I TH Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án Câu 6 A) B) C) D) ðáp án Câu 7 Th ña b i là d ng ñ t bi n mà t bào sinh dư ng c a cơ th : Mang b NST là m t s b i c a n B NST b th a 1 ho c vài NST c a cùng 1 c p NST tương ñ ng Mang b NST là m t b i s c a n và l n hơn 2n Mang b NST b th a 1 NST C Th ña b i trên th c t ñư c g p ph bi n : ð ng, th c v t b c th p ð ng v t Th c v t Gi ng cây ăn qu không h t C S r i lo n phân ly c a toàn b NST trong nguyên phân s làm xu t hi n dòng t bào: 4n 2n 3n n A S r i lo n phân ly c a toàn b NST trong l n phân bào 1 c a phân bào gi m nhi m c a m t t bào sinh d c s t o ra: Giao t n và 2n Giao t 2n Giao t n Giao t 4n B Cơ th th c v t ña b i có ñ c ñi m: Cơ quan sinh dư ng l n, th i gian sinh trư ng kéo dài Có th không có h t Có kh năng ch ng ch u t t v i nh ng ñi u ki n có h i T t c ñ u ñúng -D Cơ th 3n hình thành do R i lo n phân ly c a toàn b b NST x y ra t bào sôma R i lo n phân ly c a toàn b b NST x y ra giai ño n ti n phôi R i lo n phân ly c a toàn b b NST x y ra do s kêt h p gi a m t giao t 2n và m t giao t n R i lo n phân ly c a toàn b b NST trong quá trình sinh noãn t o ra noãn 2n , sau ñó ñư c th tinh b i h t ph n bình thư ng ñơn b i C Tác nhân hoá h c nào sau ñây ñư c s d ng ph bi n trong th c t ñ gây ra d ng ñ t bi n ña b i Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) 5- brom uraxin Cônsixin Êtyl mêtalsulf nat (EMS) Nitrôzơ methyl urê (NMU) B Cơ ch gây ñ t bi n ña b i c a cônsixin là do: Tách s m tâm ñ ng c a các NST kép C n tr s hình thành thoi vô s c ðình ch ho t ñ ng nhân ñôi c a các NST Ngăn c n không cho màng t bào phân chia B Các d ng cây tr ng tam b i như dưa h u, nho thư ng không h t do: Không có kh năng sinh giao t bình thư ng Không có cơ quan sinh d c ñ c Không có cơ quan sinh d c cái Cơ ch xác ñ nh gi i tính b r i lo n A Trong th c ti n ch n gi ng cây tr ng ñ t bi n ña b i ñư c s d ng ñ : T o ra nh ng gi ng năng xu t cao Kh c ph c tính b t th c a các cơ th lai xa T o ra các gi ng qua không h t T t c ñ u ñúng -D Cơ s t bào h c c a kh năng kh c ph c tính b t th cơ th lai xa b ng phương pháp gây ñ t bi n ña b i khác là do: Gia tăng kh năng sinh dư ng và phát tri n c a cây T bào ña b i có kích thư c l n hơn giúp các NST trư t d dàng hơn trên s i vô s c trong qua trình phân bào Các NST v i tâm ñ ng l n hơn s trư t d dàng trên thoi vô s c trong quá trình phân bào Giúp khôi ph c l i c p NST ñ ng d ng, t o ñi u ki n cho chúng ti p h p, trao ñ i chéo bình thư ng D Cơ th th c v t ña b i có th ñư c phát hi n b ng phương pháp nào dư i ñây là chính xác nh t ðánh giá s phát tri n b ng cơ quan sinh dư ng ðánh giá kh năng sinh s n Quan sát và ñêm s lư ng NST trong t bào ðánh giá kh năng sinh trư ng và kh năng ch ng ch u v i sâu b nh C M t th ña b i ch ñư c hình thành t m t th ña b i kh m khi: Cơ th kh m ph i là s sinh s n h u tính Cơ th kh m ñó có kh năng sinh s n sinh dư ng Cơ th kh m ñó thu c loài sinh s n theo ki u t th ph n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) B) C) D) Cơ th kh m ñó là loài lư ng tính B ð c ñi m nào dư i ñây c a th ña b i là không ñúng: Trong th ña b i b NST c a t bào sinh dư ng là m t b i s c a m t b NST ñơn b i, l n hơn 2n ðư c chia làm hai d ng: th ba nhi m và th ña nhi m ñ ng v t giao ph i ít g p th ña b i do gây ch t r t s m, cơ ch xác ñ nh gi i tính b r i lo n nh hư ng t i quá trình sinh s n Cây ña b i l b b t th t o nên gi ng không h t B Th t b i xu t hi n khi: X y ra s không phân ly c a toàn b NST trong nguyên phân c a t bào 2n X y ra s không phân ly c a toàn b NST vào giai ño n s m c a h p t trong l n nguyên phân ñ u tiên Do k t qu c a s k t h p gi a giao t b t thư ng 2n v i giao t 2n B và C ñúng -D S không phân ly c a toàn b b nhi m s c th vào giai ño n s m c a h p t trong l n nguyên phân ñ u tiên s t o ra: Th t b i Th kh m Th tam b i Th ña nhi m A S không phân ly c a toàn b b nhi m s c th x y ra ñ nh sinh dư ng c a m t cành cây s t o ra: Th t b i Th kh m Th tam b i Th ña nhi m B Khi t t c các c p nhi m s c th t nhân ñôi nhưng thoi vô s c không hình thành, t bào không phân chia s t o thành t bào: Mang b NST ña b i Mang b NST t b i Mang b NST tam b i Mang b NST ñơn b i B ð c ñi m nào dư i ñây là ñi m gi ng nhau cơ b n gi a hai d ng ñ t bi n th ña b i và th d b i: ð u là d ng ñ t bi n s lư ng NST ð u d n ñ n tình tr ng m t kh năng sinh s n ð u gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình ð u do r i lo n phân ly c a 1 ho c 1 s c p NST tương ñ ng trong quá Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) trình phân bào A ð c ñi m nào dư i ñây là ñi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng ñ t bi th ña b i và th d b i: ð u là ngu n nguyên li u cho quá trình ti n hoá và ch n gi ng ð u d n ñ n tình tr ng m t kh năng sinh s n ð u gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình ð u do r i lo n phân ly c a 1 ho c 1 s c p NST tương ñ ng trong quá trình phân bào A ð c ñi m nào dư i ñây là ñi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng ñ t bi n th ña b i và th d b i: ð u có th x y ra do r i lo n phân ly c a NST trong quá trình gi m phân ð u d n ñ n tình tr ng m t kh năng sinh s n ð u gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng trên ki u hình ð u không nh hư ng ñ n s lư ng c a các c p NST gi i tính A ð c ñi m nào dư i ñây là ñi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng ñ t bi n th ña b i và th d b i: ð u d n ñ n tình tr ng m t kh năng sinh s n ð u có th x y ra do r i lo n phân ly NST t bào sinh dư ng ho c t bào sinh d c trong quá trình phân bào ð u là d ng ñ t bi n s lư ng NST ð u không nh hư ng ñ n s lư ng c a các c p NST gi i tính C ð c ñi m nào dư i ñây là ñi m gi ng nhau cơ b n gi a 2 d ng ñ t bi n ña b i và d b i: ð u d n ñ n tình tr ng m t kh năng sinh s n c a th ñ t bi n ð u x ra do r i lo n phân ly c a m t ho c m t s c p NST tương ñ ng t boà sinh dư ng ho c t bào sinh d c trong quá trình phân bào ð u có th x y ra t bào sinh dư ng, t bào sinh d c ho c vào giai ño n ti n phôi ð u không nh hư ng ñ n s lư ng c a các c p NST gi i tính C ð c ñi m nào dư i ñây là ñi m khác nhau cơ b n gi a th ña b i và th d b i th c v t: Th ña b i ñư c s d ng ñ kh c ph c tính b t th c a cơ th lai xa D ng ña b i l thư ng làm m t kh năng sinh s n Th ña b i làm tăng kích thư c t bào T t c ñ u ñúng -D ð c ñi m nào dư i ñây là ñi m khác nhau cơ b n gi a th ña b i và th d b i th c v t: Th ña b i x y ra do r i lo n phân ly c a toàn b b NST c a t bào Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n
- Xem thêm -