Tài liệu đề thi học sinh giỏi ngữ văn 9 có đáp án số 7

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Trêng THCS Yªn Trêng ®Ò thi häc sinh giái m«n Ng÷ v¨n líp 9 Thêi gian lµm bµi:150p Hä vµ tªn ngêi ra ®Ò: NguyÔn ThÞ Quyªn C¸c thµnh viªn thÈm ®Þnh ®Ò(®èi víi nh÷ng m«n cã tõ 2 GV trë lªn) - TrÞnh ThÞ Thu + Lª ThÞ S©m C©u 1: (2 ®iÓm) Ph©n tÝch gi¸ trÞ biÓu ®¹t cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt tu tõ ®îc sö dông trong hai c©u th¬ sau: “ NÕu cã h«m nµo ta v¾ng B¸c Ch¾c lµ Ngêi bËn chuyÕn ®i xa” (Tè H÷u) C©u 2: (2 ®iÓm) Cho c©u chñ ®Ò sau ®©y, h·y triÓn khai thµnh mét ®o¹n v¨n diÔn dÞch ( kho¶ng 10 dßng) ChuÈn bÞ hµnh trang vµo thÕ kû míi th× ®iÒu quan träng nhÊt lµ chuÈn bÞ b¶n th©n con ngêi. C©u 3: ( 6 ®iÓm) ViÕt mét bµi v¨n nghÞ luËn kho¶ng 20 dßng bµn vÒ ý nghÜa cña hai tõ “ Sèng ®Ñp” C©u 4: (4 ®iÓm) ViÕt lêi b×nh cho khæ th¬ sau: “ C¸i cß sung ch¸t ®µo chua C©u ca mÑ h¸t giã ®a vÒ trêi Ta ®i trän kiÕp con ngêi Còng kh«ng ®i hÕt mÊy lêi mÑ ru” (Ngåi buån nhí mÑ ta xa – NguyÔn Duy) C©u 5: (6 ®iÓm) VÎ ®Ñp cña con ngêi míi trong truyÖn ng¾n “ LÆng lÏ Sa pa” ( NguyÔn Thµnh Long) Híng dÉn chÊm C©u 1: (2 ®iÓm) Häc sinh cÇn ®¹t ®îc c¸c ý sau: - ChØ ra ®îc biÖn ph¸p tu tõ nãi gi¶m, nãi tr¸nh (1 ®) - Ph©n tÝch ®îc gi¸ trÞ biÓu ®¹t (1 ®) - C¸c ý cÇn cã khi ph¸t triÓn: Khi sö dông biÖn ph¸p tu tõ nãi gi¶m, nãi tr¸nh t¸c gi¶ ®· gióp ngêi ®äc c¶m nhËn ®îc r»ng: B¸c Hå cña chóng ta vÉn cßn ®ã, Ngêi chØ v¾ng xa vµi ngµy råi trë l¹i – B¸c m·i bÊt tö trong tr¸i tim mçi chóng ta C©u 2: (2 ®iÓm) * Yªu cÇu viÕt ®óng ®o¹n v¨n ®iÔn dÞch: C©u chñ ®Ò ®øng ë ®Çu ®o¹n v¨n (0,5 ®) * C¸c ý ®îc triÓn khai sau c©u chñ ®Ò: - Tõ cæ chÝ kim bao giê con ngêi còng lµ ®éng lùc ph¸t triÓn cña lÞch sö, lµ nh©n tè quan träng t¹o nªn mäi sù ph¸t triÓn (0,5 ®) - Trong thÕ kØ XXI khi nÒn kinh tÕ tri thøc ph¸t triÓn m¹nh mÏ th× vai trß cña con ngêi l¹i cµng næi tréi (0,5 ®) - ChuÈn bÞ b¶n th©n con ngêi ph¶i lµ nh÷ng con ngêi võa cã tri thøc, võa cã ®¹o ®øc lÏ sèng ®Ñp (0,5) C©u 3: (6 ®iÓm) §¶m b¶o lµ mét bµi v¨n nghÞ luËn ng¾n thuéc vÊn ®Ò t tëng, ®¹o lÝ C¸c ý cÇn cã: * Giíi thiÖu vÒ quan niÖm sèng cña mét bé phËn giíi trÎ hiÖn nay ( cã c¶ tÝch cùc, tiªu cùc) (1 ®iÓm) * DÉn d¾t ®Õn quan niÖm sèng ®Ñp * Sèng lµ cèng hiÕn, lµ “cho vµ nhËn” ®óng møc (2 ®iÓm) Häc sinh ®a dÉn chøng phï hîp ( anh thanh niªn trong “ LÆng lÏ Sa pa” bµi th¬ “ Mïa xu©n nho nhá” ( Th¬ Tè H÷u) vµ c¶ nh÷ng tÊm g¬ng trªn ®µi, b¸o, truyÒn h×nh. * Sèng lµ trung thµnh víi lÝ tëng cña §¶ng, biÕt tri ©n tæ tiªn céi nguån (2 ®) * Sèng yªu th¬ng nh©n ¸i ( 1 ®) C©u 4: (4 ®iÓm) ViÕt lêi b×nh cho khæ th¬ Häc sinh cÇn ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu sau: Cã n¨ng lùc c¶m thô th¬, biÕt ph¸t hiÖn c¸c tõ ng÷ h×nh ¶nh ®Ñp trong khæ th¬, cã kh¶ n¨ng liªn tëng, so s¸nh, ®èi chiÕu trong qu¸ tr×nh viÕt lêi b×nh. * Néi dung: Vai trß, ý nghÜa lêi ru cña mÑ ®èi víi cuéc ®êi mçi con ngêi - C¸c yªu cÇu khai th¸c - H×nh ¶nh c¸i cß lµ mét h×nh ¶nh quen thuéc tõ bao ®êi nay lu«n cã mÆt trong lêi ru cña Bµ, cña mÑ (0,5 ®iÓm) - H×nh ¶nh ®ã gîi lªn cuéc ®êi lam lò , vÊt v¶ cña nh÷ng ngêi mÑ, ngêi vî, ngêi phô n÷ ViÖt Nam (0,5 ®iÓm) - Lêi ru cña mÑ ®i ®Õn mäi miÒn xa, ®a con vµo líp häc, ®a con qua mäi nÎo cuéc ®êi ( dÉn chøng th¬ Xu©n Quúnh bµi lêi ru cña mÑ) (1 ®iÓm) C©u 5: §¶m b¶o lµ mét bµi v¨n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm v¨n häc ( Nh©n vËt trong t¸c phÈm) 1. Më bµi: ( 1 ®iÓm) Häc sinh nªu ®îc vÊn ®Ò cÇn nghÞ luËn: H×nh ¶nh con ngêi míi trong “ LÆng lÏ Sa pa” ( NguyÔn Thµnh Long). (u tiªn vµ tr©n träng ®èi víi nh÷ng më bµi s¸ng t¹o cã chÊt v¨n nhng ph¶i ch¾c ch¾n, khoa häc) 2. Th©n bµi: (4 ®iÓm) a. Nªu ®îc hoµn c¶nh ra ®êi cña t¸c phÈm (1 ®iÓm) §ã lµ nh÷ng n¨m 1970 khi miÒn B¾c bíc vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi, miÒn Nam ®Êu tranh chèng ®Õ quèc MÜ ( häc sinh nªu lªn kh«ng khÝ s«i næi cña thêi k× nµy víi c¸c khÈu hiÖu, môc tiªu vÒ con ngêi míi) b. VÎ ®Ñp cña con ngêi míi + VÎ ®Ñp cña con ngêi míi thÓ hiÖn qua nh©n vËt anh thanh niªn (2 ®iÓm) C¸c nh©n vËt kh¸c (1 ®iÓm) Häc sinh khai th¸c theo c¸c ý sau: - NghÞ lùc vµ kü n¨ng sèng - NiÒm ®am mª, t×nh yªu, ý thøc tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc. - Quan niÖm vÒ lÏ sèng. - C¸c phÈm chÊt kh¸c 3. KÕt bµi: (1 ®iÓm) - Kh¼ng ®Þnh vai trß cña nh÷ng con ngêi míi ®ã ®èi víi c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc trong nh÷ng n¨m th¸ng lÞch sö qua. - Tr¸ch nhiÖm cña thÕ hÖ trÎ ®èi víi ®Êt níc ngµy nay.
- Xem thêm -