Tài liệu đề thi học sinh giỏi ngữ văn 9 có đáp án số 13

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

§Ò thi häc sinh giái m«n ng÷ v¨n líp :9 ( N¨m häc 2010 – 2011) Trêng THCS Yªn Ninh Thêi gian lµm bµi: 150 phót Ngêi ra ®Ò: NguyÔn ThÞ Hång C¸c thµnh viªn thÈm ®Þnh: TrÞnh §×nh Nh©m, Lª ThÞ Toµn §Ò bµi C©u 1: §äc ®o¹n héi tho¹i sau vµ cho biÕt b¹n B×nh ®· vi ph¹m ph¬ng ch©m héi tho¹i nµo? Vßng vµo ph¬ng ¸n em cho lµ ®óng. C« gi¸o: T¹i sao h«m nay b¹n An nghØ häc? B×nh: Tha c« b¹n Êy bÞ èm a! C« gi¸o: Em biÕt ch¾c nh thÕ chø! B×nh: Tha c« kh«ng a! C« gi¸o: Kh«ng biÕt ch¾c sao em l¹i nãi? B×nh lóng tóng, kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo ®µnh ®øng im. A. Ph¬ng ch©m vÒ lîng B. Ph¬ng ch©m vÒ chÊt C©u 2: NhiÖm vô nµo sau ®©y cña v¨n b¶n thuyÕt minh theo em lµ quan träng nhÊt? Vßng vµo ph¬ng ¸n ®óng. A. KÓ nh÷ng c©u chuyÖn thó vÞ xung quanh ®èi tîng B. Lµm râ h×nh ¶nh ®èi tîng C. Cung cÊp tri thøc mét c¸ch kh¸ch quan, x¸c thùc, h÷u Ých vÒ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, c«ng dông cña ®èi tîng D. C¸ch tr×nh bµy, giíi thiÖu, gi¶i thÝch vÒ ®èi tîng C©u 3: §äc c¸c c©u th¬ sau trÝch TruyÖn KiÒu cña NguyÔn Du: A. Tho¾t tr«ng nhên nhît mµu da ¡n g× cao lín ®Éy ®µ lµm sao (......................) B. Hµi v¨n lÇn bíc dÆm xanh Mét vïng nh thÓ c©y quúnh, cµnh giao (.....................) C. Qu¸ niªn tr¹c ngo¹i tø tuÇn Mµy r©u nh½n nhôi , ¸o quÇn b¶nh bao (....................) D. R©u hïm, hµm Ðn, mµy ngµi Vai n¨m tÊc réng, th©n mêi thíc cao (...................) a/ Ghi tªn mçi nh©n vËt ®îc t¶ vµo sau mçi c©u th¬ trong dÊu ngoÆc ®¬n b/ NguyÔn Du dïng bót ph¸p íc lÖ ®Ó miªu t¶ ë nh÷ng c©u nµo? Vßng vµo ®¸p ¸n ®óng. C©u 4: Qu¸ niªn tr¹c ngo¹i tø tuÇn Mµy r©u nh½n nhôi ¸o quÇn b¶nh bao Tríc thµy sau tí lao xao Nhµ b¨ng ®a mèi ríc vµo lÇu trang GhÕ trªn ngåi tãt sç sµng... ( TruyÖn KiÒu – NguyÔn Du) a/ Em h·y x¸c ®Þnh nh÷ng tõ l¸y vµ nªu gi¸ trÞ cña chóng trong viÖc thÓ hiÖn nh©n vËt M· Gi¸m Sinh cña NguyÔn Du trong c©u th¬. b/ §éng tõ “tãt” vµ c¶ c©u th¬ cuèi cïng cho em hiÓu c¸i ngåi cña m· Gi¸m Sinh nh thÕ nµo? C©u 5: §äc ®o¹n v¨n sau vµ r¶ lêi c©u hái: “ Chao «i! §èi víi nh÷ng ngêi ë quanh ta, nÕu ta kh«ng cè t×m mµ hiÓu hä th× ta chØ thÊy hä gµn dë, ngu ngèc, bÇn tiÖn, xÊu xa, bØ æi... toµn nh÷ng cí ®Ó cho ta tµn nhÉn, kh«ng bao giê ta thÊy hä lµ nh÷ng ngêi ®¸ng th¬ng; kh«ng bao giê ta th¬ng... Vî ta kh«ng ¸c, nhng thÞ khæ qu¸ råi. mét ngêi ®au ch©n cã lóc nµo quªn ®îc c¸i ch©n ®au cña m×nh ®Ó nghÜ ®Õn mét c¸i g× kh¸c n÷a ®©u? khi ngêi ta khæ qu¸ th× ngêi ta ch¼ng cßn nghÜ ®Õn ai ®îc n÷a. C¸i b¶n tÝnh tèt cña ngêi ta bÞ nh÷ng nçi lo l¾ng, buån ®au, Ých kØ che lÊp mÊt. T«i biÕt vËy, nªn t«i chØ buån chø kh«ng nì giËn” ( L·o H¹c – Nam Cao) a/ Lêi v¨n trong ®o¹n trÝch trªn cña ai? b/ Ngêi Êy ®ang thuyÕt phôc ai? c/ ThuyÕt phôc ®iÒu g×? C©u 6: C¶m nhËn cña em vÒ hai c©u th¬: Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ §i hÕt ®êi lßng mÑ vÉn theo con ( Con cß – ChÕ Lan Viªn) C©u 7: Cã ý kiÕn cho r»ng: “ H×nh tîng anh bé ®éi trong th¬ ca thêi k× kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ chèng MÜ cøu níc võa mang nh÷ng phÈm chÊt chung hÕt søc ®Ñp ®Ï cña ngêi lÝnh cô Hå nhng ®ång thêi l¹i vÉn cã nh÷ng nÐt c¸ tÝnh riªng kh¸ ®éc ®¸o...” Qua hai bµi th¬ “ §ång chÝ” cña ChÝnh H÷u vµ “ Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh” cña Ph¹m TiÕn DuËt, em h·y lµm s¸ng tá nhËn ®Þnh trªn. Híng dÉn chÊm C©u 1(0,5 ®iÓm): Khoanh vµo ®¸p ¸n B C©u 2(0,5 ®iÓm): Khoanh vµo ®¸p ¸n C C©u 3(1,5 ®iÓm): a, Ghi tªn c¸c nh©n vËt lÇn lît nh sau: Tó Bµ, Kim Träng, M· Gi¸m Sinh, Tõ H¶i.( 1 ®iÓm) b, Vßng ®¸p ¸n B vµ D ( 0,5 ®iÓm) C©u 4: ( 2,5 ®iÓm); a, t×m ®îc c¸c tõ l¸y: nh½n nhôi, b¶nh bao, lao xao, sç sµng. - Gi¸ trÞ: ®· m« t¶ vµ t« rÊt ®Ëm c¸i vÎ hµo nho¸ng, gi¶ t¹o bÒ ngoµi ( nh½n nhôi, b¶nh bao) vµ sù nhè nh¨ng, « hîp, tr©ng tr¸o ( lao xao, sç sµng) cña bän thÇy tí hä M·.( 1,5 ®iÓm) b, Dïng ®éng tõ “ tãt” mét tõ thuÇn ViÖt trong khÈu ng÷, bªn c¹nh c¸c tõ; “ ghÕ trªn” “ sç sµng” gîi t¶ râ c¸i c¸ch ngåi rÊt nhanh khi cha ®îc mêi, ngåi lÐo phÐt lªn chç kh«ng ph¶i dµnh cho m×nh, ngåi víi t thÕ thiÕu lÞch sù, th¸i ®é xÊc l¸o ®Óu c¸ng cña g·.( 1 ®iÓm) C©u 5: ( 2®iÓm): a, Lêi cña «ng gi¸o b, ThuyÕt phôc chÝnh m×nh. c, ThuyÕt phôc r»ng: vî m×nh kh«ng ¸c ®Ó chØ buån chø kh«ng nì giËn. C©u 6: ( 3®iÓm): 1) ®¶m b¶o v¨n b¶n ng¾n cã bè côc chÆt chÏ, m¹ch l¹c, giµu c¶m xóc.( 0,5 ®iÓm) 2) Nªu ®îc mét sè ý c¬ b¶n sau: a, Giíi thiÖu bµi th¬, h×nh tîng con cß.( 0,5®) b, Hai c©u th¬ lµ lêi cña mÑ nãi víi con – con cß ( 1,5®) - Trong suy nghÜ vµ quan niÖm cña mÑ, díi c¸i nh×n cña mÑ, con dï lín dï trëng thµnh, nhiÒu tuæi ®Õn ®©u, lµm g×, thµnh ®¹t ®Õn ®©u ch¨ng n÷a ...th× con vÉn lµ con cña mÑ; con vÉn ®¸ng yªu, rÊt bÐ báng vÉn lu«n cÇn sù ®éng viªn che chë, vÉn lµ niÒm tin niÒm tù hµo hi väng cña mÑ. - Dï cã ph¶i c¸ch xa con, xa rÊt l©u thËm chÝ suèt cuéc ®êi nhng kh«ng lóc nµo lßng mÑ kh«ng ë bªn con. c, Ngîi ca t×nh c¶m ®»m th¾m, v« biªn vµ v« cïng cao c¶ thiªng liªng cña ngêi mÑ( 0,5®) C©u 7: (10®iÓm) 1, Më Bµi:( 1®) - Giíi thiÖu 2 bµi th¬ ®Òu lµ nh÷ng bµi ®Æc s¾c viÕt vÒ ngêi lÝnh trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vµ chèng MÜ cøu níc. - C¶ 2 bµi th¬ ®Òu lÊy c¶m høng tõ h×nh tîng anh bé ®éi cô Hå nhng do ®îc s¸ng t¸c ë 2 thêi k× kh¸c nhau, bëi nh÷ng c¸ tÝnh s¸ng t¹o kh¸c nhau cho nªn ngoµi nh÷ng phÈm chÊt chung ®Ñp ®Ï rÊt ®¸ng tù hµo cña h×nh tîng anh bé ®éi, ë mçi bµi th¬ cên to¸t lªn nh÷ng nÐt c¸ tÝnh riªng hÕt søc ®éc ®¸o. 2, Th©n bµi:( 7®) a,Nh÷ng vÎ ®Ñp chung cña h×nh tîng anh bé ®éi cô Hå ( 2®) - Nh÷ng ngêi lÝnh chiÕn ®Êu cho mét lÝ tëng cao ®Ñp: Lßng yªu níc, ý chÝ quyÕt r©m kh¸t väng chiÕn ®Êu b¶o vÖ ®éc lËp d©n téc lµ nh÷ng nÐt næi bËt nhÊt trong t©m hån ngêi lÝnh c¶ 2 thêi k× kh¸ng chiÕn cøu níc. HS dÉn chøng. - Nh÷ng con ngêi dòng c¶m bÊt chÊp khã kh¨n, coi thêng thiÕu thèn hiÓm nguy: Dï ë 2 thêi k× hoµn toµn kh¸c nhau cña 2 cuéc kh¸ng chiÕn nhng nh÷ng vÊt v¶, khã kh¨n, thiÕu thèn cña ®êi lÝnh, l¹ thay, l¹i kh¸ gièng nhau. Tuy nhiªn vît lªn trªn tÊt c¶ vÉn lµ mét tinh thÇn can trêng, dòng c¶m, bÊt chÊp gian khæ, hiÓm nguy thiÕu thèn. HS dÉn chøng - Nh÷ng con ngêi th¾m thiÕt t×nh ®ång ®éi. HS dÉn chøng. - nh÷ng con ngêi l¹c quan yªu ®êi, t©m hån bay bæng, l·ng m¹n. DÉn chøng. b, Nh÷ng nÐt riªng trong vÎ ®Ñp cña h×nh tîng ngêi lÝnh:( 2®) - NÐt ch©n chÊt méc m¹c cña h×nh ¶nh ngêi n«ng d©n mÆc ¸o lÝnh trong bµi th¬ §ång chÝ: + Ch©n chÊt méc m¹c trong c¸i nh×n ®ång ®éi.DÉn chøng + Ch©n chÊt méc m¹c trong nçi nhí. DÉn chøng - NÐt ngang tµng, trÎ trung cña mét tÕ hÖ cÇm sóng míi trong bµi th¬ Bµi th¬ vÒ tiÓu ®éi xe kh«ng kÝnh: +TrÎ trung trong gian khæ: DÉn chøng + Ngang tµng trong khã kh¨n. DÉn chøng c, ChÊt giäng kh¸ riªng cña 2 nhµ th¬ t¹o nªn 2 ch©n dung ®Æc s¾c vÒ ngêi lÝnh( 3®) - NÐt c« ®äng, ch¾t läc trong thÓ hiÖn c¶m xóc, sö dông h×nh ¶nh, ng«n tõ cña ChÝnh H÷u... - NÐt phãng tóng tµi hoa, s¾c s¶o trong sö dông thñ ph¸p ®èi lËp gi÷a c¸i kh«ng cã vµ c¸i cã cña Ph¹m TiÕn DuËt. §ã lµ nh÷ng ®ãng gãp riªng vÒ c¸ tÝnh vµ phong c¸ch cña 2 nhµ th¬t¹o nªn 2 bøc ch©n dung ®Ñp vÒ ngêi lÝnh. 3, KÕt bµi:( 1®) C¶ 2 bµi th¬, trªn mét ý nghÜa nµo ®ã, mang ý nghÜa c¾m mèc cho th¬ viÕt vÒ ngêi lÝnh ë 2 thêi k× kh¸ng chiÕn cøu níc. Trong ®ã ®äng l¹i l©u bÒn trong trÝ nhí ngêi ®äc vÉn lµ nh÷ng phÈm chÊt ®Ñp ®Ï cïng nh÷ng nÐt riªng rÊt ®¸ng yªu, ®¸ng quý cña anh bé ®éi cô Hå ®îc c¸c t¸c gi¶ thÓ hiÖn b»ng nh÷ng t×nh c¶m v« cïng ch©n thùc cïng nh÷ng næ lùc s¸ng t¹o riªng cña mçi nhµ th¬. Lu ý: H×nh thøc tr×nh bµy( 1®): §¶m b¶o bµi viÕt cã bè côc gåm 3 phÇn, v¨n phong m¹ch l¹c, dÉn chøng tiªu biÓu, giµu c¶m xóc... HÕt
- Xem thêm -