Tài liệu đàn hương hình tập 2

  • Số trang: 208 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2199 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 1 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 20................................................................................................................................... 2 CHÛÚNG 21................................................................................................................................. 10 CHÛÚNG 22................................................................................................................................. 18 CHÛÚNG 23................................................................................................................................. 24 CHÛÚNG 24................................................................................................................................. 35 CHÛÚNG 25................................................................................................................................. 44 CHÛÚNG 26................................................................................................................................. 62 CHÛÚNG 27................................................................................................................................. 76 CHÛÚNG 28................................................................................................................................. 87 CHÛÚNG 29............................................................................................................................... 103 CHÛÚNG 30............................................................................................................................... 112 CHÛÚNG 31............................................................................................................................... 120 CHÛÚNG 32............................................................................................................................... 140 CHÛÚNG 33............................................................................................................................... 148 CHÛÚNG 34............................................................................................................................... 155 CHÛÚNG 35............................................................................................................................... 162 CHÛÚNG 36............................................................................................................................... 176 http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 2 CHÛÚNG 20 Theo caách goåi cuãa ngûúâi trong nghïì, miïëng thûá nhêët taå trúâi. Nhaát thûá hai bïn ngûåc traái, vêîn nhanh goån nhû thïë, vêîn chuêín xaác khöng sai soát nhû thïë. giúâ àêy trïn ngûåc Huâng Phi xuêët hõïn hai löî to bùçng àöìng xu, chaãy maáu nhûng rêët ñt. Nguyïn do, trûúác khi khai àao, traái tim Huâng Phi co ruát do bêët chúåt bõ vöî maånh, töëc àöå tuêìn hoaân cuãa maáu chêåm hùèn laåi. Àêy laâ kinh nghiïåm Böå Hònh moâ mêîm vaâ töíng kïët àûúåc qua möåt thúâi gian daâi cuãa rêët nhiïìu àao phuã úã Nguåc AÁp Tû, coá thïí noái khöng lêìn naâo ngoaåi lïå. Tiïìn Huâng Phi toã ra khöng run súå khi thuå hònh, nhûng tiïëng rïn kheä àïën nöîi chó mònh Triïåu Giaáp nghe thêëy, hònh nhû noá thoaát ra tûâ löî tai cuãa Huâng Phõ Triïåu Giaáp chó chùm chùm nhòn vaâo mùåt Huâng Phi, laäo àaä quaá quen vúái tiïëng la heát cuãa phaåm khi bõ xeáo thõt, trong böëi caãnh êëy, la caâng to, laäo caâng bònh tônh. Nhûng gùåp trûúâng húåp rùæn roãi túái mûác cùæn rùng khöng kïu möåt tiïëng cuãa Huâng Phi, laäo àêm ra têm thêìn hoaãng höët, do bïn tai laäo im ùæng quaá, hònh nhû sùæp coá chuyïån àöång trúâi xaãy ra. Trúå thuã cuãa laäo àûáng bïn, àïëm: - Miïëng thûá hai! Theo laäo phên tñch, àao phuã trònh laâng thûá gò xeão tûâ trïn ngûúâi phaåm, laâ dûåc trïn cú súã phaáp luêåt vaâ têm lyá: Möåt, biïíu thõ sûå vö tû cuãa luêåt phaáp vaâ sûå cêín troång cuãa àao phuã. Hai, taåo sûå chêën àöång vïì têm lyá trong dên chuáng àïën xem haânh hònh, do àoá maâ loaåi búát nhûäng yá nghô àöåc aác, búát phaåm töåi. Àêy laâ lyá do vò sao caác triïìu àaåi àïìu cho dên chuáng àïën xem. Ba, thoãa maän nhu cêìu têm lyá. Khöng möåt vúã diïîn, möåt tñch haát, möåt kõch nghïå naâo hay bùçng. Àêy cuäng laâ lyá do cú baãn khiïën caác àao phuã cao cêëp cuãa Böå Hònh coi thûúâng caác keáp haát àûúåc suãng aái trong cung. Khi giú miïëng thõt thûá hai cho moåi ngûúâi xem, Triïåu Giaáp nhúá laåi nhûäng ngaây laäo theo thêìy hoåc nghïå. Àïí reân luyïån tuyïåt kyä trong hònh phaåt lùng trò, caác àao phuã úã Nguåc AÁp Tû thiïët lêåp quan hïå mêåt thiïët vúái loâ möí lúån úã Suâng Vùn Mön Ngoaåi. Nhûäng luác thûa iïåc, sû phuå dêîn hoå http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 3 àïën laâm khöng cöng úã àêy. Hoå àaä thaái khöng biïët bao nhiïu con lúån beáo àïí laâm nhên baánh bao, cuöëi cuâng, trònh àöå cao siïu túái mûác chñnh xaác nhû cên, baão cùæt möåt cên laâ àuáng möåt cên, khöng thûâa khöng thiïëu. Thúâi kyâ Giaâ Dû giûä êën Nguåc AÁp Tû, àaä tûâng cho múã loâ möí liïn hoaân úã Têy Tûá, bïn ngoaâi baán thõt, phña sau laâ loâ möí, buön baán cûåc kyâ phaát àaåt. Vïì sau, khöng biïët ai àïí löå, ngûúâi ta khöng àïën mua thõt àaä àaânh, laåi coân mùæt trûúác mùæt sau möîi khi ài qua, chó súå bõ bùæt laâm thõt. Thïë laâ sêåp tiïåm. Laäo nhúá trong chiïëc traáp úã àêìu giûúâng sû phuå coá möåt quyïín saách giêëy àaä öë vaâng, rêët roân, veä rêët nhiïìu àöì hoåa coá chuá giaãi bïn caånh. Tïn quyïín saách àoá laâ “Saách khöng phöí biïën cuãa thu quan”, nghe noái cuãa möåt “Giaâ” àúâi Minh truyïìn laåi. Trong saách ghi laåi rêët nhiïìu loaåi hònh phaåt, caách thûác thi haânh aán vaâ nhûäng àiïìu cêìn chuá yá. Quaã laâ trûá taác kinh àiïín vïì nghïì àao phuã. Sû phuå cho xem àöì hoåa vaâ phêìn chûä, giaãi thñch cùån keä cho anh em laäo vïì hònh phaåt lùng trò. Saách noái rùçng, lùng trò coá ba cêëp àöå. Cêëp möåt, xeão ba nghòn ba trùm nùm mûúi baãy miïëng; cêëp hai, hai nghòn taám trùm chñn mûúi saáu miïëng; cêëp ba, möåt nghòn nùm trùm taám mûúi lùm miïëng. Laäo nhúá sû phuå coân noái, bêët kïí xeão bao nhiïu miïëng, nhûng miïëng cuöëi cuâng phaãi laâ vûâa xeão xong, phaåm chïët liïìn. Do vêåy, phaãi bùæt àêìu xeão tûâ chöî naâo, miïëng trûúác miïëng sau caách nhau bao lêu, àïìu phaãi thiïët kïë chñnh xaác cùn cûá vaâo giúái tñnh vaâ thïí traång cuãa phaåm. Nïëu chûa xeão àuã söë miïëng maâ phaåm àaä chïët hoùåc xeão àuã söë miïëng röìi maâ phaåm vêîn chûa chïët, thò phaãi coi àoá laâ löîi cuãa àao phuã. Sû phuå noái, tiïu chuêín töëi thiïíu cuãa lùng trò laâ caác miïëng phaãi saân saân nhû nhau, àûa lïn baân cên khöng àûúåc hún keám nhiïìu quaá. Àiïìu naây àoâi hoãi khi thi haânh aán, àao phuã phaãi bònh têm tônh khñ, têm phaãi chi li nhû súåi toác, phaãi quyïët àoaán khi ra tay; vûâa nhû thiïëu nûä thïu hoa, vûâa nhû àöì tïí giïët lûâa. Bêët cûá sû nhu nhûúåc chêìn chûâ naâo, bêët cûá sûå lúi loãng noáng vöåi naâo, àïìu aãnh hûúãng àïën tay dao, laâm cho àöång taác bõ biïën daång. Laâm àûúåc nhû trïn thêåt khöng phaãi dïî. Vò rùçng cú bùæp con ngûúâi, sûå liïn kïët chùåt cheä giûäa caác böå phêån vaâ àûúâng gên thúá thõt khöng giöëng nhau, hûúáng dao vaâ duâng sûác nhiïìu hay ñt àïìu dûåa vaâo linh caãm. Sû phuå noái, nhûäng àao phuã thiïn taâi nhû Cao Àaâo, nhû cuå Trûúng Thang, àïìu duâng têm, duâng mùæt xeão thõt, maâ khöng duâng dao, duâng tayå Do vêåy tûâ xûa túái nay, coá haâng ngaân vaån aán lùng trò, nhûng thi haânh àaåt túái mûác hoaân myä gêìn nhû khöng coá. Àaåi àïí chó laâ xeão cho àïën chïët maâ thöi. vò thïë, caâng vïì cêån àaåi, söë nhaát dao caâng ñt ài, cho àïën baãn triïìu, nùm trùm nhaát laâ nùång nhêët. Nhûng thûåc hiïån http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 4 àûúåc nùm trùm nhaát thò cuäng hiïëm nhû löng phûúång sûâng lên röìi. Àao phuã úã Böå Hònh haânh sûå cêín troång theo àuáng ui cuã cuãa ngûúâi xûa àïí laåi, laâ xuêët phaát tûâ loâng tön kñnh möåt chûác nghiïåp thiïng liïng lêu àúâi. Coân úã caác tònh, phuã, chêu, huyïån, röìng töm lêîn löån, haânh nghïì àao phuã àa phêìn laâ boån lûu manh, thöí phó. Boån chuáng búát xeán, phaåt xeão nùm trùm miïëng, xeão àûúåc hai trùm ba trùm laâ àaä gioãi, phêìn lúán chùåt ngûúâi ta laâm taám, hoùåc àêm nhiïìu nhaát cho àïën chïët. Triïåu Giaáp vêíy miïëng thõt thûá hai vûâa xeão trïn ngûúâi Huâng Phi xuöëng àêët theo caách goåi cuãa nghïì, miïëng thûá hai taå àêët. Laäo duâng chiïëc khùn lau laâm bùçng da buång con dï, dêëp nûúác muöëi, lau ngûåc Huâng Phi, àïí nhaát cùæt giöëng vïët múái cheám trïn voã cêy. Laäo xeão miïëng thõt thûá ba trïn ngûåc Huâng Phi, miïëng naây cuäng to bùçng àöìng tiïìn, coá hònh vêíy caá, meáp vïët cùæt múái liïìn kïì vïët cuä maâ vêîn phên minh, vïët naâo ra vïët êëy. Sû phuå noái, hònh phaåt lùng trò coân goåi laâ “xeão vêíy caá”, goåi nhû vêåy rêët hònh tûúång vaâ xaác àaáng. Triïåu Giaáp caãm thêëy trong loâng thû thaái, cöng viïåc höm nay, xem ra àaä cêìm chùæc thaânh cöng möåt nûãa. Laäo quùng miïëng thûá ba lïn trúâi, miïëng naây laâ taå quó thêìn. Àöì àïå àûáng bïn àïëm: - Miïëng thûá ba! Neám ài miïëng thûá ba, laäo xeão miïëng thûá tû. Khi Triïåu Giaáp xeão miïëng thûá nùm mûúi thò cú bùæp trïn ngûåc Huâng Phi àaä hïët. Àïën àêy, cöng viïåc cuãa laäo àaä hoaân thaânh àûúåc möåt phêìn mûúâi. Àöì àïå àöíi cho laäo lûúäi dao múái. Laäo thúã maånh hai húi, àiïìu chónh laåi hö hêëp. Coá möåt àiïìu khiïën laäo caãm thêëy chûa troån veån, àoá laâ cho àïën phuát naây, chaâng thanh niïn vêîn khöng kïu möåt tiïëng, khiïën cho cuöåc biïíu diïîn vöën àêìy maâu sùæc, thaânh vúã kõch vuång vïì, thiïëu hêëp dêîn. Laäo nghô thêìm, ta àaä trúã thaânh tïn àöì tïí baán thõt trong con mùæt cuãa nhûäng ngûúâi kia. Laäo vö cuâng khêm phuåc chaâng trai hoå Tiïìn naây. Ngoaâi tiïëng rïn khe kheä nhû coá nhû khöng úã hai nhaát dao àêìu, sau àoá, im nhû thoác. Laäo ngêíng nhòn ngûúâi thanh niïn vuä duäng, chó thêëy toác dûång àûáng, mùæt troân xoe, loâng àen biïën thaânh maâu àoã, löî muäi núã röång, haâm rùng nghiïën chùåt, cú maá nöíi lïn nhû hai con chuöåt. Khuön mùåt dûä dùçn àoá khiïën laäo húi hoaãng, tay cêìm dao nhuän ra. Sû phuå noái, kinh nghiïåm lêu nùm chi biïët, nam giúái khöng súå roác da ruát gên, maâ súå cùæt mêët baão böëi trong àuäng quêìn. Vò rùçng khöng chó àau kinh khuãng khi bõ cùæt http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 5 caái àoá, maâ coân nöîi khiïëp haäi vïì mùåt têm linh, sûå nhuåc nhaä vïì mùåt nhên caách. Tuyïåt àaåi àa söë àaân öng thaâ chõu chùåt àêìu, quyïët khöng chõu thiïën ài con giöëng. Sû phuå noái, ngûúâi àaân öng duâ hung hùng àïën mêëy, chó cêìn cùæt boã caái trong àuäng quêìn laâ mêët saåch oai phong, gaâ tröëng bõ nhöí saåch löng vuä. Triïåu Giaáp khöng nhòn lïn böå mùåt bi traáng khiïën laäo thêëp thoãm khöng yïn. Laäo cuái nhòn böå tam sûå cuãa Huâng Phõ Laäo nghô thêìm: thêåt khöng phaãi vúái chuá em! Laäo duâng tay traái löi caái êëy ra khoãi öí, tay phaãi nhanh nhû chúáp, “soaåt”, àaä cùæt àûát. Àöì àïå laäo cao gioång àïëm: - Miïëng thûá nùm möët! Luác naây, Huâng Phi tûâ àêìu àïën giúâ vêîn nghiïën rùng khöng noái cêu gò, böîng gaâo lïn möåt tiïëng àêìy tuyïåt voång. Triïåu Giaáp tuy àaä coá sûå chuêín bõ vïì tû tûúãng, vêåy maâ vêîn giêåt mònh. Laäo khöng hay mùæt laäo chúáp lia lõa, laäo chó caãm thêëy hai tay noáng ran, tï daåi nhû coá haâng ngaân vaån cêy kim nung àoã chêm vaâo àêìu ngoán tay, khöng thïí chõu àûång, cuäng khöng thïí hònh dung nöíi sûå khoá chõu. Tiïëng kïu cuãa Huâng Phi khöng giöëng lûâa, khöng giöëng ngûåa, cûåc kyâ thï thaãm, khiïën àaám sô quan thuöåc Hûäu quên vuä vïå bõ kñch thñch vaâ chêën àöång sêu sùæc. Cûá lyá maâ xeát, Viïn Thïë Khaãi cuäng khöng thïí ngoaåi lïå. Triïåu Giaáp khöng coân thò giúâ ngoaãnh laåi xem thaái àöå Viïn àaåi nhên vaâ caác sô quan cuãa öng ta, chó nghe thêëy tiïëng khõt muäi hoaãng súå cuãa luä ngûåa, tiïëng laách caách cuãa haâm thiïët vaâ tiïëng loong coong cuãa luåc laåc àao dûúái cöí ngûåa. Laäo thêëy hai chên bõ troái chùåt cuãa Huâng Phi àang run rêíy khöng yïn. Huâng Phi gaâo liïn tuåc, ngûúâi vùån veåo. Laäo ngêíng nhòn àöì àïå. Thùçng nhoã mùåt saåm nhû àêët, miïång trïî xuöëng nhû caái dôa, mong noá giuáp laäo hoaân thaânh nhiïåm vuå laâ khöng öín. Laäo cùæn rùng laâm tiïëp, xeão möåt nhaát, miïëng thûá nùm hai, laäo kheä nhùæc chuá hoåc troâ luác naây àaä muå ài. Àöì àïå gioång nhû khoác, àïëm: - Miïëng... thûá... nùm hai! Laäo buöìn nön, möåt traång thaái têm lyá maâ bao nùm nay laäo khöng bõ. - Àöì choá àeã!... - Àuâng möåt caái, Huâng Phi cêët tiïëng chûãi — Viïn Thïë Khaãi, tïng ian tùåc kia, ta söëng khöng giïët àûúåc ngûúi, chïët seä thaânh quyã lêëy maång ngûúi! Triïåu Giaáp khöng daám ngoaãnh laåi. laäo khöng roä sùæc mùåt Viïn Thïë Khaãi ngöìi phña sau laäo nhû thïë naâo? laäo chó muöën tranh thuã thúâi gian laâm cho xong cöng viïåc cuãa laäo. Laäo cuái xuöëng xeão àûát http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 6 bïn coân laåi. trong khi laäo dúåm àûáng dêåy, Huâng Phi haá miïång ngoaåm vaâo àêìu laäo, may maâ laäo àöåi muä múái khöng bõ cùæn vúä àêìu. Nhûng duâ coá muä che, Huâng Phi vêîn cùæn raách da àêìu laäo. Chuyïån xaãy ra khiïën laäo khöng reát maâ run. Giaã duå khi naäy Huâng Phi cùæn vaâo gaáy laäo, chùæc chùæn laäo seä bõ ngöën nhû tùçm ùn dêu; nïëu cùæn vaâo tai, chùæc chùæn khöng coân. Laäo thêëy buöët têån oác, trong luác nguy cêëp laäo àûáng bêåt dêåy, àêìu laäo töng ngay vaâo giûäa cùçm Huâng Phi àaánh “cöëp” möåt tiïëng. Maáu tûúi voåt ra, lûúäi dêåp, nhûng Huâng Phi vêîn luön miïång chûãi Viïn Thïë Khaãi. Miïëng thûá nùm mûúi baå Laäo caãm thêëy àêìu vaáng mùæt hoa, chêët dõch túãm lúåm cûá traâo trïn cöí. Laäo cùæn rùng tûå nhuã, nön luác naây laâ àaâo sêu chön chùåt tiïëng tùm lûâng lêîy cuãa àao phuã Böå Hònh. - Cùæt lûúäi noá ài! Laäo nghe thêëy tiïëng noái giêån dûä vaâ oai vïå cuãa Viïn Thïë Khaãi phña sau, quay laåi, thêëy Viïn àaåi nhên mùåt tñm taái, àêåp tay vaâo göëi, nhùæc laåi mïånh lïånh: - Cùæt lûúäi noá ài! Triïåu Giaáp àõnh noái, cùæt lûúäi laâ khöng húåp vúái qui àõnh töí töng, nhûng thêëy Viïn Thïë Khaãi lûãa giêån bûâng bûâng, laäo àaânh ngêåm miïång. Noái maâ laâm gò! Ngay àûúng kim Hoaâng Thaái Hêåu cuäng phaãi nhûúång böå ba phêìn, lúâi Viïn laâ khuön pheáp! La4p quay laåi àïí àöëi phoá vúái caái lûúäi cuãa Huâng Phi. Mùåt Huâng Phi àaä sûng moång, maáu miïång suãi boåt, phun phò phò, khöng coân chöî naâo àïí laách dao. Cùæt lûúäi möåt tûã tuâ àang nöíi cún àiïn laâ nhöí rùng trong miïång coåp. Nhûng laäo khöng coá gan chöëng lïånh Viïn Thïë Khaãi. Laäo raâ thêåt nhanh lúâi daåy vaâ kinh nghiïåm cuãa sû phuå trong nhûäng trûúâng húåp naây, nhûng khöng coá. Huâng Phi vêîn chûãi, Viïn Thïë Khaãi nhùæc lêìn thûá ba: - Cùæt lûúäi noá ài! Trong giúâ phuát nghiïm troång naây, bùçng linh caãm, laäo caãm thêëy thêìn linh töí sû phuâ höå laäo. Tiïët muåc nûãa chûâng thïm vaâo naây khiïën quên lñnh öìn aâo nhû vúä chúå. Triïåu Giaáp cêìm caái àêìu lûúäi trïn tay àïí moåi ngûúâi nhòn thêëy. Laäo caãm thêëy caái lûúäi bêët khuêët vêîn àang run rêíy. Con nhaái luác naäy giêîy chïët cuäng nhû thïë. Miïëng thûá nùm mûúi tû, Triïåu Giaáp noái khöng ra tiïëng: - Miïëng thûá nùm tû! — Àöì àïå laäo àïëm. http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 7 Mùåt Huâng Phi chuyïín sang maâu vaâng kim. Maáu traâo ra tûâ miïång, hoâa vúái nûúác. Khöng coân lûúäi, nhûng Huâng Phi vêîn chûãi, duâ phaát êm cûåc kyâ khoá khùn. Tuy biïët anh ta àang chûãi, nhûng chûãi nhû thïë naâo khöng roä. Hai baân tay Triïåu Giaáp noáng nhû cheâm lûãa, laäo caãm thêëy chuáng seä chaáy nhû ngoån àuöëc röìi biïën thaânh troå Laäo khöng truå nöíi, nhûng loâng tön vinh nghïì nghiïåp maånh maä túái mûác laäo khöng cho pheáp mònh boã dúã qui trònh cuãa hònh phaåt. Vò rùçng Viïn Thïë Khaãi ra lïånh cùæt lûúäi, laâm röëi trònh tûå gia hònh. Leä ra laäo coá thïí cho phaåm chïët rêët nhanh möåt caách tuây tiïån, nhûng tinh thêìn traách nhiïåm vaâ àaåo àûác nghïì nghiïåp khöng cho pheáp laäo xûã sûå nhû thïë. Laäo thêëy, nïëu khöng xeão àuã söë àaä àõnh, chùèng nhûäng vi phaåm phaáp luêåt triïìu Thanh, maâ coân coá löîi vúái chaâng haão haán trûúác mùåt. Bêët kïí ra sao, phaãi xeão àuã nùm trùm nhaát Huâng Phi múái chïët. Nïëu chûa àuã söë àaä chïët, thò àao phuã Böå Hònh chó laâ tïn àöì tïí haång beát cuãa thang xaä höåi! Triïåu Giaáp duâng khùn têím nûúác muöëi, lau saåch maáu vaâ nhûäng chêët dú bêín trïn ngûúâi Huâng Phõ Khi giùåt khùn, laäo ngêm tay möåt luác vaâo thuâng nûúác röìi lau khöå Caái miïång khöng coân lûúäi cuãa Huâng Phi vêîn kheáp múã liïn tuåc, nhûng êm thanh phaát ra thò yïëu dêìn. Triïåu Giaáp hiïíu, phaãi gia hònh thêåt nhanh, phaãi àiïìu chónh phûúng aán ban àêìu cùn cûá vaâo tònh hònh thûåc tïë trûúác mùæt. Àûâng traách àao phuã Böå Hònh bêët taâi, chó traách Viïn Thïë Khaãi ra lïång bûâa, phaá qui tùæc. Laäo laâm möåt àöång taác maâ ñt ai àïí yá: chñch möåt nhaát vaâo bùæp chên laäo àïí caái àau thoát tim àêíy luâi sûå mïåt moãi vaâ tñnh lyâ cuãa cú thïí, àöìng thúâi àïí phên taán sûå chuá yá cuãa laäo vaâo hai baân tay noáng nhû cheâm lûãa cuãa laäo. Laäo laâm ra veã phêën chêën, khöng theâm àïí yá Viïn Thïë Khaãi vaâ àaám sô quan phña sau, caâng khöng theâm àïí yá nùm nghònh lñnh phña trûúác, laäo muáa dao nhû gioá, àïëm nhû àïëm nhûäng cuåc mûa àaá, nhûäng miïëng thõt xeão ra tûâ trïn ngûúâi Huâng Phi bay nhû nhûäng con boå caánh cûáng. Triïåu Giaáp, àûáng thùèng lïn, khoan khoaái thúã möåt húi. Ngûúâi laäo ûúát àêîm, dñnh nhúm nhúáp giûäa hai chên, khöng roä maáu hay möì höi. Laäo àaä traã giaá bùçng maáu cuãa laäo cho tiïëng thúm möåt àúâi cuãa Tiïìn Huâng Phi, cho vinh dûå cuãa àao phuã Böå Hònh. Chó coân saáu nhaát dao cuöëi cuâng. Luác naây böå daång cuãa Tiïìn Huâng Phi tröng thêåt àaáng súå. Triïåu Giaáp chuêín bõ xeão nhaát thûá böën trùm chñn mûúi baãy. Theo qui àõnh, vaâo thúâi àiïím naây coá hai caách lûåa choån, möåt laâ khoeát àöi mùæt, hai laâ xeão àöi möi. Nhûng àöi http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 8 möi Huâng Phi àaä naát beát, quaã thûåc khöng núä xeão, xeão laâ nhêîn têm. Triïåu Giaáp quyïët àõnh khoeát hai mùæt. Laäo biïët Huâng Phi chïët maâ múã mùæt, nhûng chïët maâ múã mùæt phoãng coá ñch gò? Ngûúâi anh em, ta khöng thïí trûng cêìu yá kiïën úã ngûúâi anh em àûúåc nûäa! Khoeát ài hai con mùæt, àïí ngûúâi anh em trúã thaânh con ma biïët an phêån, mùæt khöng nhòn thêëy thò têm khöng loaån, xuöëng êm taâo àõa phuã khoãi phaá quêëy. Dûúng gian khöng cho pheáp quêåy, êm gian cuäng khöng cho pheáp quêåy. Bêët luêån úã àêu, quêåy laâ khöng cho pheáp. Triïåu Giaáp chñch muäi dao nhoån vaâo mùæt Huâng Phi, àöåt nhiïn Huâng Phi nhùæm mùæt laåi, ngoaâi dûå kiïën. Laäo vö cuâng caãm kñch Huâng Phi vïì sûå phöëi húåp naây, vò rùçng ngay caã àao phuã giïët ngûúâi nhû ngoáe, khoeát ài àöi mùæt múã thao laáo khöng phaãi laâ chuyïån vui veã gò. Laäo chöåp lêëy thúâi cú coá möåt, khoang muäi dao möåt voâng quanh höëc mùæt... Miïëng thûá böën trùm chñn mûúi baãy, laäo thïìu thaâo nhû huåt húi. - Miïëng thûá böën trùm chñn mûúi baãy!... Àöì àïå coân huåt húi hún laäo. Luác laäo giú dao, thò con mùæt phaãi cuãa Huâng Phi laåi múã trûâng trûâng, àöìng thúâi Huâng Phi gaâo lïn möåt tiïëng cuöëi cuâng, tiïëng gaâo khiïën Triïåu Giaáp laånh xûúng söëng trong haâng quên, mêëy chuåc binh sô nùång nïì àöí raåp xuöëng nhû tûúâng àöí. Triïåu Giaáp cûåc chùèng àaä, phaãi àöång dao àöëi vúái con mùæt rûåc lûãa coân laåi, rûåc lûãa chûá khöng phaãi aánh lûãa, nhû möåt quaã cêìu chaáy àoã. Baân tay Triïåu Giaáp àaä chaáy khö, hêìu nhû khöng cêìm nöíi caán dao trún tuöåt nûäa. Laäo thêëp gioång, kheä van: Ngûúâi anh em, nhùæm laåi ài... Nhûng Huâng Phi khöng nhùæm. Triïåu Giaáp biïët khöng coân thúâi gian, àaânh cùæn rùng haå thuã. Nhaát thûá böën trùm chñn mûúi taám, laäo noái. Àöì àïå cuãa laäo àaä ngêët lõm. Mêëy chuåc binh sô nûäa ngaä guåc. Hai con ngûúi cuãa Huâng Phi saáng trïn mùåt àêët. Duâ lêëm lemb uân àêët, nhûng con mùæt vêîn phaát tia laånh cuãa chïët choác nhû àang nhòn ai àoá. Triïåu Giaáp biïët, noá àang nhòn Viïn Thïë Khaãi. Viïn àaåi nhên coá thûúâng xuyïn nhúá túái àöi mùæt phaát saáng naây khöng nhó? — Triïåu Giaáp nghô thêìm Thao taác àïën àoaån naây, Triïåu Giaáp àaä mïåt àûát húi. Caách àêy khöng lêu xûã traãm “Luåc quên tûã”, àoá laâ vuå aán chêën àöång toaân quöëc, thêåm chñ toaân thïë giúái. Àïí baáo àaáp caái ún tri ngöå cuãa Lûu http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 9 Quan Àïå àaåi nhên, laäo cuâng caác àöì àïå àem cho thanh àao “Àaåi tûúáng” sûát meã rùng cûa, lúãm chúãm nhû haâm rùng soái, maâi sùæc nhû nûúác. Thöíi àûát löng túå Nùm võ quên tûã kia nhúâ löåc Lûu àaåi nhên maâ àûúåc hûúãng duång thanh àao cheám ngoåt àïën mûác khöng biïët àau. Laäo duâng thanh “Àaåi Tûúáng” cheám àêìu hoå nhanh nhû chúáp, tin rùçng hoå chó caãm thêëy laân gioá laånh sau gaáy laâ àêìu lòa khoãi cöí. Do töëc àöå quaá nhanh, caái thên khöng àêìu boâ löím nhöím hoùåc nhaãy dûång lïn. Neát mùåt thò laåi caâng nhû luác coân söëng. Laäo tin rùçng, sau khi lòa khoãi cöí, trong möåt thúâi gian nhêët àõnh, caái àêìu vêîn suy nghô, vêîn nhaåy caãm. Sau khi haânh hònh saáu võ quên tûã, khùæp kinh thaânh truyïìn tuång kyâ tñch cuãa àao phuã Böå Hònh. Haânh traång caác võ quên tûã khi thuå hònh, qua lúâi àöìn trúã thaânh huyïìn thoaåi, tó nhû Àaâm Tûå Àöìng khi chó coân laâ caái xaác khöng àêìu, àaä chaåy àïën trûúác mùåt giaám hònh quan Cûúng Nghõ àaåi nhên, giaán cho öng ta möåt baåt tai. Coân caái àêìu cuãa àaåi nhên Quang Àïå thön Lûu Buâi àaä ngêm möåt baâi thú trong khi lùn löng löëc, gioång ngêm sang saãng, haâng nghòn ngûúâi àïìu nghe thêëy. Möåt vuå kinh thiïn àöång àõa nhû vûâa kïí, khöng quêåt nöíi Triïåu Giaáp. Vêåy maâ thi haânh aán lùng trò möåt Àöåi trûúãng Àöåi caãnh vïå chûa coá phêím trêåt gò, laåi khiïën möåt àao phuã uy danh lûâng lêîy mïåt búã húi tai, chên àûáng khöng vûäng, laåi mùæc thïm chûáng bïånh quaái gúã: Tay nhû cheâm lûãa. Nhaát thûá böën trùm chñn mûúi chñn xeão mêët muäi Huâng Phi. Cuöëi cuâng, Triïåu Giaáp möåt nhaát dao àêm truáng tim Huâng Phi, möåt doâng maáu àen, àen nhû nûúác haâng thùæng tûâ àûúâng mña, chaãy theo lûúäi dao. Muâi maáu xöåc vaâo muäi, khiïën Triïåu Giaáp laåi caãm thêëy buöìn nön. Àêìu cuái gùçm, laäo nhòn xuöëng chên laäo, noái: - Maãnh thûá nùm trùm, múâi àaåi nhên xem xeát! http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 10 CHÛÚNG 21 Àïm möìng Taám thaáng Chaåp nùm thûá 22 àúâi Quang Tûå, tuyïët lúán. Saáng ra, kinh thaânh khoaác lïn chiïëc aáo baåc, trùæng tinh. Àao phuã söë möåt úã Nguåc AÁp Tû Böå Hònh Triïåu Giaáp bûúác xuöëng giûúâng trong tiïëng chuöng chuâa roáng raã. Laäo thay quêìn aáo, mùåc thûúâng phuåc, àem theo möåt àöì àïå múái tuyïín, naách keåp möåt caái baát to, àïën chuâa lônh chaáo. Ra khoãi phöë Böå Hònh thanh vùæng, laäo vaâ àöì àïå nhêåp vaâo doâng ngûúâi toaân nhûäng haânh khêët vaâ dên ngheâo, höëi haã têët bêåt. Saáng súám laâ thúâi àiïím töët cuãa nhûäng keã ùn xin vaâ dên ngheâo. Niïìm vui truâm lïn nhûäng khuön mùåt tñm taái. Tuyïët kïu laåo xaåo dûúái chên. Nhûäng cêy hoâe bïn àûúâng nhû núã àêìy hoa trùæng, tûâng chuâm tûâng cuåm tuyïët trôu caânh. Mùåt trúâi àoã rûåc loá ra tûâ nhûäng taãng mêy chò, trúâi höìng tuyïët trùæng, khung caãnh tuyïåt àeåp. Thêìy troâ laäo nhêåp vaâo doâng ngûúâi, qua phöë Têy Àún, reä lïn hûúáng bùæc, núi têåp trung phêìn lúán chuâa chiïìn cuãa Bùæc Kinh. Caác quêìy chaáo böë thñ, khoái àuân lïn cuöìn cuöån. Gêìn àïën lêìu Têy Tûá, núi coá lõch sûã àêîm maáu, thêìy troâ laäo tröng thêëy tûâ àaám cêy cöëi ngöín ngang sau töíng kho Têy Tûá, tûâng àaân quaå vaâ haåc xaám bay lïn... Laäo cuâng chuá hoåc troâ thaáo vaát àûáng vaâo haâng nguä nhûäng ngûúâi lônh chaáo trûúác cûãa chuâa Quaãng Tïë. ÚÃ baäi tröëng trûúác cûãa chuâa, ngûúâi ta bùæc taåm möåt chiïëc ghïnh to tûúáng, lûãa chaáy àuâng àuâng, noáng rûåc. Laäo thêëy boån ùn maây aáo quêìn raách rûúái àang trong tònh traång khoá xûã: àïën sûúi bïn bïëp thò súå mêët chöî úã haâng chaáo. Ghïnh chaáo böëc húi nguân nguåt, luöìng khñ böëc cao mêëy trûúång coá hònh nêëm, tröng giöëng choâm sao Hoa Caái trong huyïìn thoaåi. Hai nhaâ sû mùåt muäi nhem nhuöëc àûáng hai bïn ghïnh, khuêëy chaáo bùçng xeãng sùæt to tûúáng. Tiïëng xeãng queåt vaâo àaáy ghïnh cöìn cöåt, ghï rùng. Moåi ngûúâi àûáng trong tuyïët, dêåm liïn tuåc hai baân chên tï coáng. Tuyïët dûúái chên hoå mau choáng trúã thaânh bùng cûáng nhùæc. Röìi thò muâi chaáo toãa ra, trong bêìu khöng khñ tinh khiïët cuãa ban mai, caái muâi lûúng thûåc thuêìn khiïët êëy hêëp dêîn laå thûúâng, khiïën nhûäng con ngûúâi khöën khöí rêët phêën kñch, ngûúâi naâo ngûúâi êëy mùæt saáng rûåc. Mêëy chuá nhoác trong àaám haânh khêët, so vai ruåt cöí, böå http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 11 daång nhû khó, thi thoaãng laåi chaåy uâ lïn, gheá muäi vaâo ghïnh chaáo hñt maånh vaâi húi, röìi laåi vöåi vaä chaåy vïì chöî xïëp haâng. Moåi ngûúâi dêåm chên maånh hún, nhanh hún, ngûúâi lùæc lû theo möîi lêìn dêåm. Triïåu Giaáp ài àöi têët bùçng da choá, bïn ngoaâi laâ giaây nhung, khöng caãm thêëy laånnh chên. Laäo khöng dêåm chên, têët nhiïn ngûúâi khöng lùæc lûå Buång laäo khöng àoái. Laäo xïëp haâng xin chaáo böë thñ khöng phaãi vò àoái, maâ vò tuên lïånh theo lúâi dùån cuãa nhûäng àao phuã tiïìn nhiïåm. Sû phuå laäo giaãi thñch rùçng, cûá àïën ngaây mûúâi hai thaáng Chaåp àïën chuâa ùn chaáo thñ, laâ àïí caáo baåch vúái Phêåt töí, rùçng haânh nghïì àao phuã cuäng giöëng nhû haânh nghïì ùn xin, chùèng qua laâ kiïëm miïëng ùn, khöng phaãi thñch giïët ngûúâi. Do vêåy, haânh àöång ùn chaáo thñ, thûåc tïë laâ hoâa àöìng thên phêån àao phuã vúái dên ngheâo laâ möåt. Duâ úã Nguåc AÁp Tû, àao phuã ngaây naâo cuäng cúm thõt, nhûng chaáo thñ thò nùm naâo cuäng phaãi ùn. Triïåu Giaáp tûå nhêån laäo laâ ngûúâi àûáng yïn nhêët trong haâng nguä, nhûng laäo nhanh choáng phaát hiïån phña trûúác laäo, chó caách coá mêëy ngûúâi, möåt ngûúâi àûáng nhû buåt moåc, khöng nhuác nhñch. Ngûúâi naây mùåc aáo daâi böng maâu àen, àêìu àöåi muä nó, keåp naách möåt goái maâu xanh. Àêy laâ hònh aãnh tiïu biïíu cho loaåi quan nhoã, ñt böíng löåc úã Bùæc Kinh. Caái goái nhoã maâu xanh, bïn trong coá böå quan phuåc, khi naâo vïì nha mön múái thayå Nhûng laâm quan úã Kinh bêët kïí liïm hay tham, haâng nùm vêîn kiïëm chaác àûúåc tûâ caác quan ngoaåi tónh vïì Kinh coá viïåc, chñ ñt cuäng nhêån àûúåc “phñ trao àöíi”, nïëu cûåc kyâ liïm khiïët, ngay “phñ trao àöíi” cuäng khöng lêëy, thò böíng löåc bònh thûúâng cuäng àuã chi duâng, khöng àïën nöîi phaãi xïëp haâng ùn chaáo thñ cuâng àaám ùn maây vaâ dên ngheâo. Vêåy öng quan naây laâ ngûúâi nhû thïë naâo, laäo rêët muöën xem mùåt, nhûng laåi súå kinh thaânh vöën laâ núi ngoåa höí taâng long, ai daám baão caái quaán queân khöng coá cao nhên kyâ sô? Gaánh vùçn thùæn baán rong, rêët coá thïí laâ núi truá chên cuãa anh huâng haâo kiïåt. Chên nhên khöng löå mùåt, löå mùåt khöng phaãi laâ chên nhên. Vua Àöìng Trõ baãn triïìu, tam cung luåc viïån khöng xaâi, laåi moâ àïën quaán hoå Haân chöi gaâ àöìng! Sún haâo haãi võ cuãa phoâng ngûå thiïån thò khöng ùn, laåi ra Thiïn Kiïìu huáp sûäa àêåu naânh! Ngûúâi xïëp haâng trûúác mùåt, laâm sao biïët àûúåc vò sao öng ta xïëp haâng xin chaáo? Nghô vêåy, laäo tûâ boã yá àõnh lïn xme mùåt ngûúâi noå. Muâi chaáo ngaây caâng àêåm, moåi ngûúâi vö tònh cûá lêën dêìn lïn, khoaãng caách giûäa moåi ngûúâi caâng heåp, giûäa laäo vaâ ngûúâi kia laåi caâng ngùæn, chó cêìn öng ta nghiïng àêìu, laäo coá thïí nhòn thêëy nûãa mùåt. Nhûng lûng öng ta thùèng àuöîn, mùæt khöng nhòn ngang nhòn http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 12 ngûãa. Laäo chó nhòn thêëy chiïëc àuöi sam ngöî ngûúåc cuãa öng ta thaã xuöëng sau lûng vaâ chiïëc cöí aáo boáng lïn do àuöi sam coå vaâo. Öng ta coá àöi tai vûâa to vûâa daây, vaânh vaâ daái tai nûát neã vò laånh, coá chöî coân mûng muã, chaãy nûúác vaâng. Cuöëi cuâng, giúá phuát sung sûúáng àaä túái. Bùæt àêìu thñ chaáo. Haâng nguä nhñch dêìn lïn phña trïn. Luác naây hai bïn cuãa doâng ngûúâi, thónh thoaãng laåi coá nhûäng cöî kiïåu che reâm, do ngûåa keáo cuäng coá, do la keáo cuäng coá, vuåt quaå coá caã nhûäng böå haânh tay khoaác laân, ài àûa chaáo cho ngûúâi thên hoùåc bùçng hûäu. Caâng gêìn, muâi chaáo caâng thúm. Triïåu Giaáp nghe thêëy buång laäo söi uâng uåc. Ngûúâi àaä àûúåc chaáo thñ àûáng huáp ngay bïn vïå àûúâng, ngûúâi thò vaâo chên tûúâng, hai tay bï baát — baân tay àen nheãm, huáp xoaân xoaåt. Hai nhaâ sû àûáng hai bïn ghïnh, cêìm muöîng sùæt caán daâi, muác khöng biïët mïåt àöí vaâo caác baát àûa túái. Chaáo rúát tûâ miïång baát, tûâ muöîng xuöëng àêët, mêëy con choá àoái mùåc cho ngûúâi ta àaá rêët àau, cöë xöng vaâo liïëm laáp nhûäng haåt chaáo rúi vaäi. Röìi cuäng àïën lûúåt ngûúâi noå. Triïåu Giaáp tröng thêëy öng ta löi tûâ trong boåc ra chiïëc baát beá tñ, àûa àïën trûúác mùåt nhaâ sûå Nhaâ sû ngaåc nhiïn, vò rùçng nhûäng ngûúâi àïën xin chaáo thñ àïìu duâng baát rêët to, coá baát to bùçng caái chêåu, vêåy maâ baát cuãa ngûúâi naây chó möåt baân tay laâ uáp kñn miïång. Nhaâ sû cêìm muöîng àêìy chaáo, thêån troång kheä truát vaâo baát cuãa öng ta, caái muöíng to gêëp ba böën lêìn caái baát, chó truát möåt phêìn, baát àaä àêìy coá ngoån. Ngûúâi noå keåp chùåt caái goái, hai tay bï baát chaáo, gêåt àêìu chaâo rêët lïî àöå vúái nhaâ sû, röìi ra ven àûúâng ngöìi xöím, lùång leä huáp. Chñnh trong luác öng ta bï baát chaáo quay ài, Triïåu Giaáp nhêån ra con ngûúâi muäi cao miïång röång, mùåt xanh nhû taâu laá rau naây laâ quan chuã Sûå cuãa möåt Tû trong Böå Hònh, Triïåu Giaáp chó biïët mùåt chûá khöng biïët tïn. Laäo nghô maâ buöìn thay cho öng taå laâm àïën chûác Chuã Sûå trong Luåc böå, têët nhiïn phaãi laâ tiïën sô xuêët thên, vêåy maâ phaãi bï baát àïën xin chaáo thñ cuâng vúái àaám ùn maây, thò thêåt laâ thiïn haå coá möåt. Triïåu Giaáp mêëy chuåc nùm úã nha mön, rêët biïët nhûäng caách kiïëm tiïìn vaâ con àûúâng thùng quan cuãa caác quan úã Kinh. Ngûúâi ngöìi xöím trïn tuyïët lúã vïå àûúâng kia, nïëu khöng laâ möåt anh àêìn thöëi, thò laâ möåt öng thaánh. Triïåu Giaáp vaâ àöì àïå lônh àûúåc chaáo, cuäng àem sang bïn àûúâng, ngöìi huáp. Miïång huáp, nhûng mùæt thò theo doäi ngûúâi kia. Öng ta bï caái baát sûá rêët tinh xaão möåt caách cûåc kyâ thêån troång, roä raâng laâ coá yá truyïìn sûác noáng cuãa baát chaáo cho hai baân tayå Àaám ùn maây vaâ nhûäng ngûúâi ngheâo thò huáp xoaân xoaåt, coân öng ta thò kheä khaâng, khöng möåt tiïëng àöång. Huáp xong, öng ta duâng öëng tay aáo che baát vaâ mùåt, khöng hiïíu àïí laâm gò. Triïåu Giaáp àaä àoaán ra, khi http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 13 öng ta boã tay aáo xuöëng, laäo tröng thêëy caái baát saåch nhû lau nhû chuâi. Öng ta cêët baát vaâo trong boåc, röìi vöåi vaä ài vïì hûúáng àöng nam. Triïåu Giaáp vaâ àöì àïå ài theo öng taå Ài theo cuäng laâ ài vïì hûúáng àöng nam, Böå Hònh úã hûúáng êëy. Öng ta coá cùåp chên daâi, saãi bûúác röång, möîi bûúác chên àêìu laåi gêåt möåt caái y nhû con ngûåa bêët kham. Triïåu Giaáp vaâ àöì àïå phaãi chaåy gùçn múái kõp. Sau naây, khi nhúá laåi, Triïåu Giaáp cuäng khöng cùæt nghôa àûúåc laäo ài theo àïí laâm gò. Öng ta ài àïën xoám àöì göëm kïì bïn àûúâng thò trûúåt chên ngaä böí chûãng, caái goái vaãi xanh vùng ài khaá xaå Triïåu Giaáp giêåt mònh, àõnh chaåy àïën àúä öng ta dêåy, nhûng súå mua viïåc vaâo thên, nïn chó àûáng xa maâ ngoá. Öng ta nùçm thùèng cùèng möåt luác röìi àûáng dêåy möåt caách khoá nhoåc, ài àûúåc mêëy bûúác laåi guåc xuöëng. Triïåu Giaáp hiïíu rùçng öng ta bõ thûúng. Laäo àûa caái baát cho àöì àïå, mònh laäo chaåy lïn àúä öng ta dêåy. Laäo nhòn khuön mùåt lêëm têëm möì höi, ên cêìn hoãi: - Àaåi nhên bõ thûúng phaãi khöng? Öng ta khöng noái gò, võn vai Triïåu Giaáp ài àûúåc mêëy bûúác, mùåt ruám laåi vò àau. - Bêím àaåi nhên, xem ra ngaâi bõ thûúng khöng nheå àêu. - Öng laâ ai? — Öng ta hoãi, gioång ngúâ vûåc. - Bêím àaåi nhên, tiïíu nhên laâ nha dõch trong àaåi àûúâng Böå Hònh. - Ngûúâi cuãa Böå Hònh? — Öng hoãi laåi — Ngûúâi cuãa Böå Hònh maâ sao ta khöng biïët öng? - Àaåi nhên khöng biïët tiïíu nhên, nhûng tiïíu nhên biïët àaåi nhên - Triïåu Giaáp noái — À aåi nhên cêìn gò úã tiïíu nhên, xin cûá noái. Öng ta ài thûã vaâi bûúác, ngûúâi nhuän ra, öng kiïëm giuáp ta cöî xe àûa ta vïì nhaâ. Triïåu Giaáp höå töëng möåt chiïëc chúã than do lûâa keáo, àûa viïn quan vïì ngöi miïëu cuä naát, phña ngoaâi Têy Trûåc Mön. Trong sên, möåt thanh niïn rêët cao nhûng hònh nhû húi yïëu àang luyïån voä. Trúâi laånh kinh ngûúâi, vêåy maâ chaâng thanh niïn mùåc phong phanh chiïëc aáo loát, möì höi àêìm àòa trïn khuön mùåt trùæng nhúåt. Triïåu Giaáp dòu àaåi nhên vaâo sên, chaâng thanh niïn chaåy túái, goåi àaåi nhên laâ phuå thên, goåi röìi nûúác mùæt chan hoâa. Trong miïëu khöng àöët lûãa, gioá giêåt giêëy daán cûãa söí xoaân xoaåt, chöî tûúâng nûát àûúåc http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 14 nheát àêìy böng goân. Àêìu giûúâng, möåt phuå nûä àang co ro ngöìi xe súåi, khuön mùåt vaâng voä, toác àiïím sûúng, xem ra coá veã laâ baâ. Cuâng vúái ngûúâi thanh niïn dòu àaåi nhên lïn giûúâng xong, Triïåu Giaáp cuái chaâo, chuêín bõ ra vïì. - Ta hoå Lûu, tïn Quangûúâi Àïå, tiïën sô khoa Quái Muâi àúâi Quang Tûå, laâm Chuã Sûå ÚÃ Böå Hònh àaä nhiïìu nùm. Àêy laâ phu nhên vaâ con trai ta, gia caãnh bêìn haân, mong “Giaâ” àûâng cûúâi! - Àaåi nhên noái nùng hoâa nhaä. - Bêím, àaåi nhên àaä nhêån ra tiïíu nhên - Triïåu Giaáp àoã mùåt noái. - Thûåc ra, cöng viïåc cuãa caác öng cuäng nhû cöng viïåc cuãa boån ta, àïìu laâ laâm viïåc cho nhaâ nûúác, phuåc vuå Hoaâng thûúång, nhûng caác öng quan troång hún boån ta — Lûu Quang Àïå thúã daâi - Böå Hònh thiïëu ài vaâi Chuã Sûå, Böå Hònh vêîn laâ Böå Hònh; nhûng Böå Hònh maâ thiïëu Giaâ Triïåu thò Böå Hònh khöng coân laâ Böå Hònh nûäa. Vò rùçng, pheáp nûúác coá haâng nghòn àiïìu khoaãn, thò vêîn phaãi nhúâ thanh àao cuãa öng maâ àûúåc thûåc thi. Triïåu Giaáp quò xuöëng, nûúác mùæt lûng troâng: - Bêím Lûu àaåi nhên, thûåc tònh tiïíu nhên caãm àöång vïì nhûäng lúâi cuãa àaåi nhên. Laâm nghïì naây, trong con mùæt cuãa ngûúâi khaác, chuáng tiïíu nhên khöng bùçng àöì choá lúån, nhûng àaåi nhên thò àaáng giaá cao nhû thïë. - Àûáng dêåy ài, Giaâ Triïåu - Lûu Quang Àïå noái — Höm nay ta khöng múâi öng úã laåi uöëng rûúåu, àïí höm khaác vêåy — Noái röìi, öng baão chaâng thanh niïn — Phaác con, tiïîn Giaâ Triïåu ra vïì! Triïåu Giaáp höët hoaãng: - Àêu daám phiïìn cöng tûã... Chaâng thanh niïn móm cûúâi, voâng tay laâm möåt àöång taác rêët àiïåu, veã lõch sûå hoâa nhaä cuãa cêåu àaä àïí laåi êën tûúång sêu sùæc trong kyá ûác cuãa Triïåu Giaáp. Ngaây möìng möåt thaáng Giïng nùm Quang Tûå thûá hai mûúi baå Lûu Quang Àïå cêìm möåt goái baåc bùçng giêëy dêìu, bûúác vaâo phoâng xeáp phña àöng, núi úã cuãa caánh àao phuã. Caánh àao phuã àang muáa quyïìn uöëng rûúåu, ùn Tïët trïn giûúâng. Thêëy àaåi nhên bûúác vaâo, moåi ngûúâi kinh hoaâng thêët thöë. Triïåu Giaáp tuöìn xuöëng giûúâng, chên àêët quò laåy: “Nùm múái, xin chuác mûâng àaåi nhên!” http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 15 Boån àao phuã àïìu tuåt vöåi khoãi giûúâng, quò theo Triïåu Giaáp, àöìng thanh chuác: “Nùm múái, xin chuác mûâng àaåi nhên!” Lûu Quang Àïå noái: - Àûáng dêåy, àûáng caã dêåy! dûúái àêì laånh lùæm, lïn caã trïn giûúâng. Caánh àao phuã nghiïm, hai tay buöng xuöi, khöng daám treâo lïn giûúâng. - Höm nay ta trûåc nhêåt, àïën vúái caác öng cho vui - Lûu Quang Àïå múã caái goái: möåt ñt thõt muöëi àaä nêëu chñn; öng laåi löi tûâ trong boåc ra möåt bònh rûúåu hêm noáng, noái — Thõt laâ do ngûúâi nhaâ laâm, rûúåu thò baån beâ cho, caác öng nïëm thûã. - Chuáng tiïíu nhên àêu daám ngöìi cuâng àaåi nhên — Triïåu Giaáp noái. - Höm nay laâ ngaây Tïët, khöng kïí lïî tiïët! — Lûu Quang Àïå noái. - Bêím àaåi nhên, chuáng tiïíu nhên quaã thûåc khöng daám... Triïåu Giaáp noái. - Laäo Triïåu, laäo laâm sao thïë? — Lûu Quang Àïå boã muä ra, cúãi quan phuåc, noái — Chuáng ta laâ nhûäng ngûúâi cuâng úã trong cung, khaách khñ laâm gò! Caánh àao phuã nhòn Triïåu Giaáp. Triïåu Giaáp noái: - Àaåi nhên àaä coá loâng nhû vêåy, chuáng tiïíu nhên cung kñnh khöng bùçng vêng lúâi! Kñnh múâi àaåi nhên lïn trûúác. Lûu Quang Àïå tuåt giêìy treâo lïn giûúâng, hai chên xïëp bùçng troân, noái: - Giûúâng caác öng hun noáng ra noáng! Caánh àao phuã àûáng ngêy ra maâ cûúâi. Lûu Quang Àïå noái: - Chaã leä ta phaãi bïë tûâng ngûúâi lïn chùæc! - Lïn giûúâng, lïn giûúâng! Àûâng àïí àaåi nhên giêån! Caánh àao phuã treâo lïn giûúâng, ngûúâi naâo ngûúâi nêëy co co ruám ruám. Triïåu Giaáp roát möåt cheán rûúåu àêìy, hai tay nêng quaá àêìu, noái: - Bêím Lûu àaåi nhên, chuáng tiïíu nhên xin múâi Lûu àaåi nhên möåt cheán, chuác àaåi nhên thùng quan phaát taâi! http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 16 Lûu Quang Àïå àoán lêëy cheán rûúåu, uöëng caån möåt húi, chuâi meáp, noái: - Rûúåu ngon, caác öng cuäng uöëng ài chûá! Triïåu Giaáp cuäng uöëng möåt cheán, laäo caãm thêëy trong loâng xöën xang. Lûu Quang Àïå nêng cheán, noái: - Laäo Triïåu, may maâ lêìn trûúác öng àûa ta vïì nhaâ, ta xin núå Öng moán núå nhên tònh êëy. Naâo, roát àêìy têët caã vaâo, ta xin chuác caác öng möåt cheán. Caánh àao phuã caãm àöång uöëng hïët rûúåu trong cheán. Triïåu Giaáp mùæt moång nûúác, noái: - Bêím Lûu àaåi nhên, tûâ thuãa Baân Cöí khai thiïn lêåp àõa, Tam Hoaâng Nguä Àïë àïën nay chûa nghe noái coá möåt àaåi nhên uöëng rûúåu ùn Tïët cuâng àao phuã. Caác anh em, chuáng mònh kñnh Lûu àaåi nhên möåt cheán! Caánh àao phuã quò trïn giûúâng, nêng cao cheán rûúåi múâi Lûu Quang Àïå. Lûu Quang Àïå cuång cheán tûâng ngûúâi möåt, mùæt long lanh: - Caác anh em, ta thêëy anh em laâ nhûäng trang haão haán àöåi trúâi àaåp àêët úã àúâi. Nghïì cuãa caác öng, khöng coá gan khöng laâm àûúåc! Gan phaãi ài liïìn vúái rûúåu, caån naâo! Vaâi cheán rûúåu vaâi buång, caánh àao phuã dêìn lêëy laåi veã tûå nhiïn, chên tay laåi àùæc duång. Hoå luên phiïn chuöëc rûúåu Lûu Quang Àïå. Lûu Quang Àïå cuäng truát boã quan daång, tay cêìm moáng gioâ, ngoaåm tûâng miïëng to, nhai nhöìm nhoaâm, múä nhúân caã hai bïn meáp. Hoå ùn hïët thõt trong àôa, uöëng hïët rûúåu trong bêìu, thò àaä ngaâ ngaâ sayå Triïåu Giaáp mùåt tûúi hún húán. Lûu Quang Àïå nûúác mùæt rûng rûng. “Dò Caã” noái nùng laãm nhaãm, “Dò Hai” mùæt múã maâ àaä ngaáy khoâ khoâ, “Dò Ba” rñu lûúäi, khöng hiïíu noái gò. Lûu Quang Àïå nhaãy xuöëng àêët, luön miïång kïu: - Àaä quaá, àaä quaá! Triïåu Giaáp giuáp Lûu Quang Àïå ài giaây; “Chaáu Ngoaåi” giuáp mùåc aáo baâo, àöåi muä. Lûu Quang Àïå àûúåc caánh àao phuã hûúáng dêîn http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 17 tham quan phoâng hònh cuå, khi tröng thêëy thanh “Àaåi tûúáng” chuöi coá tua àoã, öng hoãi: - Giaâ Triïåu, thanh àao naây àaä cheám bao nhiïu choáp àoã? Triïåu Giaáp traã lúâi: - Tiïíu nhên chûa thöëng kï... Lûu Quang Àïå giú ngoán tay thûã lûúäi àao, noái: - Thanh àao naây khöng sùæc. Triïåu Giaáp noái: - Bêím, maáu ngûúâi laâm nhuåt àao rêët nhanh, chuáng tiïíu nhên phaãi maâi trûúác möîi lêìn sûã duång. Lûu Quang Àïå noái: - Giaâ Triïåu, ta coi nhû baån cuä cuãa nhau, möåt ngaây naâo àoá ta rúi vaâo caác öng, caác öng phaãi maâi thanh àao naây cho sùæc àêëy nheá. - Bêím àaåi nhên... - Triïåu Giaáp luáng tuáng — Ngaâi chñnh trûåc liïm khiïët, thanh nhaä, tiïët thaáo... - Chñnh trûåc liïm khiïët múái àaáng chïët, thanh nhaä tiïët thaáo cheám nghòn lêìn - Lûu Quang Àïå thúã daâi noái. Trong tiïëng rïìn bi thaãm cuãa mûúâi hai keân àöìng, saáu võ quên tûã, coá mûúâi hai cöng sai mùåc aáo söë keâm hai bïn, röìi chiïëc xe tuâ raách naát, theo tam cêëp, bûúác lïn buåc haânh hònh cao nûãa thûúác. http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 18 CHÛÚNG 22 Buåc haânh hònh àûúåc phuã möåt lúáp thaãm múái maâu àoã. Xung quanh buåc, gia cöë möåt lúáp hoaâng thöí daây. Nhòn nhûäng thay àöíi nho nhoã êëy, tay àao phuã söë möåt Böå Hònh Triïåu Giaáp caãm thêëy àûúåc an uãi àöi phêìn. Laäo dêîn àöì àïå theo saáu võ quên tûã, lïn buåc. Tiïëng keân àöìng vêîn chûa dûát, caâng keáo daâi caâng thï thaãm. Caác lñnh keân, traán àêîm möì höi, maá phöìng nhû quaã boáng. Triïåu Giaáp nhòn möåt lûúåt saáu võ quên tûã, thêëy sùæc mùåt möîi ngûúâi möåt khaác. Àaâm Tûå Àöìng cùçm dö, mùæt nhòn lïn trúâi xanh, veã bi traáng phuã lïn khuön mùåt gêìy guöåc. Àûáng kïì bïn laâ Lêm Huác coân treã, khuön mùåt nhoã nhùæn trùæng bïåch khöng coân sùæc maáu, àöi möi moãng nhúåt nhaåt run bêìn bêåt. Dûúng Thêm Tuá to con, kheä nghiïng caái àêìu vuöng vûác àöì söå, miïång meáo xïåch, nûúác daäi trong suöët. Khang Quaãng Nhên mùåt muäi thanh tuá, khoác vò quaá xuác àöång, chöëc chöëc laåi lêëy tay aáo lau nûúác mùæt nûúác muäi. Dûúng Nhuïå nhoã ngûúâi, tinh thêìn coá veã vûäng, mùæt àen, àûáng trïn buåc nhòn khùæp lûúåt nhû muöën tòm baån cuä trong àaám ngûúâi úã dûúái. Lûu Quang Àïå thên hònh caáo lúán, thaái àöå nghiïm tuác, hai mùæt cuåp xuöëng, cöí hoång coá tiïëng oâng oåc. Sùæp àïën chñnh ngoå. Chiïëc àöìng höì mùåt trúâi, boáng cêy coåc bùçng göî sam sùæp truâng khñt thên coåc. Àoá laâ möåt ngaây thu àeåp, bêìu trúâi trong vùæt, nùæng nhû daát vaâng. Maâu àoã cuãa têëm thaãm trïn buåc haânh hònh, maâu àoã cuãa aáo choaâng trïn ngûúâi quan giaám hònh, maâu àoã cuãa cúâ, phûúán, taân, loång cuãa àöåi nghi trûúång, choáp àoã trïn noán quan viïn, daãi àoã trïn noán binh sô, tua àoã trïn chuöi àao “Àaåi tûúáng”... àïìu rûåc lïn maâu àoã lûãa dûúái aánh mùåt trúâi. Möåt àaân rêët àöng chim böì cêu trùæng lûúån trïn phaáp trûúâng, voâng noå nöëi tiïëp voâng kia, caánh vöî nheå nhaâng, tiïëng saáo lanh laãnh. Haâng ngaân vaån ngûúâi xem bõ lñnh doäng caãn laåi caách buåc khoaãng trùm böå. Hoå nghïín cöí nhòn chùm chùm lïn buåc haânh hònh, söët ruöåt chúâ àúåi caái giêy phuát khiïën hoå hoùåc vui sûúáng, hoùåc àau xoát, hoùåc súå haäi. Triïåu Giaáp cuäng àang àúåi. Laäo rêët mong quan giaám hònh súám ra lïånh, xong viïåc laâ laäo vïì luön. Àûáng trûúác saáu böå mùåt xuác àöång http://ebooks.vdcmedia.com ÀAÂN HÛÚNG HÒNH 19 can traân naây, laäo caãm thêëy thêëp thoãm khöng yïn. Duâ àaä böi möåt lúáp tiïët gaâ rêët daây lïn mùåt nhû àeo mùåt naå, laäo vêîn thêëy cùng thùèng, thêåm chñ höí theån, cûá nhû cúãi truöìng trûúác àaám àöng. Mêëy chuåc nùm thi haânh aán, àêy laâ lêìn àêìu tiïn laäo mêët bònh tônh, mêët veã laånh luâng. Trong nhûäng vuå khaác, chó cêìn aáo àoã khoaác lïn ngûúâi, tiïët gaâ böi lïn mùåt, laâ laäo caãm thêëy traái tim laäo laånh nhû hoân àaá quaå nùçm núi sêu nhêët, laånh nhêët dûúái àêìm. Laäo kinh hoaãng nhêån ra rùçng, trong khi thi haânh aán, linh höìn laäo nguã yïn laânh trong keä nûát cuãa hoân àaá quaå; caái àang hoaåt àöång, chó laâ cöî maáy giïët ngûúâi, khöng sûác söëng, khöng tònh caãm. Vêåy maâ, möîi khi thûåc hiïån xong baãn aán, rûãa saåch mùåt muäi chên tay, laäo khöng hïì caãm thêëy mònh vûâa giïët ngûúâi. Têët caã àïìu mú mú maâng maâng, nûãa mï nûãa tónh. Nhûng höm nay laäo thêëy chiïëc mùåt naå àang raä ra tûâng maãng nhû gùåp mûa raâo, linh höìn laäo êín sêu trong keä àaá àang tröîi dêåy. Caác sùæc thaái tònh caãm, xoát xa, höët hoaãng, xuác àöång... nhû nhûäng maåch nûúác àêìu nguöìn, tuön ra tûâ caác keä nham thaåch. Laäo hiïíu, möåt àao phuã ûu tuá khi àûáng trïn buåc haânh hònh trang nghiïm, khöng nïn coá tònh caãm gò hïët. Nïëu nhû laånh luâng laâ möåt loaåi tònh caãm, thò tònh caãm chó coá thïí laâ laånh luâng. Bêët kïí loaåi tònh caãm naâo, trûâ laånh luâng, àïìu huãy hoaåi thanh dang cuãa àao phuã. Laäo khöng daám nhòn thùèng vaâo saáu võ quên tûã, nhêët laâ nguyïn Chuã Sûå Böå Hònh Lûu Quang Àïå àaåi nhên, ngûúâi coá quan hïå thên hûäu laå luâng vaâ chên thaânh vúái laäo. Hïî nhòn vaâo cùåp mùæt toáe lûãa vò giêån cuãa Lûu àaåi nhên, laâ baân tay laäo nhúm nhúáp möì höi, mùåc duâ xûa nay laäo chûa bao giúâ ra möì höi tayå Laäo ngûúác nhòn àaân böì cêu trùæng lûúån voâng khöng nghó, caánh trùæng lêëp loáa, hoa caã mùæt. Hònh böå Taã Thõ Lang Cûúng Nghõ àaåi nhên — quan giaám hònh thûá nhêët, ngöìi dûúái. Öng ta nhòn mùåt trúâi röìi liïëc sang caác võ quên tûã, hö bùçng möåt gioång run rêíy: - Giúâ àaä àiïím!... Caác phaåm quan taå thiïn ên... Triïåu Giaáp nhû àûúåc ên xaá, vöåi quay laåi àoán thanh àao “Àaåi tûúáng” nùång trõch, chó cheám àêìu caác quan tûâ tûá phêím trúã lïn. Àïí toã loâng kñnh troång Lûu àaåi nhên, laäo thûác trùæng möåt àïm maâi thanh àao sùæc nhû nûúác, thöíi àûát löng túå Laäo lêëy vaåt aáo lau hai baân tay, tay phaãi nùæm chùåt caán àao àïí thên àao nùçm ngang ngûåc, doåc theo bùæp tay. Saáu võ quên tûã, ngûúâi khoác, ngûúâi thúã daâi. Triïåu Giaáp lïî pheáp giuåc: http://ebooks.vdcmedia.com Maåc Ngön 20 - Múâi caác àaåi nhên vaâo chöî. Àaâm Tûå Àöìng gaâo to: - Coá têm trûâ giùåc, lûåc bêët toâng têm, chïët laâ àuáng röìi, cheám mau, cheám mau! Gaâo xong, öng ho ruä, mùåt tñm taái, mùæt àoã ngêìu. Öng quò xuöëng àêìu tiïn, hai tay chöëng àêët, cöí vûún ra, toác xoäa khöng coân bñm ruã xuöëng àêët. Caác öng Huác, Thêm Tuá, Quaãng Nhên, Nhuïå lêìn lûúåt quò theo Àaâm Tûå Àöìng. Lêm Huác khoác hu hu nhû möåt cö gaái bõ haâm oan. Quaãng Nhên khoác rêët to, tay àêåp àêåp xuöëng buåc haânh hònh. Dûúng Thêm Tuá hai tay chöëng àêët, hai mùæt ngoá quanh, khöng ai hiïíu öng nghô gò? Duy chó Lûu Quang Àïå àêìu ngêíng cao, ngûúâi àûáng thùèng, khöng chõu quò. Triïåu Giaáp nhòn chùm chùm vaâo àöi uãng raách cuãa Lûu àaåi nhên, ngaåi nguâng giuåc: - Àaåi nhên... xin vaâo chöî... Lûu Quang Àïå trúån mùæt nhòn quan giaám hònh Cûúng Nghõ phña dûúái, hoãi döìn: - Taåi sao chûa vêën cung àaä cheám? Cûúng Nghõ khöng daám nhòn thùèng vaâo mùæt Lûu Quang Àïå, vöåi ngoaãnh böå mùåt beáo phõ àen nheãm sang bïn. Lûu Quang Àïå tiïëp tuåc hoãi döìn: - Taåi sao chûa tra hoãi àaä cheám? Pheáp nûúác coá coân khöng? - Baãn quan chó biïët phuång mïånh giaám traãm, ngoaâi ra khöng biïët gò hïët, mong Buâi thön huynh thöng caãm... - Cûúng Nghõ luáng tuáng ra mùåt. Dûúng Nhuïå quò bïn caånh, thoâ tay keáo gêëu aáo Lûu Quang Àïå, noái: - Buâi thön huynh, sûå tònh àaä nhû thïë naây, coân gò àïí noái nûäa. Quâi xuöëng ài, tuên chó ài!... - Öi nhaâ Àaåi Thanh! — Lûu Quang Àïå thúã daâi, sûãa laåi quêìn aáo, quò xuöëng buåc. Phña dûúái, viïn quan Tû Sûå àûáng sau Cûúng Nghõ, cao gioång tuyïn thõ: - Taå Ún Laäo Phêåt gia! http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -