Tài liệu Truyện kể tây tạng

  • Số trang: 372 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2612 |
  • Lượt tải: 0
khotailieu

Tham gia: 28/01/2015

Mô tả:

Truyïån kïí Têy Taång Truyïån kïí Têy Taång Dû Khanh dõch NHAÂ XUÊËT BAÃN HÖÅI NHAÂ VÙN Baãn quyïìn © Cöng ty Vùn hoaá & Truyïìn thöng Nhaä Nam Muåc luåc Bûác tranh gêëm 7 Thaây tu vaâ anh thúå möåc 23 Hoaå sô Touo-lan-ka 29 Cö gaái coá hoa deã trùæng 34 Biïín tiïìn vaâng 57 Mêy trùæng tòm chöìng 62 Ngoåc hoaâng trûâng trõ thoái tham nhuäng.... 77 Chuyïån chaâng Nhên 80 Ngûúâi thúå àeäo àaá 88 Hai võ thêìn 97 Anh ngheâo vaâ anh giaâu 100 Sao mai vaâ Hoaå mi 109 Frïne, chaâng trai duäng caãm 117 Cherab lanh lúåi khön ngoan 127 Chaâng Möì cöi vaâ con gaái vua Röìng 137 Hai con ma trúi 154 Cö Xaâ cûâ 159 Con chim khoác Sä-Norbou 168 Thiïn àònh 179 Gioãi! Gioãi! 183 Naâng tiïn Rûâng 186 170 Con Röìng vaâng 200 Thêìy tu giuáp àúä dên ngheâo nhû thïë naâo 214 Chiïëc aáo löng trùæng 217 Caái höì caån 224 A.hiou laáu caá 230 Cö cöng 252 Con ngûåa àaá 284 Khó vaâ laåc àaâ 289 Florisec 293 Ngûúâi vúå yïu thûúng vaâ cöng chuáa röìng 300 Ngûúâi àaân baâ xêëu xñ 312 Hai ngöi sao 315 Caái chum vaâ ba con khó 320 Ba hoaâng tûã 324 Con ngûåa göî nhoã 334 Tûúång phêåt biïët noái 356 Con trêu möåt sûâng 364 Bûác tranh gêëm X ÛA KIA, TRONG MÖÅT VUÂNG CÙÇN CÖÎI DÛÚÁI CHÊN nuái, coá möåt baâ goáa ngheâo söëng cuâng ba ngûúâi con trai. Ngûúâi con caã laâ möåt tïn vö tñch sûå, ngûúâi con thûá hai chùèng hún gò, duy chó coá ngûúâi con uát laâ thûúng ngûúâi vaâ siïng nùng, thûúâng cöë sûác mònh giuáp meå. Baâ meå dïåt suöët ngaây, dûúái nhûäng ngoán tay kheáo leáo cuãa baâ núã ra muön böng hoa àeåp, vö söë chim choác vaâ àuã loaåi muöng thuá. Baâ mang nhûäng tranh gêëm ra chúå tónh gêìn àêëy vaâ àöíi laåi àuã tiïìn nuöi caác con cuâng baãn thên. Ngûúâi con uát thûúâng vaâo rûâng kiïëm cuãi, nhûng hai anh lúán thò lûúâi biïëng chó nùçm ûúân sûúãi nùæng chúâ meå cho ùn. Möåt höm baâ meå baán hïët haâng súám hún thûúâng lïå. Àang lang thang trong chúå tòm ngûúâi baán gaåo reã, chúåt baâ chuá yá àïën möåt bûác tranh lúán treo trong möåt cûãa hiïåu. Baâ àïën gêìn àïí xem kô hún. Bûác tranh thïí hiïån möåt ngoån nuái giöëng nhû ngoån nuái sau laâng baâ, nhûng dûúái 8 Truyïån kïí Têy Taång chên nuái, khöng phaãi nhûäng maái tranh ngheâo luåp xuåp maâ laâ nhûäng ngöi nhaâ nhoã àeåp àeä, saåch seä, quêy quêìn. Ngöi nhaâ àeåp nhêët coá nhiïìu têìng, sûâng sûäng giûäa möåt maãnh vûúân coá con suöëi lêëp laánh aánh baåc chaãy qua, vúái möåt chiïëc höì nhoã núi àaân caá àoã búi löåi tung tùng. Trong sên gaâ võt, gia cêìm quanh quêín kiïëm ùn, nhûäng con cûâu trùæng gùåm coã trïn àöìi, nhûäng caánh àöìng ngö vaâng rûåc traãi daâi nguát têìm mùæt. Bïn trïn bûác tranh trûä tònh, toãa saáng möåt vêìng mùåt trúâi àoã rûåc. Bõ chinh phuåc búãi bûác tranh àeåp, baâ meå khöng thïí rúâi mùæt. Chùèng kõp nghô ngúåi, baâ döëc hïët söë tiïìn vûâa baán gêëm ra mua bûác tranh. Trong tuái chó coân vaâi àöìng, baâ àong ñt gaåo mang vïì. “Chó möåt lêìn”, baâ tûå nhuã, “chùèng phaãi gò ghï gúám. Lêìn sau, ta seä chuêín bõ cho caác con moán gò àoá tûúm têët hún.” Trïn àûúâng vïì, chöëc chöëc baâ laåi dûâng bûúác, giúã cuöån tranh ra ngùæm nghña. Sao maâ nhûäng ngöi nhaâ saáng rúä àïën thïë, sao maâ doâng suöëi lêëp laánh àïën thïë, baâ àïëm xem coá bao nhiïu gaâ, bao nhiïu võt, baâ thaán phuåc maãnh vûúân rau tûúi töët, àïën gêìn nhaâ, baâ nhû ngûãi thêëy muâi hûúng hoa lung linh trong vûúân. Caãnh trong tranh khiïën baâ sung sûúáng nhû chûa tûâng sung sûúáng thïë trong àúâi. Vïì nhaâ, baâ meå treo tranh ngoaâi cûãa. Baâ khöng thïí rúâi mùæt. Hai ngûúâi con lúán caâu nhaâu, chuáng thêëy thêåt löë bõch khi phñ tiïìn mua möåt bûác tranh, nhûng ngûúâi con uát tuyïn böë: - Con chuác cho meå coá àûúåc cùn nhaâ nhû trong Bûác tranh gêëm 9 tranh, vúái möåt maãnh vûúân àeåp nhû thïë. Nïëu laâ meå, con seä dïåt möåt bûác tranh gêëm theo mêîu naây. Khi dïåt cùn nhaâ, nhûäng böng hoa, doâng suöëi, àaân gaâ, meå seä coá caãm tûúãng coá nhûäng thûá àoá thûåc. - Àûâng laâm meå kñch àöång, ngûúâi anh caã ngaáp daâi. Nïëu meå dïåt chó vò yá thñch thò lêëy àêu ra tiïìn maâ söëng? - Àuáng thïë, ngûúâi anh thûá hai phuå hoåa, nïëu meå muöën söëng nhû möåt quyá phu nhên thò haäy chúâ kiïëp sau. Coá thïí seä sung sûúáng hún hiïån nay. Nhûng yá cuãa ngûúâi con uát khiïën baâ xiïu loâng. - Àûâng súå meå laâm khöí caác con, baâ döî daânh. Meå seä dïåt theo súã thñch buöíi töëi vaâ saáng súám. Meå àaä nuöi nêëng caác con cho àïën nay, meå seä tiïëp tuåc nuöi nêëng caác con. Dûát lúâi, baâ ài mua nhûäng con chó àeåp nhêët, vaâ bùæt tay vaâo dïåt. Suöët möåt nùm daâi baâ meå ngöìi bïn khung cûãi. Àïm naâo baâ cuäng àöët möåt ngoån àuöëc, khoái cay laâm mùæt baâ àoã hoe, nûúác mùæt traâo ra. Tûâng gioåt nûúác mùæt trong nhû pha lï rúi xuöëng bûác gêëm baâ àang dïåt, baâ hoâa nhêåp chuáng vaâo bûác tranh. Bùçng caách êëy, baâ meå dïåt bùçng nûúác mùæt con suöëi nhoã vaâ mùåt höì gúån soáng rêåp rúân. Nùm thûá hai, àöi mùæt baâ meå töåi nghiïåp raát boãng àïën ûáa maáu, nhûäng gioåt nûúác mùæt àoã tûúi rúi xuöëng bûác gêëm. Baâ hoâa nhêåp chuáng vaâo tranh. Bùçng caách êëy, baâ dïåt nïn nhûäng böng hoa àoã vaâ mùåt trúâi maâu àöìng chiïëu saáng trïn voâm trúâi. Nùm thûá ba, bûác tranh gêëm hoaân thaânh. Noá chûáa 10 Truyïån kïí Têy Taång àûång têët caã nhûäng gò coá trong bûác tranh mêîu. Möåt vuâng ngúåp maâu xanh dûúái chên ngoån nuái cao, nhûäng cùn nhaâ lêëp laánh aánh baåc, nhûäng caánh àöìng ngö vaâng rûåc, nhûäng maãnh vûúân rau, cêy ùn quaã, nhûäng buåi rêåm àiïím tö, vaâ núi ròa laâng, thay vò cùn nhaâ töìi taân cuãa baâ meå laâ möåt toâa nhaâ to cao lûâng lûäng, vúái nhûäng cöåt àoã, cûãa vaâng vaâ maái lam. Phña sau nhaâ, nhûäng con cûâu gùåm coã trïn àöìi xanh, cuâng nhûäng con trêu, con boâ, gaâ con vaâng ûúm, võt con nö àuâa trïn coã, nhûäng chuá chim raåch khöng trung saãi caánh bay nhanh. Lúáp caãnh trûúác cuãa bûác tranh laâ möåt maãnh vûúân cêy cöëi xum xuï, hoa núã tûng bûâng, chñnh giûäa laâ möåt höì nhoã vúái àaân caá àoã, tûâ àoá phun ra möåt doâng suöëi lêëp laánh aánh baåc chaãy qua caánh àöìng luáa. Phña sau laâng laâ nhûäng caánh àöìng ngö vaâng rûåc, traãi daâi nguát têìm mùæt. Tñt trïn cao, mùåt trúâi maâu àöìng lêëp laánh trïn nïìn trúâi xanh. Baâ meå giuåi cùåp mùæt àoã hoe, núã möåt nuå cûúâi maän nguyïån. - Laåi àêy xem, caác con, àeåp xiïët bao! Ba ngûúâi con saán laåi, trêìm tröì thaán phuåc. - Nïëu àem baán thò àûúåc bao nhiïu tiïìn vaâng nhó? Ngûúâi con caã hoãi. - Vúái möåt moán haâng thïë naây, coá thïí àûúåc moán tiïìn khaá àêëy, ngûúâi con thûá hai phuå hoåa. Nhûng ngûúâi con uát tuyïn böë: - Meå chuáng ta àaä xêy cho chuáng ta möåt ngöi nhaâ bùçng gêëm. Chuáng ta haäy chiïm ngûúäng vaâ söëng úã àoá Bûác tranh gêëm 11 bùçng têm tûúãng. - Meå dïåt bûác tranh theo súã thñch. Meå seä khöng baán cho ai caã. Nhûng úã àêy, trong boáng töëi, meå con ta khöng nhòn roä nhûäng gò trïn àoá. Haäy mang ra aánh saáng. Baâ meå treo bûác tranh gêëm cuãa mònh ra ngoaâi. Têët caã maâu sùæc àïìu rûåc rúä. Chó dûúái aánh saáng ngaây rêët toã, ngûúâi ta múái thêëy bûác tranh àeåp àïën thïë naâo. Xoám giïìng xuám laåi ngùæm nghña, ai nêëy trêìm tröì khen khiïën baâ meå cûúâi sung sûúáng. Thöët nhiïn baâ caãm thêëy möåt laân gioá maát mún man trïn maá mònh. Bûác gêëm rung rinh. Möåt cún gioá maånh lay àöång noá nhû àêåp thaãm vaâ cuöëi cuâng giêåt tung noá khoãi caánh cûãa. Thoaáng sau, bûác tranh àaä bay rêët xa trong khöng trung. Baâ meå kïu lïn vaâ ngêët ài. Xoám giïìng chaåy taãn ra khùæp núi tòm bûác tranh, nhûäng ngûúâi con cuäng tòm khùæp xung quanh, nhûng khöng ai tòm àûúåc. Sau höm mêët tranh, baâ meå bùæt àêìu lang thang nhû möåt linh höìn chõu töåi. Ngûúâi con uát cöë hïët sûác phuåc höìi sûác khoãe cho meå, nêëu xuáp gûâng cho meå ùn, nhûng baâ vêîn suy suåp ài tröng thêëy. Möåt thúâi gian sau, baâ goåi ngûúâi con caã àïën, baão: - Con úi, nïëu con muöën meå coân söëng thò haäy ài tòm bûác tranh gêëm mang vïì àêy. Khöng coá noá, khaác naâo meå mêët nûãa cuöåc àúâi. Ngûúâi con caã xoã deáp vaâ ài vïì phña Àöng. Sau möåt thaáng anh ta àïën möåt heãm nuái, núi àoá coá möåt cùn lïìu 12 Truyïån kïí Têy Taång àaá. Trûúác lïìu coá möåt con ngûåa vûún cöí lïn buåi dêu têy. “Taåi sao con ngûåa khöng ùn quaã dêu têy?” ngûúâi con caã tûå hoãi. “Taåi sao noá àûáng àêëy, vûún cöí, haá moäm?” Laåi gêìn hún, anh ta nhêån ra con ngûåa laâ ngûåa àaá. Ngûúâi con caã hïët sûác ngaåc nhiïn. Anh ta àûáng thêìn ngûúâi, sûãng söët ngùæm nhòn con ngûåa àaá vaâ cùn lïìu àaá, böîng möåt baâ giaâ tûúi cûúâi xuêët hiïån trïn ngûúäng cûãa: - Con tòm gò úã àêy, con trai cuãa ta? Baâ niïìm núã hoãi. - Con tòm möåt bûác tranh gêëm do meå con dïåt, ngûúâi con caã àaáp. Bûác tranh thïí hiïån caãnh möåt ngöi nhaâ, möåt doâng suöëi, möåt maãnh vûúân, àaân gia cêìm, mùåt trúâi vaâ nhûäng böng hoa. Vò bûác tranh êëy, chuáng con àaä ùn khöng ngon, nguã khöng yïn suöët ba nùm roâng, meå con vûâa dïåt xong thò gioá cuöën ài mêët, coá Trúâi biïët laâ ài àêu. Meå sai con ài tòm. Tònh cúâ baâ coá thêëy noá úã àêu khöng? - Coá, ta coá biïët, baâ giaâ nhuán vai noái. Caác naâng tiïn Nuái Mùåt trúâi àaä mûúån bûác tranh êëy àêëy! Caác naâng muöën duâng noá laâm mêîu àïí möîi naâng thïu möåt bûác gêëm àeåp. - Con haâi loâng àûúåc biïët phaãi ài àêu maâ tòm, ngûúâi con caã thúã phaâo nheå nhoäm. Baâ coá thïí chó àûúâng cho con àïën Nuái Mùåt trúâi khöng? Con seä àïën thùèng núi êëy, xong múái yïn têm àûúåc. - Noái thò dïî, laâm thò khoá àêëy, baâ giaâ cûúâi khe kheä. Muöën àïën Nuái Mùåt trúâi, con khöng coá caách naâo khaác laâ cûúäi con ngûåa naây. - Nhûng con ngûåa naây bùçng àaá! Ngûúâi con caã Bûác tranh gêëm 13 nhêån xeát. - Khöng quan troång, baâ giaâ noái. Con ngûåa seä höìi sinh, nïëu con tröìng vaâo lúåi noá rùng cuãa con àïí noá coá thïí ùn àûúåc mûúâi quaã dêu. Nïëu con muöën, ta coá thïí àaánh ruång rùng con bùçng hoân àaá naây. Ngûúâi con caã súå haäi nhòn baâ giaâ. Àêìu göëi anh ta run lêíy bêíy. - Caái àoá coân chûa thêëm vaâo àêu, baâ giaâ tiïëp tuåc, khöng àïí yá àïën veã súå haäi cuãa anh chaâng. Trïn con ngûåa naây, con phaãi bùng qua möåt nuái lûãa, phaãi vûúåt qua möåt biïín bùng, thoaát khoãi biïín bùng con seä thêëy Nuái Mùåt Trúâi vaâ caác naâng tiïn. Nhûng nïëu doåc àûúâng con chó thúã daâi möåt tiïëng thò hoùåc lûãa seä àöët con thaânh tro buåi, hoùåc nhûäng taãng bùng seä tiïu diïåt con, hoùåc soáng biïín seä nhêån chòm con. Ngûúâi con caã vöåi luâi laåi möåt hai bûúác, nhòn con àûúâng mònh vûâa ài túái. Baâ giaâ móm cûúâi: - Nïëu traái tim con khöng maách baão thò àûâng khiïn cûúäng! Töët hún haäy trúã vïì nhaâ. Ta seä cho con möåt höåp nhoã àêìy tiïìn vaâng àïí ài àûúâng. - Baâ seä cho con tiïìn vaâng, khöng phaãi àöíi gò sao? Ngûúâi con caã sûäng súâ hoãi. - Phaãi, khöng àöíi gò caã. Hoùåc nïëu muöën, àïí con coá caái ùn khi àoái, baâ giaâ laå luâng traã lúâi. - Chuáa töi, nïëu quaã vêåy, con ûng quay vïì nhaâ... Ngûúâi con caã cêìm lêëy tiïìn vaâ biïën mêët bùçng con àûúâng àaä àûa anh ta àïën. 14 Truyïån kïí Têy Taång Àïën ngaä tû, anh ta tûå nhuã: “Söë vaâng naây, cho möåt ngûúâi thò àuã, nhûng nïëu chia tû thò ñt quaá. Ta ûng ra thaânh phöë hún laâ vïì nhaâ. Ta seä söëng nhû möåt laänh chuáa!” Thïë laâ anh ta ra thaânh phöë. Thêëy lêu quaá maâ con caã khöng trúã laåi, baâ meå baão ngûúâi con thûá: - Anh con chu du, chùèng biïët ài àêu? Coá leä noá àaä quïn chuáng ta röìi. Con trai, con haäy ài tòm cho meå bûác tranh gêëm. Ngûúâi con thûá xoã deáp vaâ lïn àûúâng. Anh ta ài möåt ngaây, möåt tuêìn, möåt thaáng vaâ àïën tuáp lïìu àaá. Anh ta tröng thêëy con ngûåa àaá vûún cöí lïn nhûäng quaã dêu. Möåt baâ giaâ hiïån ra trïn ngûúäng cûãa, hoãi: - Trêån gioá laânh naâo àûa con àïën núi naây, con trai cuãa ta? - Con tòm bûác tranh gêëm meå con dïåt. Gioá àaä cuöën ài. - Anh caã con àaä qua àêy, baâ giaâ thúã daâi, nhûng noá súå ài àoaåt laåi bûác gêëm phaãi qua lûãa, qua bùng, phaãi cûúäi trïn con ngûåa naây. - Nhûng àêy laâ con ngûåa àaá? - Nïëu con chõu nhöí rùng bùçng möåt hoân àaá, àïí ta coá thïí tröìng rùng cuãa con cho con ngûåa, ngay khi con ngûåa ùn àûúåc mûúâi quaã dêu, noá seä söëng laåi vaâ mang con àïën bïn caác naâng tiïn cuãa Nuái Mùåt Trúâi. Caác naâng seä traã con bûác tranh. - Chó coân thiïëu nûúác êëy nûäa thöi, con seä bõ nhöí Bûác tranh gêëm 15 rùng! Ngûúâi con thûá hoaãng súå. Con ûng quay vïì nhaâ hún. - Nïëu vêåy, ta seä cho con möåt höåp tiïìn vaâng. Anh con cuäng àaä àûúåc ngêìn êëy. “Chñnh vò leä àoá maâ anh trai ta khöng trúã vïì nhaâ,” ngûúâi con thûá nghô buång. “Anh êëy laâm thïë laâ àuáng. Anh êëy hûúãng tiïìn möåt mònh.” Ngûúâi con thûá cêìm höåp tiïìn vaâng baâ giaâ cho, lïî pheáp caãm ún, röìi ba chên böën cùèng chuöìn mêët. Àïën ngaä tû àûúâng, anh ta khöng do dûå möåt giêy, ài thùèng ra thaânh phöë. “Giúâ àêy, ta seä têån hûúãng thúâi vêån cuãa ta!” Anh ta khêëp khúãi mûâng thêìm. “Taåi sao ta phaãi chia seã cho ngûúâi khaác?” Möåt thaáng nûäa laåi tröi qua, baâ meå goåi con uát àïën vaâ baão: - Con úi, meå giúâ yïëu nhû möåt con ruöìi. Nïëu khöng tòm laåi àûúåc bûác gêëm, meå seä khöng cêìm cûå àûúåc bao lêu nûäa. Hai anh con ài rong chúi, chùèng biïët úã núi naâo? Chùæc chuáng khöng coân nghô gò àïën chuáng ta. Con vêîn laâ àûáa con meå tin cêåy nhêët. Con haäy ài tòm bûác gêëm cho meå. Ngûúâi con uát xoã deáp vaâ lïn àûúâng. Chaâng àïën heãm nuái, núi phña trûúác cùn lïìu àaá coá con ngûåa àaá àang vûún cöí lïn chuâm dêu, vaâ trïn ngûúäng cûãa laâ möåt baâ giaâ nhoã beá nhû chúâ chaâng. Baâ chaâo àoán chaâng vaâ noái: - Àûúâng àïën bûác tranh gêëm rêët gian nan. Hai anh con àaä ûng nhêån cuãa ta möîi ngûúâi möåt höåp tiïìn vaâng, ài ra thaânh phöë röìi. - Con khöng súå gò hïët, con khöng cêìn vaâng. Tiïìn vaâng khöng traã laåi cho meå con sûác khoãe. Con phaãi laâm 16 Truyïån kïí Têy Taång Bûác tranh gêëm 17 gò àêy àïí lêëy laåi bûác tranh gêëm cho meå mònh? Baâ giaâ noái cho ngûúâi con uát biïëtä àûúâng ài phaãi qua lûãa vaâ àaá bùng. Baâ cuäng noái muöën laâm con ngûåa söëng laåi phaãi cho noá rùng cuãa chaâng. Baâ chûa dûát lúâi chaâng trai àaä lêëy möåt hoân àaá àêåp gêîy rùng mònh, cêëy vaâo haâm ngûåa. Con ngûåa söëng laåi, ùn mûúâi quaã dêu. Chaâng trai nhaãy lïn mònh ngûåa phi nhanh nhû gioá. - Àûâng quïn con khöng àûúåc thúã daâi möåt tiïëng, ngay caã khi lûãa liïëm vaâo con vaâ bùng laâm sêìy da con, nïëu thúã daâi con seä chïët! Baâ giaâ nhoã beá goåi vúái theo. Mïåt àûát húi, chaâng trai phi ngûåa caâng luác caâng sêu vaâo vuâng nuái àaá, àïën möåt núi lûãa phun ra tûâ loâng àêët. Chaâng trai thuác ngûåa, vûúåt qua bûác tûúâng lûãa. Lûãa thiïu àöët chaâng, laâm chaâng ngaåt thúã, nhûng chaâng khöng thúã daâi möåt tiïëng naâo. Khi chaâng tûúãng lûãa sùæp thiïu chïët mònh thò con ngûåa nhaãy möåt bûúác daâi, chûa kõp hiïíu roä sûå tònh àaä thêëy caã ngûúâi caã ngûåa trïn möåt con àûúâng moân rêm maát giûäa caác taãng àaá. Ngûúâi con uát lau möì höi traán, hñt àêìy löìng ngûåc khöng khñ maát laânh, röìi thuác ngûåa, tiïëp tuåc cuöåc haânh trònh. Thaây troâ ài nhû thïë rêët lêu, lêu lùæm, àïën khi chaâng trai caãm thêëy möåt luöìng khñ laånh. Xa xa nghe coá tiïëng êìm êìm. Chaâng trai laåi thuác ngûåa. Thêìy troâ phi nhû gioá, chúåt con àûúâng keåt giûäa nhûäng moãm àaá nhö ra. Con ngûåa dûâng laåi. Chaâng trai reát run, àûa mùæt nhòn xung quanh. Thêìy troâ àang àûáng trûúác mïnh möng biïín soáng. Nhòn àïën nguát têìm mùæt, phña trûúác hoå möåt biïín bùng vö têån, vúái nhûäng nuái 18 Truyïån kïí Têy Taång bùng tröi khöíng löì àêìy àe doåa, va vaâo nhau rùng rùæc. Xa tñt tùæp phña bïn kia biïín bùng, coá thïí hònh dung möåt ngoån nuái xanh chan hoâa aánh nùæng mùåt trúâi. “Nuái Mùåt Trúâi!” ngûúâi con uát reo lïn. “Mau, ngûåa töët cuãa ta, phaãi gêëp lïn, chuáng ta gêìn àïën núi röìi!” Con ngûåa nhaãy khöng do dûå xuöëng laân soáng bùng. Khöëi bùng chuyïín àöång àöët chaáy vaâ caâo xûúác da chaâng kõ sô, nhûäng con soáng xö àêíy chaâng, àe doåa àaánh ngaä chaâng. Nhûng chaâng trai mñm chùåt möi, khöng möåt tiïëng thúã daâi. Khi chaâng tûúãng mònh sùæp chòm ngêåp trong bùng thò con ngûåa vûâa túái búâ. Mùåt trúâi êëm aáp tûác thò sêëy khö quêìn aáo chaâng, laâm liïìn seåo caác vïët thûúng cuãa chaâng vaâ trûúác khi kõp hiïíu ra sao, chaâng àaä úã trïn àónh nuái. Trûúác mùåt chaâng lêëp laánh möåt toâa lêu àaâi pha lï. Tiïëng cûúâi, tiïëng haát cuãa caác thiïëu nûä vùèng àïën tûâ ngoaâi vûúân. Chaâng trai qua cöíng sên chêìu, àoaån nhaãy xuöëng ngûåa. Chaâng thêëy trûúác mùæt mònh möåt àaám caác thiïëu nûä vö cuâng xinh àeåp àang dïåt gêëm. Bûác tranh cuãa meå chaâng àùåt úã giûäa. Tröng thêëy chaâng trai, caác thiïëu nûä boã khung cûãi, xuám quanh cûúâi àuâa. Thiïëu nûä treã nhêët, mùåc aáo àoã sêîm, chaâng thêëy àùåc biïåt dïî thûúng. Giûäa luác àoá, möåt phu nhên rêët àeåp tiïën laåi gêìn chaâng. Baâ mùåc möåt chiïëc aáo oáng aánh nhû phaãn chóïëu cuãa muön tia nùæng mùåt trúâi trïn biïín. Maái toác daâi cuãa baâ àûúåc giûä bùçng möåt chiïëc lûúåc vaâng. - Ta laâ Chuáa tiïn, baâ noái. Chûa ai tûâng àïën àêy. Taåi sao con thûåc hiïån chuyïën ài nguy hiïím naây? Bûác tranh gêëm 19 - Con àïën tòm bûác tranh gêëm cuãa meå con. Gioá àaä mang noá àïën têån lêu àaâi cuãa baâ, vaâ meå con àaä ngaä bïånh. - Chùèng phaãi ngêîu nhiïn gioá cuöën bûác tranh gêëm cuãa meå con àïën àêy, chñnh chuáng ta àaä ra lïånh cho gioá. Chuáng ta muöën duâng bûác gêëm êëy laâm mêîu dïåt cho möîi chuáng ta möåt bûác tranh àeåp. Nïëu con cho chuáng ta àïm nay nûäa, ngaây mai con coá thïí mang bûác gêëm ài. Vaâ trong luác chúâ àúåi, con laâ khaách cuãa chuáng ta, Chuáa tiïn móm cûúâi noái. Chaâng trai söëng trong möåt giêëc mú. Caác naâng tiïn xuám quanh chaâng cûúâi àuâa. Caác naâng cho chaâng nïëm rûúåu tiïn vaâ thûác ùn núi tiïn giúái, nhû caác thaánh thêìn àûúåc thïë. Sau àoá, caác naâng nhanh choáng bùæt tay vaâo cöng viïåc. Caác naâng dïåt àïën chiïìu töëi. Khi hoaâng hön buöng xuöëng, caác naâng treo trïn voâm trúâi möåt viïn ngoåc lêëp laánh, chiïëu saáng trong àïm, vaâ caác naâng laåi dïåt àïën nûãa àïm múái ài nguã. Chaâng trai kiïåt sûác vò bêëy nhiïu caãm xuác, lùn ra nguã li bò. Riïng naâng tiïn treã nhêët, naâng tiïn chaâng ûng ngay tûâ phuát àêìu, vêîn thûác. Naâng ngùæm nhòn bûác tranh cuãa baâ meå, röìi bûác tranh cuãa mònh, vaâ thúã daâi. Khöng naâng tiïn naâo dïåt àûúåc bûác tranh àeåp nhû bûác tranh cuãa baâ. Khöng doâng suöëi naâo lêëp laánh bùçng doâng suöëi dïåt bùçng nûúác mùæt cuãa baâ, khöng mùåt trúâi naâo chiïëu toãa bùçng mùåt trúâi thêëm maáu cuãa baâ. Naâng tiïn treã nhòn chaâng trai àang nguã, vaâ naãy ra möåt yá. Naâng lêëy möåt súåi chó luåa, thïu trïn bûác tranh cuãa baâ meå möåt naâng tiïn nhoã mùåc aáo àoã sêîm, àûáng bïn 20 Truyïån kïí Têy Taång búâ höì nhòn àaân caá àoã. Chaâng trai treã thûác giêëc luác nûãa àïm. Gian phoâng tröëng vùæng. Giûäa phoâng chó coá duy nhêët bûác tranh cuãa meå chaâng. Chaâng trai chiïm ngûúäng bûác tranh giêy laát, röìi tûå nhuã: “Taåi sao phaãi àúåi àïën saáng mai? Meå ta àang öëm, vaâ tònh traång cuãa meå xêëu ài tûâng ngaây.” Chaâng cuöån bûác gêëm luöìn vaâo trong aáo choaâng, nhaãy lïn ngûåa vaâ trúã laåi con àûúâng bùng lûãa. Soáng biïín tuyïåt voång quùng vïì phña chaâng nhûäng khöëi bùng to nhêët, nuái lûãa theâ nhûäng lûúäi lûãa chûåc nuöët chûãng chaâng. Chaâng trai treã khöng hïì thúã daâi vaâ, trûúác khi kõp hiïíu roä sûå tònh, àaä thêëy mònh àûáng trûúác tuáp lïìu àaá. Baâ giaâ beá nhoã tûúi cûúâi chúâ chaâng trûúác ngûúäng cûãa: - Ta sung sûúáng thêëy con trúã vïì, con trai cuãa ta. Con laâ möåt chaâng trai töët buång vaâ duäng caãm. Con àaä àaåt àûúåc àiïìu con muöën. Ta seä traã laåi rùng cho con. Baâ lêëy rùng trïn haâm ngûåa tröìng laåi vaâo haâm rùng cuãa chaâng trai. Lêåp tûác, con ngûåa hoáa àaá. - Con haäy cêìm lêëy, àêy laâ àöi deáp bùçng da hûúu, baâ giaâ töët buång baão chaâng. Xoã àöi deáp naây vaâo, con seä nhanh choáng vïì túái nhaâ. Chaâng trai nöìng nhiïåt caãm ún baâ giaâ nhên hêåu àaä têån tònh giuáp àúä, àoaån xoã àöi deáp bùçng da hûúu vaâ, chùèng biïët bùçng caách naâo, chaâng àaä àûáng trûúác cùn nhaâ nhoã thên thuöåc. Tröng thêëy chaâng, möåt baâ haâng xoám chaåy ra. Baâ rêìu rô noái: - Thêåt töët laâ chaáu àaä vïì. Ai biïët meå chaáu seä ra sao. Baâ
- Xem thêm -