Tài liệu Đề vào 10 môn ngữ văn tỉnh Thái Nguyên có đáp án

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 290 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Đề vào 10 môn ngữ văn tỉnh Thái Nguyên có đáp án
' riNu ruAt NcuvpN so crAo DUC vA DAo rAo THI TUYEx srNn vAo LCIp lo NIm hgc 2017 - 2018 LJBND rvrON: ut cuiNn rnrlc rHpr Nctl vAN Thdi gian ldm bdi:.|20 philt, khbng *C thA gian giao 1od ttri gdm c6 0t irang) tli PnAn I. Dgc hi6u (3,0 di6m) Dgc doSn tho sau vir tri loi cic cdu h6i tir CAu 1 d6n Ciu 5: Yi';ff!:;!i";,3" Bdy mttg tdu gtiiy dd phi il6ng ngudi qua. BAn '#-'l!:l;ff{;,thuaviiit "Hoa tcy thdo nhfing ndt ring bay". Nhu phuqng mila Nhung mdi ndm mdt vdng Nyudi thuA viiit nay ildu ? Gidy dd buin khdng thdm; Mtrc dpng trong nghiAn sdu... Ciu I 10,5 diey).Eoan tho dugc trfch tir t6c phAm ndo, cria ai ? Cia2 (0,5 diA.@. X6c dinhnhihrg phuong thric biOu ttet dugc sri dpng trong dopn trich. Ciu 3 (0,5 di6m). Tim loi d6n tr.uc tii5p trong do4n tho tr0n. Ciu 4 (1,0 di1@. ftuif.tu tu du-o. c sI dung hong hai cdu tho: Gidy dd budn khdng thdm; Mttc ilpng trong nghiAn sAu... CAu 5 (0,5 diiim). Em h6y cho bitit n6t vin trOa"trriy,in th6ng cta ddn tQc dugc tdc gihn6i toi trong dogn tho. NCu tric dgng cua bjQn Phin II. Lirm v5n (7,0 di6m) Cf,u 1 (2,0 diAm) HEy vi6t mQt tlo4n v6n ngin (khoang 15 - Xem thêm -